Artykuły

Umowy na zakup preparatów medycznych zwanych dla niepoznaki szczepionkami na C19.


Warto to zapisać póki jeszcze jest dostępne.
Tak jak podejrzewano, umowy na zakup w UE i innych krajach są identyczne dla każdego kraju, więc społeczeństwo może teraz zobaczyć, jak nieodpowiedzialne są rządy i jakie umowy podpisywali. Kiedy to przeczytacie, zrozumiecie, dlaczego trzymano to w tajemnicy.
Warto przeczytać poniższe:
1. Wystąpienie rumuńskiego eurodeputowanego Cristian Terhes i innych.
2. Czy firmy farmaceutyczne kupiły nasz kraj? Zbieramy na pomoc Polakom! Grzegorz Płaczek
3. Co zawierają umowy z dostawcami szczepionek?
4. Von der Leyen pod presją kupowania dawek szczepionek za 36 miliardów euro bez dokumentacji.
2023-09-13.
Źródło: investigasi.org.

Wejdź

Raport NIK: 14 zbędnych szpitali tymczasowych za ponad 600 mln zł.


Ta kontrola pokazuje, jakim cyrkiem medialnym była cała plandemia. Ktoś jednak na tym zarobił i zabito wielu Polaków poprzez stworzenie, tzw. długu zdrowotnego (pozbawienie opieki zdrowotnej Polaków). Z tego wyłania się obraz kłamstwa i dziadostwa, któremu poddawano Polaków podczas plandemii.
Oczywiście wyniki tej kontroli będą przemilczane w mediach głównego ścieku, bo zbliżają się wybory i liczy się tylko propaganda sukcesu.
W raporcie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) można przeczytać:
"(...)Szpitale tymczasowe dla chorych na COVID-19 tworzone w Polsce od października 2020 r. na niespotykaną w Europie skalę, powstawały bez żadnego planu, bez rzetelnej analizy danych o sytuacji epidemicznej i dostępności kadr medycznych, a także bez kalkulacji kosztów, ustaliła Najwyższa Izba Kontroli. (...)
Na trzy placówki, które tworzono, ale które nie zostały uruchomione, wydano niemal 31,5 mln zł, z czego ponad 29 mln zł na utworzenie i utrzymanie szpitala tymczasowego w hali Netto Arena w Szczecinie, w którym nie przyjęto ani jednego pacjenta. (...)
Z danych uzyskanych przez Najwyższą Izbę kontroli wynika, że szpitale tymczasowe uruchamiane w Europie w związku z COVID-19 były traktowane jedynie jako rozwiązanie doraźne, przeznaczono je dla pacjentów, którzy nie wymagali intensywnej opieki medycznej lub stanowiły rezerwę utrzymywaną na wypadek wzrostu liczby hospitalizacji. Zwykle w jednym kraju tworzono najwyżej dwie takie placówki, w których na pacjentów czekało od 300 do 1300 łóżek. Wyjątek stanowiła Anglia, tam powstało siedem szpitali tymczasowych, mających do dyspozycji od 500 do 4000 łóżek. Szpitale utworzone w Czechach i w Niemczech oraz sześć szpitali w Anglii nie przyjęły żadnego pacjenta. W 11 europejskich krajach tego rodzaju placówek nie uruchomiono w ogóle. (...)"
Mówił o tym też pan Witold Gadowski tutaj.
Warto przeczytać poniższe:
1. W latach związanych z pandemią koronawirusa zmarło o 180 000 osób więcej, niż oczekiwano w normalnych okolicznościach (Niemcy).
2. Biała księga pandemii koronawirusa ebook- obowiązkowa lektura.
3. W pandemii zmarło 200 tys. osób więcej. Kto ma krew na rękach?
4. Nadmiarowe zgony? To wina Polaków.
5. 130 000 przedwczesnych śmierci. Kogo zabiła reorganizacja służby zdrowia?
6. Nadmiarowa śmiertelność – Polska w czołówce.
7. Raport: "Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19".
2023-09-12.
Źródło: nik.gov.pl, GadowskiTV (YouTube).

Wejdź

30 lat bez płci? WHO dyktuje, a Ministerstwo Zdrowia kwituje.


"(...)Gender zamiast płci, przymknięcie oka na pedofilię, normalizacja sadomasochizmu. Takie nowe wytyczne próbuje przeforsować WHO, a polskie Ministerstwo Zdrowia… godzi się na wszystko. Zobacz szokujące ustalenia redakcji Afirmacji!(...)"
Warto przeczytać poniższe:
1. POSPIESZALSKI UJAWNIA: PiS POD BUTEM WHO! ZMIANA PŁCI I GENDER WPROWADZANE TYLNYMI DRZWIAMI?
2023-09-07.
Źródło: afirmacja.info.

Wejdź

Amerykańscy lekarze żądają głowy dr-a Anthony’ego Fauciego!


Warto obejrzeć wystąpienie amerykańskich lekarzy (tłumaczenie na jeżyk polski - napisy).
2023-09-04.
Źródło: wolnosc.info.

Wejdź

Rząd forsuje przymus szczepień.


Ministerstwo Zdrowia opublikowało Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych nr MZ1574 w związku z uchyleniem obowiązku przez Trybunał Konstytucyjny w pierwszym orzeczeniu z 9 maja SK 81/19. Projekt ten oznacza przymus szczepień dla dzieci.
Zadziwiające jest to, że po przeczytaniu poniższych powiedzą wam, że jesteście nienowocześni, zacofani i antyszczepionkowcy. Ale skoro tak, to jak wytłumaczyć fakt, że w 25 państwach w Europie szczepienia ochronne są dobrowolne i nie podlegają wymuszeniu w drodze grzywien administracyjnych?

Poniżej treść uwag do przedmiotowego projektu, które dr Piotr Witczak przekazał do MZ:
W świetle medycyny opartej na dowodach (evidence-based medicine; EBM) rzeczywisty profil bezpieczeństwa szczepień ochronnych zawartych w przedmiotowym projekcie rozporządzenia MZ jest praktycznie nieznany, tym samym nie ma naukowych podstaw do twierdzenia, że korzyść wynikająca z ochrony poszczepiennej przed chorobami zakaźnymi przewyższa ryzyko związane ze skutkami ubocznymi tych szczepień. Z uwagi na powyższe, nakładanie na obywateli Rzeczpospolitej Polskiej obowiązku poddawania się szczepieniom przeciw chorobom zakaźnym wymienionym w przedmiotowym projekcie rozporządzenia MZ jest nieetyczne i potencjalnie szkodliwe.

Uzasadnienie (1/7):
Projekt Rozporządzenia obejmuje szczepionki, które nie były oceniane w ramach randomizowanego badania klinicznego (RCT) fazy trzeciej kontrolowanego obojętnym placebo, tym samym w świetle evidence-based medicine nie ma naukowych podstaw, aby uznać je za wystarczająco bezpieczne:
„Doświadczenie kliniczne lub badania obserwacyjne nigdy nie powinny być wykorzystywane jako jedyna podstawa oceny efektów interwencji – zawsze potrzebne są randomizowane badania kliniczne”
Źródło

„Randomizowane kontrolowane badania kliniczne są powszechnie uważane za złoty standard oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowej szczepionki. Uczestnicy takich badań są losowo przydzielani do grupy otrzymującej badaną szczepionkę lub do grupy otrzymującej placebo (np. substancja obojętna lub sól fizjologiczna). Randomizacja i stosowanie placebo używane są w celu kontroli efektów zakłócających w sposób, dzięki któremu istotne różnice w ilości przypadków zachorowań lub niepożądanych działań obserwowanych w grupie szczepionkowej i grupie kontrolnej mogły być przypisane szczepionce”
Źródło

„Trzecia faza badań klinicznych [...] RCT są uważane za „złoty standard” badań, w których uczestnicy są losowo przydzielani do grupy, która otrzyma szczepionkę badaną lub kontrolną (placebo, inną szczepionkę lub nic)”
Źródło

Uzasadnienie (2/7):
Uważa się, że nieetyczne jest niepodanie grupie kontrolnej innej szczepionki oraz, że testując szczepionkę nowej generacji, nieetyczne jest niepodawanie grupie kontrolnej aktualnej szczepionki. Natomiast bardziej nieetyczne wydaje się nieprzeprowadzenie przynajmniej jednego wysokiej jakości badania (RCT z obojętnym placebo), na podstawie którego można wiarygodnie oszacować częstość występowania zdarzeń niepożądanych, zanim szczepionka zostanie dopuszczona do obrotu i zacznie być powszechnie stosowana. W szczególności, że interwencje medyczne w postaci szczepionek dotyczą zazwyczaj osób zdrowych (profilaktyka). Ponadto szczepienia miały tylko znikomy wpływ na ograniczenie śmiertelności z powodu chorób zakaźnych i jest to naukowo dobrze uzasadnione. Pod względem zmniejszenia zachorowalności szczepionki przyczyniły się w bardziej znaczący, choć nie główny, sposób. Zachorowalność na niektóre z najgorszych chorób XIX wieku znacznie spadła, a niektóre w ogóle zniknęły z powodów niezwiązanych ze szczepionkami. Nawet w przypadku zachorowania większość chorób zakaźnych jest na ogół łagodna lub umiarkowana, a powikłania są rzadkie, istnieją również skuteczne metody leczenia):
„W każdym razie liczba zakażeń, którym zapobiega szczepienie, jest w rzeczywistości dość mała w porównaniu z całkowitą liczbą zakażeń, którym zapobiegają inne interwencje higieniczne, takie jak czysta woda, żywność i warunki życia”
Źródło

„Większość historyków - po upływie ćwierci wieku od chwili, gdy po raz pierwszy wzbudziła kontrowersje - jest zgodna co do tego, że jeden wąski aspekt tezy McKeowna był poprawny - mianowicie, że lecznicze środki medyczne odegrały niewielką rolę w spadku śmiertelności przed połową XX wieku”
Źródło

„Praca ta dokonała czegoś w rodzaju rewolucji pojęciowej w dyscyplinach historii i medycyny, obalając długoletnią ogólną ortodoksję dotyczącą znaczenia nauk medycznych i zawodu lekarza w doprowadzeniu do spadku śmiertelności, który towarzyszył industrializacji w Wielkiej Brytanii. Skutecznie wykazano, że te postępy w naukach medycznych, które stanowią podstawę dzisiejszego konwencjonalnego nauczania oraz praktyki klinicznej i szpitalnej, w szczególności immuno- i chemioterapie, odegrały jedynie bardzo niewielką rolę w wyjaśnieniu historycznego spadku poziomu umieralności”
Źródło

Uzasadnienie (3/7):
W badaniach klinicznych szkody wynikające z zastosowania badanej interwencji są niedostateczne, dlatego niezbędne są skuteczne programy nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień i badania obserwacyjne na dużą skalę:

„Obszerne dowody wskazują, że klinicyści w badaniach klinicznych zaniżają informacje o szkodach, a na ten problem składają się co najmniej trzy czynniki: ocena szkody przez klinicystów może nie odzwierciedlać doświadczenia pacjentów; szkoda może zostać wykryta w trakcie badań, ale badacze nie zgłaszają jej odpowiednio lub na raportowanie mają wpływ sponsorzy; a krótkotrwała obserwacja może nie wykryć długotrwałych i potencjalnie poważnych toksyczności. (…) Konieczne są skuteczne programy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i badania obserwacyjne na dużą skalę”
Źródło

Uzasadnienie (4/7):
Programy nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień po wprowadzeniu szczepionek na rynek są wadliwe i znacznie zaniżają rzeczywistą skalę powikłań poszczepiennych:

„Średnio w Europie na 100 000 szczepień przypada 127 indywidualnych raportów bezpieczeństwa stosowania (ICSR; przypadki ze zgłoszeniami skutków ubocznych). Władze holenderskie rejestrują 701 zgłoszeń na 100 000 szczepień, podczas gdy Polska rejestruje jedynie 15 ISCR na 100 000 szczepień. Wiemy, że standardy raportowania baz danych ADR [działań niepożądanych leku] są ogólnie słabe”
Źródło

„(…) raportowanych jest mniej niż 1% zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepieniami”
Źródło

Uzasadnienie (5/7):
Projekt Rozporządzenia obejmuje szczepionki, które mogą stanowić istotny czynnik ryzyka wielu chorób przewlekłych, a nawet zgonu:

„W krajach najbardziej rozwiniętych można wykryć dodatnią korelację pomiędzy liczbą dawek szczepionki a IMRs [współczynniki umieralności noworodków; infant mortality rates]”
Źródło

„Liczba otrzymanych szczepionek i status zaszczepienia na początku życia są powiązane z różnymi chorobami ostrymi i przewlekłymi. Najsilniejsze zależności zaobserwowane w odniesieniu do statusu zaszczepienia dotyczyły astmy, opóźnień rozwojowych i infekcji ucha”
Źródło

„Stwierdzono dodatni związek pomiędzy związaną ze szczepionką ekspozycją na aluminium a przewlekłą astmą”
Źródło

„Jeśli chodzi o choroby ostre i przewlekłe, zaszczepione dzieci znacznie rzadziej chorowały na ospę wietrzną i krztusiec niż dzieci nieszczepione, ale wbrew oczekiwaniom znacznie częściej diagnozowano u nich zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, alergiczny nieżyt nosa, egzemę i NDD [zaburzenie neurorozwojowe]. Osoby zaszczepione częściej stosowały także antybiotyki, leki na alergię i gorączkę; częściej były wyposażone w wentylacyjne wkładki douszne; w zeszłym roku częściej odwiedzały lekarza ze względów zdrowotnych i były hospitalizowane”
Mawson, Anthony R., et al. "Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6-to 12-year-old US children." J Transl Sci 3.3 (2017): 1-12.

„Stwierdzono pozytywną i istotną statystycznie zależność: im większy odsetek dzieci zaszczepionych zalecanymi szczepionkami, tym większa była częstość występowania AUT [autyzmu; autism] lub SLI [zaburzeń mowy lub upośledzenia językowego; speech or language impairment]”
Źródło

„Każdy z siedmiu wyników badania uległ odwróceniu, dając statystycznie istotne dodatnie korelacje między (a) szczepionką MMR a ASD (i PDD), (b) szczepionkami zawierającymi tiomersal a autyzmem, (c) liczbą dawek szczepionki a IMR, (d) powszechnymi szczepieniami przeciwko ospie wietrznej a zapadalnością na półpaśca oraz (e) szczepionkami przeciw grypie pandemicznej a raportami VAERS dotyczącymi utraty płodu”
Źródło

Uzasadnienie (6/7):
Projekt Rozporządzenia obejmuje szczepionki, które zawierają toksyczne substancje, między innymi tiomersal i adiuwanty glinowe , które mają udokumentowany naukowo negatywny wpływ na zdrowie człowieka, w szczególności dzieci, i nie zostały ocenione w ramach wysokiej jakości badań klinicznych zgodnie z zasadami EBM:

„W 1931 roku, w epoce przedantybiotykowej, kiedy zapalenie opon mózgowych było zabójczą chorobą, Powell i Jamieson opisali 22 pacjentów z zapaleniem opon mózgowych, którym wstrzyknięto 1% tiomersalu. Jedynym zdarzeniem niepożądanym zaobserwowanym u dwóch pacjentów było złuszczanie skóry po miejscowym nacieku. Leczenie nie powiodło się i wszyscy chorzy zmarli na zapalenie opon mózgowych. Pacjenci nie żyli wystarczająco długo, aby możliwe było zbadanie długoterminowej toksyczności i urazów. Jednak badanie to jest często cytowane jako dowód na to, że podawanie tiomersalu jest bezpieczne”
Źródło

„Kulminacja badań, które badają wpływ tiomersalu na ludzi, wskazuje, że jest to trucizna z mnóstwem szkodliwych konsekwencji, nawet na poziomach obecnie podawanych w szczepionkach”
Źródło

„Stanowisko CDC oparte na 6 badaniach epidemiologicznych, które CDC ukończyło, sfinansowało i/lub współsponsorowało (…) wyraźnie kontrastuje z badaniami prowadzonymi przez niezależnych badaczy w ciągu ostatnich 75+ lat, którzy konsekwentnie stwierdzali, że tiomersal jest szkodliwy [zaburzenia neurorozwojowe]”
Źródło

„U dzieci ekspozycja na aluminium może pochodzić głównie ze szczepionek, w których Al jest dodawany jako adiuwant (Offit i Jew, 2003), który omija bariery ochronne przewodu pokarmowego, skóry (Exley, 2009) i jest wchłaniany ze 100% skutecznością (Yokel i McNamara, 2001). Wchłonięty Al może pośrednio uczestniczyć w reakcjach Fentona i skutecznie zastępować niezbędne biometale w licznych reakcjach enzymatycznych (Shafer i Mundy, 1995; Mundy i in., 1994). W układzie krążenia Al wiąże się z transferyną. Kompleks Al-transferyna ma pozorną zdolność do przekraczania barier krew-mózg i krew-płyn mózgowo-rdzeniowy. Gromadzi się w mózgu (Khan i in., 2013), skąd jest praktycznie nieusuwalny (Hem, 2002). Prawie 5 mg glinu ze szczepionek pozajelitowych może przedostać się do organizmu niemowlęcia (Miller, 2016). Biorąc pod uwagę fakt, że neurotoksyczność glinu została potwierdzona w doświadczeniach na myszach (Crepeaux i in., 2017) oraz badaniach klinicznych (Bishop i in., 1997), w 2019 roku zaproponowano, że nietoksyczne związki cynku (wodorotlenek, siarczan lub fosforan) mogą być stosowane jako zamiennik adiuwantu”
Źródło

Uzasadnienie (7/7):
W 25 państwach w Europie szczepienia ochronne są dobrowolne i nie podlegają wymuszeniu w drodze grzywien administracyjnych:
o Austria - dobrowolne
o Białoruś - dobrowolne
o Cypr - dobrowolne
o Czarnogóra - dobrowolne
o Dania - dobrowolne
o Estonia - dobrowolne
o Finlandia - dobrowolne
o Holandia - dobrowolne
o Hiszpania - dobrowolne
o Irlandia - dobrowolne
o Islandia - dobrowolne
o Kazachstan - dobrowolne
o Liechtenstein - dobrowolne
o Litwa - dobrowolne
o Luksemburg - dobrowolne
o Łotwa - dobrowolne
o Norwegia - dobrowolne
o San Marino - dobrowolne
o Słowenia - dobrowolne
o Szwajcaria - dobrowolne
o Szwecja - dobrowolne
o Wielka Brytania - dobrowolne
o Belgia - dobrowolne (obowiązkowa tylko polio)
o Monako - dobrowolne (obowiązkowa błonica, tężec, polio)
o Niemcy - dobrowolne (obowiązkowa tylko odra)
2023-08-31.
Źródło: Piotr Witczak (twitter.com), legislacja.rcl.gov.pl.

Wejdź

100 miast chce do 2030r zakazać mięsa, nabiału i prywatnych samochodów.


Oryginalny tytuł tego to: 100 Städte wollen bis 2030 Fleisch, Milchprodukte und private Autos verbieten.
Tłumaczenie tego jest: 100 miast chce do 2030r zakazać mięsa, nabiału i prywatnych samochodów.

"(...)100 miast utworzyło koalicję o nazwie C40 Cities Climate Leadership Group (C40). C40 wyznaczyła „ambitny cel”, aby osiągnąć cele WEF do 2030 r. Aby osiągnąć „Cel”, miasta C40 zobowiązały się, że ich mieszkańcy będą przestrzegać poniższej listy obowiązkowych zasad:
• „Spożycie mięsa 0 kg”.
• „0 kg produktów mlecznych”.
• „3 nowe sztuki odzieży na osobę rocznie”.
• Posiadanie „0 pojazdów prywatnych”.
• „1 lot krótkodystansowy (poniżej 1500 km) co 3 lata na osobę”.
Te dystopijne cele miast C40 można znaleźć w ich raporcie „Przyszłość konsumpcji miejskiej w świecie o temperaturze 1,5°C”. (...)
Niepokojąca jest liczba miast w Wielkiej Brytanii, Francji i Skandynawii, przede wszystkim w Danii. Zgodnie z oczekiwaniami Austrii i Wiednia, Niemcy są oczywiście dobrze reprezentowane, a wiele stolic europejskich bierze w tym udział.(...)"
A tutaj lista miast, która przystąpiła do tego chorego projektu (są też miasta z Polski - Boguchwały, Cieszyn, Dzierżoniów, Kraków, Koszalin, Łódź, Piastów, Siemiatycze, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław): Cities Race to Zero?
Wszystkim niedowiarkom warto pokazać grafikę: Cele z rapotu C40 cities na 2030r.
Warto przeczytać poniższe:
1. „Nowy porządek świata”: hiszpański biskup ujawnia Agendę ONZ 2030 jako antychrześcijańską „pułapkę”.
2.Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut. Klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy.
3. A co na to Kościół? List Arcybiskupa Carlo Maria Viganò. O Światowych Dniach Młodzieży, Agendzie 2030 i agendzie Zrównoważonego Rozwoju (czytać Rozboju).
4. Nowy porządek świata (NWO).
5. Pandemic Preparedness and Response - Światowe Forum Ekonomiczne.
6. Scenarios for the Future of Technology and International Development.
7. STRATEGIA GLOBALNEGO ZNIEWOLENIA narodów w celach tzw. zrównoważonego rozwoju - dr Aldona Ciborowska.
8. WSZYSCY GRAJĄ DO JEDNEJ BRAMKI. Szczyt G20.
9. Zrównoważony rozwój. Jawny spisek przeciwko ludzkości!
10. Zarządzanie globalnym zdrowiem.
11. Yuval Noach Harari (WEF) – Ludzie to zwierzęta, które można hakować.
12. MONOPOL - Kto jest właścicielem świata? Obowiązkowo obejrzeć.
13. Plandemia C-19 To dopiero początek? Od restrykcji po respirator! Ojciec dr n. med. Jacek Maria Norkowski OP i lekarka Danuta Mikołajewska.
14. Dr Aldona Ciborowska: Zrównoważony rozwój - nowa masońska, uniwersalna religia pogańska - wykład.
2023-08-21.
Źródło: tkp.at, c40knowledgehub.org.

Wejdź

Przeciwciała IgG4 indukowane przez powtarzane szczepienie mogą generować tolerancję immunologiczną na białko kolca SARS-CoV-2.


Oryginalny tytuł tego to: IgG4 Antibodies Induced by Repeated Vaccination May Generate Immune Tolerance to the SARS-CoV-2 Spike Protein.
Tłumaczenie tego jest: Przeciwciała IgG4 indukowane przez powtarzane szczepienie mogą generować tolerancję immunologiczną na białko kolca SARS-CoV-2.
We wnioskach z tych badań możemy przeczytać:
"(...) Jednak pojawiające się dowody sugerują, że zgłoszony wzrost poziomu IgG4 wykryty po wielokrotnym szczepieniu szczepionkami mRNA MOŻE NIE BYĆ MECHANIZMEM OBRONNYM; raczej, stanowi mechanizm tolerancji immunologicznej na białko kolczaste, które może promować niezakłóconą infekcję i replikację SARS-CoV2 poprzez tłumienie naturalnych odpowiedzi przeciwwirusowych. Zwiększona synteza IgG4 spowodowana wielokrotnym szczepieniem mRNA z wysokimi stężeniami antygenu może również powodować CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE I SPRZYJAĆ WZROSTOWI RAKA I AUTOIMMUNOLOGICZNEMU ZAPALENIU MIĘŚNIA SERCOWEGO U PODATNYCH OSÓB.(...)"
W skrócie można to podsumować: nowości w czasopiśmie „Szczepionki” wielokrotne podawanie mRNA hamuje naturalny układ odpornościowy, sprzyja infekcjom koronowym i może sprzyjać chorobom autoimmunologicznym, nowotworom i zapaleniu mięśnia sercowego. Prof. Sucharit Bhakdi i prof. dr hab. Stefan W. Hockertz mieli rację, dlatego byli/są tak bardzo zwalczani. Nie dowiemy się tego z mediów głównego ścieku, ani od lekarzy, którzy biorą pieniądze za milczenie. Nie dowiemy się też tego od nowego Ministra Zdrowia Pani Katarzyny Sójki. Zadziwiające jest to, że media teraz tak głośno mówią o tym, że pan Niedzielski ujawnił dane, które powinny być tajemnicą lekarską, a wcześniej milczały, gdy zginęło prawie 200tys Polaków. Tak samo tym samym mediom nie przeszkadzało wcześniej notoryczne łamanie tajemnicy lekarskiej w tym wprowadzanie, tzw. paszportów kowidowych, czy pokazywanie dowodów o przyjęciu eksperymentalnego preparatu genetycznego zwanego dla niepoznaki szczepionką każdemu, komu popadnie, na lotniskach w restauracjach, w pracy, itd.
Mówiła też o tym Pani Agnieszka Wolska w wywiadzie, pt.: Pfizer notuje straty i zapowiada nową "szprycę"! ZDF reklamuje wszczepianie czipów. Polacy gorsi od Żydów? A. Wolska.
Warto przeczytać poniższe:
1. Prawda dla lekarza i naukowca to nie przywilej, tylko obowiązek.
2. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
3. Covid szczepionka naukowe dowodowy śmiertelności.
4. Sąd Federalny USA nakazał upublicznić tajne dokumenty Pfizera, które ukrywała FDA.
5. Analiza zbiorcza zdarzeń niepożądanych po zezwoleniu raporty dotyczące PF-07302048 (BNT162B2) otrzymane w okresie do 28-LUT-2021.
6. Wyniki badań nad szczepionkami Pfizer były falsyfikowane?!
7. Historia Prof. Dr. Stefan'a Hockertz'a.
8. PANDAMNED [film dokumentalny].
9. To nie jest zabójczy wirus! Media okłamują nas cały czas! Prof. Bhakdi wRealu24!
10. Prof. Sucharit Bhakdi.
11. Prof. Sucharit Bhakdi.
12. Prof. Stefan W. Hockertz. "Kinder der Nacht".
2023-08-11, 2023-05-17.
Źródło: ncbi.nlm.nih.gov, nitter.net/SHomburg, wRealu24 (Banbye.com), nitter.net/agnieszkawolsk9.

Wejdź

OPN, czyli Odwieczne Prawo Natury.


"(...)Jak się robi cieplej, to potem się zrobi zimniej! Takie jest odwieczne prawo natury, panie kierowniku IGLO (Instytutu Lansującego Globalne Oci…nie).
30 lipca ilość wody na północnej półkuli zgromadzonej w postaci śniegu wyjątkowo nie spadła do zera i była równa ok. 125 km^3, wykres w czarnej ramce. Wykres jest tak skonstruowany, że kończy się po prawej wraz z lipcem, tak jak cykl pogodowy w meteorologii, a zaczyna po lewej od sierpnia. Przez pierwszy tydzień sierpnia nie było jak zwykle codziennie nowych danych. Znam się na tej robocie i myślę, że przez ten tydzień „dyskutowano o metodologii”.
Przez długie lata widać była ona dobra, ale teraz coś za dużo tego śniegu wychodzi. Takie wątpliwości ma każdy „naukawiec”, szczególnie, jeśli wyniki nie potwierdzają z góry przyjętego założenia, że ma maleć. Ale oto dziś są już dane za początek sierpnia. Widać, że z nocy na noc krzywa czerwona linia spadła pod prostą czerwoną linię, która pokazywała dolną granicę pomiarów na koniec lipca. To ten drugi graf w czerwonej ramce. Miłujący krzywdzoną „matkę ziemię” powiedzą, że się czepiam… Panowie kierownicy, to spadło z dnia na dzień o pół wartości mierzonej!(...)"
Całe to globalne ocieplenie to hasło do globalnego dojenia ogłupiałych ludzi z kasy. Energia drożeje, bo ogłupiałych i naiwnych trzeba oskubać z oszczędności. Uwierzą we wszystko, co im telewizją czy partia powie. Po plandemii widać, że ludzie uwierzą we wszystko i dlatego robi się z nimi wszystko.
A jeśli ktoś nadal nie wierzy to tutaj jest artykuł naukowy:
Change in Antarctic ice shelf area from 2009 to 2019
Zmiana obszaru szelfu lodowego Antarktydy w latach 2009-2019
Nie ma co liczyć, że ta prawda dotrze do ludzi zapatrzonych w szklane ekrany, media głównego ścieku, czy ludzi wierzących bezgranicznie politykom albo opłaconym aktywistom (terrorystom/lobbystom) klimatycznym.
Mówił o tym Pan Paweł Klimczewski w wywiadzie, pt.: Tureckie wojsko na Krymie?! Co planują klimatyczni terroryści ws. Polski? Kto wygra wybory? Klimczewski u Roli!
2023-08-09.
Źródło: pawelklimczewski.pl, wRealu24 (Banbye.com), tc.copernicus.org.

Wejdź

Rząd niemiecki oficjalnie potwierdził brak danych na potwierdzenie skuteczności eksperymentalnych preparatów Pfizer.


W skrócie: czy rząd federalny ma jakieś dowody na to, że mRNA firmy Pfizer przynosi więcej korzyści niż szkód? Rząd federalny odpowiada: "Nie, nie mamy."
W lipcu 2023 r. poseł Bundestagu Roger Beckamp (AfD) zadał rządowi federalnemu pytanie na piśmie opatrzone numerem 7/456:

"(...) Liegen der Bundesregierung Zahlen aus placebokontrollierten, randomisierten und verblindeten wissenschaftlichen Studien vor, die statistisch signifikant belegen, dass (...) (mit Pfizer/Biontech Impfstoff) (...) behandelte Probanden insgesamt unter weniger medizinisch unerwünschten Ereignissen litten als Probanden, die das Placebo (Kochsalzlösung) erhalten haben. (...)"

Tłumaczenie: "(...) Czy rząd federalny dysponuje danymi pochodzącymi z randomizowanych i zaślepionych badań naukowych kontrolowanych placebo, które dostarczają statystycznie istotnych dowodów na to, że (...) (ze szczepionką firmy Pfizer/Biontech) (...) leczeni pacjenci doświadczyli ogółem mniejszej liczby zdarzeń niepożądanych z medycznego punktu widzenia niż badani którzy otrzymali placebo (roztwór soli fizjologicznej)(...)."

Odpowiedź właściwego parlamentarnego sekretarza stanu Federalnego Ministerstwa Zdrowia, prof. dr. Edgara Franke była równie krótka, co otrzeźwiająca:
"(...) Nein, derartige Zahlen liegen der Bundesregierung nicht vor.(...)"

Tłumaczenie: "(...) Nie, rząd federalny nie dysponuje takimi danymi.(...)."

Skan pisma.
A zapatrzonym w media głównego ścieku dedykuejmy jeszcze:
1. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
2. SZOKUJĄCE USTALENIA EUROPOSŁÓW, LEKARZY I PRAWNIKÓW! Konferencja w Strasburgu 19-04-2023.
3. Wystąpienie rumuńskiego eurodeputowanego Cristian Terhes i innych.
Powyższe można podsumować jednym zdaniem: cała kampania szczepień eksperymentalnym preparatem genetycznym zwanym dla niepoznaki szczepionką na C19 była oparta na jednym wielkim kłamstwie.
2023-08-09.
Źródło: nitter.net/AnnaChrolowska, nitter.net/SHomburg/.

Wejdź

Czarnek wie, kto się szczepił. "Naruszenie konstytucji".


"(...)Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek utworzyli listę pracowników naukowych, doktorantów i studentów zaszczepionych i niezaszczepionych na koronawirusa - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że mogło dojść do naruszenia konstytucji. (...)"
Cenne dane, informacje na temat spolegliwości wobec władzy. Wręcz bezcenne. Ciekawe, kto jeszcze je otrzymał. Zadziwiające jest to, że media teraz tak głośno mówią o tym, że pan Niedzielski ujawnił dane, które powinny być tajemnicą lekarską, wcześniej milczały, gdy zginęło prawie 200tys Polaków. Tak samo tym samym mediom nie przeszkadzało wcześniej notoryczne łamanie tajemnicy lekarskiej w tym wprowadzanie tzw. paszportów kowidowych, czy pokazywanie dowodów o przyjęciu eksperymentalnego preparatu genetycznego zwanego dla niepoznaki szczepionką każdemu, komu popadnie, na lotniskach w restauracjach, w pracy, itd.
Jeśli ktoś myślał, że to koniec, to jest w błędzie.
Warto przeczytać:
1. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
2. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
3. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
4. MEGADEBATA wRealu24! Brońmy gotówki, brońmy wolności! Warzecha/Sadowski/Grabowski/Poneta!.
2023-08-08.
Źródło: money.pl.

Wejdź

Będą pingwiny wszędzie!


"(...) Na pierwszej mapce poniżej temperatury we wtorek po wschodzie Słońca, na drugiej w piątek wczesnym popołudniem.
Po deszczu chłodniej, ale i północne powietrze z wyjątkowo zimnej w tym roku Arktyki orzeźwia nas na porannym spacerze. Przez kilka dni będziemy cieszyć się latem, ale na kolejne upalne dni widoków na razie brak. Weekend zaczniemy w komfortowych temperaturach ok. 25 st. C i słabym wietrze.
W połowie lipca zwały śniegu na północnej półkuli znacznie powyżej normy i proces ich topnienia zwalnia! Na wykresie ilość wody uwięzionej w śniegu na północnej półkuli. Zawsze w tym okresie bilans był już w okolicy zera, teraz mamy go jeszcze setki kilometrów sześciennych, to dużo. Wynika z tego, że poziom oceanów spada. „A to klops”, jak mawiała stara niania.
Wieszcz pyta: „Co to będzie, co to będzie?”
Satelita odpowiada: „Będą pingwiny wszędzie!” (...)"
2023-07-18.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Pedofile z WHO.


Warto przeczytać cały artykuł.

"(...)Zagadka: Jak sądzisz, skąd pochodzą poniższe stwierdzenia?

„Małe dzieci to istoty seksualne, które muszą mieć partnerów seksualnych i jak najszybciej rozpocząć seks. Z tego powodu przedszkola i szkoły podstawowe muszą uczyć dzieci rozwijania lubieżności i pożądania seksualnego, uczyć masturbacji, budowania związków tej samej płci i korzystania z pornografii internetowej. Dzieci powinny nauczyć się także różnych technik seksualnych, takich jak seks oralny”.

Pewnie już się domyślasz, bo sprawa nie jest zupełnie nowa. To parafraza zaleceń ONZ i WHO dla placówek edukacyjnych. Wydane zostały jako „Międzynarodowe wytyczne techniczne dotyczące edukacji seksualnej”. (...)".
2023-07-15.
Źródło: naodlew.pl.

Wejdź

Wieczór autorski Jerzego Karwelisa, autora bloga i nowej książki „Dziennik zarazy”. Widzimy się w środę wieczorem, 12 lipca Warszawa.


"(...) Minęło wiele lat, wiosną 2020 roku do Polski nadciągał „zabójczy wirus”. Postanowiliśmy w domu zrobić zapasy większe, niż zwykle. Ile kupić tego makaronu? Ile puszek fasoli? Czy mrożonki wchodzą w grę? 20 lat wcześniej pisałem algorytmy do przewidywania szybkości rozwoju epidemii. Było to potrzebne do szacowania skuteczności „wirusowych” kampanii reklamowych. Miałem wszytko, co trzeba na dysku, w tym podręczniki medyczne z epidemiologii, bo model marketingowy w 100% naśladuje prawdziwe epidemie. (...)"
"(...) Były w marcu już dane z Wielkiej Brytanii za styczeń, łącznie ze zgonami. Okazało się, że wiosna 2020 to bardzo niski poziom zgonów w Europie , głownie z powodu lekkiej zimy. Predykcja była też bardzo optymistyczna. Opisałem to na FB, szybko przybywało tysiące folowersów. Szybko zadzwonił też Jerzy Karwelis i mówi, że pisze taki blog „Dziennik zarazy” i chce zrobić wywiad. Rano zobaczyłem w „Do Rzeczy”, „Wywiad z wampirem”, czyli ze mną (...)"
Warto też przeczytać:
1. Nie było fali pierwszej, nie było drugiej, nie było żadnej fali!
2. Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19.
3. Wywiad z panem doktorem Przemysławem Czyrycą z USA - zbanowany.
4. Dziennik zarazy.
2023-07-10.
Źródło: pawelklimczewski.pl, dorzeczy.pl.

Wejdź

Zapraszam w sierpniu do normalnego świata.


"(...) Dzisiejsza Turcja to dawniej Azja Mniejsza. Na tym terenie rozgrywają się głównie wydarzenia Dziejów Apostolskich, czyli opis Kościoła w pierwszych latach jego istnienia. Prześladowania Chrześcijan w Judei spowodowały ich ucieczkę do Azji mniejszej. Np. „pierwsza parafia” św. Piotra była w leżącej dziś w Turcji, Antiochii. W słynącym z tolerancji Efezie znalazł schronienie św. Jan Ewangelista wraz z Matką Jezusa, której został przybranym Synem. Domek Maryi jest wg tradycji ostatnim, ziemskim domem Maryi przed jej Wniebowzięciem.

Dotarli tam jednym z tysięcy charakterystycznych statków jakie pływały od zawsze po Morzu Śródziemnym. Właśnie to wydarzenie świętujemy co roku 15 sierpnia. Miałem szczęście być w tym okresie, na tym miejscu. W Sanktuarium jeszcze kilka lat temu posługiwali zakonnicy z Polski. Obecnie są tam znani mi ojcowie z Rumuni, Indii i innych zakątków świata. Często spotykamy tam Muzułmanów, którzy oddają cześć Matce Jezusa, mającej bardzo wysokie miejsce w Islamie. Zadziwiające są te relacje, gdy obok pielgrzyma z Kuwejtu spotykamy roześmianych Polaków z różańcem i potem razem idziemy na kolację, aby się bliżej poznać i wymienić ciekawostki z podróży.(...)"
2023-07-07.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Martwy punkt CIA o wojnie na Ukrainie.


Oryginalny tytuł tego to: Exclusive: The CIA's Blind Spot about the Ukraine War.
Tłumaczenie tego jest: Martwy punkt CIA o wojnie na Ukrainie.
W mediach głównego ścieku tego nie usłyszymy. Jeśli to, co piszą dziennikarze Newsweek'a to prawda to można powiedzieć, że to co wyrabiają media to jeden wielki cyrk i gra, gdyż o działaniach (planowanych) na Ukrainie rządzący wiedzieli kilka miesięcy przed rozpoczęciem. No, ale wtedy była plandemia, która w mediach skończyła się w jeden dzień gdy Władymir Putin niespodziewanie (podobno) zaatakował Ukrainę.
2023-07-05.
Źródło: newsweek.com.

Wejdź

Nowy artykuł badawczy: Szczepionki mRNA COVID-19 są produktami terapii genowej.


Oryginalny tytuł tego to: New Research Paper: mRNA COVID-19 Vaccines Are Gene Therapy Products.
Tłumaczenie tego jest: Nowy artykuł badawczy: Szczepionki mRNA COVID-19 są produktami terapii genowej.
2023-07-02.
Źródło: zerohedge.com.

Wejdź

US House Floats Bill, aby cofnąć finansowanie programów WHO, WEF i „dezinformacji”.


Oryginalny tytuł tego to: U.S. House Floats Bill to Defund WHO, WEF and ‘Misinformation’ Programs.
Tłumaczenie tego jest: US House Floats Bill, aby cofnąć finansowanie programów WHO, WEF i „dezinformacji”.
2023-06-30.
Źródło: childrenshealthdefense.org.

Wejdź

Polityka nas dotyka. Czy jesteśmy skazani na mniejsze zło?


"(...)Od razu odpowiem: Tak!

Cokolwiek myślimy o systemie społecznym, w jakim żyjemy, to w nim żyjemy. Państwo jest organizacją, która ma monopol na przymus i użycie siły wobec jednostki. Było tak, jest i będzie bez względu na system polityczny, jaki mamy. Czy to monarchia, czy demokracja podatki trzeba płacić i prawa przestrzegać. Żyjemy w czasach, gdy wydajność pracy dzięki technice jest duża, że mała część społeczeństwa pracującego produktywnie jest w stanie wyżywić całą populację. Ta mniejszość jest okładana wielkimi podatkami, które się redystrybuuje potem wśród pozostałych. Socjal jest w tym małym fragmentem. (...)"
2023-06-25.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Wojna Światów „na wykresy”.


"(...)Od początku „pandemii„ na swym starym profilu pisałem dużo o statystykach medycznych, które nie dawały żadnych podstaw do paniki i szukałem niemedycznych powodów globalnego zamieszania.

Coraz częściej pisałem o ruchach amerykańskiej i chińskiej floty oraz o nowinkach w komputerach kwantowych i kreacji cyfrowego pieniądza tej nadchodzącej ery. Obecna wojna to dalszy ciąg tej samej rywalizacji północy z południem lub wschodu z zachodem, jak kto woli. Nie jestem fanem wskaźnika Produkt Narodowy Brutto PKB (ang. GDP), ale taki mamy na stole. Poniższy wykres w roku 2020 pokazywał, że te linie zaraz się przetną. (...)"
2023-06-23.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Druk 3238: tekst sprzeciwu do posłów i senatorów.


Druk nr 3238 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
To nie przypadek, że te pracę trwają na początku wakacji. Jakie będą konsekwencje tego projektu?
Żądamy natychmiastowego wycofania z legislacji prawa, które:
1. Ustanawia ochronę wszystkich złóż w Polsce na czas nieograniczony bez prawa zabudowy.
2. Wywłaszcza bez odszkodowania ze swojej ziemi Polaków mieszkających i posiadających pola uprawne nad złożami i miejscami zatłaczania pod ziemię spalin z cementowni, elektrowni, spalarni śmieci itp. Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski. Nie pozwoli na remonty i rozbudowę domów, nie pozwoli na budowę nowych domów na działkach obecnie budowlanych.
3. Powoduje, że wody pitne podziemne, jako złoża strategiczne mogą być oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji. Woda może być dobrem wydzielanym.
4. Odbiera samorządom prawo do rozwoju swoich ojczyzn przez zakaz zabudowy terenów nad złożami, które przez jedna osobę – Głównego Geologa Kraju będą uznane za strategiczne (nawet piaski kwarcowe)
5. Wyklucza Samorządy z uczestnictwa w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów, budynków publicznych nad złożem objętym ochroną spadnie do zera.
6. Karze samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – czyli nakazuje płacić społecznościom lokalnym kary za to, że nie chcą oddać koncernom naszych dóbr.
7. Umożliwia korumpowanie samorządowców poprzez płacenie za sporządzanie planów miejscowych przez koncerny.
8. Powoduje, że koncesja jest ostatecznym aktem prawnym, który nie daje możliwości zaskarżenia jej do Sądu przez właścicieli nieruchomości i samorządy.
9. Zagraża zdrowiu i życiu wielu ludzi i zwierząt poprzez zatłaczanie pod ziemię „pseudo CO2”, którymi będą spaliny sprężane pod bardzo wysokim ciśnieniem do postaci płynnej, gdzie z objętości 2,8 m3 rozprężać się będą do objętości 1000 m3 w czasie 1 sekundy. Można to porównać do składowania co 1 sek. miny przeciwczołgowej przez przewidywane lata (ok. 2 100 000 ton/rok - tylko z jednej Elektrowni Bełchatów a pozostałe cementownie i inne elektrownie?).
10. Przewiduje odszkodowania za możliwość niekontrolowanej erupcji spod ziemi tych spalin, możliwość wystąpienia trzęsień ziemi, duszenia ludzi i zwierząt, w niespotykanej w Polsce skali.
11. Wyklucza na zawsze możliwość wykorzystania taniej i czystej energii geotermalnej w Polsce na wszystkich obszarach, pod którymi zatłaczane będą spaliny.
Wejdź na stronę i WYŚLIJ DO KAŻDEGO POSŁA I SENATORA, zalejcie ich email’ami, tekst do wklejenia w komentarzu. (Autor Teresa Adamska).
Każdy parlamentarzysta, który zagłosuje za tym projektem dopuści się zdrady stanu i powinien być niezwłocznie osądzony.
2023-06-15.
Źródło: rebel24.pl, sejm.gov.pl.

Wejdź

Nigeria – proces likwidacji gotówki trwa w najlepsze.


Tego nie usłyszymy w mediach głównego ścieku.
"Nigeria ogłosiła w październiku 2021 roku uruchomienie CBDC, czyli narodowej waluty cyfrowej o nazwie eNaira. Od początku bank centralny i rząd mają jednak trudności z przekonaniem obywateli.
Po roku od uruchomienia e-Nairy mniej niż 0,5% populacji zdecydowało się posługiwać tą walutą.
Tu należy wspomnieć, że Nigeria z ponad 220 mln obywateli stanowi świetny poligon doświadczalny globalistów w procesie wypierania gotówki z obiegu.
Prezes Centralnego Banku Nigerii Godwin Emefiele jest uczestnikiem spotkań Światowego Forum Ekonomicznego, kierowanego przez Klausa Schwaba. Według danych Atlantic Council, Nigeria jest jednym z 11 krajów, które wdrożyły CBDC, a 35 innych krajów rozpoczęło programy pilotażowe.
Idąc dalej, w grudniu 2022 roku Centralny Bank Nigerii wydał dyrektywę, w której ograniczył wypłaty gotówki z bankomatów dla przedsiębiorców i osób fizycznych, a jednocześnie wprowadził do obiegu nowe banknoty, których celowo nie wydrukowano zbyt wiele.
W kraju, w którym 85% waluty jest poza systemem bankowym, miało to zmusić mieszkańców do przejścia na bankowość internetową oraz wspomnianą powyżej walutę cyfrową CBDC eNaira. Reakcja społeczeństwa była jednak jednoznaczna.
Ogromna ilość protestów, w których doszło do niszczenia bankomatów oraz atakowania instytucji finansowych oraz rządowych doprowadziła do walk ulicznych, w których ginęli ludzie i zapanowała anarchia.
Uspokojenie nastrojów przyszło z orzeczeniem Sądu Najwyższego Nigerii przedłużającym ważność starych banknotów do końca 2023 roku, a nie, jak pierwotnie planowano do końca lutego br.
Nie zmieniło to natomiast chęci rządu Nigerii do wyeliminowania gotówki z obiegu. Bank centralny zlecił bankom komercyjnym, aby zaczęły wydawać karty debetowe, które mogą również służyć jako krajowy dokument tożsamości.
Rząd Nigerii podkreśla, że wdrożenie karty i dowodu osobistego w jednym jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności wiejskich gdzie ludzie wolą karty fizyczne. Może się wydawać, że taka operacja to nic groźnego, ale przypominamy, że 85% waluty Nigerii jest poza systemem bankowym.
To właśnie przede wszystkim w obszarach wiejskich społeczeństwo nie ma swoich kont bankowych i nie korzysta z płatności elektronicznych. Teraz, podobno dla ich dobra, rząd daje im bez żadnych dodatkowych opłat kartę bankomatową i dowód osobisty w jednym!
Naszym zdaniem jest to dalsze budowanie systemu pod CBDC, ponieważ jednym z głównych jego założeń jest, aby każdy obywatel posiadał tylko jedno konto w banku centralnym. Taka zlecona odgórnie operacja przyspiesza przejście w tym kierunku.
"Gdy ubiegasz się o kartę debetową w swoim banku, możesz wskazać, że: "Chcę, aby ta karta służyła wielu celom, w których będzie służyć jako moja karta bankowa, a także mój dowód osobisty”.
Isa Pantami, Minister Komunikacji i Gospodarki Cyfrowej Nigerii.
Należy zwrócić uwagę, że od 2007 roku obywatele Nigerii mają obowiązek posiadania krajowego numeru identyfikacyjnego (taki polski PESEL) i właśnie pojawił się kolejny pomysł rządu, aby zautomatyzować powiązanie systemu krajowych numerów ident. z indywidualnymi kartami SIM.
Pomysł w nie jest nowy, póki co próby wdrożenia wywoływały na tyle kontrowersji, że ostatecznie nigdy nie stał się faktem. Jest to kolejny krok w pełnej inwigilacji i o dalszych wydarzeniach w Nigerii, czyli poligonu doświadczalnego globalistów, postaramy się Was informować.
I na koniec po raz kolejny podkreślamy, że to nie jest tak, że powyższe wydarzenia dzieją się daleko w Afryce i nic takiegonie ma miejsca w Polsce. U nas także ogranicza się operowanie gotówką zmniejszając limity transakcji pomiędzy przedsiębiorcami lub między firmami a os. fiz.
Uzasadnia się to nośnymi hasłami „walki z korupcją i praniem pieniędzy”. Nie dajmy się więc na to nabrać. Dziś eliminuje się gotówkę i narzuca CBDC w Nigerii, a w niedalekiej przyszłości może to spotkać także i nas.
Tu warto wspomnieć o książce pt. „Gotówka to wolność” napisanej przez Rafała Ganowskiego, członka zespołu Independent Trader, w której przedstawione są zagrożenia, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć, jeśli nie obronimy gotówki.
W interesie naszym i przyszłych pokoleń jest, aby mieć swobodę wyboru, jakim środkiem płatniczym chcemy dokonać transakcji i posiadać prawo do wykonania jej w sposób anonimowy, czyli płacąc gotówką. "

Komentarz: Czy naprawdę rządzącym chodzi o bezpieczeństwo?
Tu nie chodzi o bezpieczeństwo, ale o kontrolę.
Kiedy zostanie zlikwidowana gotówka na rzecz pieniądza cyfrowego oraz przerzucimy się całkowicie na transakcje internetowe to utracimy kompletnie wolność. Pilotażowe emisje pieniądza cyfrowego (CBDC) testowane są już w Szwecji, Litwie, Szwajcarii, Chinach, Bahamach, Nigerii i Japonii (Japonia wstrzymała się z wprowadzeniem CBDC po przeprowadzeniu testów w 2021). Do emisji pieniądza cyfrowego też szykuje się UE. To bardzo poważne zagrożenie wolności finansowej obywateli.
Charakterystyczne jest stworzenie 3 repozytoriów (baz danych): dowody osobiste w tym PESEL, telefonia komórkowa, banki. Wszystkie te narzędzia są już obecnie w Polsce.
W rękach rzadów, Światowego Forum Ekonomicznego i powiązanych z nimi ludzi instytucji oraz korporacji pieniądz cyfrowy (CBDC) może stanowić narzędzie nacisku na ludzi oraz ich kontroli.
Pokazała to też pandemia, kiedy przy pomocy mediów i pieniędzy korporacji, opłacani lekarze, bądź bojący się o swoje stołki pracownicy, w ogóle bali się świadczyć o prawdzie.
Warto przeczytać:
1. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
2. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
3. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
4. MEGADEBATA wRealu24! Brońmy gotówki, brońmy wolności! Warzecha/Sadowski/Grabowski/Poneta!.
2023-06-12.
Źródło: Independent Trader (Twitter).

Wejdź Wejdź Wejdź

UMOWA OGÓLNA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Ukrainą.


W grudniu 2016 r. polski rząd zawarł „tajną” z rządem ukraińskim, która została opublikowana w Monitorze Polskim dopiero w 2019 roku pod numerem 50.
W umowie w art. 12 ust. 2 czytamy:
"(...) 2. Wsparcie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będzie odbywać się na zasadach określonych w prawie wewnętrznym Strony udzielającej tego wsparcia i będzie obejmować:
1) nieodpłatne przekazania uzbrojenia, produktów podwójnego zastosowania i mienia niebojowego pochodzącego z zasobów sil zbrojnych jednej ze Stron; (...)"
To bardzo niezbezpieczne zapisy.
Treść umowy dostępna jest też Tutaj.
Kto ją podpisał? Oczywiście pan Antoni Macierewicz.
2023-06-08, 2023-05-13.
Źródło: infor.pl, eli.gov.pl.

Wejdź

Wywiad z panem doktorem Przemysławem Czyrycą z USA - zbanowany.


Koniecznie wysłuchajcie wywiadu: Tutaj
Prawda nie ma prawa zaistnieć w mediach głównego ścieku.
A poniżej zapis z Dziennika Zarazy z dn. 13.05.2023 pt.: Jak umieraliśmy na kowida:
"(...) Witajcie Państwo, się porobiło. Przeprowadziłem wywiad z panem doktorem Czyrycą z USA, który domknął mi ostatnią niewiadomą pandemiczną, czyli – na co umierali (bo przecież umierali) ludzie w kowidowych czasach. Wywiad wyjaśnił mi już praktycznie wszystko i polecam go Państwu.

Wywiad z panem doktorem opublikowałem na YT zaraz po zakończeniu, by zobaczyć co się będzie działo i czy wytrzyma do publikacji. Wytrzymał 2 godziny i dostałem bana. Za rozmowę z naukowcem o nauce. Fakt ten dedykuję moim rozmówcom z wywiadu, kiedy ze zdumieniem się dowiedziałem, że nie ma żadnej cenzury, Tak więc spróbowałem to popchnąć via Facebook i zobaczymy jak długo się utrzyma. Czy macie Państwo jakieś porady gdzie mogę to opublikować, by udostępnić link do tego wywiadu, skąd nikt mi go nie wyciął? (...)"
O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj.
2023-06-08, 2023-05-13.
Źródło: dziennikzarazy.pl.

Wejdź - Wywiad

Chiny w czasach lockdownu. Reportaż z krainy zamordyzmu.


"Zapraszamy Was do przeczytania reportażu autorstwa Piotra, który sporą część pandemii spędził w Chinach. Po jego lekturze mieliśmy wrażenie, że to kolejny rozdział Orwella."
2023-06-05.
Źródło: independenttrader.pl.

Wejdź

Uniwersalny dochód podstawowy do wypróbowania w Anglii.


Oryginalny tytuł tego to: Universal basic income to be trialed in England.
Tłumaczenie tego jest: Uniwersalny dochód podstawowy do wypróbowania w Anglii.
W ramach programu uczestnicy będą otrzymywać 1600 funtów miesięcznie przez dwa lata.
Warto też przeczytać:
1. Twoja praca zniknie!
2. Każdy obywatel ma dostać 1300 zł co miesiąc, bez dodatkowych warunków. Kiedy taki nowy zasiłek będzie wypłacany? [20.12.2022]
2023-06-05.
Źródło: rmx.news.

Wejdź

MZ chce szybszych kar dla uchylających się od szczepień: mandat zamiast postępowania w sądzie.


Tytuł mówi sam za siebie. Zobaczmy jak nasi tzw. "dobroczyńcy" są dobrze przygotowani. Wszystko jest już gotowe.
Komentarz: Zgodnie z prawem, w Polsce nie ma obowiązkowych szczepień dla dzieci. Obowiązkowe dla rodzica jest jedynie badanie kwalifikacyjne do szczepienia. Po nim, niezależnie od kwalifikacji rodzic ma prawo odmówić świadczenia medycznego jakim są szczepienia.
Nie dało się wprowadzić paszportu covidowego, to rząd chce wprowadzić elektroniczną kartę szczepień.
I w tym wszystkim nie chodzi o dobro, ale o kontrolę.
Warto też przeczytać:
1. WHO i UE ogłaszają partnerstwo w tworzeniu „globalnego systemu” cyfrowych paszportów szczepionek.
2. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
3. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
4. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
5. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
6. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
7. Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.
8. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
2023-06-05.
Źródło: Puls Medycyny.

Wejdź

Czy blokady zadziałały? Wyrok w sprawie ograniczeń covidowych.


Oryginalny tytuł tego to: Did lockdowns work? The verdict on Covid restrictions.
Tłumaczenie tego jest: Czy blokady zadziałały? Wyrok w sprawie ograniczeń covidowych.
Artykuł pokazuje kompletny bezsens podjętych kroków. Ale jak to wytłumaczyć ludziom w wpatrzonym bezkrytycznie w szklane ekrany?
2023-06-05.
Źródło: iea.org.uk.

Wejdź

WHO i UE ogłaszają partnerstwo w tworzeniu „globalnego systemu” cyfrowych paszportów szczepionek.


Oryginalny tytuł tego to: WHO, EU announce partnership creating ‘global system’ of digital vaccine passports.
Tłumaczenie tego jest: WHO i UE ogłaszają partnerstwo w tworzeniu „globalnego systemu” cyfrowych paszportów szczepionek.
Wszyscy, którzy przed tym przestrzegali nazywani byli szurami, antyszczepinkowcami, foliarzami. A dziś staje się to rzczywistością.
Chcą nas całkowicie spacyfikować, tzw. certyfikatami, pod pretekstem naszego dobra. Globalizm postępuje. Pan premier Mateusz Morawicki akceptuje wszystkie ustalenia globalnego szczytu ds. pandemii i godzi się na dyktat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bez żadnych zastrzeżeń i NIEZALEŻNIE od tego, co mówi w Polsce. Prace nad tym trwaja od dawna o czym można przeczytać: Tutaj. W UE dzieje się tak samo (informacje Tutaj). Tylko w mediach ściekowych i kontrolowanych przez Państwo pojawiają się komunikaty mające uśpić naszą czujność: Tutaj. Polska jest w awangardzie krajów, które podpisują wszystkie możliwe dokumenty. W mediach PiS stawia się rzekomo okoniem, a tymczasem wszystkie globalne uregulowania Polska podpsuje.
Warto też przeczytać:
1. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
2. SZOKUJĄCE USTALENIA EUROPOSŁÓW, LEKARZY I PRAWNIKÓW! Konferencja w Strasburgu 19-04-2023.
3. Stop WHO.
2023-06-05.
Źródło: lifesitenews.com, gov.pl, consilium.europa.eu.

Wejdź

19.05. Pomyliłem się….


"(...) Ostatnio przewinąłem się po różnych przekaziorach z ugruntowaną swoją tezą, popartą badaniami, że jesteśmy numer 1 w światowych zgonach ponadnormatywnych.
Tak, to prawda, ale była. Okazało się, że to było aktualne w latach 2020-2022, ale potem się zmieniło. To frakcja ponadnormatywnych się zmieniła. Nasza, ta, w której przodowaliśmy, była wynikiem majstrowania przy służbie zdrowia, by zrobić miejsce dla sezonowego, okazało się, hiciora, jakim był koronawirus. To wtedy uczyniliśmy wiele w systemie, by wyprodukować niekowidowe śmierci. Śmiertelna triada ujednoimienniania szpitali, triażu przy kwalifikowaniu do jednostek leczniczych oraz teleporad, wzmocniona zasadą „antybiotykami nie leczy się wirusów”, jako suma realizacji strategii nieleczenia zgarnęła swoje żniwo. I ja sobie myślałem, że to już tak zostanie, że inne kraje „nas nie dagoniat”, no bo jak. Wirus już w odwrocie, prawdziwie chorzy wrócili do szpitali, i w końcu – straszna zasada, ale statystycznie poprawna, że „nie ma komu umierać, bo kto miał umrzeć z powodów zapaści służby zdrowia, to już umarł” spowoduje zatrzymanie trendu. Z nami na najwyższym podium.
Ale przeliczyłem się. Zwrócił mi na to uwagę Szymon na twitterze, dodając do dyskusji wiele argumentów, badań, wyliczeń i wykresów. Dzielę się nimi z Państwem, bo sprawa wydaje mi się arcyciekawa. Proces ponadnormatywnych zgonów się nie zatrzymał i to o dziwo (?) w krajach zaszczepionych po kokardę. U nas, gdy się zobaczy na spadającą krzywą szczepień to widać, że ta towarzyszy spadkowi ponadnormatywnych zgonów. A w krajach zaszczepionych – odwrotnie. (...)"
Warto też przeczytać:
1. Ministerstwo Zdrowia kontra GUS, czyli ile osób umarło na test.
2. „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.” Łk, 21, 8-11.
3. Co się stało z grypą w 2021?
4. Kowidowy zawrót głowy - obowiązkowa lektura.
5. Dlaczego Polacy umierają na "NIC"?
6. 130 000 przedwczesnych śmierci. Kogo zabiła reorganizacja służby zdrowia?
7. Czwarta fala? Panowie ministrowie, nie było pierwszej a wy zdrowych ludzi do psychiatryka chcecie wysyłać? Sami tam się „ustabilizujcie”!.
8. Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021- walka z covid-19.
2023-05-19.
Źródło: dziennikzarazy.pl.

Wejdź

SS – segregacja sanitarna.


"(...)W faszystowskich Niemczech skrót SS oznaczał Schutzstaffel – oddziały ochrony. Każdy, kto choć trochę zna historię, wie, czym była ta zbrodnicza organizacja. Oddziały SS stanowiły znaczną część załóg niemieckich obozów koncentracyjnych. (...)"
Ale czy to tylko historia? Nie przypomina nam to czegoś, co miało miejsce w ciągu ostatnich trzech lat od marca 2020 roku?
2023-04-30.
Źródło: world-scam.com.

Wejdź

„Nowy porządek świata”: hiszpański biskup ujawnia Agendę ONZ 2030 jako antychrześcijańską „pułapkę”.Oryginalny tytuł tego to: ‘New world order’: Spanish bishop exposes UN’s Agenda 2030 as an anti-Christian ‘trap’.
Tłumaczenie tego jest: „Nowy porządek świata”: hiszpański biskup ujawnia Agendę ONZ 2030 jako antychrześcijańską „pułapkę”.
Warto jeszcze przeczytać poniższe:
1. Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut. Klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy.
2. A co na to Kościół? List Arcybiskupa Carlo Maria Viganò. O Światowych Dniach Młodzieży, Agendzie 2030 i agendzie Zrównoważonego Rozwoju (czytać Rozboju).
3. Nowy porządek świata (NWO).
4. Pandemic Preparedness and Response - Światowe Forum Ekonomiczne.
5. Scenarios for the Future of Technology and International Development.
6. STRATEGIA GLOBALNEGO ZNIEWOLENIA narodów w celach tzw. zrównoważonego rozwoju - dr Aldona Ciborowska.
7. WSZYSCY GRAJĄ DO JEDNEJ BRAMKI. Szczyt G20.
8. Zrównoważony rozwój. Jawny spisek przeciwko ludzkości!
9. Zarządzanie globalnym zdrowiem.
10. Yuval Noach Harari (WEF) – Ludzie to zwierzęta, które można hakować.
11. MONOPOL - Kto jest właścicielem świata? Obowiązkowo obejrzeć.
12. Plandemia C-19 To dopiero początek? Od restrykcji po respirator! Ojciec dr n. med. Jacek Maria Norkowski OP i lekarka Danuta Mikołajewska.
13. Dr Aldona Ciborowska: Zrównoważony rozwój - nowa masońska, uniwersalna religia pogańska - wykład.
2023-04-19.
Źródło: lifesitenews.com.

Wejdź

Globalne ocieplenie się oziębia. Najnowsze dane z satelitów.


Właściwie, kiedy mówi się o ociepleniu to trzeba patrzeć skad idą pieniądze. Aktywiści i terroryści klimatyczni natychmiast dostają białej gorączki i stwierdzają, że to szurostwo, oszołomstwo, płaskoziemstwo i na pewno mówią to antyszczepionkowcy, antymaseczkowcy, szury i zwolennicy Putina.
Uważajmy na prawdziwe zmiany klimatyczne. Ten tweet chyba najlepiej podsumowuje z czym mamy do czynienia.
Szopka medialna i poprawność polityczna biorą górę jak zwykle nad zdrowym rozsądkiem.
A gdyby ktoś miał wątpliwości, po co wszystko się robi, to warto wysłuchać: GLOBALNE OCIEPLENIE. Czy to koniec?
Warto jeszcze przeczytać poniższe:
1. OPN, czyli Odwieczne Prawo Natury.
2. Będą pingwiny wszędzie!
2023-04-10.
Źródło: businessinsider.com.pl, Arachnidualny (Twitter), Buntownik Jutra (YouTube).

Wejdź

Dr Bodnar: Nakładają na mnie karę i czeka mnie drugie postępowanie ws. amantadyny.


"(...)Lekarze, którzy kwestionowali przyjętą strategię walki z wirusem, wciąż są na celowniku izb lekarskich. Bulwersuje jest fakt, że największe problemy dotykają tych, którzy nie zamknęli swoich gabinetów w czasie pandemii i zdecydowali się leczyć pacjentów z COVID-19. Znany specjalista chorób płuc opisuje swój przypadek. (...)"
Tak, tak, w mediach głównego ścieku tacy jak pan Mateusz Morawiecki czy pan Adam Niedzielski powiedzą nam że chcieli dobrze, składają życzenia i mówią o dbałości o polskie rodziny. Tak bardzo chcieli dobrze, że nadal prześladuje się nieprawomyślnych lekarzy (ludzi którzy mieli odwagę leczyć i mówić prawdę). Że też ludzie wierzą w te kłamstwa przekazywane przez polityków i media. Jeszcze dziwniejsze są udawane "dobre intencje" polityków. Ci "dobrzy w TV" ludzie nadal czynią zło.
Na co stać tych ludzi można posłuchać w programie pt.: Wałbrzyski układ zamknięty kontratakuje! Czy dojdzie do usunięcia niewygodnych ludzi? Szymańczak i Ludziak wRealu24. Ten program dotyczy ludzi podległych panu Zbigniewowi Ziobro, który w miediach katolickich i nie tylko kreuje się na obrońcę wolności, itd.
A jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, to warto przypomnieć sobie wydarzenia z Warszawy z 2020-10-24: Tutaj Tutaj Tutaj
Tutaj widać jak ludzi się zamyka w kordonie policyjnym: Tutaj
Reakcje ludzi: Tutaj
Prowokator (tego w żadnej TV nie pokażą): Tutaj Tutaj
Ponad 200 osób wylądowało na komisariatach. W tym samym czasie marsze 6 kolorowe przechodziły sobie niezakłócane.
Takie to dobre intencje mieli i mają obecnie rządzący ludzie, nazywający się prawicą.
Warto jeszcze wysłuchać odpowiedzi dr Bodnara: Prześladowany za leczenie ludzi! Amantadyna zakazanym lekiem? Kiedy koniec tego szaleństwa? Dr Bodnar.
2023-04-09.
Źródło: tarnogorski.info, wRealu24 (Banbye.com).

Wejdź

Jak kłamią politycy?


Kilka przykładów hipokryzji polskich polityków:
1. Premier Mateusz Morawiecki. Jak to nazwać? Ja nie mam pomysłu, a Państwo? Premier Morawicki spotyka sie z globalistą Hararim, a na drugim planie mamy zdjęcia szanownego premiera na tle naszego świętego Jana Pawła II. Kim jest Harari można poczytać w Yuval Noach Harari (WEF) – Ludzie to zwierzęta, które można hakować. Kim jest socjopata Harari, z którym spotyka się nasz pan premier Morawiecki. Premier dla politycznego przeżycia nie uszanuje żadnej świętości ..... A jak czcił 100-lecie urodzin niezłomnego kapłana, przypadające w marcu 2021r? Naganianiem Polaków na szprycowanie? Materiał dostępny Tutaj. 24 marca 2021r. minęło stulecie urodzin ks. Blachnickiego - czy Sejm ogłosił wtedy rok 2021r. ROKIEM bohaterskiego kapłana? Czy wnioskowano o pośmietne nadanie mu orderu Orła Białego za pracę na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności? Nic z tego. Rząd PiS był zajęty naganieniem do szprycowania.
2. Adam Niedzielski. Brak słów. Tak św. Janem Pawłem II wycierają sobie usta ludzie odpowiedzialni za ponad 200 tys nadmiarowych zgonów. Całe to towarzystwo jest odpowiedzialne za pogrom Polaków. Skąd o tym wiemy? Oczywiście nie z mediów głównego ścieku. O nadmiarowych zgonach w 2020, o pisał Pan Paweł Klimczewski w pkt. 7 raportu, pt. "Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19". Raport dostępny tutaj: Tutaj i Tutaj.
3. Donald Tusk. W kwestiach pozbawiania Polaków praw obywatelskich i ich majątku PiS i KO z przystawkami głosuje w identyczny sposób. Jakaż charakterystyczna odpowiedź polityka na to niewygodne pytanie: "Jestem zdezorientowany, o jaki typ głosowań Pani chodzi".
4. Michał Dworczyk. O szczepieniu (a właściwie powinno być o udziale w eksperymencie medycznym): Tutaj. Ciekawe jak ten polityk odniesie się do tego: Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.. Albo jak odniesie się do tego: Dr Tina Peers, ginekolog, mowi co ujawniaja badania, ktore Pfizer chetnie utrzymywał w tajemnicy. 25 ciężarnych kobiet, ktore zostały zaszczepione, 15 poronilo, a z 9 urodzonych dzieci, 5 miało wady wrodzone.
5. Premier Mateusz Morawiecki. Tym razem o cenzurze. I to mówi koleś, który - jako premier - rządzi służbami blokującymi portale krytykujące rząd. To jest tak bezczelne, że aż nierzeczywiste. Tusk to przy nim pikuś i małe miki.
6. Donald Tusk o wojnie na Ukrainie. Mieszkanka Bytomia do Tuska: Nasze dzieci nie pójdą na mięso armatnie. Jestem matką i nigdy w życiu nie pozwolę na to, żeby polski rząd od lewa do prawa, wszyscy wciągali Polskę w wojnę. Każdy kto powie prawdę od razu staje się, tzw. ruskim trolem.
7. Adam Niedzielski. „Niewiele wiedzieliśmy... traktowaliśmy go jak wielki znak zapytania nie wiedząc jaka będzie śmiertelność” – Minister jednej choroby i nagłej śmierci. Czyje rozkazy ten polityk wykonywał? To wyjątkowe kłamstwo, co ten polityk mówi, bo wielu straciło życie, zdrowie i pracę przez jego działania. Poza tym ludzie, którzy przestrzegali przed udziałem w eksperymencie medycznym, jakim było szprycowanie, do dziś mają kłopoty przed Izbami Lekarskimi. Więc pan Niedzielski bzdury opowiada i próbuje sie teraz wybielać.
8. Jarosław Kaczyński. Kaczyński: proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne. Przeczytajmy jak to się ma do informacji podawanych w artykule: Wszystkie dane na stół.
9. Stanisław Żaryn. Żaryn: analizujemy możliwości karania za dezinformację - PAP. Po polsku to będzie analizujemy możliwość korzystania z cenzury i zamykania ludzi za mówienie niewygodnej prawdy. Kłopot w tym, że cenzura już jest. Będzie jak u Putina?
10. Którzy posłowie popierają segregację sanitarną? Warto zwrócić uwagę na polityków PiS, którzy przed wyborami będą mieli usta pełne frazesów o wolności i walce o godność człowieka (szczególnie w mediach z nazwy katolickich). Pamiętajmy o tych bezwzględnych sanitarystach, skorych do wszystkiego. Przez nich wielu ludzi straciło zdrowie, pracę i życie. "Plandemia" ujawiła ich prawdziwe oblicza.
11. Segregacja sanitarna. Druk nr 1846: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Zapamiętajmy imiona i nazwiska posłów PiS (Zjednoczonej Prawicy) autorów projektu, którzy próbowali wprowadzić segregację sanitarną (była to kolejna próba).
12. Marlena Maląg. Marlena Maląg o inwestowaniu w polskie rodziny. "Przywracamy im godność". Ta pani chyba zapomniała, że godność dostaliśmy od Pana Boga, a nie dzięki pieniądzom podatników. Tak właśnie wygląda przekupywanie ludzi ich własnymi pieniędzmi. Smutne jest to, że te wszystkie bzdury (propaganda) powtarzane są też w rozgłośni katolickiej w Toruniu.
13. Beata Szydło. Przypomnijmy sobie, co mówili politycy całkiem niedawno: Tutaj. Przykładowo pani Beata Szydło mówiła, że będą otwierać wszystkie kopalnie, które PO zamknie. Stało się na odwrót. Za czasów Zjednoczonej Prawicy od 2015r z ~70 kopalni zostało tylko ~20.
Niestety obecna udawana prawica nauczyła sie przekupywać ludzi programami socjalnymi (ich własnymi pieniędzmi). Pamiętajmy, że polityków rozlicza się nie z tego, co mówią, ale jakie są efekty ich działań.
2023-04-08.
Źródło: agnieszkawolsk9 (Twitter), jack__sparrow5(Twitter), WolnoscO (Twitter), LastHawk33 (Twiietr), katarzyna_ts (Twitter), polskieradio24.pl.

Wejdź

Św. Jan pod Krzyżem.


"(...) W liturgii Wielkiego Piątku często słyszymy na wyrost, że „wszyscy opuścili Jezusa”. Sama liturgia zawiera dokładny opis ukrzyżowania Chrystusa w Ewangelii św. Jana z podkreśleniem: ” Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe.” Czyli, nie wszyscy. (...) Wszyscy uczniowie i apostołowie uciekli, bojąc się zapewne linczu, jedynie na szczyt Golgoty z Maryją dociera On jeden. Na obrazie widzimy młodzieńca, jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną ok. roku 100. Jeśli dożył lat 85 miałby pod Krzyżem lat 18, czyli stał się uczniem Jezusa jako nastolatek. On jako jedyny kładł głowę na piersi Jezusa podczas wieczerzy. Młodzieniec wraz z kobietami na Drodze Krzyżowej nie budził takich emocji jak rosły św. Piotr, który w panice wolał się ukrywać.
Pozostali apostołowie byli dojrzałymi mężczyznami, Jan dojrzewał u boku Jezusa przez 3 lata. Jego Ewangelia jest najbardziej teologiczna, swego mistrza, Syna Boga, opisał niezwykle:
„Na początku było Słowo. Było ono u Boga i było Bogiem. Od samego początku było razem z Bogiem. Ono powołało wszystko do istnienia. I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.”
To początek Jego ewangelii, Jego świadectwo zamyka Apokalipsa słowami:
„A jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w Mieście Świętym, które są opisane w tej księdze.”
Jest to prosta instrukcja, aby nie modyfikować przekazu Ewangelii po śmierci naocznych świadków obecności Jezusa na Ziemi, szczególnie skierowany do wszystkich reformatorów i naprawiaczy świata. (...)"
2023-04-08.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Morawiecki, Shmyhal i inni napisali list do Meta. Chcą wprowadzenia cenzury i walki z ... .


"(...) W liście otwartym premierzy tych krajów wzywają czołowe firmy technologiczne, takie jak Meta, do wdrożenia skutecznych środków ograniczających rozpowszechnianie wprowadzających w błąd treści i zagranicznych ingerencji, co zagraża pokojowi, stabilności i demokracji. W liście podpisanym przez przywódców Ukrainy, Mołdawii, Polski, Czech, Słowacji, Estonii, Łotwy i Litwy podkreśla się niebezpieczeństwo kampanii dezinformacyjnych mających na celu destabilizację ich krajów i podważenie wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji.
List otwarty, który nawołuje do wprowadzenia cenzury dezinformacji na platformach takich jak Facebook, podpisało 8 państw: Ukraina, Mołdawia, Polska, Czechy, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa.(...)"
Historia zatacza koło, a cenzura wraca (bardzo niepozornie). Oczywiście wszystko dla naszego dobra. Pozstaje pytanie o prawdziwe intencje cenzurujących i kto będzie sprawdzał tzw weryfikatorów faktów.
Bardzo ciekawe materiały, o tym czym jest portal Demagog.org, który mówi nam co jest prawdą a co nie - można posłuchać: Tutaj.
Cenzura facebook'a i tzw. niezależnych weryfikatorów (Demagog, Fake Hunter, itd. które tylko z nazwy są niezależne). To co na co dzień podaje się w mediach, to co mówią politycy, to jak się okazuje na podstawie odpowiedzi z różnych instytucji, to są albo zwykłe kłamstwa, albo po prostu brak wiedzy.
Wywiad z Grzegorzem Płaczkiem, cz.2 (3min30sek Fake Hunter to serwis nadzorowany przez Kancelarię Rady Ministrów i powstał we współpracy z PAP do sprawdzania co jest prawdą a co fałszem, zaprosił do współpracy nie kogo innego jak producenta szczepionek - Pfizer'a): Tutaj
Posłuchajmy co mówi dziewcze, które założyło i jest "prezeską" Demagoga - niejaka Małgorzata Kilian-Grzegorczyk. Główne źródło ich weryfikacji to google, z którym współpracują, żyją z pieniędzy donatorów i zagranicznych factcheckingów. No a jak ktoś krytykuje Ukrainę to... .Material dostępny: Tutaj
I ci wszyscy niezależni (tylko nazwy) weryfikatorzy (dzięki pieniądzom sponsorujących ich firm i organizacji) będą nam mówić, co jest prawdą a co nie. Cenzura się rozkręca na całego.
2023-04-03.
Źródło: ithardware.pl.

Wejdź

Wiosna przyjdzie z Azji.


"(...) Tymczasem spójrzmy jak to bywało w ostatnich latach. W latach 2018 i 2019 do 27 st. C. Niestety w latach kolejnych maksima już niższe. (...) Zestawiłem temperatury mórz z 1 kwietnia 2018 i 2023. Wyraźnie widać jak wschodnie Morze Śródziemne było wtedy rozgrzane. Żółty kolor to ponad 21 st. C, jeśli w Bałtyku jest tyle w lipcu to wszyscy są zachwyceni. (...)"
2023-04-02.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Rozmowy niedokończone: Gospodarcze i ekonomiczne perspektywy cz. II. - jak sie uprawia propagandę.


Niestety rozgłośnia w Toruniu (z nazwy katolicka) uczestniczy nadal w cyrku politycznym i tworzeniu propagandy sukcesu. Przykłady? Rozmowy niedokończone: Gospodarcze i ekonomiczne perspektywy cz. II. Warto wysłuchać jak prof. dr hab. Henryk Wnorowski - ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej na antenie Radia Maryja przedstawia "wspaniałą" rzeczywistość i rzekome sukcesy. Mimo to słuchacze w 1h13min03sek (pytanie o ponad 250tys zamkniętych firm) i w 1h39min39sek (rzeczywisty wymiar inflacji, kiedy produkty są o wiele droższe) zadają niewygodne pytania. Jak sie tego słucha to człowiek zadaje sobie pytanie skąd ta rozgłośnia bierze takich gości jak ten profesor?
Szkoda, że ten gość nie powiedział słuchaczom prawdy: Co dzieje się z finansami?
2023-03-12.
Źródło: radiomaryja.pl, Marjan Gadzina (Banbye.com).

Wejdź

Wanda Półtawska pyta „zamaskowanych”: Kto wierzy, że to chroni przed wirusami?


Odważna kobieta, która powiedziała prawdę.
„Patrzę na was i nie posiadam się ze zdumienia, że macie te szmaty, bo kto wierzy, że one nas chronią przed wirusami?” – powiedziała Wanda Półtawska do zebranych podczas otwarcia oddziału jej imienia w Szpitalu przy ulicy Siemiradzkiego w Krakowie.
O maskach można poczytać w poniższych artykułach:
1. Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.
2. Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.
3. Co mówią o maskach i wirusie Prof. Włodzimierz Gut, Minister Zdrowia (były) Łukasz Szumowski - lekarz kardiolog i Główny Inspektor Sanitarny (były) Jarosław Pinkas i inni?
4. Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży.
5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?
6. O maskach W. Cejrowski (info z USA program SDZ162/2 Cejrowski o tedrosach 2022/6/6 Radio WNET).
2023-03-07.
Źródło: pch24.pl.

Wejdź

Oszustwo w Biontech i Pfizer? Wątpliwa aprobata.


Oryginalny tytuł tego to: Betrug bei Biontech und Pfizer? Zweifelhafte Zulassung
Tłumaczenie tego jest: Oszustwo w Biontech i Pfizer? Wątpliwa aprobata.
Artykuł odnosi się do publikacji Die Welt: Die vielen Ungereimtheiten bei der Pfizer-Zulassungsstudie (tłumaczenie: "Wiele niespójności w badaniu rejestracyjnym firmy Pfizer".
Czego się dowiadujemy z powyższego?

"(...)Zatwierdzenie szczepionki mRNA firmy Biontech/Pfizer mogło opierać się na nieprawidłowej dokumentacji. Dane z kluczowego badania fazy 3 budzą coraz większe wątpliwości. Pfizer unika zarzutów i odmawia przeglądu. (...)"

Cały artykuł die Welt (pdf) w języku niemieckim można pobrać: Tutaj.
I co na to wszyscy Ci, którzy twierdzili w TV, że wszystko jest i było OK i zostało prawidłowo przebadane? Każdy, kto miał wątpliwości co do tych eksperymentalnych preparatów genetycznych zwanych dla niepoznaki preparatami C19, nazywany był szurem, zabójcą, antyszczepionkowcem czy jeszcze gorzej.
2023-02-19.
Źródło: reitschuster.de, welt.de.

Wejdź

Co z tymi ograniczeniami płatności gotówką? Rozwiewamy wątpliwości.


Likwidacja gotówki postępuje, a Polska wcale nie odstaje od reszty. Utrata gotówki będzie oznaczać utratę wolności. Odzwyczajanie ludzi i firm od używania gotówki trwa w najlepsze.
Gotówka czy karta? Wolność niesie jedyną odpowiedź.
Stracisz gotówkę? Stracisz wolność! W Australii już likwiduje się bankomaty i liczne oddziały banków. Rozpoczęła się era przechodzenia na pieniądz cyfrowy.
2023-02-19.
Źródło: businessinsider.com.pl.

Wejdź

Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut. Klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy.


Propaganda klimatyczna rozkręca się na dobre. Skoro można było przymknąć gospodarkę z powodu C19 (rzekomo dla dobra wszystkich) to i można ograniczyć ludziom używanie dóbr konsumpcyjnych. Ludzie uważają, że to ich nie dotyczy albo uważają to za teorię spiskową. Tak samo jak uważano za foliarzy i antyszczepionkowców tych, którzy przestrzegali przed tymi eksperymentalnymi preparatami genetycznymi nazywanymi dla niepoznaki szczepionkami na C19.
Wszystkim niedowiarkom warto pokazać grafikę: Cele z rapotu C40 cities na 2030r.
Cel progresywny i cel ambitny z powyższej grafiki, to zwykłe ograniczenie możliwości korzystania z dóbr konsupcyjnych. Mówił też o tym prof. Adam Wielomski w wywiadzie, pt.: Ludzie nie chcą uwierzyć w rewolucję zielonego ładu! 85%Polaków uważa, że robaki, zakaz samochodów to teoria spiskowa! Prof. A. Wielomski.

" (...)W trosce o klimat kilkanaście lat temu rządzący metropoliami zrzeszyli się. Do C40 Cities należy m.in. Berlin i Londyn. Cele stowarzyszenia? Działanie na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia oraz budowa „zdrowych, sprawiedliwych i odpornych społeczności”. Raport przygotowany dla tej organizacji pokazuje, co konkretnie zrobić, żeby być skutecznym. (...)
Co m.in. zalecają do 2030 r. (patrz również: tabelka)?
16 kg mięsa rocznie na osobę lub - w bardziej ambitnym wariancie - wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa.
90 kg nabiału na osobę rocznie (cel progresywny) lub ambitny - 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.
Spożycie 2,5 tys. kalorii dziennie. Przeciętnie dorosły mężczyzna potrzebuje ok. 2,5 tys. kcal dziennie, a kobieta - ok. 2 tys.
Zmniejszenie liczby posiadanych samochodów - do 190 na 1000 osób lub do zera w celu ambitnym. Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców i jest to jeden z wyższych wskaźników w Europie. Średni wskaźnik dla miast C40 to 240.
Wydłużenie życia samochodu do 20 lat - to akurat w przypadku Polski nie musi być takie trudne, bo przeciętny wiek samochodu to ponad 15 lat.
Wydłużenie życia laptopa i podobnych urządzeń elektronicznych do 7 lat. (...)"
Uważajmy na prawdziwe zmiany klimatyczne. Ten tweet chyba najlepiej podsumowuje z czym mamy do czynienia. Warto jeszcze przeczytać poniższe:
1. Technolodzy dzielą się wizjami naszego przyszłego świata (WEF).
2. Pandemic Preparedness and Response - Światowe Forum Ekonomiczne.
3. Scenarios for the Future of Technology and International Development.
4. Zrównoważony rozwój. Jawny spisek przeciwko ludzkości!
5. Zarządzanie globalnym zdrowiem.
6. Yuval Noach Harari (WEF) – Ludzie to zwierzęta, które można hakować.
7. Dr Aldona Ciborowska: Zrównoważony rozwój - nowa masońska, uniwersalna religia pogańska - wykład.
8. Rebel News zadaje pytania dyrektorowi generalnemu firmy Pfizer podczas Światowego Forum Ekonomicznego.
9. A co na to Kościół? List Arcybiskupa Carlo Maria Viganò. O Światowych Dniach Młodzieży, Agendzie 2030 i agendzie Zrównoważonego Rozwoju (czytać Rozboju).
10. Stosowanie implantów chipowych dla pracowników. Publikacja UE.
11. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie."
12. Instytut Malone prezentuje: Projekt Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).
13. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
14. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
15. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
16. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
17. Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.
2023-02-14.
Źródło: gazetaprawna.pl, Arachnidualny (Twitter).

Wejdź

Elektryczne szaleństwo.


"(...)Wszyscy cierpią z powodu wzrostów cen energii. Jedni bardziej, zwłaszcza kiedy nadal jeszcze próbują prowadzić energochłonny biznes, jakim są piekarnie, lokale gastronomiczne, czy produkcja czegokolwiek, wymagająca sporego poboru mocy. Maszyn elektrycznych nie przerobi się nagle na zasilane wodą, czy choćby tylko siłą mięśni. (...)

Czy to widać wyraźnie? Już sama informacja, że sprzedaż „świeżego powietrza”, bo tym właśnie są uprawnienia do emisji CO2, zwiększa rachunek o prawie 60%, podniesie niejednemu ciśnienie. Jednak to nie wszystko! Mamy jeszcze koszty OZE, nakłady związane z produkcją energii, oraz koszty własne sprzedawcy. Wiadomo, że gdyby nie trzeba było rozliczać idiotyzmów unijnych, także i one byłyby niższe. Stąd rzeczywisty udział w cenie, całkowicie zbędnych składników, przekracza z pewnością 70%. Jeżeli ludzi, którzy wiedzą o tym rozboju, jeszcze nie trafił szlag, to niemal cud, a na pewno niezwykle tajemnicza historia. (...)"
2023-02-09.
Źródło: naodlew.pl.

Wejdź

Karl Lauterbach wzywa do własnej rezygnacji… ... czy też stosuje wobec siebie inne standardy? O maskach ciąg dalszy.


Oryginalny tytuł tego to: Karl Lauterbach fordert eigenen Rücktritt … … oder legt er bei sich selbst andere Maßstäbe an?
Tłumaczenie tego jest: Karl Lauterbach wzywa do własnej rezygnacji… ... czy też stosuje wobec siebie inne standardy?
W powyższym artykule odnoszącym się do badania: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Tłumaczenie: Fizyczne interwencje mające na celu przerwanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów układu oddechowego czytamy:
"(...)Korzyści płynące z jakiegokolwiek wymogu maski były od samego początku uważane za kontrowersyjne wśród ekspertów, aby wybrać celowo ostrożną formułę. Dla wielu był to raczej symbol posłuszeństwa wobec władzy jako odpowiednie narzędzie do powstrzymania wirusa. I powinni mieć rację. Ponieważ wspomniane powyżej metabadanie nie pojawiło się byle gdzie, ale w Bibliotece Cochrane, co nie budzi żadnych naukowych wątpliwości. Ponadto podsumowuje wyniki 78 indywidualnych badań, w których łącznie wzięło udział nie mniej niż 610 782 uczestników. A żeby przekonać nawet ostatniego sceptyka, do ankiety wpłynęły badania z okresu prawie 15 lat. Zbadano więc nie tylko wpływ masek na rozprzestrzenianie się Covid-19, ale ogólnie na wirusy układu oddechowego, w tym H1N1 w 2009 r., lepiej znany jako świńska grypa.

Ale co odkryli naukowcy? Według metabadania maski mogą zapobiegać infekcjom w pojedynczych przypadkach, ale praktycznie nie mają wpływu na proces infekcji w większej populacji, niezależnie od tego, czy są to maski chirurgiczne, FFP2 czy inne. To nic nowego dla wszystkich, którzy chcieli wiedzieć, ale to meta-badanie dostarcza prawdopodobnie najtrudniejszych do tej pory dowodów, których nawet Karl Lauterbach i jego uczniowie z Korony nie będą w stanie uniknąć. Kluczowe zdanie brzmi: „Noszenie masek przez społeczność prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na rozprzestrzenianie się choroby grypopodobnej (ILI) / choroby podobnej do COVID-19 w porównaniu z brakiem noszenia maski”.(...)"

Natomiast w samym meta-badaniu czytamy:
"(...)Medical/surgical masks compared to no masks.
We included 12 trials (10 cluster‐RCTs) comparing medical/surgical masks versus no masks to prevent the spread of viral respiratory illness (two trials with healthcare workers and 10 in the community). Wearing masks in the community probably makes little or no difference to the outcome of influenza‐like illness (ILI)/COVID‐19 like illness compared to not wearing masks(...)"
Tłumaczenie:
"(...) Porównanie masek medycznych/chirurgicznych z brakiem masek.
Włączyliśmy 12 badań (10 grupowych RCT) porównujących maski medyczne/chirurgiczne z brakiem masek w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusowych chorób układu oddechowego (dwa badania z udziałem pracowników służby zdrowia i 10 w społeczności). Noszenie masek w społeczności prawdopodobnie ma niewielki lub żaden wpływ na wynik choroby grypopodobnej (ILI)/COVID-19 w porównaniu z nienoszeniem masek (...)"

Warto przeczytać poniższe:
O maskach można poczytać w poniższych artykułach:
1. Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.
2. Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.
3. Co mówią o maskach i wirusie Prof. Włodzimierz Gut, Minister Zdrowia (były) Łukasz Szumowski - lekarz kardiolog i Główny Inspektor Sanitarny (były) Jarosław Pinkas i inni?
4. Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży.
5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?
6. O maskach W. Cejrowski (info z USA program SDZ162/2 Cejrowski o tedrosach 2022/6/6 Radio WNET).
2023-02-01.
Źródło: reitschuster.de, cochranelibrary.com.

Wejdź

Cejrowski: Władza w USA przyznała, że kłamała w sprawie COVID.

Tutuł artykułu mówi sam za siebie. A jak było w Polsce?
"(...)Władza w USA przyznała się wreszcie, że kłamała w sprawie COVID. Nabijali statystyki zgonów, aby wywołać panikę. Przyznali, że robili to świadomie i celowo – ich celem była panika, ale mówią „mieliśmy dobre intencje”, bo „panika miała zachęcić społeczeństwo do ostrożności”. Acha, czyli gdy się ma dobre intencje, wolno kłamać i wywoływać panikę, a gdy się ma złe, wówczas identyczne zachowanie jest karalne. (...)"
Podwójna moralność na całego, a dookoła byli sami dobroczyńcy.
O tych praktykach było wiadomo od dawna:
1. Jak Amerykanie klasyfikują zgony na C19.
2. Paweł Tempczyk: Efekty kontroli NIK ws. dodatków covidowych. 8 tys. zł za 30 minut pracy.
3. NIK skontrolowała dodatki covidowe w trzech szpitalach. "Wypłacane wielokrotnie, nawet na ponad 40 tys. zł".
4. Otrzymałem odpowiedź na moje pismo. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała MILIONY!
2023-01-22.
Źródło: dorzeczy.pl.

Wejdź

W latach związanych z pandemią koronawirusa zmarło o 180 000 osób więcej, niż oczekiwano w normalnych okolicznościach (Niemcy).


Oryginalny tytuł tego to: In den Corona-Jahren starben 180.000 Menschen mehr als unter normalen Umständen erwartet.
Tłumaczenie tego jest: W latach związanych z pandemią koronawirusa zmarło o 180 000 osób więcej, niż oczekiwano w normalnych okolicznościach.
"(...)W latach 2020-2022 związanych z pandemią koronawirusa w Niemczech zmarło około 180 000 osób więcej, niż można by się spodziewać. To wynik obliczeń instytutu ifo dotyczących nadmiernej śmiertelności. „Osoby starsze były szczególnie słabo chronione”, mówi Joachim Ragnitz, zastępca szefa drezdeńskiego oddziału Ifo. W samej grupie wiekowej 80+ zmarło o 116 000 osób więcej niż zwykle, w grupie wiekowej od 60 do 79 lat było to 51 000. Z drugiej strony w dużej grupie wiekowej od 30 do 59 lat było tylko 12 000 dodatkowych zgonów, a wśród osób w wieku od 0 do 29 lat tylko około 900. (...)"
Pisała o tym też pani Agnieszka Wolska: Tutaj i Tutaj. Nadmiarowa śmiertelność w RFN w 2021, a zwłaszcza w 2022r. znacznie wyższa, niż w "pandemicznym roku" 2020? Eksperymentalny preparat genetyczny zwany dla niepoznaki szczepionką na C19 działa?
Warto przeczytać poniższe:
1. W pandemii zmarło 200 tys. osób więcej. Kto ma krew na rękach?
2. Nadmiarowe zgony? To wina Polaków.
3. 130 000 przedwczesnych śmierci. Kogo zabiła reorganizacja służby zdrowia?
4. Nadmiarowa śmiertelność – Polska w czołówce.
5. Raport: "Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19".
2023-01-20.
Źródło: ifo.de (ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung), twitter.com/agnieszkawolsk9, nitter.net/agnieszkawolsk9.

Wejdź

Rebel News zadaje pytania dyrektorowi generalnemu firmy Pfizer podczas Światowego Forum Ekonomicznego.


Oryginalny tytuł tego to: CAUGHT HIM! Rebel News pummels Pfizer CEO with questions at World Economic Forum.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: ZŁAPAŁ GO! Rebel News zadaje pytania dyrektorowi generalnemu firmy Pfizer podczas Światowego Forum Ekonomicznego.
Tutaj jest materiał na YouTube, w którym można włączyć tłumaczenie na język polski jak ktoś nie zna języka angielskiego. A Tutaj jest już skrócony materiał ale z polskimi napisami.
Pytania dotyczą ukrywania informacji o transmisji wirusa po przyjęciu eksperymentalnego preparatu genetycznego mRNA zwanego dla niepoznaki szczepionką na C19 (nieskuteczność tych preparatów).
W kontekście technologi mRNA warto zwrócić uwagę ma wywiad, pt.: Czego nie powiedziano nam o szczepionkach?! Co ukrywał FDA? Dr Norman Pieniążek.
Dokumenty Pfizera są już dostępne, mimo, że próbowano to ukryć przed opinią publiczną.
Raport Pfizera dla FDA przetłumaczony na język polski.
Raport Pfizera dla FDA w języku angielskim.
Warto zwrócić uwagę na powikłania podane od strony 30 powyższego dokumentu (media głównego ścieku o tym milczą mimo, że dane podane w tym raporcie są szokujące).
Dokumenty Pfizera są ujawniane i można je wyszukać też tutaj: Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents.
Warto też zwrócić uwagę na to co mówili niektórzy uczestnicy spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos (powolne gotowanie żaby trwa):
Marzenie Tony Blair'a: "globalna cyfrowa infrastruktura rejestracji zaszczepionych" ....
Premier M. Morawiecki pokazuje, że dobrze nauczył się najważniejszych globalistycznych zaklęć.
Bourla zapowiada w Davos nowy produkt Pfizera: wspòlną "szczpionka" na C19 i grypę - oczywiście mRNA. Pracę już trwają i mają zakończyć się najpóźniej w lipcu 2023r.
Dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink: Rodzi się nacjonalizm, kwestionuje się globalizację. O BlackRock warto sobie poczytać: Tutaj, Tutaj, Tutaj i Tutaj
Klimatyczny influencer pokazuje jak niemiecka policja w #Luetzerath "aresztuje" Gretę Thunberg, ale nie ujawnia, że była to ustawka dla mediów ..... Tak się robi ludzi w balona i tak też się robi ludzi w balona w TVP: Kuriozalny materiał TVP, współfirmowany przez red. Gmyza i Nisztora, manipulujący informacją o proteście w #Luetzerath ....... Czego się nie robi żeby ukryć, że w porozumieniu z Berlinem rząd zniszczył polski przemysł górniczy. Poliniacy mają przecież wierzyć w patriotyzm władz ukropolinskich. Potem Greta, wypuszczona przez policję po sfingowanym "aresztowaniu" w #Luetzenrath w Niemczech, ruszyła w dalszą drogę .....do Davos. Teatrzyk absurdu trwa.
Prorokini" #GreatReset Ursula von der Leyen, ktòrej tajny szczepionkowy deal z Pfizerem jest przedmiotem śledztwa prokuratury UE, obwieszcza na WEF w Davos: "Następne dziecięciolecia przyniosą największe przemysłowe zmiany naszych czasach, a może na miarę wszechczasòw"....
Premier M. Morawiecki wczoraj był w Berlinie (jubileusz Wolfganga Schäuble i impreza z CDU), a dziś w Davos domaga się "nowego porządku"? #NewWorldOrder ?
Prezydent Andrzej Duda: Idealny słup Wielkiego Resetu. Oddał czołgi i jest szczęśliwy.
W TV w Polsce (mediach "głównego ścieku") o tym oczywiście nie powiedzieli, bo oznaczałoby to śmierć polityczną wszystkich polityków.
Kolejne podsumowanie WEF DAVOS 2023 | KRÓTKI PRZEGLĄD PLANÓW GLOBALISTÓW.
Jest to ciąg dalszy poniższych:
1. Nie było takich badań i co Pan/Pani mi zrobi?
2. Pfizer obnażony! O otaczającej nas rzeczywistości bez znieczulenia.
3. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
4. Covid szczepionka naukowe dowodowy śmiertelności.
5. Sąd Federalny USA nakazał upublicznić tajne dokumenty Pfizera, które ukrywała FDA.
2023-01-19.
Źródło: rebelnews.com, Nightwatch N8 (YouTube), twitter.com/agnieszkawolsk9, nitter.net/agnieszkawolsk9, twitter.com/grodzkirobert, nitter.net/grodzkirobert, AndyChoinski (Rumble).

Wejdź

Rocznica.


Warto przeczytać cały ten artykuł.
W ubiegłym tygodniu mainstreamowe CNN opublikowała wywiad z dr Leana Wen, który jeszcze miesiąc temu zostałby okrzyczany jako propaganda teorii spiskowych. Materiał jest dostępny: Tutaj.
Film po angielsku z możliwością włączenia polskich napisów w ustawieniach.
2023-01-18.
Źródło: world-scam.com, CNN.

Wejdź

„Igrzyska śmierci”.


W tym artykule warto zwrócić na wywiad z Davidem Icke, przeprowadzonym 26 listopada 2022r w ramach programu „London Real’. Poniższy film z polskimi napisami pokazuje wybrane fragmenty tego ponad dwugodzinnego wywiadu.
Można się z tym nie zgadzać, ale ostatanie dwa lata pokazały, że dążymy do czegoś więcej niż komunizm czyli do totalnej inwigilacji (pod pretekstem pandemii, ochrony klimatu, itd.). Każdy powód jest dobry do wprowadzenia większej kontroli państwa nad obywatelami. Ten wywiad jest dostępny Tutaj.
Wspomniane są tam działania korporacji MasterCard.
Brońmy gotówki. Akcja Watah Głosu Obywatelskiego broniąca gotówki jakkolwiek szczytna i potrzebna to zastanawia jednak jakie są motywacje i narzędzia osób decyzyjnych w tym środowisku. I tutaj pojawiają się poważne wątpliwości. Naczelna organizatorka Watah Głosu Obywatelskiego pani Andrea Bnin-Bnińska praktykuje zasady, tzw. "totalnej biologii", o czym dowiadujemy się z programu, pt. "Co to jest Totalna Biologia. Dlaczego chorujemy i jaki ma początek każda choroba?". Dowiadujemy się tam, że pani Andrea jest dyplomowanym Facylitatorem metody Recall Healing i Totalnej Biologii. Informacje o tym też znajdujemy na stronie Facebook'a pani Andrei. Wszystko brzmi pięknie. Jak poszukamy głębiej co to jest, to trafimy na stronę dr Gilbert Renaud poświęconą "totalnej biologii", Warsztatom (Turcja), Warszatatom (Rumunia), Warsztatom "totalnej biologi" (Polska-INSTYTUT WIEDZY WALEOLOGICZNEJ) i wielu innym.
Przyjrzyjmy się co promuje INSTYTUT WIEDZY WALEOLOGICZNEJ, INSTYTUT WIEDZY WALEOLOGICZNEJ-Facebook korzystający z "totalnej biologi". Na polskiej stronie poświęconej "totalnej biologii" znajdujemy szkolenie: TOTALNA BIOLOGIA® / RECALL HEALING® – Advanced Level (poziom zaawansowany). Częścią tego szkolenia jest: "Symbolizm w życiu i Snach | Biologiczny punkt widzenia symboliki zwierząt, Tarota, liter i cyfr, żywiołów".
Na tej samej polskiej stronie i Facebooku znajdujemy między innymi takie oto zaproszenie na "SUNDAO ISM doda Ci skrzydeł! Energetic Resolution 2023, Aktywuj Moc Totalnej Biologii!". Czytamy tam, że: "Sundao ISM pomoże Ci w nawiązaniu kontaktu z najpotężniejszą energią, która jest Twoją prawdziwą esencją i Twoją Wewnętrzną Siłą i Mocą" (źródło, źródło). Postawmy sobie pytanie o czyją moc i czyją enegię chodzi i skąd ona się bierze?
Przykładowo w warsztatach, pt. "Behind the shadow of depression" znajdujemy odwołanie się do technik NLP (NLP - Neurolingwistyczne Programowanie zbiór technik komunikacyjnych nastawionych na tworzenie i modyfikację wzorców percepcji i myślenia u ludzi): "Pokonaj depresję, działaj już teraz! Isabelle Benarous jest mistrzynią NLP. Stworzyła koncepcję Bioreprogramowania w oparciu o swoje doświadczenia z Totalnej Biologi, Nowej Medycyny i innymi modalnościami." Trzeba nadmienić, że NLP to jedno z poważnych zagrożeń duchowych prowadzących do otwarcia się na okultyzm i new age. A to już nie są żarty i zabawa dla katolika, osoby wierzącej w Pana Boga.
I potem nie ma co się dziwić, że pogadanki motywacyjne pana Andrzeja P. brzmią tak ładnie, wspomagane psychologią pani psycholog (tzw facylitatorki metody Recall Healing i Totalnej Biologii, jak wyżej pokazano metody czerpiącej z okultyzmu) oraz technikami NLP. Powstaje jednak pytanie gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Wygląda na to, że w metodach, którymi Ci Państwo mogą się posługiwać Pana Boga może nie być. Może tam być natomiast coś innego, dużo bardziej niebezpiecznego: otwarcie się na bardzo niebezpieczne rzeczy. Szkoda, bo chciałoby się, aby było inaczej.
A wracając do tematu przewodniego z czym mamy obecnie do czynienia, wystarczy spojrzeć czym jest kapitalizm. Jak pokazują polskie doświadczenia ostatnich lat, poparcie ludzi można kupić, a kłamstwa rządzących można ukryć przy pomocy wszechobecnej medialnej propagandy sukcesu oraz tzw. "ciepłej wody w kranie". Jest to tak zwane odwracanie percepcji ludzi. Zresztą podobnie działo się w Rosji (cytat z książki, pt. "Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciw Zachodowi" Catherine Belton s.460-461):
"(...) W miejsce państwa autorytarnego to kapitalizm stał się instrumentem umożliwiającym bezpieczniakom robienie tego, co chcą. Są wręcz przekonani - jak cynicznie ujął to genewski współpracownik Jaena Goutchkova - że do zadowolenia z życia wystarczy ludziom, jeśli mają "lodówkę, telewizor, dom, dzieci, samochód. O resztę właściwie się nie dba, o ile nie ma to wpływu na sytuację materialną. (...)"
Warto też przeczytać poniższe:
1. Zarządzanie globalnym zdrowiem.
2. Stosowanie implantów chipowych dla pracowników. Publikacja UE.
3. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
4. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
5. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
6. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie."
Czy aby w tym wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, zdrowie, polepszenie życia? A może chodzi o kontrolę, zyski, itd? Coś nam to przypomina?
2023-01-17.
Źródło: world-scam.com.

Wejdź

Prawda dla lekarza i naukowca to nie przywilej, tylko obowiązek. Domena została przejęta.


Specjalnie dla wiedzainauka.pl (domena została przejęta) rozmowa z prof. dr hab. Stefanem W. Hockertzem – immunologiem, farmakologiem i toksykologiem.
Prof. dr hab. Stefan W. Hockertz, ur. w 1960 roku, jest immunologiem, farmakologiem i toksykologiem oraz partnerem zarządzającym TPI Consult AG w Szwajcarii (www.tpi-consult.ch). Jest uważany za jednego z czołowych konsultantów w dziedzinie toksykologii i technologii farmakologicznych w Europie. Pracował jako dyrektor i profesor Instytutu Toksykologii Eksperymentalnej i Klinicznej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg Eppendorf (od 1999 do końca 2004 roku).
Wcześniej, w latach 1995 – 2002 był członkiem zarządu ds. toksykologii i medycyny środowiskowej w Instytutu Fraunhofera w Hamburgu, a w latach 1986 – 2001 pracował jako naukowiec w Towarzystwie Fraunhofera w Hanowerze.
Profesor Stefan W. Hockertz jest członkiem EUROTOX – Europejskiej Federacji Toksykologicznej Europejskich Towarzystw Toksykologicznych. Posiada tytuł doktora habilitowanego z biologii na Uniwersytecie w Hanowerze, habilitację z medycyny w zakresie toksykologii i farmakologii, był profesorem immunotoksykologii molekularnej w Uniwersyteckim Centrum Medycznym Hamburg Eppendorf i jest profesorem Uniwersytetu w Hamburgu.
Warto zdać sobie sprawę z poniższych (dotyczy to prof. Stefana W. Hockertza):
1. PANDAMNED [film dokumentalny].
2. Historia Prof. Dr. Stefan'a Hockertz'a.
3. Prof. Stefan W. Hockertz. "Kinder der Nacht".
2023-01-16.
Źródło: wiedzainauka.pl (domena została przejęta).

Wejdź

Antidotum na wirusy.


Warto przeczytać cały ten artykuł.
Wygląda na to, że najlepszym antidotum jest PRAWDA.
Wydaje się to takie oczywiste, a jednak ostatnie ponad 2,5 roku pokazuje, że cenzura i poprawność polityczna zastąpiły PRAWDĘ.
2023-01-06.
Źródło: naodlew.pl.

Wejdź

Szczury uciekają….


"(...)Tak, plandemiczny okręt tonie i szczury z niego uciekają. Jeszcze 17 lipca br. najważniejszy komentator z Białego Domu, dr Ashish Jha w wywiadzie dla ABC z Martiną Raddatz powiedział: To jest naprawdę ważne, by ludzie nosili maski w pomieszczeniach.
Ten sam urzędnik wystąpił dzisiaj i powiedział: Nie ma na świecie badań, które wykazałyby, że maska tak dobrze działa.
Dziwne! Zdrowo myślący ludzie na całym świecie właśnie to samo mówią od prawie trzech lat. Są to tzw. foliarze, teoretycy spiskowi – całą listę tych dyskryminujących epitetów znajdziecie, przeglądając prasę głównego ścieku, czy choćby Wikipedię. A teraz ważny urzędnik z Białego Domu do nas dołączył? W roku 2020 pochwaliłbym taką postawę, ale dzisiaj? (...)"
W TV w Polsce kłamcy tego nie pokażą.
Warto też przypomnieć sobie wypowiedź dr. Peter McCullough w amerykańskim Senacie z 4 marca 2022, pt.: Expert Panel Discussion on COVID-19 and Medical Freedom (tł. Dyskusja Panelu Ekspertów na temat COVID-19 i wolności medycznej). Doktor badał nastolatków, którzy zmarli z powodu problemów z sercem po wstrzyknięciu genu koronowego. Zeznaje pod przysięgą, że zastrzyk mRNA zabija dzieci!
W tym panelu brali udział:
Senator Doug Mastriano (gospodarz)
Senator Michelle Brooks (przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej)
Przedstawiciel Dawn Keeper
Przedstawiciel Rob Kauffman
i inni.
Powyższego materiału kłamcy też nie pokażą w TV. W Polsce nie ma szans na takie debaty, bo oznaczałoby to śmierć polityczną obecnie rządzących.
O maskach można poczytać w poniższych artykułach:
1. Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.
2. Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.
3. Co mówią o maskach i wirusie Prof. Włodzimierz Gut, Minister Zdrowia (były) Łukasz Szumowski - lekarz kardiolog i Główny Inspektor Sanitarny (były) Jarosław Pinkas i inni?
4. Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży.
5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?
6. O maskach W. Cejrowski (info z USA program SDZ162/2 Cejrowski o tedrosach 2022/6/6 Radio WNET).
2022-12-26.
Źródło: world-scam.com, petermcculloughmd.com, senatormastriano.com, senatorbrooks.com.

Wejdź

Twoja praca zniknie!


"(...)W ostatnim tekście obiecałem wyjaśnić, co jeszcze jest niezbędne, prócz tlenku grafenu, żeby plany bandytów, którzy postanowili stworzyć nam nowy „raj na ziemi”, mogły się ziścić. Słowa dotrzymam, lecz dziś chciałbym domknąć temat poruszony w tekście „Kredyt społeczny wchodzi tylnymi drzwiami.” Sporo mówi się i pisze o wprowadzeniu „dobrodziejstwa”, jakim wydaje się być „dochód gwarantowany”, z dodatkiem słowa „podstawowy”.(...)"
System się pomału domyka, a my śpimy spokojnie udając, że nic się nie stało/dzieje. Warto przeczytać cały powyższy artykuł, który w swojej treści odnosi się między innymi do publikacji, pt.: Każdy obywatel ma dostać 1300 zł co miesiąc, bez dodatkowych warunków. Kiedy taki nowy zasiłek będzie wypłacany? [20.12.2022]
2022-12-17.
Źródło: naodlew.pl, strefabiznesu.pl.

Wejdź

Covid: Jack Last zmarł w wyniku szczepionki AstraZeneca – koroner.


Oryginalny tytuł tego to: Covid: Jack Last died as result of AstraZeneca vaccine – coroner.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Covid: Jack Last zmarł w wyniku szczepionki AstraZeneca – koroner.
Nie trzeba tłumaczyć, że BBC to nie są media anytyszczepionkowe czy foliarskie. W Polsce nie liczmy na takie publikacje.
2022-12-13.
Źródło: bbc.com.

Wejdź

Bronimy dr n. med. Zbigniewa Martykę. Rozprawa dyscyplinarna przed Sądem Lekarskim.


Kolejny niezłomny lekarz wezwany na rozprawę dyscyplinarną przed Sądem Lekarskim.
Rozprawa odbędzie się 19 grudnia 2022 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.
Ten odważny lekarz odniósł się do zarzutów w swoim artykule pt.: "Rozprawa dyscyplinarna przed Sądem Lekarskim".
Dr n. med. Zbigniew Martyka wypowiedział się też w materiale, pt.: "Naczelna Izba Lekarska atakuje niezależnych lekarzy. „Swoich" nie rusza!"
Nieprawomocnym wyrokiem odebrano doktorowi prawo do wykonywania zawodu na rok czasu. To co działo się pod Izbą Lekarską w Krakowie jest niewyobrażalne. Mówiono tym: Tutaj, Tutaj i Tutaj. To nie jest przypadek, że dzieje się to akurat teraz, gdy ludzie są pochłonięci przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia. System nadal ściga i karze wszystkich tych, którzy mieli odwagę mieć zdanie inne niż system. Ale mimo, że racja jest po stronie doktora, to system nadal niszczy tych, którzy mu zagrażają.
I nie dziwią już głupie pytania prowadzących programy w mediach z nazwy katolickich (np. Radio Maryja) dlaczego lekarze larum nie podnoszą? Jak można o coś takiego pytać, skoro odmienne zdanie i próby leczenia ludzi są przez system karane. Swoją drogą doktor Martyka brał udział w konferencji, pt. „Oblicza pandemii” w Toruniu. Jego wypowiedź podczas tej konferencji została usunięta w YouTube z kanału Radio Maryja, ale jest dostępna Tutaj.
Warto zajrzeć na poniższe:
1. Strona dr n. med. Zbigniewa Martyki.
2. „Oblicza pandemii”: dr Zbigniew Martyka.
3. Konferencja o wstrzymaniu rekomendacji szczepień przeciw COVID-19.
4. III Posiedzenie Komisji śledczej ds. pandemii – dr med. Zbigniew Martyka. Materiał został ocenzurowany przez portal YouTube.
5. Dr Martyka, dr Basiukiewicz, dr Błochowiak i inni! Czy powinno się szczepić dzieci ws. C-19?
6. Dr Zbigniew Martyka, internista, szef oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w szpitalu w Dabrowie Tarnowskiej.
7. Warto rozmawiać z 2021-04-12 - zdjęte w TVP.
2022-12-08, 2022-12-04.
Źródło: psnlin.pl, zbigniew.martyka.eu, ToSieSamoKomentuje (YouTube), TARNOGORSKI (YouTube).

Wejdź Wejdź

Ministerstwo Zdrowia kontra GUS, czyli ile osób umarło na test.


"(...)Z epidemiologią musiałem się zapoznać, gdy pracowałem nad programami do obliczania skutków kampanii reklamowych, jednym z najtańszych sposobów reklamowania się jest tzw. marketing wirusowy. Chodzi o to, aby ludzie za darmo powtarzali jakąś plotkę/mit o danym produkcie. Mechanizm jest identyczny jak w przypadku roznoszenia chorób przenoszonych kropelkowo, drobna różnica polega na tym, iż informacja lub wirus (który jest właśnie informacją genetyczną) ląduje w uchu, a w drugim przypadku na śluzówce odbiorcy. Skutek jest ten sam, kolejna osoba jest nośnikiem „bakcyla” i może go propagować dalej.(...)"
2022-12-07.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Stosowanie implantów chipowych dla pracowników. Publikacja UE.


Sam tytuł od razu może się spotkać z komentarzem, że to kolejna teoria spiskowa. Niestety nie. Jak się okazuje już w 2018 w UE przygotowano publikację, pt.: "The use of chip implants for workers"/"Stosowanie implantów chipowych dla pracowników." .
Dokument jest w języku angielskim i znajduję się na stronie publikacji UE. Warto też wysłuchać tego komentarza odnoszącego się do powyższej publikacji.
Czy po tym wszystkim ktoś jeszcze ma wątpliwości, do czego zmierza ten świat i po co wprowadzano na siłę, tzw. paszporty kowidowe (rzekomo dla naszego bezpieczeństwa i zdrowia)?
A teraz przypomnijmy sobie jeszcze poniższe:
1. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
2. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
3. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
4. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie."
Czy aby w tym wszystkim chodzi o nasze bezpieczeństwo, zdrowie, polepszenie życia? A może chodzi o kontrolę, zyski, itd? Coś nam to przypomina?
2022-11-18, 2018-05-15.
Źródło: op.europa.eu, Buntownik Jutra (YouTube).

Wejdź

Zarzuty karne przeciwko Swissmedic.


Oryginalny tytuł tego to: Strafanzeige gegen Swissmedic eingereicht.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Zarzuty karne przeciwko Swissmedic.
Mówiła też o tym pani Agnieszka Wolska w wywiadzie (od 31min52sek): Tutaj. Pisała o tym też na Nitter: Tutaj.
Ważna agenda rządowa w Szwajcarii - Swissmedic (odpowiednik instytucji zarządzanej przez pana Grzegorza Cessaka w Polsce) zajmująca się dopuszczeniem i kontrolą produktów medycznych otrzymała zarzuty karne. Chodzi o to, że w procesie masowych szczepień jednak liczba powikłań i różnych kłopotów zdrowotnych, jakie po nich następowały była o wiele wyższa niż to co pierwotnie deklarowano. 14 lipca br. 6 osób poszkodowanych po podaniu eksperymentalnego preparatu mRNA na C19 zwanego dla nie niepoznaki szczepionką na C19 wniosło zarzuty karne przeciwko szwajcarskiemu organowi regulacyjnemu a także przeciwko lekarzom, którzy dokonywali tych szczepień. W kwestii lekarzy rozpoczęto dochodzenie, natomiast w stosunku do Swissmedic nastąpiło wymowne milczenie i nie wykonywano już żadnych dalszych czynności.
W związku z powyższym sprawa została upubliczniona i pokazano problem z bliska. Przygotowano konferencję prasową zawierającą wstrząsające świadectwa 3 osób, które do dziś mają poważne problemy zdrowotne po podaniu tych eksperymentalnych preparatów.
Zapis z konferencji medialnej, pt.: "Zarzuty karne wobec Swissmedic". Konferencja jest też dostępna: Tutaj i Tutaj. Świadectwa osób poszkodowanych są od 10min17sek powyższej konferencji (trzecie świadectwo od 18min21sek jest bardzo poruszające, bo pokazuje, co się stało z w pełni zdrową dziewiętnastoletnią dziewczyną).
2022-11-17.
Źródło: moneycab.com, Corona Anzeige (YouTube), nitter.net/agnieszkawolsk9.

Wejdź

Legenda? Najświętsze Trzy Hostie. Cud eucharystyczny, Poznań 1399r. Warto to przypomnieć. Wymaga potwierdzenia.


"(...) Zapomniany cud Eucharystyczny z 1399 r. przypomniano ostatnio w Poznaniu. Wznowiona została książka Mieczysława Noskowicza z 1926 r., która poświęcona jest temu wydarzeniu. (...)"
" (...) Pierwszą historię trzech Najświętszych Hostii napisał wielki historyk Jan Długosz. Uczynił to kilkadziesiąt lat po wydarzeniach z 1399 r. Pisali o cudzie również: Kromer, Miechowita i cytowany ks. Tomasz Treter. W 1926 r. wydano w Poznaniu książkę Mieczysława Noskowicza pt. „Najświętsze trzy Hostie 1399”. Niedawno wznowiono tę książkę w tym samym Poznaniu.

„Gazeta Wyborcza” i inne podobne media, szukające we wszystkim, co polskie i katolickie, antysemityzmu, uznały ją za antysemicką. Tymczasem książka ta nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Opisuje cud Eucharystyczny, który miał miejsce, który widziało tysiące ludzi i który opisali historycy, w tym Jan Długosz. Wielki polski król Władysław Jagiełło ufundował w miejscu cudu kościół, który stał się słynny w całej Europie. Dopiero potem miejsce to zostało zapomniane i „wyciszone”. Trzeba mu przywrócić pamięć. (...) "

Archidjecezja Ponzańska wypowiedziała się na temat tej legendy: Tutaj
"(...) Przedstawiana tam legenda o trzech hostiach nigdy nie została potwierdzona. W ciągu dziejów dodawano do niej rozmaite detale, daty, rzekome miejsca poszczególnych zdarzeń. Ostateczna wersja przedstawia się następująco: 15 sierpnia 1399 roku pewna mieszczka poznańska miała wynieść trzy hostie z kościoła dominikańskiego i sprzedać je Żydom. Ci mieli sprofanować hostie w piwnicach kamienicy Świdwów-Szamotulskich (gdzie dzisiaj znajduje się kościół pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa), a następnie porzucić je na podpoznańskich łąkach. Porzucone hostie uniosły się w powietrze, co zauważył pewien pastuszek, który następnie zawiadomił duchownych. Wkrótce do miejsca, gdzie znaleziono hostie, zaczęli przybywać pielgrzymi z całej Polski.

Współczesne badania historyczne (m.in. prof. Tomasz Jasiński, prof. Jacek Wiesiołowski, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Hanna Zaremska) nie potwierdzają tej historii w takim kształcie, w jakim przedstawia ją przekaz ludowy. Przeciwnie, pokazują, że poznańska legenda jest kompilacją innych antysemickich opowieści, przekazywanych w różnych krajach Europy (w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech).

Czy coś z tych opowieści mogło być prawdą? Średniowieczne źródła potwierdzają jedynie, że na przełomie XIV i XV wieku na błoniach pod miastem znaleziono hostię i że w tym miejscu powstała najpierw kaplica, a potem - ufundowany w 1403 roku przez Władysława Jagiełłę - kościół pw. Bożego Ciała oraz klasztor karmelitów trzewiczkowych. We wspomnianych źródłach nie ma ani słowa o profanacji, ani tym bardziej o udziale Żydów w tych wydarzeniach. Legendę o profanacji przynieśli tutaj prawdopodobnie - już po zbudowaniu sanktuarium - pielgrzymi lub sami karmelici trzewiczkowi. Oni to zaczęli ją dostosowywać do poznańskich realiów, wskazując daty i miejsca, w których miałyby rozegrać się poszczególne wydarzenia. Na przełomie XVI i XVII wieku - a zatem w 200 lat po powstaniu sanktuarium Bożego Ciała - przygasającą legendę ożywili swymi publikacjami Tomasz Rerus oraz popularny wówczas pisarz Tomasz Treter. Wkrótce rozpoczęto starania, by kamienicę Świdwów-Szamotulskich przekształcić w kościół. Powstał on na początku XVIII wieku i otrzymał wezwanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Poznańska legenda o trzech hostiach przetrwała w ludowej tradycji do XX wieku. Współczesne badania nie pozwalają traktować jej jako prawdy historycznej. (...)"

"(...) Wraz z ogłoszeniem przez Sobór Watykański II Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich (1965) został zapoczątkowany proces odkrywania wzajemnych religijnych relacji Kościoła i judaizmu. (...)"

To ostatanie jest bardzo wymowne ... .
2022-11-12.
Źródło: dakowski.pl, archpoznan.pl.

Wejdź

Powolna śmierć plandemii.


"(...)Co spowodowało powstanie i upadek pseudopandemii? Odpowiedź jest tylko jedna: specjalnie dla tego celu stworzony masowy test. (...)"
O testach można poczytać w poniższych artykułach:
1. Testy RT-PCR: Wirusowe obciążenie RNA określone przez hodowlę komórkową jako narzędzie zarządzania przy wypisywaniu pacjentów z SARS-CoV-2 z oddziałów chorób zakaźnych.
2. EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA). SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST.
3. CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.
4. Testy PCR na COVID19 są naukowo bez znaczenia.
5. Zewnętrzna ocena testu RT-PCR w celu wykrycia SARS-CoV-2 ujawnia 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla wyników fałszywie dodatnich.
6. WHO ostrzega przed zawodnym testem PCR i jego niewłaściwym użyciem w diagnostyce.
7. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński „O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”.
8. PCR WG WHO CZYLI: MOŻNA? MOŻNA!
9. Kowidowy zawrót głowy - obowiązkowa lektura.
10. Ciąg dalszy opowieści o testach RT-PCR.
11. 21.07.2021: Alert laboratoryjny: Zmiany w CDC RT-PCR do testowania SARS-CoV-2.
12. Spowiedź ratownika [2021] - materiał skrajnie ocenzurowany na YouTube.
2022-11-01.
Źródło: world-scam.com.

Wejdź

A co na to Kościół? List Arcybiskupa Carlo Maria Viganò. O Światowych Dniach Młodzieży, Agendzie 2030 i agendzie Zrównoważonego Rozwoju (czytać Rozboju).


Artykuł zawiera tekst listu wysłanego przez Arcybiskupa Carlo Maria Viganò do kardynała Luisa Ladarii Ferrera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w sprawie moralnego charakteru i fizycznych niebezpieczeństw związanych ze szczepieniami przeciw COVID-19 oraz instrukcji Kościoła dla wiernych dotyczących ich stosowania.
"(...)“Słowa klucze”, wykorzystywane wciąż do robienia ludziom z mózgu galarety, osobiście nazwałbym łącznie: “strategią zrównoważonego rozboju“, bo o żadnym “rozwoju”, nie licząc rzecz jasna rozwoju zamordyzmu, przejmowania kontroli i rujnowania gospodarki, mowy być tu nie może. Myślę więc, że to o wiele bardziej odpowiadająca prawdzie nazwa.(...)"
Tzw. Agenda Zrównoważonego Rozwoju" (czytać Rozboju) jest bardzo mocno promowana na Światowych Dniach Młodzieży. Niestety znajduje się tam więcej kwiatków i niespodzianek.
Arcybiskup Carlo Maria Viganò to jeden z tych hierarchów Kościoła, który już na początku plandemii C19 w 2020 pisał o tym, do czego to wszystko prowadzi. Było o tym w artykule, pt.:
W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata. Veritas liberabit vos („Prawda was wyzwoli”) J 8, 32. VLV.
Warto przeczytać poniższe:
1. Yuval Noach Harari (WEF) – Ludzie to zwierzęta, które można hakować.
2. Komentarz Tygodnia: Oszwabianie świata.
3. Dr Aldona Ciborowska: Zrównoważony rozwój - nowa masońska, uniwersalna religia pogańska - wykład.
4. Instytut Malone prezentuje: Projekt Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).
5. Sri Lanka – dokąd zmierzamy?
6. UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.
7. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
8. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
9. Podczas gdy rozpraszał cię Will Smith, międzynarodowe elity spotkały się na szczycie rządu światowego.
10. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
11. Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.
12. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
13. Pandemic Preparedness and Response - Światowe Forum Ekonomiczne.
14. Projektem USTAWY o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej trwają w najlepsze.
A dla wszystkich tych, którzy uważają powyższe za bajki przestrogą niech będzie historia Ujgurów prześladowanych w Chinach (cytat z książki, pt. "Hogkong. Powiedz, że kochasz Chiny" Piotr Bernardyn s.190):
"(...) Wkrótce po tych wydarzeniach w Urumczi zainstalowano tysiące kamer. Uznać to można za preludium do programu powszechnej inwigilacji ludności, który nabierze tempa pod rządami XI Jinpinga. Wtedy to, pod pretekstem badań lekarskich od niemal wszystkich mieszkańców prowincji pobrane zostaną próbki DNA, odciski palców, zapis głosu i profil twarzy. Utworzona baza danych i gęsta sieć kamer umożliwią władzom natychmiastową identyfikacje dowolnej osoby oraz jej ocenę pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego (...)".
To teraz już nie powinno być wątpliwości, po co w Polsce w dowodach osobistych znajdują się dwie cechy biometryczne (odciski palców i zdjęcie twarzy). Oficjalnie w urzędzie dowiemy się, że chodzi o ujednolicenie dokumentów unijnych, a nieoficjalnie będą/mogą służyć po prostu do inwigilacji i kontroli ludzi.
2022-10-28.
Źródło: naodlew.pl.

Wejdź

Nie było takich badań i co Pan/Pani mi zrobi?


Ciekawy artykuł pana Pawła Klimczewskiego.
"(...) Dziś, gdy mamy potwierdzenie producenta szczepionki, że nie było wiadomo, czy preparat podany masowo, spowolni transmisje, przypominam sobie moją tezę po przeczytaniu ulotki o działaniu preparatu. Było tam napisane tylko, że może on spowodować osłabienie objawów przechodzonej infekcji. (...)"
"(...)Nie wchodźmy do tej samej rzeki ponownie, pamiętajmy tylko, że w głównym nurcie tej „medialnej rzeki” prawdy nie było i nie ma dziś.(...)"
Warto też przeczytać:
1. Pfizer obnażony! O otaczającej nas rzeczywistości bez znieczulenia..
2. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
2022-10-19.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Pfizer obnażony! O otaczającej nas rzeczywistości bez znieczulenia.


Ciekawy artykuł z podsumowaniem wcześniejszych wydarzeń doskonale punktujący kłamstwa pandemiczne.
Warto też przeczytać:
1. Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
2022-10-15.
Źródło: naodlew.pl.

Wejdź

Pfizer potwierdza Komisji Europejskiej ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport kowidowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.


Kolejne kłamstwa naganiaczy do szczepień na C19 wychodzą na jaw. Tych informacji nie znajdziemy w polskich mediach.
Oryginalny tytuł tego to: Pfizer bestätigt vor EU-Covid-Ausschuss: Covid-Impfpass beruhte auf großer Lüge.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Pfizer potwierdza przed Europejskim Komitetem ds. Covid: Karta szczepień (tzw. paszport szczepionkowy) przeciwko Covid była oparta na wielkim kłamstwie.
Holenderski poseł Rob Roos (w trakcie obrad komisji UE powołanej do spraw C19 - EP Special Committee on the COVID-19 pandemic - tłumaczenie jego wypowiedzi Tutaj) chciał się dowiedzieć od dyrektor Pfizer Janine Small, czy preparat został w ogóle przetestowany pod kątem zapobiegania/zatrzymania transmisji wirusa, zanim został wprowadzony. W odpowiedzi pani dyrektor Pfizer Janine Small po prostu się śmieje i zaprzecza, ponieważ trzeba było szybko dostarczać wyniki w nauce.
W tym celu miliony ludzi były dyskryminowane kartami szczepień, a niezaszczepieni nazywani zabójcami i szurami.
Stwierdzenia, że osoby niezaszczepione to zabójcy i roznosiciele choroby to była bezczelna manipulacja i jedno wielkie kłamstwo. Hasło: "Zaszczep się dla innych" to też było kłamstwo.
Planowane wprowadzenie na całym świecie kart szczepień (tzw. paszportów kowidowych) nie ma nic wspólnego z naszym zdrowiem. Paszporty szczepień to koń trojański wykorzystywany do stworzenia całkowicie nowego rodzaju kontrolowanego i monitorowanego społeczeństwa, w którym wolność, którą cieszymy się dzisiaj, będzie odległym wspomnieniem. Czas przerwać ten plan.
Dodać należy, że nadal w niektórych zawodach (np. medycy) obowiązuje obowiązek szczepień tym eksperymentalnym, genetycznym preparatem.
W tej komisji byli też polscy eurodeputowani: Ewa Kopacz (PO) i Karol Karski (PiS), ale takich pytań nie zadali i od nich prawdy się się dowiemy. Jak ktoś nie wierzy można to sprawdzić: Tutaj.
Całość obrad jest dostępna Tutaj a pytanie holenderskiego europosła było w 15:21:30 i 15:23:01 (można włączyć tłumaczenie na język polski w ustawieniach).
Pisał też o tym Prof. Dr. Stefan Hockertz: Tutaj.
Kim jest Prof. Dr. Stefan Hockertz można przeczytać w artykule, pt: Historia Prof. Dr. Stefan'a Hockertz'a.
O tym mówiła też pani Agnieszka Wolska w wywiadzie, pt.: SKANDAL! Pfizer przyznaje się do kłamstwa! mRNA nie ogranicza przenoszenie wirusa! A. Wolska.
O próbach wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce i tzw. paszportach kowidowych można przeczytać w poniższych artykułach:
1. Co się dzieje w tle, a czego media nie podają?
2. Segregacja sanitarna. Druk nr 1846: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.
3. Zjednoczona Prawica - PiS buduje koalicję na rzecz segregacji sanitarnej.
4. Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.
5. Którzy posłowie popierają segregację sanitarna?
6. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
7. PiS zgłasza projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony
8. Pracodawca sprawdzi, czy się zaszczepiliśmy. Projekt trafi do Sejmu
9. Wysłuchanie publiczne w Sejmie skandalicznej ustawy o segregacji sanitarnej (druk nr 1846).
2022-10-05, 2022-10-13.
Źródło: tkp.at, twitter.com/Rob_Roos, multimedia.europarl.europa.eu, wRealu24 (Banbye.com).

Wejdź Obrady (można włączyć tłumaczenie) od 15:21:30 i 15:23:01

Von der Leyen pod presją kupowania dawek szczepionek za 36 miliardów euro bez dokumentacji.


Tych informacji nie znajdziemy w polskich mediach.
Oryginalny tytuł tego to: Von der Leyen unter Druck wegen Kauf von Impfdosen um 36 Milliarden Euro ohne Dokumentation.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Von der Leyen pod presją kupowania dawek szczepionek za 36 miliardów euro bez dokumentacji..
Czego dowiadujemy się z tego artykułu:
"(...) W kwietniu ubiegłego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, zainstalowana przez Angelę Merkel, zamówiła w firmie Pfizer 1,8 miliarda dawek szczepionek za około 36 miliardów euro. Pomimo intensywnych poszukiwań przez unijnych biurokratów, wiadomości SMS między von der Leyen a dyrektorem generalnym Pfizer Albertem Bourlą rzekomo nie zostały odnalezione. Dlatego brakuje jakiejkolwiek pisemnej dokumentacji procesu zakupu. (...)"
O umowach z firmą Pfizer mówiono w poniższych publikacjach:
1. Wystąpienie rumuńskiego eurodeputowanego Cristian Terhes i innych.
2. Czy firmy farmaceutyczne kupiły nasz kraj? Zbieramy na pomoc Polakom! Grzegorz Płaczek.
2022-10-05.
Źródło: tkp.at.

Wejdź

Wszystkie dane na stół.


Tych informacji nie znajdziemy w polskich mediach.
Oryginalny tytuł tego to: Alle Daten müssen auf den Tisch.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Wszystkie dane na stół..
Czego dowiadujemy się z tego artykułu:
"(...) Wirusolodzy, epidemiolodzy, farmakolodzy – być może nie zawsze byli dla siebie przyjaźni podczas pandemii. Ale teraz spotykają się w jednym punkcie: to żądanie niezależnego przeglądu badań, które doprowadziły do zatwierdzenia szczepionek mRNA od Biontech/Pfizer i Moderna. Badania są publikowane. Brakuje jednak danych pierwotnych, dokumentów decydujących z naukowego punktu widzenia. Wszystkie oceny szczepionek w badaniach rejestracyjnych są na nich oparte. Do tej pory dokumenty były trzymane pod kluczem przez producentów, a oni odmawiają wglądu do nich. (...)"
O bezpieczeństwie tych preparatów można też poczytać:
1. Covid-22 NIE ISTNIEJE?! Dr Ratkowska MÓWI o "skompromitowanych ekspertach"!
2. Sąd Federalny USA nakazał upublicznić tajne dokumenty Pfizera, które ukrywała FDA.
Dokumenty Pfizera są już dostępne, mimo, że próbowano to ukryć przed opinią publiczną.
Raport Pfizera dla FDA przetłumaczony na język polski.
Raport Pfizera dla FDA w języku angielskim.
Warto zwrócić uwagę na powikłania podane od strony 30 powyższego dokumentu (media głównego ścieku o tym milczą mimo, że dane podane w tym raporcie są szokujące).
Dokumenty Pfizera są ujawniane i można je wyszukać też tutaj: Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents.
2022-10-04.
Źródło: welt.de.

Wejdź

Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży.


Oryginalny tytuł tego to: Air Canada Welcomes Government of Canada Decision to Lift Mask, Testing and ArriveCan Requirements.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj: Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży.
Czego dowiadujemy się z oświadczenia linii lotniczych Air Canada:
"(...) Air Canada z zadowoleniem przyjmuje usunięcie tych ograniczeń, uznając, że podróże lotnicze są bezpieczne i że środki nie były uzasadnione naukowo. (...)"
Tak dobrze czytacie ograniczenia (w tym maski) nie były uzasdanione naukowo.
To zabawne, bo ludzi kwestionujących ograniczenia nazywano szurami, idiotami, zwolennikami teorii spiskowych, a z tego wynika, że to właśnie oni mieli rację.
Karano takie osoby mandatami, nie wypuszczano do sklepów, do przychodni itd. Generalnie dyskryminowano.
Pisano o tym też w artykule:
Air Canada supports revised mask policy for travel and people have thoughts.
Tłumaczenie: Air Canada popiera zmienione zasady dotyczące masek w podróży, a ludzie mają myśli
W Kanadzie w czasie plandemii panował bardzo duży zamordyzm.
A tak nasze VIP'y urządzają cyrk dla ludu (że też nadal im nie wstyd): Tutaj.
O maskach można też poczytać:
1. Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.
2. Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.
3. Co mówią o maskach i wirusie Prof. Włodzimierz Gut, Minister Zdrowia (były) Łukasz Szumowski - lekarz kardiolog i Główny Inspektor Sanitarny (były) Jarosław Pinkas i inni?
4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?
5. O maskach W. Cejrowski (info z USA program SDZ162/2 Cejrowski o tedrosach 2022/6/6 Radio WNET).
2022-09-26.
Źródło: aircanada.com, blogto.com.

Wejdź Wejdź

Poprawa przeżywalności na oddziale intensywnej terapii w ciężkim COVID-19 związanym ze stosowaniem amantadyny – badanie retrospektywne.


Oryginalny tytuł tego to: Improved survival in intensive care unit in severe COVID-19 associated with amantadine use - retrospective study.
Tłumaczenie tego jest: Poprawa przeżywalności na oddziale intensywnej terapii w ciężkim COVID-19 związanym ze stosowaniem amantadyny – badanie retrospektywne.
Czego dowiadujemy się z tego badania:
"(...) Wyniki
Ogólna śmiertelność wyniosła 72,6% i była znacznie niższa wśród pacjentów leczonych amantadyną (59,5%, n = 84) w porównaniu z grupą kontrolną (91%, n = 91), wartość p = 0,001. W modelach wieloczynnikowych podawanie amantadyny było niezależnie związane z niższą śmiertelnością (współczynnik ryzyka: 0,220, CI: 0,146-0,333 Wartość P = 0,001). Ponadto przeżycie uległo poprawie u pacjentów, którzy otrzymywali amantadynę; późne podanie amantadyny po 5. dobie było niezależnie związane z niższą śmiertelnością (współczynnik ryzyka: 0,560, CI: 0,313-0,999, wartość p = 0,050).
Wniosek
U pacjentów leczonych na OIT z ciężką niewydolnością oddechową podawanie amantadyny wiąże się z mniejszą śmiertelnością, co może być związane z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulującym tego środka.(...)"
O leczeniu C19 długo było cicho sza. Dlaczego? Bo inaczej nie można byłoby wprowadzać warunkowo eksperymentalnych preparatów genetycznych zwanych dla niepoznaki szczepionkami na C19. Poza tym wchodziły jeszcze w grę niewyobrażalne zyski, chęć wprowadzenia zamordyzmu i nieograniczonej kontroli społecznej. Oczywiście wszystko dla naszego dobra (rzekomo).
O leczeniu C19 (bez cenzury, poza głównym nurtem) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
Co ciekawe, o amantadynie wspominano na łamach "Menadżera zdrowia" już w 2020-03-29 - uwaga w artykule na sieci zmieniono datę na 2021-03-21 choć był on dostępny już 2020 (dr hab. n. med. Cezary Pakulski): Tutaj. Można też było o tym przeczytać w maju 2020 na stronie Prof. dr hab. n. med. Waldemara Machały: Tutaj (już usunięte) i Tutaj (pdf) (już usunięte).
2022-09-21.
Źródło: ijidonline.com.

Wejdź

„W przypadku masek myliliśmy się”, przyznaje Olivier Véran - były Minister Zdrowia (Francja).


Oryginalny tytuł tego to: « Sur les masques, nous nous sommes trompés », admet Olivier Véran.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
"(...)W marcu 2020 r., na początku epidemii we Francji, rozszerzenie noszenia masek na wszystkich zostało uznane za „niepotrzebne”. Były minister zdrowia, który napisał książkę o kryzysie zdrowotnym, również przyznaje, że pewne środki podejmowane podczas pierwszego porodu są absurdalne.(...)"
A tak nasze VIP'y urządzają cyrk dla ludu (że też nadal im nie wstyd): Tutaj.
Ludzi kwestionujących ograniczenia nazywano szurami, idiotami, zwolennikami teorii spiskowych, a z tego wynika, że to właśnie oni mieli rację.
Karano takie osoby mandatami, nie wypuszczano do sklepów, do przychodni itd. Generalnie dyskryminowano.
2022-09-08.
Źródło: lemonde.fr.

Wejdź

Biała księga pandemii koronawirusa ebook- obowiązkowa lektura.


W tym materiale jest mowa o Białej księdze pandemii koronawirusa ebook.
Biała księga dostępna jest też: Tutaj, Tutaj i Tutaj.
„Biała księga” jest owocem około roku pracy i składa się z części:
1. naukowo-medycznej opartej o setki recenzowanych publikacji naukowych autorstwa dr. n. med. Piotra Witczaka, lek. Pawła Basiukiewicza, statystyka dr. Marka Sobolewskiego i dr. n. med. Doroty Sienkiewicz.
2. prawnej autorstwa r. pr. Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź (redakcja r. pr. Joanna Botiuk)
To nie jest „zwykła” książka, ale niezwykłe wydarzenie, które może zmienić bieg „pandemicznej” historii w Polsce.
„Podążaj za dowodami dokądkolwiek cię prowadzą i kwestionuj wszystko” (Neil deGrasse Tyson).
Pisano o tym też: Tutaj i Tutaj.
Warto zwrócić uwagę na poniższy artykuł:
Eksperci ujawniają zbrodnie w Polsce ws. tzw. pandemii C0VID-19! Biała księga pandemii koronawirusa.
2022-09-02.
Źródło: ordomedicus.org, proremedium.pl, rebel24.pl, zbigniew.martyka.eu.

Wejdź Wejdź

Wewnątrzkomórkowa odwrotna transkrypcja szczepionki mRNA Pfizer BioNTech COVID-19 BNT162b2 in vitro w ludzkiej linii komórkowej wątroby.


Oryginalny tytuł tego to: Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
To badanie jest istotne. Pierwsze badanie in vitro nad wpływem szczepionki mRNA na C19 (BNT162b2) na ludzką linię komórkową wątroby, przyniosło takie oto wnioski. Przedstawiono dowody na szybkie wejście BNT162b2 do komórek, a następnie na wewnątrzkomórkową odwrotną transkrypcję mRNA BNT162b2 do DNA.
Wszyscy polscy naukowcy twierdzili, że to niemożliwe. Twierdzono, że tylko, tzw. oszołomy mogą mówić o odwrotnej transkrypcji. RNA białka kolca, czyli to, co powstaje na skutek podawania tych preparatów ludziom, podlega odwrotnej transkrypcji do DNA NA STAŁE!
Wszystkich, którzy mówili o możliwości odwrotnej transkrypcji strasznie wyśmiewano. Śmiano się między innymi z Prof. zw. dr hab. Romana Zielińskiego, który przestrzegał przed taką możliwością.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polak – to brzmi dumnie!" z 2022-08-10: Tutaj.
2022-02-25, 2022-08-10.
Źródło: mdpi.com, Witold Gadowski (YouTube).

Wejdź

Raport Instytutu Koch'a (Niemcy).


Oryginalny tytuł tego to: Wochenbericht vom 4.8.2022.
Co wynika z tego raportu?
15,9% pacjentów kowidowych na oddziałach intensywnej terapii i ojomach to osoby niezaczepione. Z tego widać, że reszta osób chorujących to osoby zaczepione i jest ich większość. A miało być tak pięknie.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polak – to brzmi dumnie!" z 2022-08-10: Tutaj.
2022-08-04, 2022-08-10.
Źródło: rki.de, Witold Gadowski (YouTube).

Wejdź

ONZ wydała wojnę „niebezpiecznym” teoriom spiskowym zapewniając, że „świat NIE jest potajemnie manipulowany przez globalną elitę”.


Niedługo nie dowiemy się nic. Cenzura i walka z tzw. "teoriami spiskowymi" się zaczyna. Mimo, że wiele z nich okazało się prawdą.
"Pomyśl zanim powielisz". Ciekawe, jakie konsekwencje z tego wynikną. Czy może jakieś obozy reedukacyjne? ONZ na pewno nie jest manipulowana przez globalistów. A skądże.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polak – to brzmi dumnie!" z 2022-08-10: Tutaj.
Bardzo ciekawe materiały, o tym czym jest portal Demagog.org, który mówi nam co jest prawdą a co nie - można posłuchać: Tutaj.
Cenzura facebook'a i tzw. niezależnych weryfikatorów (Demagog, Fake Hunter, itd. które tylko z nazwy są niezależne).
2022-04-08, 2022-08-10.
Źródło: goniec.net, Witold Gadowski (YouTube).

Wejdź

Kredyt Społeczny: W przyszłym roku do tego czasu mieszkasz w „Chinach”.


Oryginalny tytuł tego to: Sozialkredit: Nächstes Jahr zu diese Zeit leben Sie in „China“.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polak – to brzmi dumnie!" z 2022-08-10: Tutaj.
2022-04-08, 2022-08-10.
Źródło: uncutnews.ch, Witold Gadowski (YouTube).

Wejdź

Ryzyko infekcji, hospitalizacji i zgonu do 9 miesięcy po podaniu drugiej dawki szczepionki COVID-19: retrospektywne badanie kohortowe w całej populacji w Szwecji.


Oryginalny tytuł tego to: Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj tłumaczenie: Ryzyko infekcji, hospitalizacji i zgonu do 9 miesięcy po podaniu drugiej dawki szczepionki COVID-19: retrospektywne badanie kohortowe w całej populacji w Szwecji..
Z tych badań wynika, że preparaty medyczne na C19, zwane dla niepoznaki szczepionkami mogą osłabiać układ odpornościowy.
2022-08-04, 2022-02-04.
Źródło: thelancet.com.

Wejdź

Światowe Forum Ekonomiczne: bohaterowie czy złoczyńcy?


Oryginalny tytuł tego to: The World Economic Forum: heroes or villains?.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj tłumaczenie: Światowe Forum Ekonomiczne: bohaterowie czy złoczyńcy?.
2022-08-03.
Źródło: londondaily.com.

Wejdź

Nowy porządek świata (NWO).


Nowy porządek świata (NWO) ale tak oficjalnie podawany już w 2015. Tak już wtedy. I to przez kogo.
NWO na oficjalu cz 1.
NWO na oficjalu cz 2.
NWO na oficjalu cz 3.
Czwarta rewolucja przemysłowa i takie tam teorie zwane dla zmylenia przeciwnika "spiskowymi".
2022-08-01.
Źródło: Agenda 2030 (Twitter).

Wejdź

Sąd: brak maseczki w aptece nie jest wykroczeniem.


"(...) Sąd doszedł do wniosku, że wprowadzenie Rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki nie mieści się w zakresie upoważnienia ustawowego i narusza zapisy Konstytucji RP.
Sygn. akt II W 38/22.(...)"
Warto jeszcze przeczytać:
1. Ponad 150 badań porównawczych i artykułów na temat nieskuteczności masek i szkód.
2. Czy maski na twarz są skuteczne? Dowód. Badania i artykuły.
3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?
4. Co mówią o maskach i wirusie Prof. Włodzimierz Gut, Minister Zdrowia (były) Łukasz Szumowski - lekarz kardiolog i Główny Inspektor Sanitarny (były) Jarosław Pinkas i inni?
5. O maskach W. Cejrowski (info z USA program SDZ162/2 Cejrowski o tedrosach 2022/6/6 Radio WNET).
6. „Maseczki nie chronią nas przed zakażeniem" [źródło: pacjent.gov.pl].
2022-08-01.
Źródło: rp.pl.

Wejdź

Bezpieczeństwo lotów.


Ta wiadomość może być dla niektórych zaskoczeniem, jak przyjęcie preparatów wpłynęło na bezpieczeństwo lotów. Otóż okazuje się, że przyjęcie preparatów medycznych (genetycznych) zwanych dla niepoznaki szczepionkami na C19 spowodowało, że bezpieczeństwo obniżyło się. Pojawiają się poważne skutki uboczne.
Warto wysłuchać wystąpienia od 19h49min10sek:
W przypadku preparatów C19 wskaźnik skutków ubocznych jest 24x wyższy niż w przypadku preparatów na grypy.
W przypadku preparatów na grypę było 59 skutków niepożądanych na 1 milion, a w przypadku preparatów C19 było 1457, co daje wskaźnik 24.
Jeśli chodzi o zgony, to w przypadku preparatów na grypę było 0,4 na 1 milion, a w przypadku preparatów C19 było 21 co daje wskaźnik 52.
"(...) Podczas gdy na lotniskach krajowych i międzynarodowych panuje organizacyjny chaos, coraz więcej pilotów zgłasza poważne skutki uboczne po szczepieniu eksperymentalnym. Piloci cierpią na bóle w klatce piersiowej i zdiagnozowano porażenie twarzy, zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia. Są też piloci, którzy doznają udaru lub zawału serca, a nawet tracą wzrok.(...)"
Ale kogo to obchodzi? Przecież to dla naszego dobra i bezpieczeństwa (a nieformalnie dla zysku, globalnego nowego ładu i współczesnego niewolnictwa). W TV tego nie pokazali ani nie powiedzieli, więc to musza być płaskoziemcy , foliarze i szury. Problem w tym, że transmisja była z Parlamentu Europejskiego.
Film poniżej, pochodzi ze strony Parlament Europejski Multimedia i jest w języku polskim. Film jest: Tutaj.
2022-07-28.
Źródło: expose-news.com, europarl.europa.eu.

Wejdź

Oficjalne dokumenty sugerują, że małpia ospa jest przykrywką szkód wyrządzonych układowi odpornościowemu przez szczepienie przeciw COVID, powodujące półpasiec, autoimmunologiczną chorobę pęcherzową i infekcję opryszczką.


Oryginalny tytuł tego to: Official Documents suggest Monkeypox is a coverup for damage done to Immune System by COVID Vaccination resulting in Shingles, Autoimmune Blistering Disease & Herpes Infection.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj tłumaczenie: Oficjalne dokumenty sugerują, że małpia ospa jest przykrywką szkód wyrządzonych układowi odpornościowemu przez szczepienie przeciw COVID, powodujące półpasiec, autoimmunologiczną chorobę pęcherzową i infekcję opryszczką.
2022-07-26.
Źródło: expose-news.com.

Wejdź

Sri Lanka – dokąd zmierzamy?


Co się dzieje na Sri Lance?
I drugie ważniejsze pytanie: dlaczego tak się dzieje?
Do czego prowadzi zielony komunizm/zielony ład?
"(...)W roku 2017 badacze z IPS (Instytut Studiów Politycznych) opracowali mapę transformacji WEF dla Sri Lanki – program reform kraju. Pięć lat potem Sri Lanka ogłasza bankructwo, następne kraje dołączą wkrótce. (...)"
A tym którzy za srebrniki unijne i własne korzyści majątkowe sprzedają nas i naszą wolność należy dedykować słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego - Weterani.

"(...) Szubrawcy drżą, padają trony,
Jutrzenka nam się jawi mglista;
Przed lustrem ćwiczy już ukłony
Ten, który bunt nasz wykorzysta. (...)"

Zdjęcie użyte w tej piosence nie jest przypadkowe, bo przedstawia weteranów powstania styczniowego.
2022-07-11.
Źródło: world-scam.com.

Wejdź

Covid szczepionka naukowe dowodowy śmiertelności.


1000 publikacji o szkodliwości preparatów medycznych (genetycznych) zwanych dla niepoznaki szczepionkami na C19.
Oryginalny tytuł tego to: Covid Vaccine Scientific Proof Lethal.
Tłumaczenie tego jest: Tutaj tłumaczenie: Covid szczepionka naukowe dowodowy śmiertelności.
Aby uzyskać jeszcze bardziej wyrazisty obraz, to warto przeczytać artykuł: Oficjalne dane pokazują, że dzieci są do 52 razy bardziej narażone na śmierć po szczepieniu przeciwko Covid-19 niż dzieci nieszczepione, a ONS próbuje to ukryć i Oryginał: Official Data shows Children are up to 52 times more likely to die following Covid-19 Vaccination than Unvaccinated Children & the ONS is trying to hide it.
Pfizer próbował utajnić na 75 lat informacje o niepożadanych odczynach poszczepiennych. Mówiono i pisano o tym:
1. Covid-22 NIE ISTNIEJE?! Dr Ratkowska MÓWI o "skompromitowanych ekspertach"!
2. Sąd Federalny USA nakazał upublicznić tajne dokumenty Pfizera, które ukrywała FDA.
Dokumenty Pfizera są już dostępne, mimo, że próbowano to ukryć przed opinią publiczną.
Raport Pfizera dla FDA przetłumaczony na język polski.
Raport Pfizera dla FDA w języku angielskim.
Warto zwrócić uwagę na powikłania podane od strony 30 powyższego dokumentu (media głównego ścieku o tym milczą mimo, że dane podane w tym raporcie są szokujące).
Dokumenty Pfizera są ujawniane i można je wyszukać też tutaj: Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents.
2022-07-08.
Źródło: saveusnow.org.uk, expose-news.com, psnlin.pl, phmpt.org.

Wejdź Wejdź

Czy Polska jest „zieloną wyspą”?


"(...)Zapewne Państwo zauważyliście, że zaczyna powoli wracać straszenie wzrostem zachorowań i powrotem epidemii. Ten wzrost jest obecnie na zachodzie Europy, natomiast nic takiego nie ma miejsca w Polsce. Oczywiste jest, że w dobie otwartych granic nie ma możliwości, żeby zakażenia zatrzymywały się na naszej zachodniej granicy, a Polska byłaby zieloną wyspą. Dlaczego wobec tego u nas wszystko funkcjonuje normalne, bez żadnej paniki, izolacji i destrukcji ochrony zdrowia?
Odpowiedź jest prosta i oczywista. Bo rząd przestał płacić za całkowicie niewiarygodne testy. Wszystkie przypadki zachorowań są traktowane, jak we wcześniejszych latach. Osoby chore są badane przez lekarzy, diagnozowane oraz udzielana im jest pomoc medyczna w odpowiednim czasie. Nie ma odmowy badania, wysyłania chorych pacjentów do domu z poleceniem, aby czekali, aż im się pogorszy. Dzieje się dokładnie tak, jak powinno się dziać od początku. Zapewne Państwo pamiętacie, że zarówno ja, jak i wielu lekarzy apelowało, aby natychmiast odstąpić od testowania oraz izolacji i przywrócić normalne funkcjonowanie opieki medycznej. Teraz to się stało.(...)".
Warto przeczytać cały ten artykuł.
2022-06-28.
Źródło: zbigniew.martyka.eu.

Wejdź

W pandemii zmarło 200 tys. osób więcej. Kto ma krew na rękach?


Po wywiadzie profesora pt. W pandemii zmarło 200 tys. osób więcej. Kto ma krew na rękach? dla portalu zawszepomorze.pl w zadziwiający sposób próbuje pozbawić się go stanowiska. Pisano o tym też w artykule, pt.: „Kto ma krew na rękach?” – pytał prof. Grzegorz Raczak. W dniu publikacji artykułu ogłoszono konkurs na jego stanowisko.
Prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Raczak – lekarz kardiolog, Kierownik Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca w Gdańsku, Kierownik Drugiej Katedry Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, członek wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Posiada liczne wyróżnienia i odznaczenia. O tym kim jest profesor można też przeczytać: Tutaj.
Profesor opowiada o wadliwych rekomendacjach, zastosowaniu testów, które nie za bardzo nadawały się do diagnostyki, nieprzydatności maseczek, propagandzie celebrytów kowidowych i wielu, wielu innych w wywiadzie, pt. YouTube: KTO MA KREW NA RĘKACH?! Znany kardiolog prześladowany za prawdę? Prof. n. med. Grzegorz Raczak i Banbye: KTO MA KREW NA RĘKACH?! Znany kardiolog prześladowany za prawdę? Prof. n. med. Grzegorz Raczak.
Prawda wychodzi na jaw jak mordowano ludzi (pozbawiając ich opieki medycznej) w imię rekomendacji niemających nic wspólnego z wiedzą i zdrowym rozsądkiem.
Z ostatniej chwili wiadomo, że pan Profesor nie wygrał konkursu i utracił swoje stanowisko. Kolejny lekarz, który jest usuwany za swoje poglądy.
2022-06-28.
Źródło: zawszepomorze.pl, wRealu24 (banbye.pl + YouTube).

Wejdź

Paweł Tempczyk: Efekty kontroli NIK ws. dodatków covidowych. 8 tys. zł za 30 minut pracy.


"(...)Na dodatki covidowe wydano 10 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż na roczne wynagrodzenia całego sektora opieki zdrowotnej. Personelowi medycznemu pracującemu na oddziałach niecovidowych wypłacano nawet ok. 8 tys. zł dodatku covidowego za pół godziny pracy. Wątpliwe prawnie praktyki i bulwersujący mechanizm naliczania dodatków przedstawiony został na podstawie kontroli Najwyższej Izby Kontroli w województwie zachodniopomorskim.(...)"
Mówiono nam, że liczy się każde życie, a tak naprawdę chodziło o jedno: o kasę (jak zwykle). Personel medyczny po prostu kupiono pieniędzmi.
Pandemia się opłaca. Tytuł mówi sam za siebie. Warto przeczytać cały ten artykuł. Tam jest dużo więcej takich smaczków.
Warto jeszcze przeczytać poniższe:
1. NIK skontrolowała dodatki covidowe w trzech szpitalach. "Wypłacane wielokrotnie, nawet na ponad 40 tys. zł".
2. Otrzymałem odpowiedź na moje pismo. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała MILIONY!
2022-06-24.
Źródło: ordoiuris.pl.

Wejdź

Wadliwe rekomendacje.


W swoim tweecie Pan Profesor Krzysztof Pyrć powołuje się na badanie 16 osób i pomiar emisji aerozoli (?!) jako uzasadnienie wadliwych rekomendacji... .
Proponuję randomizowane, kontrolowane badanie z Norwegii 3674 osób w siłowniach - nie było wzrostu ryzyka c19.
Badanie dostępne tutaj: Covid-19 transmission in fitness centers in Norway - a randomized trial i (Tłumaczenie) Transmisja Covid-19 w centrach fitness w Norwegii – badanie z randomizacją.
2022-06-22.
Źródło: nitter.net/basiukiewiczpaw, bmcpublichealth.biomedcentral.com.

Wejdź

Przykład paskudnej propagandy ze strony prof. Krzysztofa Pyrcia na łamach Pulsu Medycyny.


Artykuł znajduje się tutaj: Szczepienie przeciwko COVID-19 zmniejsza śmiertelność całkowitą [BADANIA].
Dla @k_pyrc nie ma znaczenia fakt, że nawet zawyżające skuteczność i zaniżające skutki uboczne dane z badań klinicznych producentów nie wykazują wpływu na śmiertelność ogólną.
Prof @k_pyrc analizuje liczbę kumulatywnych zgonów z jakiejkolwiek przyczyny od początku 2020 r. do połowy maja 2022 r., tym samym obejmując okres, kiedy szczepień p-ko covid jeszcze nie było. Zupełnie pomija fakt, że już w 2020 roku (bez szczepień) liczba zgonów w Polsce i Bułgarii zaczęła odskakiwać od Portugalii i Danii.
A więc musiały do tego przyczynić się inne czynniki niż szczepienia.
Może jakość ochrony zdrowia? Nie, to na pewno DDM (dystans, dezynfekcja, maski), których nie przestrzegaliśmy! Chociaż zauważa, że "w Portugalii odnotowano więcej zgonów aniżeli w Danii, choć tam zaszczepił się nieco większy odsetek społeczeństwa" to arbitralnie uznaje, że na pewno w Danii lepiej przestrzegano DDM i dlatego tak jest.
I na 100% to szczepienia mają największe znaczenie!
Zupełnie nie dostrzega, że w bardziej wyszczepionej Polsce zgony z jakiejkolwiek przyczyny rosły szybciej niż w gorzej wyszczepionej Bułgarii.
A w swoim tweecie dodaje "nie dajcie się oszukać szarlatanom".
Gdyby szczepienia przeciwko c19 były takie cudowne, to obserwowalibyśmy istotną statystycznnie mniejszą nadumieralność w województwach bardziej wyszczepionych, ale takiego efektu nie ma!
I należy uwzględnić, że zaszczepieni byli uprzywilejowani przez system ochrony zdrowia!
2022-06-22.
Źródło: nitter.net/PiotrWitczak_, Puls Medycyny.

Wejdź

By żyło się bezpieczniej.


"(...) Pierwszy etap zmian w międzynarodowych przepisach zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (...)"
Od strony ściśle prawnej wydaje się niczym szczególnym, a zmiany nie stanowią ściśle jakiegoś przełomu, który miałby nam ograniczyć suwerenność. Te zmiany prowadzą jednak do tworzenia rozproszonego zinstytucjonalizowanego mechanizmu wywierania presji. W związku z tym sugestie WHO nie będą dla państwa wiążące. I tutaj należy przejść, ze strony ściśle prawnej na kwestie polityczne i społeczne. Zadajmy pytanie jak było w tzw. "pandemii" C19? Ile rządów się wyłamało z rekomendacji albo uznało je za niedorzeczne? Tworzy się pewien arsenał argumentów, który może być użyty medialnie wobec państw, które nie zechcą się podporządkować. Czy nie mieliśmy z czymś podobnym do czynienia podczas "pandemii", kiedy ludzi, którzy mieli inne zdanie pozbawiano głosu, pracy i innych rzeczy? Jeśli ktoś się nie zgodzi na rekomendacje WHO, to pójdzie za tym szereg rozproszonych nacisków natury politycznej, społecznej, itd. Przecież mieliśmy już z tym do czynienia podczas "pandemii" C19.
Mówił też o tym mec. Paweł Nogal w wywiadzie, pt.: Traktat WHO coraz bliżej?! Lewicowe ideologie pogrążą Polskę? Mec. Paweł Nogal.
2022-06-11.
Źródło: gloswolnosci.pl, wRealu24 (banbye.pl).

Wejdź

42% zgonów na C19 to osoby w pełni zaszczepione.


Tutaj komentarz jest zbyteczny.
I tutaj mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego po 28 marca zaprzestano publikacji danych o zagonach.
2022-06-09.
Źródło: Rafał Piech (Twitter).

Wejdź

Jedenaste oświadczenie Rady Ekspertów Corona: Instrukcje dotyczące stanu higieny.


Oryginalny tytuł tego to: Elfte Stellungnahme des Corona-Expertenrats: Anleitung zum Hygienestaat.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Mówiła o tym pani Agnieszka Wolska Tutaj.
Jeśli myśleliście, że niektórzy odpuszczą pandemię, to być może się mylicie.
Aby ukryć prawdziwe zamiary i cele działania władz i nie drażnić ludzi lockdownem, specjaliści będą posługiwać się bardzo specyficznym językiem.
2022-06-09.
Źródło: achgut.com.

Wejdź

Kirgistan: kontrowersyjny minister zdrowia trafia za kratki.


Oryginalny tytuł tego to: Kyrgyzstan: Controversy-mongering health minister ends up behind bars.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Minister zdrowia Kirgistanu za kratkami. Powòd? Zamòwił o 2,4 mln sztuk za dużo szczepionki na C19. Część bezużytecznego preparatu (240 tys. ampułek) straciła już ważność i poszła do utylizacji. Min. Beishenalijew odpowie za korupcję i nadużycie władzy.
Pisała o tym pani Agnieszka Wolska Tutaj i mówiła też o tym Tutaj.
2022-06-06.
Źródło: eurasianet.org, nitter.net/agnieszkawolsk9, wRealu24.

Wejdź

Sąd Federalny USA nakazał upublicznić tajne dokumenty Pfizera, które ukrywała FDA.


Tych rzeczy nie dowiemy się z ulotki producenta preparatu genetycznego zwanego szczepionką.
W ciągu 90 dni od momentu otrzymania warunkowej licencji i rozpoczęcia podawania "szczepionki" Pfizera przeciw Covid-19 odnotowano: 1291 różnego rodzaju jednostek chorobowych wywołanych przez "szczepionkę", 42 086 przypadków działań niepożądanych i 1223 ZGONÓW!
FDA zamiast natychmiast cofnąć warunkową licencję dla "bezpiecznej szczepionki" Pfizera, przedłużyła ją, ukryła ww. dane przed opinią publiczną i wnioskowała przed sądem fedrealnym o utajnienie informacji zawartych w raporcie na okres 75 lat.
Opinia publiczna w końcu uzyskała dostęp do dotychczas utajnionych danych, które firma Pfizer przesłała do FDA z badań klinicznych w celu utrzymania licencji na "szczepionkę" przeciw COVID-19. Doszło do tego dzięki decyzji sędziego okręgowego USA Marka T. Pittmana z 6 stycznia 2022r., który odrzucił wniosek FDA o zatajenie danych na następne 75 lat.
Raport Pfizera dla FDA przetłumaczony na język polski.
Raport Pfizera dla FDA w języku angielskim.
Warto też przeczytać artykuły:
1. Analiza zbiorcza zdarzeń niepożądanych po zezwoleniu raporty dotyczące PF-07302048 (BNT162B2) otrzymane w okresie do 28-LUT-2021.
2. Dokumenty Pfizera są ujawniane i można je wyszukać też tutaj: Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents.
3. Dr Katarzyna Ratkowska - próba zablokowania dokumentów na 75 lat przez PFIZER.
2022-06-04.
Źródło: psnlin.pl, phmpt.org, Marcin PL (YouTube).

Wejdź

Nadmiarowe zgony? To wina Polaków.


W ostatnich dniach minister zdrowia Adam Niedzielski wypowiedział zaskakujące słowa. Szef resortu zdrowia w Polsat News stwierdził, że ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów jest spowodowane złym stanem zdrowia Polaków, a nie ograniczoną dostępnością do pomocy lekarskiej w trakcie pandemii.
Komentarz: a może zły stan zdrowia Polaków wynika z braku profilaktyki, bo cała służba zdrowia zamknęła się i narzuciła jakieś chore procedury?
Warto przeczytać cały artykuł i warto zdać sobie sprawę z poniższych:
1. Ludzie umierają na test?
2. Pozbawiono opieki medycznej ludzi wymagających stałej opieki. Zastąpiono ją w wielu przypadkach teleporadą.
3. Ilość hospitalizacji na standardowe schodzenia bardzo spadała w 2020/2021 o czym pisano w Rozdziale 1 raportu, pt. "Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii".
4. Przed każdym pobytem w szpitalu wykonuje się test na C19, niezależnie czy jest się zaszczepionym czy nie na C19. Jak ma się pozytywny wynik testu C19 (pozytywny wyniki testu nie oznacza jeszcze zakażenia, a zakażenie nie oznacza jeszcze choroby), to często człowiek zamiast być leczony na to z czym przyszedł jest odsyłany na izolację, albo wysyłany do szpitala C19. O testach można poczytać w artykułach, pt. Ciąg dalszy opowieści o testach RT-PCR.
5. Ogranicza się dostęp do leków jak amantadyna oraz jakiekolwiek informacje o leczeniu. Można o tym było przeczytać w artykule, pt.: "Dr Włodzimierz Bodnar wRealu24! Dlaczego Rząd PiS uderza w AMANTADYNĘ!? Polacy masowo oszukani?!". O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj.
6. Dramat na Śląsku. Młoda kobieta zmarła w karetce. Osiem godzin czekała na wynik testu na koronawirusa. Kolejny przykład jak się zabija obecnie ludzi. A to tylko jeden z bardzo, bardzo wielu: Tutaj
7. Generuje się ciągłe poczucie strachu i zagrożenia, a strach obniża odporność i może też prowadzić do zgonów.
8. Ocenzurowany przez YouTube - Rafał Piech o zapewnieniach Prezydenta i Premiera, że szczepionka będzie dobrowolna!. Teraz materiał jest dostępny Tutaj.
2022-05-31.
Źródło: tarnogorski.info.

Wejdź

Prezes PharmaMar, wśród ponad 2200 fałszywie zaszczepionych na Covid-19.


Oryginalny tytuł tego to: El presidente de PharmaMar, entre los más de 2.200 falsos vacunados de Covid.
Tłumaczenie tego artykułu:
Nazwisko José María Fernández Sousa-Faro, prezesa PharmaMar, znajduje się na liście nazwisk tysięcy fałszywie zaszczepionych przeciwko koronawirusowi w Hiszpanii, co potwierdzają źródła policyjne i donosi „El Periódico de España”. Prezes firmy farmaceutycznej, założonej 36 lat temu, która trafiła na pierwsze strony gazet ze względu na skuteczność swojego leku Aplidin przeciwko krowim, jest jednym z ponad 2200 nazwisk na liście sporządzonej przez policję krajową wśród osób fałszywie zaszczepionych przeciwko tej chorobie.
Zadania policyjne, znane jako operacja Jenner, były przeprowadzane w Krajowym Rejestrze Szczepień w zamian za pieniądze, co doprowadziło do demontażu fałszywego paszportu Covid-19.
Lista policyjna, wysłana na madryckie sądy, oprócz Fernándeza Sousa-Faro, zawiera nazwiska innych znajomych, takich jak artysta Omar Montes i australijski tenisista Álex de Miñaur.
Prezes PharmaMar, 76 lat, absolwent chemii i doktorat z biochemii na Uniwersytecie Complutense, został włączony do fabuły fałszywie zaszczepionych za odzwierciedlenie, że otrzymał trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.
Od 25 października 2021 r. osoby w wieku powyżej 70 lat mogą otrzymać trzecią dawkę szczepionki przeciw covidowi, zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Zdrowia, w ramach strategii szczepień.
Spisek mający na celu udowodnienie fałszywego szczepienia był aktywny do stycznia tego roku, odkąd został zainicjowany we wrześniu 2021 roku.
Operacja policji krajowej Jenner doprowadziła również do rozbicia siatki przestępczej, która dostarczała fałszywe paszporty Covid w Unii Europejskiej.
Dochodzenie, które doprowadziło do aresztowania pielęgniarki i asystentki jako odpowiedzialnej za nieuczciwe wprowadzanie osób do Krajowego Rejestru Szczepień.
Pobierali pieniądze w zależności od tego, czy klient zażądał rejestracji jednej czy kilku dawek. Ponadto aresztowano jeszcze dwie osoby, które otrzymywały płatności i działały jako pośrednicy.
Nazwa operacji policyjnej Jenner jest wyrazem uznania dla Edwarda Jennera, angielskiego lekarza i naukowca, który opracował pierwszą szczepionkę i jest uważany za ojca immunologii.
PharmaMar, obecna w Europie i Stanach Zjednoczonych, składająca się z 400 profesjonalistów, ma wśród swoich wartości „zaangażowanie i rygor w naukę i nasz projekt”, zgodnie ze swoją stroną internetową.
José María Fernández Sousa-Faro, który założył PharmaMar w 1986 roku, jest profesorem biochemii na uniwersytetach Complutense i Santiago de Compostela oraz posiada dyplom z zarządzania biznesem na IESE w Madrycie. Ma na swoim koncie około 100 publikacji i patentów z zakresu biochemii, antybiotyków i biologii molekularnej.
Prezes PharmaMar ma ponad 35-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w ICI-Farma, Antibióticcs, Zeltia i PharmaMar. Był członkiem rad nadzorczych Antibióticos, Penibérica, Biolys, ICI-Farma, Pescanova, Transfesa, Cooper-Zeltia, ICI-Zeltia i Banco Guipuzcoano, według danych opublikowanych na stronie internetowej firmy.
2022-05-25.
Źródło: elmundo.es.

Wejdź

PILNE! POPRAWKI DO IHR TO USTANOWIENIE GLOBALNEJ DYKTATURY WHO!


Trwa właśnie 75 Światowe Zgromadzenie Zdrowia, w czasie którego zostanie podjęta decyzja o przyjęciu poprawek do IHR - Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.
Warto też przeczytać:
1. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
2. Chińczycy szykują kolejną P@NDEMIĘ?! Wróci TERROR sanitarny? Wojciech Golonka wRealu24!.
2022-05-24.
Źródło: psnlin.pl.

Wejdź

„Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.” Łk, 21, 8-11.


Warto przeczytać cały ten artykuł:
"(...) Z kronikarskiego obowiązku przypominam, że mamy obecnie ok. 3,4 zgonu na covid na dobę. Liczby ułamkowe w tej sprawie mamy od połowy kwietnia, gdy MZ raportuje tylko raz w tygodni sumę zgonów. Codzienne przypominanie tej sprawy to byłby masochizm administracji w obliczu dziennej normy dla Polski ok. 1250 zgonów na dobę. Zamieszczam ten wykres przy okazji doniesień o nowym patogenie. Będę omijał wszystkie źródła, które o tym się rozpisują. Bąble na skórze itp. to jad sączony do umysłów przestraszonych ludzi.(...)"
2022-05-21.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Czerwony i zielony sztandar.


Czy coś na ten temat było w naszej prasie? Warto przeczytać cały ten artykuł:
"(...) Mimo niedawnej zmiany władzy w Pakistanie kurs polityczny został tam zachowany. Podczas wodowania korwety w ramach współpracy turecko-pakistańskiej strona pakistańska zaprasza Turcję do zbliżenia w ramach korytarza Chiny-Pakistan-Turcja. Pakistan jest bardzo ważnym partnerem Chin z dostępem do Oceanu Indyjskiego z pominięciem cieśnin Indo-pacyfiku. Dodatkowym fajerwerkiem jest przedstawienie tego projektu w kontekście oświadczenia Chin o rozszerzeniu anty-dolarowego bloku BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA). Turcy już dziś blokują wejście do NATO Finlandii i Szwecji, co będzie dalej? Aby do tej zupy dodać jeszcze czegoś ostrego: Wielka Brytania odblokowała właśnie wszelkie ograniczenia eksportu uzbrojenia do Turcji. Tu może chodzić o silniki do samolotów myśliwskich V generacji, których Turcji nie chcą sprzedać USA. Turcy chcą zrobić sami te myśliwce, brakuje im tylko silników. To właśnie Turcja robi kadłub do F-35 a USA nie znalazły przez ostanie 4 lata na całym świecie innego wykonawcy.(...)"
2022-05-21.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

„Ciemna prawda” za amerykańskim „sądem szczepień”.


Oryginalny tytuł tego to: The ‘Dark Truth’ Behind America’s ‘Vaccine Court’.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
2022-05-09.
Źródło: childrenshealthdefense.org.

Wejdź

NIK skontrolowała dodatki covidowe w trzech szpitalach. "Wypłacane wielokrotnie, nawet na ponad 40 tys. zł".


2022-05-07.
Źródło: rynekzdrowia.pl.

Wejdź

Instytut Malone prezentuje: Projekt Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).


Oryginalny tytuł tego to: The Malone Institute presents: World Economic Forum Project.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Lista strategicznych partnerów Światowego Forum Ekonomicznego: Tutaj
Lista absolwentów Światowego Forum Ekonomicznego: Tutaj (plik xlsx).
Warto tutaj zwrócić uwagę na nazwiska z Polski i kiedy te osoby zostały przeszkolone przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF):
Maria Wisniewska (1999 GLT),
Michał Krupiński (2012 YGL),
Wojciech J. Kostrzewa (1994 GLT),
Alexander Romanovsky (1997 GLT),
Anna K. Hejka-Arczynska (1997 GLT),
Tomasz Sielicki (1999 GLT),
Adam Krzanowski (2000 GLT),
Jacek Olechowski (2006 YGL),
Paweł Surówka (2019 YGL),
Cezary Stypulkowski (1994 GLT),
Jacek Szwajcowski (2001 GLT),
Jan Maria Rokita (1993 GLT),
Aleksander Kwaśniewski (1994 GLT),
Hanna Gronkiewicz-Waltz (1994 GLT),
Waldemar Pawlak (1995 GLT),
Pawel B. Piskorski (2000 GLT),
Ewa Sadowska (2008 YGL).
GLT to skrót Global Leaders for Tomorrow (globalni liderzy jutra).
YGL to skrót Young Global Leaders (globalni młodzi liderzy).
I potem nie ma co się dziwić, że w Konstytucji RP pisanej przez pana Aleksandra Kwaśniewskiego, a uchwalonej w 1997 r znajdują się takie hasła jak "zrównoważony rozwój", "ekologia", itd. To wszystko nie dzieje się bez przyczyny.
Naszy były pan Prezydent Aleksander Kwasniewski nie jest wizjonerem, ale po prostu był kształcony przez pana Klausa Schwab'a.
Warto też przeczytać artykuły, pt.:
1. Dr Aldona Ciborowska: Zrównoważony rozwój - nowa masońska, uniwersalna religia pogańska - wykład.
2. Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.
3. Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP]".
4. Podczas gdy rozpraszał cię Will Smith, międzynarodowe elity spotkały się na szczycie rządu światowego.
5. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
6. Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.
2022-05-06.
Źródło: maloneinstitute.org/wef.

Wejdź

Nowe recenzowane badanie: Szczepionki COVID-19 zwiększają ryzyko zatrzymania krążenia u młodych ludzi o 25 procent.


Oryginalny tytuł tego to: New Peer-Reviewed Study: COVID-19 Vaccines Increase Risk of Cardiac Arrest in Young People by 25 Percent.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
2022-05-04.
Źródło: theepochtimes.com.

Wejdź

Badacz Charité wzywa karetki pogotowia dla ofiar szczepionki.


Oryginalny tytuł tego to: Charité-Forscher fordert Ambulanzen für Impfgeschädigte.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Pisała też o tym Pani Agnieszka Wolska: Tutaj.
I mówiła o tym też w wywiadzie o NOP'ach: Tutaj.
2022-05-03.
Źródło: mdr.de.

Wejdź

Kolejne artykuły pana Pawła Klimczewskiego, doskonale tłumaczące co tak naprawdę się dzieje.


1. Po Szanghaju czas na Pekin?
2. Czy w wieczności będzie czas, czy tam go nie będzie?
3. Piłat wiedział jak działa świat, a nie wiedział co to jest prawda.
4. Pełnia z Judaszem w tle.
5. Jeśli Turcja dogada się z Izraelem to witam w Nowym, Innym Świecie.
2022-04-28.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

RAPORT ROCZNY firmy BioNTech SE (31 grudzień 2021).


Oryginalny tytuł tego to: ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021.
Tłumaczenie tego: Tutaj (raport roczny).
Pisała też o tym Pani Agnieszka Wolska: Tutaj.
Mówił też o tym pan Witold Gadowski: Tutaj.
To jest raport firmy produkującej z Pfizer szczepionki.
Czego dowiadujemy się z tego raportu?
W punkcie D tego raportu czytamy:
"(...)
D. Czynniki ryzyka
(...)
• Możemy nie być w stanie wykazać wystarczającej skuteczności lub bezpieczeństwa naszej szczepionki przeciw COVID-19 i/lub preparatów swoistych dla wariantów w celu uzyskania stałego zezwolenia regulacyjnego w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub innych krajach, w których została dopuszczone do użytku w sytuacjach awaryjnych lub udzielone warunkowe dopuszczenie do obrotu.
• Podczas naszych badań klinicznych lub nawet po uzyskaniu zgody organu nadzoru mogą wystąpić istotne zdarzenia niepożądane, które mogą opóźnić lub zakończyć badania kliniczne, opóźnić lub uniemożliwić zatwierdzenie przez organ regulacyjny lub akceptację rynkową któregokolwiek z naszych kandydatów na produkty. (...)"
Ludzi, którzy mówili i przestrzegali przed tym nazywano szurami, foliarzami i antyszepionkowcami. Powyższe stwierdzenia to oficjalne stanowiska jednego z producentów tych preparatów eksperymentalnych zwanych dla niepoznaki szczepionkami. Do powyższego nie trzeba żadnego komentarza.
2022-04-27.
Źródło: investors.biontech.de, nitter.net/agnieszkawolsk9, Witold Gadowski (YouTube).

Wejdź

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom.


Słyszeliście o tym? List był opublikowany 2021-08-11.
Co na to nasi Biskupi Katoliccy?
... Cisza.
2022-04-23.
Źródło: petycjeonline.com.

Wejdź

Wrodzona immunosupresja w wyniku szczepienia SARS-CoV-2 mRNA: rola kwadrupleksów G, egzosomów i mikroRNA.


Oryginalny tytuł tego to: Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Przerażający artykuł o skutkach ubocznych: „Uważamy, że kompleksowa ocena korzyści i ryzyka substancji mRNA stawia pod znakiem zapytania ich pozytywny wpływ na zdrowie publiczne” Stefan Homburg (Twitter).
Pisał też o tym pan dr Piotr Witczak na Nitter: Tutaj.
• Szczepionki mRNA promują trwałą syntezę białka kolca SARS-CoV-2.
• Białko kolce jest neurotoksyczne i zaburza mechanizmy naprawy DNA.
• Tłumienie odpowiedzi interferonu typu I powoduje upośledzenie odporności wrodzonej.
• Szczepionki mRNA potencjalnie powodują zwiększone ryzyko chorób zakaźnych i raka.
• Optymalizacja kodonów skutkuje bogatym w G mRNA, który ma nieprzewidywalne złożone efekty.
Szczepionki mRNA SARS-CoV-2 zostały wprowadzone na rynek w odpowiedzi na kryzys zdrowia publicznego związany z Covid-19. Wykorzystanie szczepionek mRNA w kontekście chorób zakaźnych nie ma precedensu. Liczne zmiany w mRNA szczepionki ukrywają mRNA przed obroną komórkową i promują dłuższy biologiczny okres półtrwania i wysoką produkcję białka kolczastego. Jednak odpowiedź immunologiczna na szczepionkę bardzo różni się od odpowiedzi na zakażenie SARS-CoV-2. W tej pracy przedstawiamy dowody na to, że szczepienie indukuje głębokie upośledzenie sygnalizacji interferonu typu I, co ma różne niekorzystne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego. Komórki odpornościowe, które wchłonęły nanocząsteczki szczepionki, uwalniają do obiegu dużą liczbę egzosomów zawierających białko wypustek wraz z krytycznymi mikroRNA, które indukują odpowiedź sygnalizacyjną w komórkach biorców w odległych miejscach. Identyfikujemy również potencjalne głębokie zakłócenia w kontroli regulacyjnej syntezy białek i nadzorze nad rakiem. Zaburzenia te mają potencjalnie związek przyczynowy z chorobami neurodegeneracyjnymi, zapaleniem mięśnia sercowego, małopłytkowością immunologiczną, porażeniem Bella, chorobami wątroby, upośledzoną odpornością adaptacyjną, upośledzoną odpowiedzią na uszkodzenia DNA i nowotworzeniem. Przedstawiamy dowody z bazy danych VAERS potwierdzające naszą hipotezę. Uważamy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA kwestionuje je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne. upośledzona odpowiedź na uszkodzenie DNA i nowotworzenie. Przedstawiamy dowody z bazy danych VAERS potwierdzające naszą hipotezę. Uważamy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA kwestionuje je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne. upośledzona odpowiedź na uszkodzenie DNA i nowotworzenie. Przedstawiamy dowody z bazy danych VAERS potwierdzające naszą hipotezę. Uważamy, że kompleksowa ocena ryzyka/korzyści szczepionek mRNA kwestionuje je jako pozytywny wkład w zdrowie publiczne.
2022-04-22.
Źródło: sciencedirect.com, Food and Chemical Toxicology, Nitter.net/PiotrWitczak_.

Wejdź

Co dzieje się w Australii?


Jeszcze dziwniej dzieje się w Australii, gdzie ludzie bardzo mocno walczyli o wolność i gdzie zaczęto ich zmuszać do szczepień. Australijskie szpitale są całkowicie zablokowane, minister zdrowia QLD powiedziała, że liczba zawałów serca wzrosła o 40%... Całe to szaleństwo na 95% to efekt podwójnie zaszczepionych, ale jakoś ludzie udają, że nie wiedzą, co się dzieje i o co chodzi... . Oryginalny tweet: Tutaj (9News Australia) i Tutaj (wypowiedź pani minister zdrowia QLD).
"The QLD health minister says none of her “experts” can explain a sudden 40% increase in code-1 heart attacks, chest pains and respiratory issues."
„Minister zdrowia QLD mówi, że żaden z jej „ekspertów” nie może wyjaśnić nagłego 40% wzrostu zawałów serca - kod 1, bólów w klatce piersiowej i problemów z oddychaniem”.
Specjaliści pani mister oczywiście "nie wiedzą" czemu tak się dzieje. O tym też nie wolno mówić.
2022-04-14.
Źródło: Paweł Bochenek - racine de bruyère (Twitter), Avi Yemini (Twitter), 9news.com.au.

Wejdź Wejdź

Podczas gdy byłeś rozproszony podróżą Borisa do Kijowa, brytyjski rząd po cichu opublikował dane potwierdzające, że w pełni zaszczepieni stanowili 92% wszystkich zgonów z powodu Covid-19 w marcu.


Oryginalny tytuł tego to: Whilst you were distracted by Boris’s trip to Kyiv, the UK Gov. quietly published data confirming the Fully Vaccinated accounted for 92% of all Covid-19 Deaths in March.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Co podaje ten artykuł?
Oficjalne dane opublikowane przez brytyjską Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia, że w pełni zaszczepiona populacja odpowiada za szokujące 92% wszystkich zgonów z powodu Covid-19 w całej grupie w marcu, ale jeszcze bardziej szokujące jest do, że 82% tych zgonów dotyczyło bezpieczeństwa jednoczesnego zaszczepionej.
Miało być tak pięknie, a szczepionki miały gwarantować nieśmiertelność. O leczeniu też cicho sza.
O leczeniu C19 (bez cenzury, poza głównym nurtem) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
O tym też nie wolno mówić.
2022-04-12.
Źródło: dailyexpose.uk.

Wejdź

Myślicie, że to koniec plandemii? Lockdown w Szanghaju. Zamknięcie w Szanghaju: mieszkańcy obawiają się fałszywie dodatnich wyników testów Covid-19 po tym, jak para, która uzyskała wynik negatywny, została przeniesiona na kwarantannę.


Oryginalny tytuł tego to: Shanghai lockdown: residents in fear of false-positive Covid-19 tests after couple who tested negative hauled off to quarantine.
Głodni ludzie próbują wydostać się z bloków, pilnowanych przez policję.
Uwięzieni w domach przez #lockdawn wyją nocą jak psy... : Tutaj.
Dodać należy, ze Szanghaj to miasto zaszczepione w 90% (populacja liczy ~24 mln ludzi) i powoli "wraca do normalności" z powodu fali bezobjawowych infekcji wykrywanych jedynie 'testem'...: Tutaj.
Popatrzcie naiwni jak miała wyglądać nasza "normalność" gdy tylko wszyscy się zaszczepimy: Tutaj.
A teraz zobaczmy ile w Szanghaju jest przypadków na te 24 mln ludności. Na 2022-04-13 jest 14 473 (total cases, all cases cumulative) osób co oznacza 0,06% popilacji Shanghaju. To dosyć dziwne, że wprowadzono takie środki przy tak niewielu przypadkach. Być może to kolejny spektakl.
Dla przypomnienia, już możemy odhaczać niektóre pozycje: Tutaj (Agenda 21).
Być może celem jest przerwanie światowych łańcuchów dostaw, bo Szanghaj to wielki port, ale może to też być próba rozkręcenia kolejnej pandemi, po to abyśmy oddali się kompletnie pod kontrolę WHO i podpisali bezkrytycznie współpracę z WHO oddając swoją wolność.
Nikt nie tłumaczy skąd bierze się C19, ale wiadomo, że trzeba z nim walczyć (oczywiście bez podawania informacji o leczeniu). O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
Kto wie czy nie jest to prowokacja służąca do czegoś więcej. Chińczycy są w tym mistrzami. W 2020, kiedy w Chinach skończyła się plandemia, to w Europie zaczął się cyrk. Widać, że szykuje się kolejny cyrk. Pozostaje pytanie czy tym razem będziemy mądrzejsi?
Warto też przeczytać:
1. Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
2. Chińczycy szykują kolejną P@NDEMIĘ?! Wróci TERROR sanitarny? Wojciech Golonka wRealu24!.
2022-04-11.
Źródło: scmp.com, wRealu24 (YouTube), Jasny Grom (Twitter), Arachnid (Twitter).

Wejdź

UE tworzy największy na świecie system nadzoru biometrycznego z rozpoznawaniem twarzy.


Obrońcy praw cyfrowych apelują i ostrzegają przed planami Unii Europejskiej, której działania prowadzą do stworzenia największej na świecie infrastruktury nadzoru biometrycznego, znanego jako "Prüm II".
I teraz przeczytajcie jeszcze artykuł, pt: Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP].
EU planuje stworzyć największy na świecie system nadzoru biometrycznego. Skala jest bezprecedensowa. Model rozpoznawania twarzy będzie retrospektywny (nie na żywo), co oznacza, że źródła to kamery monitoringu, Facebook itp., telefony, a nawet prawa jazdy. Materiały będą udostępniane m.in. policji.
To wszystko nie dzieje się bez przyczyny.
2022-04-11.
Źródło: ithardware.pl.

Wejdź

Ostatecznym celem WEF jest kontrolowanie i zmiana życia na Ziemi przez hakowanie ludzi i usunięcie wolnej woli.


Oryginalny tytuł tego to: The ultimate goal of the WEF is to Control & Change life on Earth by hacking into Humans & removing Free Will.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Dobrze czytacie, to nie teoria spiskowa. Globaliści nie odpuszczają na krok.
Warto jeszcze przeczytać:
1. Podczas gdy rozpraszał cię Will Smith, międzynarodowe elity spotkały się na szczycie rządu światowego.
2. Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.
2022-04-10.
Źródło: dailyexpose.uk.

Wejdź

AKTUALIZACJA: 769 zawodników upadło podczas rywalizacji w ciągu ostatniego roku – „Śr. Wiek graczy cierpiących na zatrzymanie akcji serca to TYLKO 23” – (WIDEO).


Oryginalny tytuł tego to: UPDATE: A Jaw-Dropping 769 Athletes have Collapsed While Competing Over The Past Year – “Avg. Age of Players Suffering Cardiac Arrest is JUST 23” – (VIDEO).
Tłumaczenie tego: Tutaj.
W ciągu ostatniego roku sportowcy na całym świecie padali jak muchy, gdy rywalizują w grach. Jeśli nie zemdlali, są widziani, jak ściskają w agonii klatkę piersiową, nie mogąc oddychać z powodu nagłych zdarzeń sercowych, które uderzają w ogniu zawodów.
Ta fala problemów z sercem jest co najmniej bezprecedensowa. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy młodych, zdrowych, światowej klasy sportowców, którzy mieli tak masowo problemy z sercem. To się nigdy nie wydarzyło, nigdy. Co więcej, czas tego rozległego zjawiska nie może być bardziej odpowiedni, idealnie zbiegając się z wprowadzeniem eksperymentalnych szczepionek Covid-19. (...)
2022-04-09.
Źródło: foxmetronews.com.

Wejdź

Scholz promuje globalne podejście do walki z koroną na konferencji darczyńców Covax.


Oryginalny tytuł tego to: Scholz wirbt bei Covax-Geberkonferenz für globalen Ansatz bei Kampf gegen Corona.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Niemcy wcale nie zamierzają kończyć pandemii.
"(...) Scholz powtórzył wspólny cel zaszczepienia co najmniej 70 procent światowej populacji przeciwko koronawirusowi. Aby to zrobić, wszyscy muszą zintensyfikować swoje wysiłki – ostrzegł. (...)"
Ciekawe, że ten Niemiec mówi o populacji światowej a nie tylko niemieckiej.
Kolejna teoria spiskowa? Sporo tych teorii spiskowych staje się rzeczywistością ostatnimi czasy. Śpijmy dalej snem nieświadomych i udawajmy, że nic się nie dzieje.
2022-04-08.
Źródło: stern.de.

Wejdź

Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP].


Warto przeczytać cały ten artykuł. Szykuje się mega inwigilacja. Zwykłym rozporządzeniem planuje się w Polsce utworzenie gigantycznej bazy danych, łączącej informacje z prawie wszystkich możliwych rejestrów. Państwo będzie wiedzieć o obywatelach wszystko. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu danych i rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są dane na potrzeby analiz w ramach zintegrowanej platformy analitycznej dane będą przekazywane z: rejestru PESEL, Krajowej Ewidencji Podatników, rejestru stanu cywilnego, Rejestru Dowodów Osobistych, rejestrów ministra właściwego do spraw pracy, rejestrów ZUS i KRUS, rejestrów dotyczących świadczeń rodzinnych czy osób uprawnionych do alimentów, rejestrów GUS, rejestrów NFZ, systemu informacji w ochronie zdrowia oraz rejestrów oświatowych.
A my zaprzątnięci jesteśmy konfliktem na Ukrainie.
Przekaz medialny z Ukrainy jest bardzo jednostronny a wiadomości nie są weryfikowane. Minister Cyfryzacji - Mykhailo Fedorov z Ukrainy (dodać należy, że członek WEF) zablokował w mediach społecznościowych przekaz z innych źródeł niż ukraińskie.
Nikt też nie mówi o tym, że skorumpowana Ukraina o najniższym dochodzie per capita w Europie, była niedługo przed agresją Rosji laboratorium programu globalnej cyfrowej transformacji wg scenariuszy @wef. Obejrzyjcie dokument (Światowego Forum Ekonomicznego WEF), pt.: Scaling Up Digital Identity Systems.
Ukraina - "państwo w smartfonie" z najnowocześniejszym w Europie cyfrowym dowodem osobistym. Wszystko to dzieło 31-letniego ministra ds. transformacji cyfrowej. Taki młody, a już ma swoją stronę na @wef w Davos. Oczywiście w mediach głównego nurtu nikt o tym nie powie, bo ogłupiali widzownie nie mają wiedzieć co się dzieje w tle i czemu służy to co się dzieje dookoła nich.
2022-04-05.
Źródło: gazetaprawna.pl, weforum.org.

Wejdź

Podczas gdy rozpraszał cię Will Smith, międzynarodowe elity spotkały się na szczycie rządu światowego.


Oryginalny tytuł tego to: While You Were Distracted by Will Smith, the International Elitists Met at The World Government Summit.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Media głównego nurtu oraz politycy mydlą nam oczy Ukrainą, a tymczasem w Dubaju odbyło się spotkanie elit (przyszłego rządu światowego).
Wśród gości znaleźli się Klaus Schwab ze Światowego Forum Ekonomicznego i Kristalina Georgieva z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Podczas krótkiej przemowy Schwaba wspomniał również o swoim ulubionym projekcie „czwarta rewolucja przemysłowa”, który jest zasadniczo cyfrowym panoptikonem przyszłości, w którym cyfrowy nadzór jest wszechobecny, a ludzkość wykorzystuje technologię cyfrową do zmiany naszego życia. Ten świat, często kojarzony z pojęciami takimi jak Internet Rzeczy, Internet Ciał, Internet Ludzi i Internet Zmysłów, będzie zasilany przez technologię 5G i 6G. Oczywiście dla Schwaba i innych globalistów czwarta rewolucja przemysłowa nadaje się również do bardziej centralnego planowania i odgórnej kontroli. Celem jest śledzenie i śledzenie społeczeństwa, w którym wszystkie transakcje są rejestrowane, każda osoba ma identyfikator cyfrowy, który można śledzić, a malkontentci społecznościowi są wykluczoni ze społeczeństwa za pomocą społecznej oceny kredytowej (tzw. kredyty społecznego).Taki to inkluzwny model życia wymyślił ten globalista.
Ideolodzy tej zmiany chcą ewidentnie doprowadzić do sytuacji, żeby się nie dało żyć w starym trybie życia. Sami mamy prosić o to, aby stał się wielki reset, dzięki któremu będziemy szczęśliwi, ale nie będziemy mieli nic.
Nasi krajowi politycy robią wszystko, aby odwrócić nasza uwagę od ich odpowiedzialności za ponad 200tys zgonów Polaków, inflację spowodowaną dodrukiem pieniędzy (to jest wynik ich decyzji) oraz rozpad Grupy Wyszehradzkiej.
I teraz przeczytajcie jeszcze artykuł, pt: Orwell po polsku. Rząd pracuje nad megabazą. "Potencjał do nadużyć" [NEWS DGP].
To wszystko nie dzieje się bez przyczyny.
2022-04-01.
Źródło: thelastamericanvagabond.com.

Wejdź

Wytyczne dotyczące testowania osób bezobjawowych i innych (NFZ, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).


Oczywiście, te zalecenia są słuszne - lepiej późno, niż wcale.
Ludzi, którzy od ponad 1,5 roku o tym mówili, nazywano płaskoziemcami, szurami, foliarzami, a dziś mamy dokładnie to o czym mówili.
Zniszczono ludziom 2 lata życia. Wytworzono 200 tys ponadnormatywnych zgonów. Nie przyjmowano żadnych argumentów, że masowe testowanie osób bezobjawowych doprowadza do poważnych szkód.
Pisał też o tym pan Paweł Basiukiewicz na swoim profilu: Tutaj.
Wytyczne (cały dokument) ze strony NFZ są w dokumencie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Zalecenia postępowania diagnostycznego w sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Aktualizacja: ze strony NFZ dokument zniknął, ale jest dostępny na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: Tutaj.
Mamy coraz więcej dowodów, a w zasadzie pewność, że powszechne testowanie doprowadziło do katastrofy zdrowotnej i ponadnormatywnych zgonów.
Mówił też o tym pan Grzegorz Płaczek w programie, pt.:
SKANDAL? Minister Zdrowia Pan Adam Niedzielski otrzymał główną nagrodę „Wizjonerów Zdrowia 2022"!
Kłamcy są zakładnikami swoich kłamstw, ale nie przed Panem Bogiem.
I potem nie dziwimy się, czemu się pompuje emocjonalnie i medialnie konflikt na Ukrainie, aby przykryć takie kwiatki. Mówiła o tym też Agnieszka Wolska w wywiadzie: Tutaj.
Niestety w Kościołach nikt nie modli się za ponad 200tys zgonów Polaków. To są ludzie, którzy w cichości serca odeszli do domu Pana. Nie wolno o tym mówić, ani się do tego przyznać.
Straszyli wirusem - daliśmy się zamknąć w domach bez właściwej opieki medycznej, zamknęliśmy firmy i szkoły.
Teraz straszą wojną i wykorzystują naszą empatię - zaakceptujemy inflację, głód i ubóstwo.
Mają nad nami pełną kontrolę.
Tylko nieliczni widzą tę obłudną grę na emocjach.
Warto też przeczytać artykuł dr n. med. Zbigniewa Martyki, pt: Piekło zamarzło – COVID-19 na równi z grypą.
2022-03-28.
Źródło: nitter.net/basiukiewiczpaw, NFZ, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zbigniew.martyka.eu.

Wejdź

Zgony zaszczepionych.


Ministerstwo zdrowia (śmierci), zmuszone wyrokiem Sądu Administracyjnego, ujawniło dane dotyczące zgonów zaszczepionych. Od początku szczepień na C19 do 12.03.2022 zmarło w RP 156 tys. zaszczepionych, czyli 24% ogólnej liczby zgonów w tym okresie i 0,7% wszystkich, którzy przyjęli eliksir.
Pisała też o tym pani Agnieszka Wolska na swoim profilu: Tutaj.
A podobno szczepionki miały gwarantować "nieśmiertelność".
2022-03-28.
Źródło: MZ.

Wejdź

Śmierć krwi.


Jednym z możliwych skutków zastosowania preparatów mRNA na ludziach jest realna możliwość utraty komórek macierzystych krwi. Wyjaśnione jest to właśnie w artykule: "Śmierć Krwi".
Pisała też o tym pani Agnieszka Wolska na swoim profilu: Tutaj.
2022-03-28.
Źródło: spinakerpolska.wordpress.com.

Wejdź

Korea Południowa odnotowuje 621 000 „nowych infekcji” w ciągu jednego dnia. Sprzyja temu wysoki wskaźnik szczepień?


Oryginalny tytuł tego to: Südkorea verzeichnet 621.000 „Neuinfektionen“ an einem Tag. Begünstigt durch die hohe Impfquote?.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
Korea Płd. Jeden z bardziej "wyszczepionych" krajów świata - przez wielu, także w RP, stawiana za wzór "walki z pandemią" - dziś ma rekordowe liczby "corona przypadków",621 tys. tylko w 1 dniu.
Mimo to władze znoszą obostrzenia.
Bo wkrótce wybory?
2022-03-26.
Źródło: reitschuster.de.

Wejdź

Kolejne artykuły pana Pawła Klimczewskiego, doskonale tłumaczące co tak naprawdę się dzieje.


1. Wirus odmaszerować !
2. Jeszcze jeden dowód z ministerstwa, że to nie było tak, jak piszecie panowie pismacy.
3. Prezes dał inteligentnym znak – spowiedź wampira.
4. Nie było fali pierwszej, nie było drugiej, nie było żadnej fali!
5. Wejdą ? Nie wejdą ? Kwestia za ile!
6. Krok za pychą kroczy upadek.
7. Wyścig niepokoju psychiatrycznego.
8. Krajobraz polskiej śmierci w XXI wieku, 100 lat po Malczewskim.
9. „Zaszczepieni” wygrywają 58:42!
2022-03-20.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.


Procedowany jest międzynarodowy traktat antypandemiczny, który ma przekazać WHO jeszcze większą władzę nad "koordynacją globalnych kwestii zdrowotnych".
To jest podkładka pod rząd światowy.
Pisał o tym dr Piotr Witczak na Twitter Tutaj.
Warto dodać, że WHO:
-deprecjonowała odpowiedź naturalną,
-manipulowała opinią publiczną,
-propagandowo zmieniła definicje podstawowych pojęć.
"Reputacja WHO jest nadużywana przez interesy polityczne i przemysłowe, które nie mają na uwadze najlepiej pojętego interesu publicznego"
Warto to przeczytać: Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej.
Warto podpisać petycję Nie dla traktatu WHO.
Obecny konflikt na Ukrainie świetnie przykrywa działania zmierzające do powstania rządu światowego.
Zastanówmy się też czemu w Polsce ten konflikt jest tak rozdmuchany, skoro na przejściach Węgry - Ukraina ruch jest umiarkowany, żeby nie powiedzieć znikomy. Było o tym w programie, pt.:Europa naprawdę pomaga Ukraińcom? Historia zapamięta.
Warto też przeczytać:
1. Ciąg dalszy bezkarności plus.
2. Światowa Organizacja Zdrowia wyprzedała szczepionkę i zdeprecjonowała naturalną odporność i oryginalny tekst The World Health Organization Oversold the Vaccine and Deprecated Natural Immunity
3. U MNIE JUŻ ZACZĘLI WYCOFYWAĆ GOTÓWKĘ Z OBIEGU/COŚ CI TO MÓWI?MÓWILI TO TYLKO TEORIA ... . Teorie nazywane wcześniej spiskowymi stają się pomału faktem w Omanie.
To jest BARDZO NIEBEZPIECZNE; zwłaszcza, że po cichu robione.
2022-02-28.
Źródło: consilium.europa.eu, Piotr Witczak (Twitter), petycjeonline.com, Życie Stewardessy (YouTube).

Wejdź

Co się dzieje w tle, a czego media nie podają?


W Polsce do sejmu wpłynął właśnie projekt ustawy o przymusie szczepień i paszportów covidowych, a prezydent kilka dni temu podpisał dokument dający obcym wojskom zielone światło na użycie broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego wobec Polaków na ich własnej ojczystej ziemi.
Na dniach ma się odbyć w Genewie pierwsze posiedzenie międzyrządowego organu negocjacyjnego w sprawie podpisania Międzynarodowego Traktatu Profilaktyki i Gotowości Pandemicznej, który permanentnie pozbawi 194 kraje członkowskie jakiejkolwiek suwerenności decyzyjnej i finansowej w obszarze polityki zdrowotnej na rzecz WHO (czyli prywatnej instytucji, której właścicielami i mocodawcami są Bill Gates oraz BigPharma). Jeśli traktat zostanie podpisany (a patrząc na to co się dzieje, nie ma powodów przypuszczać, że nie), od tej pory wszelkie decyzje i rozporządzenia WHO będą uznawane za nadrzędne i wiążące wobec państw członkowskich, co otworzy furtkę do:
– wprowadzenia totalnej cyfrowej kontroli nad globalną populacją (pod pretekstem „ochrony zdrowia”)
– bezpardonowego łamania praw obywatelskich i eliminowania wszelkich alternatywnych metod leczenia niezgodnych z rekomendacjami WHO oraz interesami jej sponsorów (pod pretekstem „ochrony interesu narodowego w obszarze bio-bezpieczeństwa”)
– wprowadzenia nieograniczonej cenzury poprzez usuwanie wszelkich treści niezgodnych z oficjalną narracją WHO (pod pretekstem „walki z dezinformacją”)
– uznaniowego nakładania na kraje członkowskie sankcji (w postaci np. gigantycznych kar finansowych oraz represji w obszarze relacji międzynarodowych) za wszelkie odstępstwa od odgórnych wytycznych WHO.
Tylko kogo to teraz obchodzi? Kto to teraz zauważy? Przecież to teraz nieważne, w końcu wybuchła wojna!
Nie. Prawdziwa WOJNA toczy się zupełnie gdzie indziej. Nie jest to wojna o terytorium, lecz o życie i wolność 7 miliardów ludzi na planecie – o ich podstawowe prawa obywatelskie i ich suwerenność cielesną, o ludzką godność i o przyszłość gatunku ludzkiego. Nie jest to wojna na linii „Rosja kontra Ukraina” czy „USA kontra Chiny”, tylko na linii „Zwyrodniałe Samozwańcze Globalne Elity kontra Cała Światowa Populacja”.
Warto podpisać petycję, pt. Nie dla traktatu WHO.
2022-02-28.
Źródło: legaartis.pl.

Wejdź

Druk nr 1981. Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19.


Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 znajduje się w Druku nr 1981.
Kolejny projekt ustawy segregacyjnej mówi, że (jak przeczytacie to nie uwierzycie):
"(...) Art. 3.1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. (...)"
Osoba która nie spełni powyższych może być obciążona karą w wysokości do równowartości 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zapamiętajmy imiona i nazwiska posłów PiS (Zjednoczonej Prawicy) autorów projektu który próbuje wprowadzić segregację sanitarną (to kolejna próba po druku nr 1846):
Waldemar Andzel; Marek Ast; Barbara Bartuś; Mieczysław Baszko; Dariusz Bąk; Mariusz Błaszczak; Joanna Borowiak; Bożena Borys-Szopa; Waldemar Buda; Anna Ewa Cicholska; Witold Czarnecki; Ewa Filipiak; Radosław Fogiel; Kazimierz Gołojuch; Robert Gontarz; Andrzej Gut-Mostowy; Czesław Hoc; Jarosław Kaczyński; Piotr Kaleta; Wojciech Kossakowski; Leonard Krasulski; Krzysztof Lipiec; Paweł Lisiecki; Ewa Malik; Kazimierz Matuszny; Anna Milczanowska; Arkadiusz Mularczyk; Jacek Osuch; Teresa Pamuła; Bolesław Piecha; Elżbieta Płonka; Urszula Rusecka; Paweł Rychlik; Krzysztof Sobolewski; Marek Suski; Artur Szałabawka; Ewa Szymańska; Ryszard Terlecki; Jan Warzecha; Grzegorz Wojciechowski.
To są ludzie, którzy podobno mieli bronić naszej wolności (Zjednoczona Prawica - PiS), a w mediach mają usta pełne pięknych haseł. Zapamiętajmy ich imiona i nazwiska.
Wygląda na to, że nasz rząd mimo wielu innych problemów, jak problemy na granicy, inflacja, drożyzna, wzrost cen energii, postanowił wypowiedzieć wojnę niezaszczepionym obywatelom przez wprowadzenie, tzw. segregacji sanitarnej w pracy i nie tylko. Chce to zrobić rękami przedsiębiorców. Można o tym przeczytać też w artykułach, pt.:
1. Segregacja sanitarna. Druk nr 1846: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.
2. Zjednoczona Prawica - PiS buduje koalicję na rzecz segregacji sanitarnej.
3. Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.
4. Którzy posłowie popierają segregację sanitarna?
5. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
6. PiS zgłasza projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony
7. Pracodawca sprawdzi, czy się zaszczepiliśmy. Projekt trafi do Sejmu
Obszerny komentarz o segregacji sanitarnej znajduje się w poniższym materiale:
Nowe Obostrzenia w Polsce i Segregacja Głosowane w Sejmie, a Media Tylko o Imigrantach! Ator Analiza (YouTube).
2022-01-29.
Źródło: sejm.gov.pl.

Wejdź

Pracownicy rzeszowskiego szpitala przeciwko obowiązkowi szczepień. Gotowi są odejść z pracy.


"(...) Wedle informacji przekazanej mediom, 200 pracowników Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie sprzeciwia się obowiązkowi szczepień przeciwko Covid-19, nałożonemu na służby medyczne w związku z epidemią. Pracownicy po 1 marca mogą stracić pracę, ale na przymus się nie przystaną. Ich sytuację nagłośniła Inicjatywa Sanocka. (...)"
2022-01-28.
Źródło: pch24.pl.

Wejdź

Chemicy o szczepionce: „Skąd bierze się odcień szarości?”.


Oryginalny tytuł dokumentu to: "Chemiker zu Impfstoff: „Woher kommt der Grauton?“".
Tłumaczenie tego: Tutaj.
"(...)Czterech profesorów chemii wysłało listę pytań do założyciela BioNTech Sahina. Są zaniepokojeni możliwymi problemami z jakością szczepionki.
Czterech znanych naukowców pisze list do założyciela BioNTech Ugura Sahina: Jörga Matysika, profesora chemii analitycznej na Uniwersytecie w Lipsku; Gerald Dyker, profesor chemii organicznej na Uniwersytecie Ruhr w Bochum; Andreas Schnepf, profesor chemii nieorganicznej na Uniwersytecie w Tybindze; Martin Winkler, profesor inżynierii materiałowej i procesowej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zurychu. (...)"
2022-01-26.
Źródło: berliner-zeitung.de.

Wejdź

Pracodawca nie ma prawa zmuszać pracownika do szczepień i robienia testów na covid19 - takie jest stanowisko PIP » VORTAL BHP.


Warto przeczytać ten artykuł i przeczytać pismo PIP dotyczące testowania i szczepienia: Tutaj i Tutaj.
2022-01-26.
Źródło: bhp.org.pl.

Wejdź

Przepisy, które sprawiają, że żądanie paszportu covidowego jest bezprawne.


Przepisy, które sprawiają, że żądanie paszportu covidowego jest bezprawne:
· RODO art. 9, art.107
· art. 191 KK, art. 119 KK
· Konstytucja RP, art. 47
· Konstytucja RP, art. 51
· Ustawa o zawodzie lekarza art. 40 §1
· Ustawa o prawach pacjenta art. 13

· Warto przypomnieć stanowiska Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości - w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od Was ujawnienia chronionych danych o zaszczepieniu, którą są danymi wrażliwymi:
· WSA Lublin: "Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać."
· WSA Wrocław: "Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1)."
· WSA Kraków: "Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19."
· WSA Gdańsk: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną."
· WSA Białystok: "Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników."

· To nie wszystko. Warto przypomnieć, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) również jasno i wyraźnie informuje wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest ZŁAMANIEM PRAWA. Pamiętajmy o tym wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i klienci. Rząd wprowadził limity dla niezaszczepionych za pomocą rozporządzenia, które NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ!
· UODO: "Organizatorzy imprez, zobowiązani do stosowania limitów uczestników, nie mają prawa żądać okazywania dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia. Tylko sam zainteresowany skorzystaniem z usług takiego podmiotu może wyjść z inicjatywą okazania zaświadczenia czy certyfikatu szczepienia."

· Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
· Przepisów rządowego rozporządzenia nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania."
2022-01-26.
Źródło: Konstytucja RP, WSA, Ustawa o zawodzie lekarza, Ustawa o prawach pacjenta, UODO.

Wielka Brytania. Raport z nadzoru szczepień przeciwko COVID-19. Tydzień 3. 20 stycznia 2022.


Oryginalny tytuł dokumentu to: "COVID-19 vaccine surveillance report. Week 3. 20 January 2022".
Co z tego raportu wynika? Otóż okazuje się, że więszość przypadków "zakażeń" w większości grup wiekowych (poza dwoma) dotyczy właśnie osób zaszczepionych (tabela 12). Miało być na odwrót.
Widać to też doskonale na obrazku: Tutaj i Tutaj.
2022-01-20.
Źródło: assets.publishing.service.gov.uk, wykop.pl.

Wejdź

Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19 (część prawna i zdrowotna).


Raport składa się z dwóch części:
1. Część prawna (plik pdf).
2. Część zdrowotna (plik pdf).
Więcej o części 1 można przeczytać w artykule, pt. "Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19 (część pierwsza - aspekty prawne)".
Więcej o części 2 można przeczytać w artykule, pt. "Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów".
Warto też zajrzeć na stronę pana dr Pawła Basiukiewicza i przeczytać artykuł, pt.: "INTERWENCJE NIEFARMACEUTYCZNE ORAZ FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA W TRAKCIE KRYZYSU ZDROWOTNEGO W 2020 I 2021 R. – RAPORT INSTYTUTU ORDO IURIS".
Powyższy artykuł zawiera podrozdział części zdrowotnej powyższego raportu.
W części zdrowotnej raportu warto przeczytać rozdział, pt.: "Rozdział V. Linie płodowe i ich związek ze szczepieniami przeciwko Covid-19 – aspekty etyczne".
Obala też mit, że tkanka jest pobierana ze zwłok dzieci po wykonaniu aborcji. To nieprawda, bo tkanki pobierane są w trakcie zabijania dziecka. Znajdujemy też informację, że we współczesnej medycynie, ale też obowiązkowych od lat w Polsce szczepionkach, lekach, i innych produktach w jakimś etapie pracy przy nich wykorzystywano linie płodowe.
2022-01-12 i 2022-01-20.
Źródło: ordoiuris.pl, pawelbasiukiewicz.pl.

Wejdź

Mały europejski naród Bośni i Hercegowiny usuwa krajowy paszport COVID.


Oryginalny tytuł tego to: Small European nation of Bosnia and Herzegovina strikes down domestic COVID passport.
Tłumaczenie tego: Tutaj.
" (...) Prawnik Mirnes Ajanović toczy zaciekłą walkę z „dyskryminacją” opartą na ciosach w Bośni. Chociaż pomógł zapewnić wielkie prawne zwycięstwo nad paszportami COVID, powiedział, że „walka trwa”. (...)"
2022-01-11.
Źródło: lifesitenews.com.

Wejdź

Księga liczb, czyli greckie „Numeri”.


"(...) Mam bana na FB i proszę o ewentualne zamieszczanie tam linków do tej strony.
W Biblii jest bardzo ważna: „Księga liczb”. Izraelici mieli w tej księdze spisane jak zorganizować sobie życie społeczne i prawne, wszystko w recepturach ilościowych. Liczby to poważna sprawa, z nimi się nie dyskutuje, ale tylko jeśli są prawdziwe. Kończy się drugi rok mojej podróży przez świat liczb covidowych i wyłaniają się już wyraźne cykle sezonowe, cykle znane od wieków. (...)"
Liczby nie kłamią! Ludzie próbują... .
2022-01-11.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

10.01. Nielegalność obostrzeń na podstawie… maseczek.


Ciekawy artykuł z Dziennika Zarazy na temat legalności stosowania masek.
O maskach można też poczytać: Tutaj i Tutaj
2022-01-10.
Źródło: dziennikzarazy.pl.

Wejdź

Oto dane dotyczące szczepionek! Są teraz publiczne i online.


Oryginalny tytuł tego to: "Ecco i dati sui vaccini! Ora sono pubblici e online".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Ten artykuł zawiera link do bazy danych: Jak zła jest moja partia (chodzi o partię szczepionek)
Tłumaczenie bazy danych: Tutaj
Czemu tych informacji nie podają media głównego nurtu twierdzące, że preparaty medyczne zwane szczepionkami są w pełni bezpieczne? Niech każdy odpowie sobie na to pytanie sam.
Warto też przeczytać artykuł: Dowody trwających eksperymentów inżynierii genetycznej na dużą skalę z niczego niepodejrzewającymi . Oryginalny tytuł: "Indizien für laufende gentechnische Großversuche mit Ahnungslosen".
Warto też wysłuchać wywiadu, pt.: Nowe informacje od Dr. Reiner Fuellmich - prawnik Niemiecki 31. 12. 2021 - Dr Wolfgang Wodarg i Dr Sam White - Lektor PL.
2022-01-10.
Źródło: databaseitalia.it, wodarg.com, Mar__Mar (CDA).

Wejdź

Każdy chce sobie poświętować, medycy też.


"(...) Na Boże Narodzenie gwałtownie spadł bilans hospitalizacji. Wielu wypisano do domu a nowych pacjentów teoretycznie nie było. Przybyło wolnych łóżek! (...)"
2022-01-08.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

„Ucieczka z kina Wolność”.


"(...) W 1990 roku, chwilę po „końcu komunizmu” pojawił się doskonały film „Ucieczka z kina Wolność”.
Zarazem do bólu realistyczny i surrealistyczny obraz zdystansował „Purpurową różę z Kairu” Woody’ego Allena, która była wtedy wzorem tej konwencji, w której aktorzy sprzeciwiają się scenariuszowi modyfikowanemu przez urzędową cenzurę, nawiązują z ekranu kontakt z publicznością i odmawiają dalszego grania w trakcie projekcji z celuloidowej taśmy. (...)"
2022-01-06.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Szczepienia dzieci - NA WNIOSEK PRODUCENTA.


Warto przeczytać cały ten artykuł. Zastanawia tylko fakt, czemu te wszystkie preparaty są przedstawiane w mediach głównego nurtu, jako bezpieczne i są polecane skoro badanie pediatryczne trwa nadal, a pełen raport z badania klinicznego ma być dostarczony przez producenta do lipca 2024 roku?
W badaniu biorą udział dzieci z czterech krajów: USA, Polska, Finlandia i Hiszpania.
Warto też przeczytać opinie, pt.:
1. Czy firmy farmaceutyczne kupiły nasz kraj? Zbieramy na pomoc Polakom! Grzegorz Płaczek.
2. Badania kliniczne na dzieciach - Czy szczepienie na Covid-19 jest potrzebne dzieciom?
3. Kontrola poselska (G. Braun) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2022-01-04.
Źródło: psnlin.pl.

Wejdź

Komunikat nr 18 Ministra Zdrowia w sprawie zmian w sposobie wystawiania Unijnego Certyfikatu Covid (UCC) dla osób zaszczepionych.


Skrócona ważność paszportów kowidowych z 360 do 270 dni. Rok temu tych, którzy przed tym ostrzegali nazywano foliarzami. A dziś staje się to rzeczywistością. Gołym okiem widać, że nie chodzi o zdrowie, a nazywane wcześniej teoriami spiskowymi opinie stają się rzeczywistością. Tak teorie spiskowe stają się rzeczywistością. A miało być tak pięknie. Warto przypomnieć co mówił 2020-12-28 pan Prof. Horban dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP). Artykuł, pt.: "Prof. Andrzej Horban: Zaszczepieni na Covid-19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni."
I jak wytłumaczyć ludziom, że zostali okłamani?
Przy pomocy tych paszportów kowidowych stworzono system segregacji sanitarnej, który nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem i zdrowiem.
Jest taka zasada medialnej propagandy, że jeśli chcesz coś ukryć to najlepiej jest to robić w czasie, gdy ludzie zajmują się czymś innym, np. Świętami, Sylwestrem, itd. Ważne, aby działo się coś co odciągnie uwagę ludzi od ważnej wiadomości. To nie przypadek, że dzieje się to właśnie teraz. W związku z powyższym warto też przeczytać artykuł, pt.:
21.07.2021: Alert laboratoryjny: Zmiany w CDC RT-PCR do testowania SARS-CoV-2
Powyższe to kolejna informacja, która ma umknąć uwadze obywateli.
Wygląda na to, że nasz rząd postanowił wypowiedzieć wojnę niezaszczepionym obywatelom przez wprowadzenie, tzw. segregacji sanitarnej w pracy i nie tylko przy pomocy paszportów kowidowych. Można o tym przeczytać też w artykułach, pt.:
1. „Segregacja sanitarna. Druk nr 1846: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.
2. „Auschwitz nie spadło z nieba!” List do parlamentarzystów.
3. Zjednoczona Prawica - PiS buduje koalicję na rzecz segregacji sanitarnej.
4. Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.
5. Którzy posłowie popierają segregację sanitarna?
6. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
7. PiS zgłasza projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony
8. Pracodawca sprawdzi, czy się zaszczepiliśmy. Projekt trafi do Sejmu
9. Czarna lista RP – na te osoby nie głosujemy!
Obszerny komentarz o segregacji sanitarnej znajduje się w poniższym materiale:
Nowe Obostrzenia w Polsce i Segregacja Głosowane w Sejmie, a Media Tylko o Imigrantach! Ator Analiza (YouTube).
2022-01-03.
Źródło: gov.pl, PAP.

Wejdź

21.07.2021: Alert laboratoryjny: Zmiany w CDC RT-PCR do testowania SARS-CoV-2.


Oryginalny tytuł tego to: "07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing".
Tłumaczenie tego: Tutaj
"(...)Po 31 grudnia 2021 r. CDC wycofa wniosek do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych (EUA) panelu diagnostycznego CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) w czasie rzeczywistym RT-PCR, test wprowadzony po raz pierwszy w lutym 2020r (...)"
Jest taka zasada medialnej propagandy, że jeśli chcesz coś ukryć to najlepiej jest to robić w czasie, gdy ludzie zajmują się czymś innym, np. Świętami, Sylwestrem, itd. Ważne, aby działo się coś co odciągnie uwagę ludzi od ważnej wiadomości. To nie przypadek, że dzieje się to właśnie teraz. Najlepsze jest to, że ta wiadomość CDC, podważa wszystko co działo się przez ostatnie dwa lata. Te testy nie są w stanie rozróżnić zakażenia: czy jest wirus SARS-CoV-2 czy wirus grypy. I oczywiście CDC wycofuje się z tego udając, że nic się nie stało. Ile zła wydarzyło się przez te testy? I mimo to testy te są nadal używane, bo stworzył się przemysł zarabiania dużych pieniędzy.
Informacje o testach RT-PCR i innych można znaleźć też w poniższych opracowaniach:
1. Testy RT-PCR: Wirusowe obciążenie RNA określone przez hodowlę komórkową jako narzędzie zarządzania przy wypisywaniu pacjentów z SARS-CoV-2 z oddziałów chorób zakaźnych.
2. EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA). SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST.
3. CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.
4. Testy PCR na COVID19 są naukowo bez znaczenia.
5. Zewnętrzna ocena testu RT-PCR w celu wykrycia SARS-CoV-2 ujawnia 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla wyników fałszywie dodatnich.
6. WHO ostrzega przed zawodnym testem PCR i jego niewłaściwym użyciem w diagnostyce.
7. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński „O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”.
8. PCR WG WHO CZYLI: MOŻNA? MOŻNA!
9. Kowidowy zawrót głowy - obowiązkowa lektura.
10. Ciąg dalszy opowieści o testach RT-PCR.
11. Spowiedź ratownika [2021] - materiał skrajnie ocenzurowany na YouTube.
2021-12-31.
Źródło: cdc.gov.

Wejdź

Co się stało z grypą w 2021?


Oficjalny dokument Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, pt: "Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz w porównywalnym okresie 2020 r." Dokument dostępny: Tutaj.
Według powyższego dokumentu w 2020 było 3 160 711 przypadków grypy. Natomiast w 2021 było 2 973 733 przypadków grypy i 2 828 380 przypadków zakażeń SARS-CoV-2 (co daje w sumie 5 802 113). Tutaj trzeba dodać, że przypadków C19 jest ponad 2x więcej niż w 2020, mimo że około połowy społeczeństwa przyjęło preparaty medyczne zwane szczepionkami.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej dziwna, gdy sprawdzimy ilość nadmiarowych zgonów w 2020, o czym pisał Pan Paweł Klimczewski w pkt. 7 raportu, pt. "Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19". Raport dostępny tutaj: Tutaj i Tutaj
Oto do czego doprowadziła polityka lockdown'u, brak dostępu do opieki medycznej oraz straszenie ludzi przez media.
Czyżby lekarstwo stało się gorsze niż choroba mimo zastosowania preparatów medycznych zwanych szczepionkami?
Po roku podawania tych preparatów widać już gołym okiem, że preparaty i pomysły rządu dają efekty odwrotne do tego, co przedstawia się w mediach głównego nurtu.
Warto też zapoznać się z raportem z 2020r w poniższym artykule: Co się stało z grypą w 2020?
2021-12-31.
Źródło: pzh.gov.pl.

Wejdź

Ludzie umierają na test?


"(...) Media po oczach dają setkami trupów a to po świętach zaległe raporty docierają… W święta było 5, 10 na dobę. Czyli mamy cały czas poziom 120 średnio dziennie z ostatniego tygodnia, stabilnie… (...)"
"(...) Powinno spadać, ale przypomnijmy, że Amerykanie już w lipcu ostrzegali, że test PCR wykrywa wszystko co się rusza i przypomina wirusza i się nie nadaje do diagnostyki. Ale skoro „jest pandemia” to czy to ważne…? (...)"
Warto przeczytać cały artykuł i warto zdać sobie sprawę z poniższych:
1. Pozbawiono opieki medycznej ludzi wymagających stałej opieki. Zastąpiono ją w wielu przypadkach teleporadą.
2. Ilość hospitalizacji na standardowe schodzenia bardzo spadała w 2020/2021 o czym pisano w Rozdziale 1 raportu, pt. "Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii".
3. Przed każdym pobytem w szpitalu wykonuje się test na C19, niezależnie czy jest się zaszczepionym czy nie na C19. Jak ma się pozytywny wynik testu C19 (pozytywny wyniki testu nie oznacza jeszcze zakażenia, a zakażenie nie oznacza jeszcze choroby), to często człowiek zamiast być leczony na to z czym przyszedł jest odsyłany na izolację, albo wysyłany do szpitala C19. O testach można poczytać w artykułach, pt. Ciąg dalszy opowieści o testach RT-PCR.
4. Ogranicza się dostęp do leków jak amantadyna oraz jakiekolwiek informacje o leczeniu. Można o tym było przeczytać w artykule, pt.: "Dr Włodzimierz Bodnar wRealu24! Dlaczego Rząd PiS uderza w AMANTADYNĘ!? Polacy masowo oszukani?!". O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj.
5. Dramat na Śląsku. Młoda kobieta zmarła w karetce. Osiem godzin czekała na wynik testu na koronawirusa. Kolejny przykład jak się zabija obecnie ludzi. A to tylko jeden z bardzo, bardzo wielu: Tutaj
6. Generuje się ciągłe poczucie strachu i zagrożenia, a strach obniża odporność i może też prowadzić do zgonów.
7. Ocenzurowany przez YouTube - Rafał Piech o zapewnieniach Prezydenta i Premiera, że szczepionka będzie dobrowolna!. Teraz materiał jest dostępny Tutaj. Trzymajmy polityków za słowo i patrzmy im na ręce, bo bardzo często kłamią. Czy znów nas zdradzą? Patrzmy na ich czyny, a nie tylko na słowa.
2021-12-30.
Źródło: pawelklimczewski.pl, Warsaw Enterprise Institute, Witold Gadowski, wRealu24, nczas.com, Wobroniewiary (Youtube), Polska Jest Jedna (PJJ), Mar__Mar (CDA).

Wejdź

Światowa Rada Zdrowia ujawnia detoks z białka Spike.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "Weltgesundheitsrat enthüllt Spike Protein Entgiftung".
Tłumaczenie artykułu: Tutaj.
Warto przeczytać ten artykuł. Proste porady, a środki do walki ogólnie dostępne (tylko w TV, mediach głównego nurtu cisza).
2021-12-30.
Źródło: uncutnews.ch.

Wejdź

Odwetowy nazizm w całym świecie zachodnim.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "Revanchist Nazism Throughout the Western World".
Tłumaczenie artykułu: Tutaj.
A jeśli ktoś nadal nie wierzy to niech się zapozna się z tymi publikacjami:
1. Uzgadnianie szacunków globalnego rozprzestrzeniania się i śmiertelności (współczynnik IFR) infekcji COVID-19: przegląd systematycznych ocen.
2. Biuletyn z WHO (z 14 października 2020) BLT.20.265892.
2021-12-21.
Źródło: paulcraigroberts.org.

Wejdź

Program Zgony PLUS, grudzień 2021.


Warto przeczytać ten artykuł.
Kolejne artykuły pana Pawła Klimczewskiego godne uwagi:

1. Spis treści strony od września 2021 do dziś
2. Co wirusy robią w Święta ?
3. Czy idziemy na milionowy rekord „aresztowanych w domu” ?
4. Im więcej zakażeń, tym dalej za sobą mamy szczyt fali sezonowych przeziębień.
5. Czy wiedziałeś?

A po przeczytaniu warto dodać, że mamy 2021 i mamy wolność (podobno), a panu Pawłowi Klimczewskiemu zablokowano prywatną domenę na wniosek onetu, tak aby nie mógł się kontaktować z innymi. Trzeba dodać, że panu Pawłowi Klimczewskiemu ocenzurowano też Facebook'a.
Strona pana Pawła Klimczewskiego z ciekawymi artykułami: https://pawelklimczewski.pl oraz jego Twitter https://twitter.com/KlimczewskiPawe.
Warto śledzić wpisy pana Pawła w powyższych miejscach, bo tego na pewno nie zobaczymy w mediach głównego nurtu.
O cenzurze pisano też w artykule, pt.: Cóż to za łagodna zaraza?
2021-12-18.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Segregacja sanitarna. Druk nr 1846: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.


Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 znajduje się w Druku nr 1846.
Zapamiętajmy imiona i nazwiska posłów PiS (Zjednoczonej Prawicy) autorów projektu który próbuje wprowadzić segregację sanitarną (to kolejna próba):
Marek Ast, Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Witold Czarnecki, Leszek Dobrzyński, Barbara Dziuk, Radosław Fogiel, Czesław Hoc, Marcin Horała, Leonard Krasulski, Marek Kwitek, Tomasz Latos, Joanna Lichocka, Krzysztof Lipiec, Marzena Machałek, Grzegorz Matusiak, Anna Paluch, Bolesław Piecha, Paweł Rychlik, Zdzisław Sipiera, Krzysztof Sobolewski, Mirosława Stachowiak-Różecka, Marek Suski, Artur Szałabawka, Łukasz Szumowski, Ewa Szymańska, Janusz Śniadek, Robert Telus, Ryszard Terlecki, Małgorzata Wassermann, Maciej Wąsik.
To są ludzie, którzy podobno mieli bronić naszej wolności (Zjednoczona Prawica - PiS), a w mediach mają usta pełne pięknych haseł. Zapamiętajmy ich imiona i nazwiska.
Wygląda na to, że nasz rząd mimo wielu innych problemów, jak problemy na granicy, inflacja, drożyzna, wzrost cen energii, postanowił wypowiedzieć wojnę niezaszczepionym obywatelom przez wprowadzenie, tzw. segregacji sanitarnej w pracy i nie tylko. Chce to zrobić rękami przedsiębiorców. Można o tym przeczytać też w artykułach, pt.:
1. Zjednoczona Prawica - PiS buduje koalicję na rzecz segregacji sanitarnej.
2. Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.
3. Którzy posłowie popierają segregację sanitarna?
4. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
5. PiS zgłasza projekt ustawy umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony
6. Pracodawca sprawdzi, czy się zaszczepiliśmy. Projekt trafi do Sejmu
Obszerny komentarz o segregacji sanitarnej znajduje się w poniższym materiale:
Nowe Obostrzenia w Polsce i Segregacja Głosowane w Sejmie, a Media Tylko o Imigrantach! Ator Analiza (YouTube).
2021-12-14.
Źródło: sejm.gov.pl.

Wejdź

Afera z Białorusią.


Co tak naprawdę kryję się za sporem z Białorusią? W TV prowadzimy wojnę propagandową graniczną z reżimem Łukaszenki, a po kryjomu puszczamy białoruskie drewno do Europy konfekcjonując je w Polsce.
Tak to właśnie kreuje się medialną rzeczywistość, a w planie odbywają się prawdziwe interesy.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08.
Źródło: Witold Gadowski.

Wejdź

Co wynika z Polskiego Ładu? Fiskus będzie mógł zająć ruchomości na 4 dni.


" (...) Polski Ład daje przedstawicielom fiskusa możliwość tymczasowego zajmowania ruchomości podatników w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne, a wysokość długu przekracza 10 tys. zł. Takie tymczasowe zajęcie, dokonywane wyłącznie na podstawie protokołu, może potrwać nawet 96 godzin. (...)"
To wszystko dla naszego dobra.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08, 2021-11-30.
Źródło: Witold Gadowski, fpg24.pl.

Wejdź

Birma. Aung San Suu Kyi skazana na cztery lata więzienia.


"(...) Obalona w wojskowym zamachu stanu demokratyczna przywódczyni Birmy, noblistka Aung San Suu Kyi została w poniedziałek skazana na cztery lata więzienia za podżeganie do buntu i łamanie restrykcji epidemicznych - poinformowały władz. (...)
Jak widać sanitaryzm postępuje.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08, 2021-12-06.
Źródło: Witold Gadowski, polsatnews.pl.

Wejdź

Wietnam: 120 dzieci hospitalizowanych, prowincja zawiesza partię szczepionki Pfizer.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "120 children hospitalized, province suspends Pfizer vaccine batch".
Tłumaczenie artykułu: Tutaj.
W ciągu ostatniego tygodnia troje dzieci zmarło po zaszczepieniu szczepionką Pfizer Covid-19 w Bac Giang, Hanoi i Binh Phuoc. Przyczyna śmierci została określona jako „nadmierna reakcja na szczepionkę”.
120 dzieci jest hospitalizowanych.
Warto też się zapoznać z artykułami:
1. Przyczyny zgonów po "szczepionkach" p/Covid-19.
2. Dwóch czołowych patologów ujawnia zdumiewające wyniki śledztwa w sprawie dziesięciu zgonów związanych ze szczepionkami Covid-19 – „Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego…” - materiał ocenzurowany na Youtube.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08, 2021-12-02, 2021-11-22.
Źródło: Witold Gadowski, e.vnexpress.net, psnlin.pl.

Wejdź

Słoweński Trybunał Konstytucyjny unieważnia mandat w zakresie szczepień.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "Slovenia’s Constitutional Court strikes down vaccine mandate".
Tłumaczenie artykułu: Tutaj.
Pozostaje tylko pytanie, kiedy w Polsce Trybunał wypowie się w podobnym tonie?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08.
Źródło: Witold Gadowski, hr.n1info.com.

Wejdź

Trzy ślepe myszy Covida. Nowa książka ujawnia, w jaki sposób trojka Fauci, Birx i Redfield przejęła kontrolę nad amerykańską odpowiedzią na pandemię.


Oryginalny tytuł artukułu: Covid’s Three Blind Mice. A new book reveals how the troika of Fauci, Birx, and Redfield hijacked America’s pandemic response.
Tłumaczenie artykułu: Tutaj z recenzją książki Scott'a W. Atlas'a.
Oryginalny tytuł tej ksiązki to: "A Plague Upon Our House: My Fight at the Trump White House to Stop COVID from Destroying America".
Scott W. Atlas był jednym z członków elitarnej grupy zadaniowej do spraw C19, która została powołana w Białym Domu. Książka pokazuje jak pani Deborah Birx, pan Robert Redfield (dyrektor CDC) i pan Anthony Fauci (dyrektor NIAID) ukradli Ameryce odpowiedź na pandemię. Scott W. Atlas był w tej grupie i twierdzi, że rządy w USA zostały przejęte przez biurokratów, którzy nie byli i nie są zainteresowani badaniami naukowymi.
Scott W. Atlas od początku twierdził, że blokady mogą być bardziej śmiercionośne niż sam C19 i posługiwał się badaniami naukowymi, które znosił na posiedzenia grupy roboczej. Myślał, że w Białym Domu będą pracować fachowcy. Zamiast tego grupa zadaniowa była bez żadnych ekspertów, a kierujący nią wiceprezydent Mike Pence znajdował sie pod szantażującym wpływem wspomnianych wyżej 3 biurokratów. Wszyscy politycy łącznie z prezydentem Trump'em byli regularnie zastraszani przez 3 lekarzy, którzy dominowali od początku. Ta trójka zawsze prezentowała jednolite stanowisko i nie poddawali nic pod dyskusję. Dyskusje kończyły się atakami ze strony tej trójki, która rządziła cała grupą. Mieli oni też umowę, że wszyscy zrezygnują z udziału w grupie, jeśli jedno z nich zostanie zwolnione. Ta trójka nieustannie wyolbrzymiała zagrożenie. Posługiwała się modelami komputerowymi, które przewidywały miliony zgonów już latem 2020. Tymi modelami szantażowano polityków. W Polsce też mamy takiego polityka, który szantażuje wszystkich innych, modelami dr Franciszka Rakowskiego. Fauci był ciągle niezadowolony, że Amerykanie nie traktują wirusa poważnie (ludzie nie są wystarczająco przestraszeni). Fauci chciał również, aby ludzi bali się wychodzić z domów. Fauci przyciągał najwięcej uwagi w mediach, ale to Deborah Birx wyrządziła zdaniem Scott'a W. Atlas'a najwięcej szkód. Była główną podwładną Mike'a Pence'a i szantażowała go. Wywierała presję na przywódców państw. Kiedy Atlas zapytał pania Birx, co uważa za dowód skuteczności masek, pani Birx odpowiedziała, że raport CDC przedstawiony przed Redfield'a o salonie fryzjerskim w Missouri, gdzie zaraziło się dwóch stylistów nienoszących masek (wszyscy się z tego badania śmiali, bo było tak kompromitujące pod względem metodologicznym). To był wstyd dla CDC. Birx nie znała żadnych metodologii badań dotyczący C19. Redfield przyznał, że nie było podstaw do nakładania mandatów za brak masek. Mimo to ta trójka odmówiła jakiejkolwiek debaty na ten temat. Nie dyskutowali też na temat badań odnośnie, jakości testów PCR. Kiedy Atlas i naukowcy podnosili wątpliwości, co do miarodajności tych testów, wszystko było emocjonalnie ucinane i pod groźbą szantażu zamykano dyskusję. Ignorowano wszelkie niewygodne dane, wyrzucając je do kosza. Zignorowali dziesiątki badań na temat braku skuteczności blokad i lockdown'ów. Ignorowali też samego Trump'a mając do tego przychylność mediów. Media głównego nurtu, to była broń przeciwko naukowcom z grupy Atlasa i samemu Trump'owi. Ośmieszano w mediach Atlasa i odmawiano mu jakichkolwiek kwalifikacji i nie podejmowano dyskusji. Używano też mediów, aby formować przecieki z tzw. anonimowych źródeł. Zwykle za tymi przeciekami stała ta trójka biurokratów. Zostali oni uznani przez media za naukę. Sam Fauci powiedział, że nauka to on. Birx, Redfield i Fauci zostali uznani za całą naukę i stosowali przeciw naukowcom wszelkie możliwe brudne metody. Dostarczali tego, co chciały media i niszczyli Trump'a. Dzięki temu zyskali przychylność wszystkich mediów głównego nurtu. Nie było możliwości ich zwolnić, bo za tą trójką biurokratów stały media i nie tylko media (wielki kapitał, wielkie firmy Big Tech, które wyrzuciły Trump'a z Twitter'a).
Czy z czymś podobnym nie mamy do czynienia też w Polsce, gdzie nie ma żadnych protokołów z posiedzeń Rady Medycznej? Skad to wiemy? Z tego pisma KPRM.
Warto też przeczytać artykuły pt.:
1. Posiedzenie komisji na Florydzie.
2. Dr Scott Atlas wyładowuje się na Fauci, Birx, Redfield w nadchodzącym pamiętniku: „Byłem zniesmaczony”.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08, 2021-12-03.
Źródło: Witold Gadowski, city-journal.org.

Wejdź

„Wyzwolenie”: skandal z udziałem sędziów TSUE oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i EPL. Francuski dziennik przekonuje, że oskarżenia są poważne.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "“Libération”: The scandal involving judges of the CJEU and representatives of the European Commission and EPP. The French daily argues that the accusations are serious".
Tłumaczenie artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08.
Źródło: Witold Gadowski, sparkchronicles.com.

Wejdź

Analiza zbiorcza zdarzeń niepożądanych po zezwoleniu raporty dotyczące PF-07302048 (BNT162B2) otrzymane w okresie do 28-LUT-2021.


Oryginalny tytuł tego dokumentu to: "CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021".
Można go wyszukać w wielu miejscach (wystarczy wpisać tytuł), między innymi w na stronie Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents i Tutaj.
To jest dokument, o którym nie powiedzą nam w mediach głównego nurtu, bo zawiera bardzo niewygodne informacje dotyczące niepożądanych odczynów poszczepiennych po przyjęciu preparatu medycznego zwanego szczepionką firmy Pfizer. Raport dotyczy początkowego okresu tylko do 28 lutego 2021.
Z tego dokumentu wynika, że Pfizer wiedział o 1223 przypadkach śmiertelnych po przyjęciu preparatu - tabela 1, strona 7.
8,51% kobiet w ciąży zaszczepionych poroniło (23 na 270) - tabela 6, strona 12.
1441 powikłań kardiologicznych po szczepieniu - tabela 7, strona 16:
tachykardia (1098), arytmia (102), zawał mięśnia sercowego (89), niewydolność serca (80), ostry mięsień sercowy zawał (41), ostra niewydolność serca (11), wstrząs kardiogenny i zespół tachykardii ortostatycznej posturalnej (po 7 na każde) i wieńcowa choroba tętnic (6).
Niedługo będzie wiecej aktualnych danych w tym temacie.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Belka z oka Łukaszenki" z 2021-12-08: Tutaj
2021-12-08, 2021-11-30.
Źródło: Witold Gadowski, phmpt.org.

Wejdź

Podkarpacki cud? - Dwa lata bez odnotowanego przypadku grypy w powiecie tarnobrzeski - tak twierdzi sanepid.


Tutuł mówi sam za siebie. A może to nie cud tylko zwykła manpipulacja?
2021-11-29.
Źródło: korso24.pl.

Wejdź

Stary Sącz. "Bogurodzica" odśpiewana przez radnych. Chwilę przed głosowaniem nad uchwałą anty-LGBT


Mimo odśpiewania Bogurodzicy, radni Starego Sącza zdecydowali się na wycofanie uchwały sprzeciwiającej się "ideologii gender i LGBT" po dwóch latach od jej podjęcia. Głosowanie miało miejsce we wtorek 30 listopada. Decyzja wywołała oburzenie wśród części radnych.
Zapis głosowania.
To wstyd, że aby dostać pieniądze unijne, radni wycofują sie tego, co wcześniej sami uchwalili.
2021-12-01.
Źródło: polsatnews.pl, Gmina Stary Sącz (YouTube).

Wejdź

Obywatelski projekt ustawy zaostrzający przepisy aborcyjne. Posłowie zdecydowali.


Aborcja to zabójstwo. Projekt znajduje się w druk nr 1693
Niestety posłowie w tym 155 posłów partii PiS było za odrzuceniem tego projektu. Za odrzuceniem tego projektu byli też posłowie KO, Lewicy, KP oraz 3 posłów Konfederacji. Szczególowe wyniki znajdują się w Głosowanie nr 20 na 43. posiedzeniu Sejmu, dnia 02-12-2021 r. o godz. 14:25:46
Zapamiętajmy nazwiska tych (głosowali za odrzuceniem projektu), dla których aborcja to nie jest zabijanie.
Warto dodać, że 6 posłów Konfederacji i 41 posłów PiS głosowało przeciw odrzuceniu tego projektu. Ci nieliczni opowiedzieli się za życiem i ochroną życia.
2021-12-02.
Źródło: PAP, Sejm.

Wejdź

O leku na koronawirusa opowiada prof. Marcin Drąg.


Prof. Marcin Drąg wraz z międzynarodowym zespołem naukowców zidentyfikowali w ubiegłym roku związek chemiczny, który teraz został wykorzystany w opracowaniu leku na koronawirusa (fimy Pfizer). Środek przeszedł już badania kliniczne i obecnie czeka na akceptację do wykorzystania w leczeniu pacjentów.
O wprowadzanych można przeczytać w artykule, pt.: Trochę o wprowadzanych lekach.
O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Piąta władza?!" z 2021-12-01: Tutaj
2021-12-01, 2021-11-30.
Źródło: Witold Gadowski, pwr.edu.pl.

Wejdź

Margarita Zikou: 48-letnia aspirująca grecka polityk „nagle umiera” z powodu problemów z sercem kilka miesięcy po chwaleniu szczepionek przeciw COVID.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Margarita Zikou: 48-Year-Old Aspiring Greek Politician ‘Dies Suddenly’ From Heart Problems Months After Praising COVID Vaccines".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Piąta władza?!" z 2021-12-01: Tutaj
2021-12-01, 2021-11-29.
Źródło: Witold Gadowski, thecovidworld.com.

Wejdź

Gubernator DeSantis obiecuje nie blokować Florydy z powodu wariantu Omicron: „Nie pozwolimy im zabrać twoich miejsc pracy” .


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Gov. DeSantis vows to not lock down Florida".
O sytuacji na Florydzie pisano w artykule, pt.:
Posiedzenie komisji na Florydzie.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Piąta władza?!" z 2021-12-01: Tutaj
2021-12-01, 2021-11-30.
Źródło: Witold Gadowski, conservativereview.com.

Wejdź

Bp Marian Eleganti: Kościół jest sługą zbawienia, a nie polityki sanitarnej. Segregacja jest niedopuszczalna!


"(...)Kościół nie może segregować wiernych. Jest niedopuszczalne, by dla niektórych chrześcijan drzwi domu Bożego pozostawały zamknięte. Chrystus wzywa do siebie wszystkich. Kościół jest sługą zbawienia, a nie polityki sanitarnej, pisze bp Marian Eleganti. (...)"
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Piąta władza?!" z 2021-12-01: Tutaj
2021-12-01, 2021-11-28.
Źródło: Witold Gadowski, PCH24.

Wejdź

Adam Małysz UJAWNIA: byliśmy zapewniani, że jak się zaszczepimy, to nie będzie testów.


Adam Małysz, mistrz świata w skokach narciarskich, a obecnie dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, ujawnił, że skoczkowie mieli być zapewniani, że jeżeli się zaszczepią, to nie będą testowani na obecność koronawirusa. Pan Adam Małysz mówi:
"(...)Wszystko wróciło z powrotem. Jesteśmy zaszczepieni i dalej są testy i dalej wychodzą, mimo zaszczepienia, pozytywne – mówił Małysz.(...)".
Jak pokazało życie stało się na odwrót niż zapewniano ludzi o powrocie do normalności gdy tylko się zaszczepią. Jak można było być tak naiwnym, aby uwierzyć w te kłamstwa podawane nam przez media głównego nurtu i polityków?
To dosyć zabawne, jak się tłumaczy nasz celebryta sportowy. A może ta naiwność była spowodowana tym, że wzięło się pieniądze za udział w programie zachęcającym do przyjmowania preparatów medycznych zwanych szczepionkami?
Wypowiedzi pana Adama Małysza są: Tutaj i Tutaj
O tym jak jesteśmy okłamywani pisano już w wielu miejscach, m.in. w artukule, pt.:
Powrót do normalności - ciąg dalszy kłamstw (sierpień/październik 2021).
2021-11-29.
Źródło: nczas.com, Mieczysław Prawy (Twitter), Słowian (Twitter).

Wejdź

„Auschwitz nie spadło z nieba!” List do parlamentarzystów.


Incjatywa oddolna: Czarna lista RP – na te osoby nie głosujemy! i Czarna lista RP – posłowie
Treść listu:
Nieszczepionym dzieciom nie wolno się uczyć w szkole.
Nieszczepionym medykom nie wolno pracować.
Nieszczepiony żołnierz nie może służyć ojczyźnie.
Nieszczepiony student i nauczyciel nie wejdzie do szkoły i na uczelnie.
Nieszczepiony pacjent nie otrzyma pomocy.
A teraz macie przegłosować:
Nieszczepiony pracownik zostanie wyrzutkiem bez środków do życia, medyk straci pracę, a firmę z „nieszczepami” wykończą obostrzenia.
Certyfikat z potwierdzeniem „czystości sanitarnej”, niczym rasowej, ma być przepustką do normalnego życia.
Jak daleko jesteście zdolni się posunąć?
Panie Posłanki! Panowie Posłowie!
„Auschwitz nie spadło z nieba!”
Powyższy list należy masowo wysyłać do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej lub przekazać go osobiście, np. po pikiecie pod ich biurem i powiadamiając media.
Lista posłów i senatorów.
2021-11-27, 2021-11-24.
Źródło: stopnop.com.pl, czarnalistarp.pl.

Wejdź

Zjednoczona Prawica - PiS buduje koalicję na rzecz segregacji sanitarnej.


To bardzo zła wiadomość, mimo, że w mediach politycy zjednoczonej prawicy nie przyznają się do tego.
Tym razem do współpracy zaprzęgnięto całą opozycję KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), KP (PSL) i Lewicę, które mogą być cichymi sojusznikami partii PiS (Zjednoczonej Prawicy) przy uchwalaniu ustaw segregacji sanitarnej. Tak dobra zmiana zmienia się w dobrą zdradę. Tutaj ujawniają się niestety ciągoty Zjednoczonej Prawicy ku komunie.
O dążeniu do wprowadzenia nielegalnej segregacji sanitarnej przez Zjednoczoną Prawicę można przeczytać w poniższych artykułach:
1. Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.
2. Którzy posłowie popierają segregację sanitarna?
3. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-22.
Źródło: Witold Gadowski, PAP.

Wejdź

Lekarz wyznaje: „Proszę pozbawić mnie prawa wykonywania zawodu”. Gorzki wpis dr Włodzimierza Bodnara.


"Znany lekarz z Przemyśla dr Włodzimierz Bodnar w wyczerpującym wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych podzielił się z pacjentami gorzkimi przemyśleniami. Specjalista ds. chorób płuc od wielu miesięcy z powodzeniem leczy pacjentów chorych na COVID-19 amantadyną. (...)"
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-04.
Źródło: Witold Gadowski, propolski.pl.

Wejdź

Co się dzieje w Afryce? Dlaczego Afryka, w której zaszczepionych jest mniej niż 6% osób, jest „najmniej dotknięta” COVID-19.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Why Africa, which has less than 6% of people vaccinated, is 'least affected' by COVID-19".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mało wiemy o Afryce w kontekście pandemii. Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-19.
Źródło: Witold Gadowski, firstpost.com.

Wejdź

Tego nie zobaczysz w mediach. Masowe protesty przeciw restrykcjom i segregacji sanitarnej na całym świecie [VIDEO].


Artykuł dotyczy masowych protestów na całym świecie.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-21.
Źródło: Witold Gadowski, nczas.com.

Wejdź

Dziennikarz Andrzej Stankiewicz o osobach niezaszczepionych: A nie można ich zamknąć?


Dziennikarz Andrzej Stankiewicz jest zdolny do wszystkiego jak widać z jego wypowiedzi. O osobach niezaszczepionych powiedział: "A nie można ich zamknąć? Tak by było najprościej! Ten rząd stał się zakładnikiem swoich własnych folarzy, szurów i innych sanitariatów. Ma masę świrów we własnych szeregach, przejdziemy do egzegezy tego foliarstwa szurostwa i sanitariatu."
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24.
Źródło: Witold Gadowski, Waldemar Kowal (Twitter).

Wejdź

Najnowsze informacje na temat szaleństwa koronowego - AKTUALIZACJA - Lekarze intensywnej terapii: Przełom w szczepieniach na oddziałach intensywnej opieki medycznej rośnie w zawrotnym tempie".


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Neueste Infos zum Corona-Wahn – UPDATE – Intensivmediziner: Impfdurchbrüche in Intensivstationen nehmen sprunghaft zu".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-22.
Źródło: Witold Gadowski, unser-mitteleuropa.com.

Wejdź

Ciągłe tuszowanie tego co wydarzyło się w Wuhan. Oczywiście Biden nie naciskał na Xi Jinpinginga w trkacie ich wspólnych spotkań, aby pokazano dokumentację z Wuhan : federalni mają też coś do ukrycia w sprawie COVID.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Of course Biden didn’t press Xi at their summit: The feds are part of the COVID coverup".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-17.
Źródło: Witold Gadowski, nypost.com.

Wejdź

Artykuł w Guardian twierdzi, że Covid w szpitalach „w dużej mierze stał się chorobą nieszczepionych” – jednak dane pokazują, że 71% dorosłych hospitalizowanych z powodu Covid jest zaszczepionych.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Guardian Article Claims Covid in Hospitals Has „Largely Become a Disease of the Unvaccinated” – Yet Data Shows 71% of Adults Hospitalised with Covid Are Vaccinated".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-23.
Źródło: Witold Gadowski, dailysceptic.org.

Wejdź

Szczepionki mRNA COVID radykalnie zwiększają markery zapalenia śródbłonka i ryzyko ACS mierzone za pomocą testu kardiologicznego PULS: ostrzeżenie.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning".
Preparaty stososwane dotychczas w szczepionkach Pfizer'a i Moderny Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-08.
Źródło: Witold Gadowski, ahajournals.org.

Wejdź

Wzrost liczby zakażeń na COVID-19 nie ma związku z poziomem szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-09-30.
Źródło: Witold Gadowski, link.springer.com.

Wejdź

Msza Święta tylko dla wybranych i w maseczkach. Episkopat Austrii wprowadził reżim sanitarny.


Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-23.
Źródło: Witold Gadowski, PCH24.

Wejdź

Litwa: Pracodawcy będą mogli zwalniać niezaszczepionych bez wypowiedzenia?


Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-23.
Źródło: Witold Gadowski, rp.pl.

Wejdź

Zaszczep się, żeby umrzeć! Eutanazja w Niemczech tylko dla zaszczepionych.


Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-22.
Źródło: Witold Gadowski, PCH24.

Wejdź

Dr Christian Fiala: „Szczepienie koronowe” – zaprogramowana autodestrukcja – ciała.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Corona-„Impfung“ – die programmierte Selbst-Zerstörung – des Körpers".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-09-14.
Źródło: Witold Gadowski, afa-zone.at.

Wejdź

89% zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich 4 tygodni należało do w pełni zaszczepionych zgodnie z najnowszymi danymi dotyczącymi zdrowia publicznego.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "EXCLUSIVE – 89% of Covid-19 deaths in the past 4 weeks were among the Fully Vaccinated according to the Latest Public Health data – The Expose"
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Najnowsze oficjalne dane dotyczące zdrowia publicznego pokazują Szkocji, że w pełni zaszczepione stanowiły 89% zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni, a jednocześnie stanowiły 77% hospitalizacji z powodu Covid-19 i 65% rzekomych przypadków Covid-19 od 9 października do do 5 listopada. Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
2021-11-24, 2021-11-11.
Źródło: Witold Gadowski, dailyexpose.uk.

Wejdź

Koronawirus. Odkryto roślinę, która hamuje namnażanie wszystkich wariantów koronawirusa.


Naukowcy ze Szkocji odkryli roślinę, substancję roślinną (Thapsia garganica) pozyskiwana z łoczydła apulijskiego, która także skutecznie hamuje infekcję i replikację wirusa. Jest ona podbno znakomitym środkiem do leczenia C19.
Te wszytskie informacje zostały również opublikowane w Virulence, w publikacji pt.: "Emergent SARS-CoV-2 variants: comparative replication dynamics and high sensitivity to thapsigargin"(Pojawiające się warianty SARS-CoV-2: porównawcza dynamika replikacji i wysoka wrażliwość na tapsigarginę).
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
2021-11-24, 2021-11-23, 2021-09-07.
Źródło: Witold Gadowski, polsatnews.pl, Virulence.

Wejdź

Nowe przeciwciało całkowicie blokuje proliferację koronawirusów.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Nová protilátka zcela blokuje množení koronavirů – Novinky.cz"
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Pojawiła się ciekawa informacja, że możemy się spodziewać skutecznego specyfiku na C19.
Zespół badawczy z Uniwersytetu Chapell Hill w Karolinie Północnej i Duke w Durham odkrył przeciwciało, które zapobiega replikacji SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 i innych koronawirusów. Przeciwciało DH1047 było w stanie całkowicie zneutralizować czynnik sprawczy Covid-19 i SARS, a także dwa koronawirusy nietoperzy.
Ciekawe jest to, że od samego początku na Uniwersytecie Chapell Hill w Karolinie Północnej zespół profesora Ralpha Barica prowadził bardzo niebezpieczne badania nad koronawirusami nietoperzy podkowiastych polegające na wzmocnieniu oddziaływania koronawirusa nietoperzy podkowiastych na ludzi ("A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence"). Mówił o tym pan Witold Gadowski już 25 marca 2020 roku w komentarzu tygodnia, pt.: "Kto to zrobił?". Gdy w USA zakazano tak niebezpiecznych badań, badania przeniesiono do Wuhan Institute of Virology. W ślad za tymi badaniami nielegalnie przez fundację dr. Petera Daszaka poszły pieniądze z instytucji, na które miał wpływ Anthony Fauci. Dziwnym trafem zespół z Chapell Hill odnalazł przeciwciało DH1047 (to miejsce, w którym pracowano nad uzłośliwieniem wirusa). Kto wie, czy to przeciwciało nie istniało od samego początku "badań"?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Stary pies, który szczeka" z 2021-11-24: Tutaj
O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
2021-11-24, 2021-11-21.
Źródło: Witold Gadowski, Novinky.cz.

Wejdź

Austria wprowadza kolejny lockdown. Od lutego nakaz szczepień.


Mimo tego, że szczepionki nie zapewniają tego o czym mówią rządy, to segregacja sanitarna postępuje. Tym razem na lockdown zdecydowała się Austria.
Władze austriackie zapowiadają szereg restrykcji od lutego 2022 dla osób, które nie przyjęły preparatu medycznego zwanego szczepionką. Kto od tego czasu będzie odmawiał przyjęcia preparatu medycznego może liczyć się z karą 3600EUR. Za brak przyjęcia 3 dawki przypominającej tego preparatu (tzw. booster) może grozić kara 1450EUR. Takie kary znalazły się w projekcie dotyczącym obowiązkowych szczepień dla niektórych, wybranych grup zawodowych.
Pojawiają się też pomysły o przymusowej izolacji dla niezaszczepionych. Tak dobrze czytacie. PRZYMUSOWA IZOLACJA czyli bezprawne pozbawienie wolności. Reżim sanitarny narasta. I to mimo faktu, że osoby w pełni zaszczepione mogą zakażać. Pisano o tym: Tutaj
O austriackim lockdownie dla niezaszczepionych bardzo krytycznie wypowiedział się Prof. Karol Sikora - Doradca WHO krytycznie o austriackim lockdownie dla niezaszczepionych. To „absolutny obłęd”.
Pomysły rządu austriackiego wywołały ogromny sprzeciw i protesty społeczeństwa. Materiały są dostępne Tutaj i Tutaj
Najzabawniejsze jest to, że lockdown w Austrii obowiązuje wszędzie, ale nie tam gdzie są wyciągi narciarskie. Mówiła też o tym pani Agnieszka Wolska: Tutaj
Warto dodać, że 10 listopada w Austrii miała miejsce kurtuazyjna wizyta pana Alexandra Sorosa u pana kanclerza Austrii Alexandra Schallenberga. Kto wie, czy przypadkiem ten skok obostrzeniowy w Austrii nie miał coś wspólnego z tą wizytą?
O konsekwencjach wprowadzenia lockdownu można przeczytać w opracowaniu, pt.: "Koszt/korzyści blokady Covid-19: krytyczna ocena literatury."
A tak wygląda obecnie sytuacja w Rzymie: Tutaj, Tutaj i Tutaj. Pokazywali w TV?
2021-11-19, 2021-11-22, 2021-11-23.
Źródło: PCH24, wRealu24, krone.at, Alexander Soros, PhD (Twitter), Alexander Schallenberg (Twitter).

Wejdź

Apel Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców w sprawie natychmiastowego wstrzymania Narodowego Programu szczepień przeciwko Covid-19.


"(...) 17 listopada 2021 wystosowaliśmy do rządzących naszym krajem decydentów kolejny apel, wzywając ich do NATYCHMIASTOWEGO wstrzymania Narodowego Programu tzw. szczepień przeciwko Covid-19. (...)"
Wiele odnośników do materiałów źródłowych. Warto się z tym zapoznać.
2021-11-19.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN).

Wejdź

Potencjał transmisji osób zaszczepionych i nieszczepionych zarażonych wariantem SARS-CoV-2 Delta w więzieniu federalnym, lipiec–sierpień 2021 r.


Oryginalny tytuł: "Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj.

"(...)"Wyniki W sumie 978 próbek dostarczyło 95 uczestników, z których 78 (82%) było w pełni zaszczepionych, a 17 (18%) nie było w pełni zaszczepionych. Nie wykryto istotnych różnic w czasie trwania dodatniego wyniku RT-PCR wśród w pełni zaszczepionych uczestników (mediana: 13 dni) w porównaniu z osobami nie w pełni zaszczepionymi (mediana: 13 dni; p=0,50) lub w czasie trwania dodatniego wyniku hodowli (mediana: 5 dni i 5 dni; p=0,29). Wśród w pełni zaszczepionych uczestników ogólny czas trwania dodatniej hodowli był krótszy wśród zaszczepionych szczepionką Moderna w porównaniu z zaszczepionymi Pfizer (p=0,048) lub Janssen (p=0,003).

Wnioski W miarę rozwoju tej dziedziny, klinicyści i pracownicy służby zdrowia powinni uznać zaszczepione osoby zakażone SARS-CoV-2 za nie mniej zakaźne niż osoby nieszczepione. Odkrycia te są niezwykle ważne, szczególnie w środowiskach skupionych, gdzie transmisja wirusa może prowadzić do dużych epidemii. (...)"

2021-11-19.
Źródło: medrxiv.org.

Wejdź

Segregacja sanitarna w miejscach pracy nie przejdzie? Posłowie wycofują podpisy pod projektem.


Zadziwiające, że posłowie partii rządzącej (zjednoczonej prawicy) poparli ten projekt. O tym, że pomysły Ministerstwa Zdrowia i rządzących nie mają najmniejszego sensu można przeczytać: Tutaj
Warto śledzić losy tego projektu, bo widać, że władza nie odpuszcza i próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami segregację sanitarną (wzorem Austrii, Niemiec czy innych państw) dla osób, które nie przyjęły preparatu medycznego zwanego szczepionką.

Dodatkowo warto napisać, że preparaty medyczne zwane szczepionkami działają, ale chyba na wyobraźnię, bo na pewno nie na tego wirusa.
Dane z Polski z Ministerstwa Zdrowia.
17.11.2020 –
Liczba nowych zakażeń (pozytywnych wyników testów PCR)– 19152
Liczba osób zmarłych – 357 (to są zmarli z/od C19)
0% osób zaszczepionych
17.11.2021 –
Liczba nowych zakażeń – 24239 (wzrost 26,5 %) (pozytywnych wyników testów PCR)
Liczba osób zmarłych – 463 (wzrost o 29%) (to są zmarli z/od C19)
Zaszczepiono ok 52 %
I do tego oczywiście super chroniące maski
Polaku wyłącz TV, włącz myślenie – to nie boli!

Z powyższych widać, że pomysły aby zrobić w Polsce lockdown jak w Austrii czy innych państwach i ograniczyć prawa osobom niezaszczepionym nie mają najmniejszego sensu.
Wyglada na to, że to o czym mówił noblista Luc Montagnier w wywiadzie, pt: "Nowe warianty koronawirusa z powodu szczepień [lektor PL]" staje się pomału rzeczywistością.
O dążeniu do wprowadzenia nielegalnej segregacji sanitarnej przez Zjednoczoną Prawicę można przeczytać w poniższych publikacjach:
1. Którzy posłowie popierają segregację sanitarną?
2. Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
2021-11-18.
Źródło: PCH24.

Wejdź

Covid – świąt nie będzie. Najbardziej wyszczepiony kraj świata wprowadza lockdown na Boże Narodzenie.


A miało być tak pięknie dzięki preparatom medycznym zwanym szczepionkami.
Wszystko to było do przewidzenia. Wystarczyło wyłączyć media głównego nurtu i włączyć myślenie.
O sytuacji na Gibraltarze można też było przeczytać w poniższych artykułach:
1. Gibraltar, Islandia widzi ogromny wzrost Covid pomimo zaszczepienia ponad 90% populacji.
2. W pełni zaszczepiony Gibraltar widzi 2500 PROCENTOWY wzrost w przypadkach COVID-19 dziennie, inicjuje nowe blokady.
2021-11-17.
Źródło: nczas.com.

Wejdź

Szybka i skuteczna suplementacja witaminy D może dawać lepsze wyniki kliniczne u pacjentów z COVID-19 (SARS-CoV-2) poprzez zmianę surowicy INOS1, IL1B, IFNg, katelicydyny-LL37 i ICAM1.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Rapid and Effective Vitamin D Supplementation May Present Better Clinical Outcomes in COVID-19 (SARS-CoV-2) Patients by Altering Serum INOS1, IL1B, IFNg, Cathelicidin-LL37, and ICAM1 "
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Najnowsze badania, które mówią o tym, że witamina D jest niezastąpiona w ograniczaniu hospitalizacji i zgonów z powodu C19.
To najlepiej pokazuje, że tanie leki powodują wzrost odporności w naszym organizmie.
To też pokrywa się z informacjami o możliwym leczeniu podanymi: Tutaj.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj
2021-11-17, 2021-11-12.
Źródło: Witold Gadowski, mdpi.com.

Wejdź

Ciąg dalszy opowieści o testach RT-PCR.


Pisano o tym też: "CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel."
Poza tym co pisano o tym wcześniej, warto nadmienić, że z całego tego dokumentu wynika, że zwykły materiał genetyczny grypy sezonowej został użyty jako marker testowy w zestawach testowych PCR, ponieważ władze wiedziały, że wiele osób przetestuje go pozytywnie, co pozwoliło władzom wykorzystać te wyniki do stworzenia pandemicznej narracji.
Wartośc diagnostyczna testów PCR jest bardzo wątpliwa, o czym też pisano wcześniej.
Z tego dokumentu wynika też, że nie ma legalnego testu, który dokładnie identyfikuje SARS-CoV-2 w naszym organizmie.
Zasadne jest teraz pytanie, o co toczy się cała batalia?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj

Informacje o testach RT-PCR można znaleźć też w poniższych opracowaniach:
1. Testy RT-PCR: Wirusowe obciążenie RNA określone przez hodowlę komórkową jako narzędzie zarządzania przy wypisywaniu pacjentów z SARS-CoV-2 z oddziałów chorób zakaźnych.
2. EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA). SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST.
3. CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.
4. Testy PCR na COVID19 są naukowo bez znaczenia.
5. Zewnętrzna ocena testu RT-PCR w celu wykrycia SARS-CoV-2 ujawnia 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla wyników fałszywie dodatnich.
7. WHO ostrzega przed zawodnym testem PCR i jego niewłaściwym użyciem w diagnostyce.
8. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński „O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”.
9. PCR WG WHO CZYLI: MOŻNA? MOŻNA!
10. Kowidowy zawrót głowy - obowiązkowa lektura.
2021-11-17.
Źródło: Witold Gadowski.

Wejdź

Dr Scott Atlas wyładowuje się na Fauci, Birx, Redfield w nadchodzącym pamiętniku: „Byłem zniesmaczony”.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Dr. Scott Atlas unloads on Fauci, Birx, Redfield in forthcoming memoir: 'I was disgusted'"
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Z tej publikacji wynika, że dr Scott Atlas już dawno przedstawiał wyniki swoich badań słunnemu dr Anthony Fauci (szefowi NIH). Ten instytut zupełnie to lekceważył i nie zwracał uwagi na badania dr Scotta Atlasa. Co te badania mówiły? Dr Scott Atlas przedstawił badania mówiące o tym, że szkoły powinny zostać otwarte, a dzieci nie są znaczącymi nosicielami wirusa. Został jednak całkowicie zignorowany przez Fauciego.
Czy z podobną sytuacją nie mieliśmy do czynienia na całym świecie, też i w Polsce. Podejmowano decyzje oderwane od rzeczywistości?
Dr Scott Atlas brał udział w posiedzeniach komisji na Florydzie. Można o tym więcej poczytać: Tutaj. To jeden z tych lekarzy, który zachował zdrowy rozsądek.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj
2021-11-17, 2021-11-12.
Źródło: news.yahoo.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Czy nie za wiele jest w ostatnim czasie zgonów sportowców / znanych celebrytów?


Montaż, który być może skłoni jeszcze niektórych do myślenia.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj
2021-11-17, 2021-11-14.
Źródło: Stephan Tual (Twitter), Witold Gadowski.

Wejdź

Prof. Karol Sikora - Doradca WHO krytycznie o austriackim lockdownie dla niezaszczepionych. To „absolutny obłęd”.


Warto przeczytać ten artykuł na portalu PCH24: Tutaj
Pan jest profesorem na jednym z brytyjskich uniwersytetów oraz jest doradcą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Tłumaczenie profilu Prof. Karola Sikory z Uniwersytetu Buckingham: Tutaj
Oryginalny tweet pana Prof. Karola Sikory: Tutaj
Ciekawa postawa pana Profesora, który stwierdza:

"Plan Austrii, aby wymusić całkowitą blokadę dla nieszczepionych, jest szaleństwem.
Jestem potrójnie (!) zaszczepiony i wiem, że mogę złapać/rozprzestrzenić wirusa.
Jak, u licha, to mogło kiedykolwiek działać? Całkowite szaleństwo. "

Jak widać z powyższego wykluczanie niezaszczepionych z życia społecznego, pozbawianie ich dostępu do usług to zwykła segregacja sanitarna. Na pochwałę zasługuje odwaga pana Profesora, że mimo potrójnego zaszczepienia potrafi uczciwie powiedzieć, że wie, że może złapać/rozprzestrzenić wirusa.
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj
2021-11-17, 2021-11-16.
Źródło: Witold Gadowski, PCH24.

Wejdź

Trochę o wprowadzanych lekach.


Mimo, że dysponujemy starymi sprawdzonymi lekami to koncerny farmaceutyczne wprowadzają nowe leki na C19 na światowy rynek farmaceutyczny. Są to 3 mocno dyskutowane leki:
1. REGEN-COV (firmy Regeneron Pharmaceuticals). Jest to lek, który zawiera przeciwciała monoklonalne. Tym lekiem eksperymentalnie, bez zawierzenia przez FDA, był leczony prezydent Donald Trump. To jest koktajl przeciwciał monoklonalnych, które neutralizują białko "Spike". Przylepiają się do białka "Spike" i odbierają mu zdolność wiązania się z naszymi receptorami ACE2 naszych komórek. Tym samym uniemożliwiają dalsza infekcję. Ten lek jest niestety bardzo drogi (kuracja nim kosztuje ~15000USD).
2. Molnupiravir (firmy Merck). Molnupiravir wprowadza błędy do kodu genetycznego wirusa, czyli może być skuteczny w obezwładnianiu wirusa. Niestety testy kliniczne zostały naciągnięte, a praktyczne zastosowanie tego leku jest ciągle nieznane. Nie wiemy jak będzie działał. Pisano o tym też Tutaj
3. PAXLOVID (firmy Pfizer). PAXLOVID blokuje enzym potrzebny wirusowi do namnażania.
Mamy jeszcze czwarty lek, który próbowano nam wcisnąć. Jak się okazuje jest niebezpieczny i drogi. I jest to lek, którym leczeni są pacjenci z C19 także w Polsce. Mowa oczywiście o Remdesivir firmy (Gilead Sciences). Artykuł, pt. "Horowitz: Remdesivir is the greatest scandal of the pandemic – TheBlaze" o tym, że ten lek jest największym skandalem. Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj. Z tej publikacji dowiadujemy się tego, że Remdesivir był tak zabójczy w badanich nad Ebolą, że naukowcy musieli zawiesić jego stosowanie. Dziś jest to standard opieki podczas terapii C19. Koszt terapii Remdesivirem dla jednego pacjenta to 3000USD i to z wątpliwą skutecznością.
O leczeniu C19 (bez cenzury) starymi lekami można poczytać: Tutaj. Ich największymi wadami jest to, że są tanie i firmy farmaceutyczne po prostu na nich by nie zarobiły. W wielu przypadkach nie obowiązuje tam też ochrona patentowa, dlatego prawdopodobnie robi się wszystko, aby o tym nie mówić.
W związku z powyższym warto też przeczytać artykuł, pt: "Kupujemy lekarstwo na kowida, niestety nie na głupotę."
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pieniądze na krótkiej smyczy" z 2021-11-17: Tutaj
2021-11-17, 2021-11-15.
Źródło: Witold Gadowski, theblaze.com.

Wejdź

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne: Nieszczepieni na COVID-19 pracownicy są odsuwani od pacjentów. Niektórym oddziałom grozi brak rąk do pracy. Segregacja sanitarna = bezprawie.


Jak widać z tego artykułu segregacja sanitarna w miejscu pracy postępuje.
Kto wymyśla te rekomendacje skoro wiadomo, że osoby w pełni zaszczepione mogą chorować na C19 (przynajmniej mają pozytywny wynik testu)? Przecież z tego wynika wprost, że osoby w pełni zaszczepione mogą zakażać. Skąd to wiemy? Jest wiele dowodów. Pisano o tym, w poniższych publikacjach:
1. Co się dzieje w Irlandii w Waterford?
2. COVID uderza w karnawałowy statek wycieczkowy, pomimo zaszczepienia WSZYSTKICH załogi i pasażerów.
3. Gibraltar, Islandia widzi ogromny wzrost Covid pomimo zaszczepienia ponad 90% populacji.
4. Co się dzieje w Izraelu?
5. W pełni zaszczepiony Gibraltar widzi 2500 PROCENTOWY wzrost w przypadkach COVID-19 dziennie, inicjuje nowe blokady.
6. Koronawirus: Zakażenia u zaszczepionych w izraelskiej armii.
7. Outbreaks of delta variant spark concern at Calgary hospital.
8. Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic.
9. Hiszpania: Nasilają się zakażenia wśród zaszczepionych przeciw Covid-19!
10. Informacja Prezesa Urzędu z dnia 21.12.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. rekomendacji wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Comirnaty wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech.
11. Prof. Karol Sikora - Doradca WHO krytycznie o austriackim lockdownie dla niezaszczepionych. To „absolutny obłęd”.
12. W sierpniu 36% zgonów z Covid-19 w Polsce to osoby w PEŁNI ZASZCZEPIONE. Opieramy się na faktach.
13. Kto fałszuje dane na temat eliksiru? Grzegorz Płaczek obnaża wielkie oszustwo w Polsce.

Dodatkowo warto napisać, że preparaty medyczne zwane szczepionkami działają, ale chyba na wyobraźnię, bo na pewno nie na tego wirusa.
Dane z Polski z Ministerstwa Zdrowia.
17.11.2020 –
Liczba nowych zakażeń (pozytywnych wyników testów PCR)– 19152
Liczba osób zmarłych – 357 (to są zmarli z/od C19)
0% osób zaszczepionych
17.11.2021 –
Liczba nowych zakażeń – 24239 (wzrost 26,5 %) (pozytywnych wyników testów PCR)
Liczba osób zmarłych – 463 (wzrost o 29%) (to są zmarli z/od C19)
Zaszczepiono ok 52 %
I do tego oczywiście super chroniące maski
Polaku wyłącz TV, włącz myślenie – to nie boli!

Z powyższych widać, że pomysły aby zrobić w Polsce lockdown jak w Austrii czy innych państwach i ograniczyć prawa osobom niezaszczepionym nie mają najmniejszego sensu.
Wyglada na to, że to o czym mówił noblista Luc Montagnier w wywiadzie, pt: "Nowe warianty koronawirusa z powodu szczepień [lektor PL]" staje się pomału rzeczywistością: Tutaj
2021-11-15.
Źródło: dziennikbaltycki.pl.

Wejdź

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Do czego może doprowadzić nieprawidłowe oddychanie?


Film, który został opublikowany zaczął znikać z kanałów w ciągu pół godziny. Film pokazuje bezsensowność i bezzasadność noszenia masek, zobaczcie sami i posłuchajcie dokładnie tego co mówi pan profesor na temat oddychania. Skutki niewłaściwego oddychania: nowotwory, spadek odporności, nadciśnienie, choroby serca, bóle głowy, nadwaga. Problemy z oddechem mogą mieć poważne konsekwencje, np. choroba nowotworowa. Każda komórka potrzebuje tlenu i do każdej komórki ten tlen musi dotrzeć. Tlen jest nam niezbędny do tego, aby komórka powtórzyła swój genom. Inaczej on może być patologicznie zmieniony. I wtedy powstaje choroba nowotworowa. Gdy źle oddychamy, to nasz organizm próbuje to wyrównać na początku, robiąc znacznie większa ilość erytrocytów. Wtedy mamy słabsza odporność. I zaczyna się wtedy niedotlenienie i mechanizm zwiększenia ciśnienia. Ponadto lepką krew też trzeba przetłoczyć, w związku, z czym serce ciężej pracuje i podnosi się ciśnienie. Przez dobre oddychanie można obniżyć ciśnienie o 20mm Hg. Wielokrotnie skarżymy się na bóle głowy, skarżymy się na szumy uszne. Zresztą niech każdy spróbuje kilka razy głęboko pooddychać. Ten czas, kiedy nie oddychamy jak trzeba skraca nam się w czasie życia, bo jakaś patologia w jakimś narządzie nam się zdarzy. Jedna rzecz to jest sprawność, a druga to jak my wyglądamy. Odkładamy tłuszcz, bo nie możemy go spalić. Po to, aby się spaliła cząsteczka tłuszczu, czy zużyła trzeba dużo tlenu. Dlatego wszyscy ci, którzy są niedotlenieni patrzą jakby zjeść jakiś węglowodan (cukier, czekolada i inne), a tłuszcz odkładają. Skutkiem tego jest nadwaga.
A teraz niech wszyscy zwolennicy masek zastanowią się co sobie sami robimy. No, ale wywiad był nagrany w TVN w czasach (2019-09-23), kiedy można było się jeszcze posługiwać wiedzą i rozumem. Co dziś mówią mierni, ale wierni dziennikarze TVN i innych mediów głównego nurtu? Jak nie wierzysz, to Tutaj jest artykuł z całym nagraniem z 2019r.
W lepszej jakości materiał: Tutaj cz.1 i Tutaj cz.2
Całość jest też: Tutaj
Poczytajcie sobie kim jest pan profesor.
Ciekawe czy teraz pan profesor milczy na temat noszenia masek i konsekwencji niedotlenienia spowodowanego przez długotrwałe noszenie masek?
O maskach można też poczytać: Tutaj i Tutaj
Na usta ciśnie się jedno: ludzie opamiętajcie się.
2021-11-15.
Źródło: Sebastian Kowalski (Twitter), Adam Gumny (Twitter), zdrowie.tvn.pl.

Wejdź

Co się działo w Japonii?


Przeczytajcie publikacje w tym poście. Warto się z nimi zapoznać.
Japonia zatrzymała Covida, a wy respiratory w ruch i lewe testy!
Nowy wal jak nowy reset!
LUDZIE ŻYJĄ W JAPONII.
2021-11-08.
Źródło: Krzysiek @Kris77Tany (Twitter).

Wejdź

Kto z nas zdoła przyjąć 8 dawek (a może więcej) specyfiku zwanego szczepionką?


Na zdjeciu z paszportu widzimy zaledwie 8 dawek.
Pamiętamy jeszcze co nam obiecano na początku (będzie to trwało góra kilka tygodni)? Warto zapoznać się z informacjami w tej wiadomości.
A na podsumowanie:
"Skoro osoba zaszczepiona może się zakażać, a przede wszystkim przenosić SarsCov2 - to jak przez paszport szczepionkowy chcecie Sz. Eksperci chronić innych? Przecież widać jak ja dłoni, że chodzi Państwu o wdrożenie globalnego systemu."
Tweet pana Piotra Schramma: Tutaj
2021-11-08.
Źródło: Sebastian Kowalski (Twitter), Piotr_Schramm(Twitter).

Wejdź

Zaniedbania, a być może fałszerstwa w procesie badań klinicznych nad "szczepionką" Pfizer BioNTech.


Oryginalny tytuł: "Wie schwer wiegen die Vorwürfe?".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
Firma z amerykańskiego stanu Teksas jesienią 2020 r fałszowała dane w badaniach nad szczepionką przez BioNTech. Zaniedbano nadzoru i rejestrowania możliwych powstających skutków ubocznych podczas badań klinicznych. Ta sprawa wyszła na jaw w związku z publikacją raportu w British Medical Journal (BMJ). Link do publikacji na BMJ: Tutaj i Tłumaczenie
Ten raport jest oparty na zeznaniach byłej pracownicy (pani Brook Jackson) firmy Ventavia (firma podwykonawca, która na zlecenie Pfizer'a dokonywała części badań klinicznych). Pani Brook Jackson oskarżyła Ventavia między innymi o nie przestrzeganie procedury podwójnej ślepej próby. To jest procedura, która polega na tym, że ani pacjent, ani personel medyczny nie wie co jest faktycznie podawane probantom. Czy jest to właściwy preparat czy tylko placebo. Taka procedura jest potrzebna w celu zapewnienia obiektywnej oceny wyników badań. Jeżeli w firmie Ventavia działy się takie rzeczy to można przypuszczać, że w innych podmiotach mogło być równie nieciekawie, a może jeszcze gorzej.
Mówiła o tym też pani Agnieszka Wolska: od 32min47sek
Najsmutniejsze jest w tym wszystkim to, że ostrzegał przed tym ponad rok temu (w sierpniu 2020) Prof. Sucharit Bhakdi, którego wyciszano/cenzurowano na wszystkie możliwe sposoby. Wywiad jest: Tutaj i Tutaj
Profesor mówi w tym wywiadzie o NOP'ach od 9min49sek i o zmianie protokołu eksperymentu (czego nie można robić) od 12min32sek. Co prawda jego informacje dotyczyły produktu firmy AstraZeneca, ale jak widać wszystkie firmy posuwały się do bardzo niepokojących praktyk. Warto wysłuchać tego wywiadu w całości.
2021-11-08.
Źródło: tagesschau.de, bmj.com.

Wejdź

Kupujemy lekarstwo na kowida, niestety nie na głupotę.


Może ten ciekawy artykuł nakłoni niektórych do przemyśleń. Dwa fragmenty z tego artykułu:
"(...) To znaczy jest (ma być) lekarstwo na koronawirusa. Oczywiście wyprodukował je producent szczepionek Pfizer. I zaczęło się ciekawie, czyli powtórka z rozrywki.(...)"
"(...) To cud jakiś. Pfizer zaczął pracę nad lekarstwem w marcu 2021 roku. I proszę – już jest. Przypomnę nieskromnie, że do dziś nie skończyły się badania nad innymi, istniejącymi od dawna lekarstwami, które miałyby leczyć koronawirusa. (...)"
Co do skuteczności preparatu medycznego zwanego szczepionką na C19 warto zajrzeć do e-book'a, pt. "Kowidowy zawrót głowy": Tutaj, zapis, pt. "15 kwietnia 2021. Jaka jest skuteczność „szczepionki” genetycznej?"
Na stronie 233 tego e-book'a można przeczytać:
" (...) Jednakże zachorowalność na Covid- 19, jak to podaje Pfizer, wynosi około 1% i dlatego te 95% skuteczności trzeba odnieść do 1%, a nie do 100% (Riedel-Baima i in. 2021).(...)"
Szkoda, że tego nie nagłośniono w mediach.
O leczeniu C19 (bez cenzury) można poczytać: Tutaj
2021-11-07.
Źródło: dziennikzarazy.pl (2021-11-07).

Wejdź

„Szczepionki” nie chronią przed niczym – Dr Gérard Delépine.


Artykuł npaisany na podstawie publikacji z Global Research, pt.: "High Recorded Mortality in Countries Categorized as “Covid-19 Vaccine Champions”. The Vaccinated Suffer from Increased Risk of Mortality compared to the Non-vaccinated" ("Wysoka śmiertelność w krajach sklasyfikowanych jako „Mistrzowie szczepień przeciwko Covid-19”. Zaszczepieni cierpią na zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z nieszczepionymi").
Warto przeczytać cały ten artykuł. W oryginalnym tekście w języku angielskim umieszczone są dodatkowo wykresy.
Wnioski z niego wypływające zacytowano poniżej:

"(...) Obecne pseudoszczepionki nie są wystarczająco skuteczne. Nie zapobiegają nawrotowi epidemii, ani hospitalizacji, ani ciężkich postaciom, ani śmierci. W Izraelu i Wielkiej Brytanii, które określają stan szczepień ofiar, zaszczepieni mają zwiększone ryzyko śmiertelności w porównaniu z nieszczepionymi. Prowadzenie polityki dotyczącej wyłącznie szczepionek prowadzi do śmiertelnego impasu, podczas gdy kraje, które oficjalnie zalecają wczesne leczenie (Indie) lub pozwalają swoim lekarzom je przepisywać (Japonia, Korea) radzą sobie znacznie lepiej.

Na co czekają nasze władze zdrowotne, aby przestać wierzyć w fałszywe symulacje przeprowadzane przez epidemiologów, którzy są zbyt blisko związani z firmami szczepionkowymi, aby przyjrzeć się sprawdzonym faktom i przerwać ich zwodniczą i szkodliwą kampanię proszczepionkową i zalecić wczesne leczenie? Kontynuacja zakazu wczesnego leczenia przez lekarzy prowadzi do utraty szans wielu pacjentów i bezpośrednio angażuje odpowiedzialność rządu, a w szczególności Ministra Zdrowia. (...)"

2021-11-06.
Źródło: bibula.com, globalresearch.ca.

Wejdź

Raport o powiązaniach.


Dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tle (zainteresowaniach, ludziach, organizacjach, sieciach) kryzysu koronowego, przygotowano 169-stronicowy artykuł badawczy, który pokazuje manewry przygotowywane przez lata, projektantów i finansistów obecnego kryzys . Kryzys, który sprawia, że kilku miliarderów jest bogatych i potężnych, a miliardy ludzi biednych i chorych.

Oryginalny raport w języku angielskim do pobrania: Tutaj
Pisał też o tym dr Wolfgang Wodarg: Tutaj
Ten materiał jest świetnym uzupełnienieniem informacji podnanych: Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj i Tutaj
2021-11-04.
Źródło: wodarg.com.

Wejdź

Korelacja przełomowych zakażeń SARS-CoV-2 z czasem od zaszczepienia.


Oryginalny tytuł: "Correlation of SARS-CoV-2-breakthrough infections to time-from-vaccine".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
2021-11-04.
Źródło: nature.com.

Wejdź

Biorąc pod uwagę wszystkie poważne choroby "szczepienia” na Covid-19 wyrządzają więcej szkody niż przynoszą pożytku.


Oryginalny tytuł: "Bei Berücksichtigung aller schweren Erkrankungen schaden die Covid-19 "Impfungen" mehr als sie nutzen. ".
2021-11-04. Raport z nowej oceny badań rejestracyjnych.

Trzy szczepionki przeciwko COVID-19 zostały dopuszczone do sprzedaży w USA przez FDA na podstawie zezwolenia na stosowanie w sytuacjach awaryjnych (EUA) w oparciu o projekt badania klinicznego, który ma pierwszorzędowy zastępczy punkt końcowy zdrowia, ciężkie zakażenia COVID-19.

Ten projekt badania klinicznego okazał się niebezpiecznie mylący. W wielu dziedzinach medycyny m.in. B. w onkologii w ważnych badaniach zarzucono stosowanie wyłącznie punktów końcowych specyficznych dla choroby (np. zgonów z powodu raka), a „śmiertelność lub zachorowalność z jakiejkolwiek przyczyny” została zaakceptowana jako właściwy naukowy punkt końcowy badania klinicznego.

Teraz dane z zatwierdzonych badań klinicznych dla trzech sprzedawanych szczepionek COVID-19 zostały odpowiednio ponownie przeanalizowane, wykorzystując „poważną chorobę z WSZYSTKICH przyczyn” (nie tylko z Covid-19) jako naukową miarę zdrowia i pierwszorzędowego punktu końcowego.

„Ciężka zachorowalność ze wszystkich przyczyn” w grupach leczonych i kontrolnych została obliczona poprzez dodanie wszystkich ciężkich zdarzeń zgłoszonych w badaniach klinicznych. Poważne zdarzenia obejmowały zarówno poważne zakażenia COVID-19, jak i wszystkie inne poważne zdarzenia niepożądane – w tym możliwe poważne skutki uboczne – w grupie leczonej lub kontrolnej.

W tej analizie zmniejszenie ciężkich zakażeń COVID-19 ma taką samą wagę jak zdarzenia niepożądane o tym samym nasileniu. Wyniki pokazują, że ogólnie żadna ze szczepionek nie zapewnia żadnych korzyści zdrowotnych, a wszystkie kluczowe badania wykazują statystycznie istotny wzrost „ciężkiej zachorowalności ze wszystkich przyczyn” w grupie zaszczepionej w porównaniu z grupą placebo.

Na podstawie tych danych jest praktycznie pewne, że masowe szczepienia przeciwko COVID-19 są szkodliwe dla zdrowia całej populacji. Zgodnie z naukowymi zasadami masowe szczepienia szczepionkami COVID-19 muszą zostać natychmiast przerwane, ponieważ stoimy w obliczu zbliżającej się katastrofy zdrowia publicznego związanej ze szczepieniami.

Oryginalna praca w języku angielskim ("US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”"): Tutaj
Pisał też o tym dr Wolfgang Wodarg: Tutaj
2021-11-04.
Źródło: wodarg.com, scivisionpub.com.

Wejdź

Ochrona szczepionką SARS-CoV-2 i zgony wśród amerykańskich weteranów w 2021 r.


Oryginalny tytuł: "SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021".
Na rys. 1 można zobaczyć jak spada skuteczność poszczególnych szczepionek.
Nikt oczywiście nie poda tych danych w TV.
2021-11-04.
Źródło: science.org.

Wejdź

Von der Leyen-Gatte CEO firmy farmaceutycznej: Proszę dalej, nie ma tu nic do oglądania!


Oryginalny tytuł: "Von der Leyen-Gatte Chef von Pharma-Konzern: Bitte weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen!".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Z tego artykułu dowiadujemy się o powiązaniach Ursuli von der Leyen (Przewodnicząca Komisji Europejskiej) i Heiko von der Leyen (pandemicznego małżeństwa) z plandemią. Jak widać z tego artykułu, plandemia może być świetną okazją do osiągnięcia określonych celów.
Pani von der Leyen w oryginalnym języku (stwierdziła):
„Panie i panowie, zarówno potrzeba globalnej współpracy i przyspieszenie zmian będą motorami Wielkiego Resetu. I postrzegam to jako bezprecedensową okazję ”.
Szkoda, że powyższa wypowiedź pani Ursuli von der Leyen nie została nagłośniona. Jak widać z powyższego pani Przewodnicząca Komisji Europejskiej jest gorącą zwolenniczką Wielkiego Resetu promowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF). Więcej o tym można przeczytać: Tutaj
Strona grupy z Austrii walczącej o prawa podstawowe: Tutaj i Tutaj.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Epoka telewizora łupanego" z 2021-11-03: Tutaj
2021-11-03, 2021-08-19.
Źródło: MFG – Menschen Freiheit Grundrechte, Witold Gadowski.

Wejdź

Którzy posłowie popierają segregację sanitarną?


Na 40 posiedzeniu Sejmu dnia 2021-10-29 o godz. 17:21:50 odbyło się głosowanie nr 119 nad rozstrzygnięciem przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt, pt: "Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Stop segregacji sanitarnej".
Poselski projekt ustawy, pt. "Stop segregacji sanitarnej" znajduje się: Tutaj
Wyniki głosowania: Tutaj i Tutaj (wyniki imienne)
Niestetety ten projekt nie został przyjęty.
Z powyższych widać, że 197 posłanek/posłów partii PIS popiera segregacje sanitarną (byli przeciwni pracy nad tym projektem).
Nie wierzmy w to co mówią politycy Zjednoczonej Prawicy w TV czy rozgłośniach katolickich. Sprawdzajmy, co robią i jak głosują. Po czynach ich poznamy.
Postawa pozostałych KO (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), Lewica i KP (PSL) nie dziw,i bo oni otwarcie popierają segregację sanitarną i zabieranie praw ludziom w imię walki z plandemią.
Poniższy tweet podsumowuje wszystko: Tutaj
Podobnie było w przypadku głosowania za paszportami covid'owymi (segregacją sanitarna obywateli) w UE. Można o tym przeczytać w artykule pt.:
Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.
To są ludzie, którzy podobno mieli bronić naszej wolności (Zjednoczona Prawica - PiS), a w mediach mają usta pełne pięknych haseł.
Zapamiętajmy ich imiona i nazwiska.
Jeden z bardzo wielu przykładów, do czego może doprowadzić segregacja sanitarna. Jedna z pasażerek w samolocie próbuje sterroryzować obsługę samolotu, bo nie chce siedzieć obok pasażera i "oddychać jego tlenem", który nie pokazał jej paszportu szczepionkowego. Najdziwniejsze jest to, że ta pani twierdzi, że jest zaszczepiona. W konsekwencji pilot wyprasza awanturującą się panią, stwierdzając, że w jego samolocie nie będzie dyskryminacji. Oryginalny tweet: Tutaj
2021-10-29.
Źródło: Sejm, Wolność__Słowa (Twitter).

Wejdź

Kinetyka transmisji pozaszpitalnej i miana wirusa w wariancie SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) u osób zaszczepionych i nieszczepionych w Wielkiej Brytanii: prospektywne, podłużne badanie kohortowe.


Oryginalny tytuł: "Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study".

"(...)Wyniki
SAR w kontaktach domowych narażonych na wariant delta wynosił 25% (95% CI 18–33) u osób w pełni zaszczepionych w porównaniu z 38% (24–53) u osób nieszczepionych. Mediana czasu między drugą dawką szczepionki a rekrutacją do badania u osób w pełni zaszczepionych była dłuższa u osób zakażonych (mediana 101 dni [IQR 74–120]) niż u osób niezakażonych (64 dni [32–97], p=0,001). SAR wśród osób z gospodarstwa domowego narażonych na w pełni zaszczepione przypadki indeksowe był podobny do kontaktów domowych narażonych na nieszczepione przypadki indeksowe (25% [95% CI 15–35] dla zaszczepionych vs 23% [15–31] dla nieszczepionych). 12 (39%) z 31 zakażeń u w pełni zaszczepionych osób z gospodarstw domowych było spowodowanych w pełni zaszczepionymi przypadkami z powiązanymi epidemiologicznie wskaźnikami, dodatkowo potwierdzonymi w analizie genomowej i wirusologicznej w trzech parach wskaźnik przypadek – kontakt. Chociaż szczytowe miano wirusa nie różniło się w zależności od statusu szczepienia lub typu wariantu, to wzrastało nieznacznie z wiekiem (różnica 0,39 [95% przedziału wiarygodności –0,03 do 0,79] w szczytowym log10 miana wirusa na ml między osobami w wieku 10 lat lat i 50 lat). W pełni zaszczepione osoby z zakażeniem wariantem delta miały szybszy (prawdopodobieństwo późniejsze > 0,84) średni spadek wiremii (0,95 log10 kopii na ml na dzień) niż osoby nieszczepione z pre-alfa (0,69), alfa (0,82) lub infekcje wariantem delta (0,79). U osobników szybszy wzrost wiremii był skorelowany z wyższym szczytowym wiremią (korelacja 0,42 [95% wiarygodny przedział od 0,13 do 0,65]) i wolniejszym spadkiem (–0,44 [–0,67 do –0· 18]).

Interpretacja
Szczepienie zmniejsza ryzyko infekcji wariantem delta i przyspiesza usuwanie wirusa. Niemniej jednak w pełni zaszczepione osoby z przełomowymi infekcjami mają szczytowe miano wirusa podobne do przypadków nieszczepionych i mogą skutecznie przenosić infekcję w warunkach domowych, w tym na osoby w pełni zaszczepione. Interakcje między gospodarzem a wirusem na wczesnym etapie infekcji mogą kształtować całą trajektorię wirusa. (...)"

2021-10-29.
Źródło: thelancet.com.

Wejdź

Bezprawność nakazu zamaskowania posłów na Sejm RP – mamy ekspertyzy prawne.


Eekspertyza pana prof. dr hab. Marka Chmaj (radca prawny) - Biuro Analiz Sejmowych, sygnatura BAS-2504/21A.
Ekspertyza prawna (plik pdf): Tutaj
2021-10-28.
Źródło: polskieveto.com.

Wejdź

Kompleksowe badania wykazały spójne zmiany patofizjologiczne po szczepieniu szczepionkami COVID-19.


Oryginalny tytuł: "Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines".
"(...) Szczepienia COVID-19 na dużą skalę są obecnie prowadzone w wielu krajach w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Tutaj opisujemy, oprócz wytwarzania przeciwciał neutralizujących, spójne zmiany w hemoglobinie A1c, poziomach sodu i potasu w surowicy, profilach krzepnięcia i funkcjach nerek u zdrowych ochotników po zaszczepieniu inaktywowaną szczepionką SARS-CoV-2. Podobne zmiany odnotowano również u pacjentów z COVID-19, co sugeruje, że szczepienie imitowało infekcję. Sekwencjonowanie pojedynczych komórek mRNA (scRNA-seq) jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC) przed i 28 dni po pierwszej inokulacji również wykazało spójne zmiany w ekspresji genów wielu różnych typów komórek odpornościowych. Redukcja limfocytów T CD8+ i wzrost zawartości klasycznych monocytów były przykładowe. Co więcej, scRNA-seq ujawniło zwiększoną sygnalizację NF-κB i zmniejszoną odpowiedź interferonu typu I, które zostały potwierdzone w testach biologicznych i które również wystąpiły po zakażeniu SARS-CoV-2 z nasilonymi objawami. Podsumowując, nasze badanie zaleca dodatkową ostrożność podczas szczepienia osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami klinicznymi, w tym cukrzycą, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, dysfunkcją nerek i zaburzeniami krzepnięcia. (...)"
Ostatnie zdanie jest poważnym ostrzeżeniem dla tych, którzy bezkrytycznie zachęcają do przyjmowania produktów medycznych zwanych szczepionkami. Warto przeczytać całość, bo o tym nie powiedzą wam ani w TV ani nie usłyszycie tego od tych, którzy już dawno powinni mówić o tym głośno.
2021-10-26.
Źródło: nature.com.

Wejdź

Prof. Kuna o chorych z niewydolnością oddechową: za wszelką cenę nie intubować i nie podłączać do respiratora [WYWIAD].


Tytuł tego artykułu mówi już dużo.
Warto przeczytać całość.
2021-10-25.
Źródło: Puls Medycyny.

Wejdź

Badanie dotyczące zapalenia mięśnia sercowego po szczepionce COVID-19 do trwałego usunięcia: Elsevier.


Oryginalny tytuł: "COVID-19 vaccine-myocarditis paper to be permanently removed: Elsevier".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj.
UWAGA: to ostatnie badanie pokazujące, że szczepionka Covid szkodzi młodym ludziom, przeszło ocenę, tzw. peer-review, ALE zostało usunięte BEZ POWODU przez redaktora czasopisma.
Tak się ukrywa informacje, które mogą mieć znaczenie dla ludzi, bez podania powodu.
Współautorem jest prof. Peter McCullough, o którym można przeczytać w artykułach, pt.:
1. Leki na COVID a manipulacje producentów farmaceutycznych prof. Peter McCullough?
2. Prof. Peter McCullough zeznaje przed komisją Usług Zdrowotnych i Społecznych (HHS Health and Human Services ) Senatu Texasu.
3. Prof. Peter McCullough, Ambulatoryjne leczenie COVID-19.
2021-10-25.
Źródło: retractionwatch.com.

Wejdź

Czy wiesz jakie są źródła Unii Europejskiej? Manifest z Ventotene - Altiero Spinelli.


Niektórzy znani politycy bredzą o powrocie Unii Europejskiej do korzeni. Ale jakie są te korzenie i źródła, do których jakoby mielibyśmy powracać? Czy wiecie, co jest dokumentem programowym Unii Europejskiej? Jest nim Manifest z Ventotene (program napisany już w 1941r, tak dobrze czytacie, już wtedy).
Kilka zdań z tego manifestu może być dużym zaskoczeniem dla tych, którzy chętnie popierają UE:
1. „Pierwszym zadaniem, bez rozwiązania którego wszelki postęp będzie tylko złudzeniem, jest ostateczne zlikwidowanie granic dzielących Europę na suwerenne państwa.”
2. „Adekwatność i realizacja każdego pojedynczego punktu programowego musi być badana pod względem jego zgodności z bezdyskusyjnym warunkiem europejskiej jedności.”
3. „Europejska rewolucja musi być socjalistyczna, żeby mogła sprostać naszym potrzebom; musi opowiedzieć się za emancypacją klasy robotniczej i stworzeniem ludzkich warunków życia.”
4. „Własność prywatna musi być – w zależności od sytuacji – zniesiona, ograniczona, skorygowana albo rozszerzona i to nie według jakichś dogmatycznych zasad.”
5. „Nasz ruch czerpie pewność co do celów i kierunków działania nie z rozpoznania jakiejś nie istniejącej jeszcze woli ludu, ale ze świadomości reprezentowania najgłębszych potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Dzięki niej nasz ruch wyznacza linie kierunkowe nowego porządku, narzucając jeszcze nieuformowanym masom pierwszą społeczną dyscyplinę. Nowe państwo powstanie dzięki dyktaturze rewolucyjnej partii i dla nowej, prawdziwej demokracji.”
6. „Chodzi o stworzenie państwa federalnego, które stoi na własnych nogach i dysponuje europejską armią zamiast armiami narodowymi. Trzeba ostatecznie skończyć z gospodarczą samowystarczalnością, która stanowi kręgosłup totalitarnych reżimów. Potrzeba wystarczającej ilości organów i środków, żeby w poszczególnych państwach związkowych wprowadzić zarządzenia wydane w celu utrzymania porządku ogólnego.”
Ciekawe czemu o tym nie mówią w TV, albo nie uczą dzieci w szkole o prawdziwych źródłach UE? Źródła i cele UE to socjalizm. W tym chcemy żyć?
Na dokładkę zdjęcie WSI Wołomin Tutaj.
Wiadomo, czemu cała lewa strona tak chętnie lgnie do UE. Tylko czemu prawa też? Czyżby nie doczytała dokumentów źródłowych?
Mówił też o tym pan Krzysztof Karoń: Tutaj
2021-10-22.
Źródło: rodaknet.com, wRealu24, Albert Rychard Official (Twitter).

Wejdź

Czy maski zmniejszają rozprzestrzenianie się COVID-19 w Bangladeszu? Analiza prof. Denisa Rancourta.


Warto przeczytać cały ten artykuł, aby przekonać się jak jesteśmy manipulowani.
Wiodące, ustalające trendy media głównego nurtu i biura public relations różnych instytucji od początku są niepohamowanie entuzjastyczne wobec „badania maseczek z Bangladeszu”.
Niestety te same media nie wspominają, że:
"(...) Te klastrowe randomizowane badanie Abaluck i wsp. (2021) ma wady krytyczne, wobec czego jest bezwartościowe dla polityki zdrowia publicznego z dwóch powodów:
1. Wykrywanie przeciwciał przeprowadzono za pomocą jednego komercyjnego testu serologicznego, który dopuszczono do stosowania w sytuacjach wyjątkowych (w ramach tzw. EUA), nieodpowiedniego do tego celu, tzn. do wykrywania SARS-CoV-2 w Bangladeszu (nieskalibrowany i niewalidowany dla populacji w Bangladeszu; o nieokreślonej reaktywności krzyżowej z szerokim zakresem przeciwciał IgM, przeciwko malarii, grypie, itp.).
2. Uczestnikami (na poziomie osób, rodzin i wiosek) z ramienia kontrolnego i badawczego rozporządzano w wyraźnie odmienny sposób, co miało wpływ na wystąpienie czynników silnie związanych z zakażeniem i ciężkością przebiegu wirusowych chorób układu oddechowego oraz zdrowiem ogólnym uczestników.
Te wady krytyczne badania są opisane poniżej. Każda z nich jest wystarczająca, żeby unieważnić wyniki i wnioski Abaluck i wsp. (...)"
Takich kwiatków jest wiecej, wystarczy trochę poczytać.
2021-10-21.
Źródło: ordomedicus.org.

Wejdź

Mieć 100 zł a nie mieć 100 zł to różnica 200 zł.


"Ten pozornie paradoksalny a realnie genialny wywód talmudyczny ma pełne zastosowanie np. w analizie udziałów w rynku. (...)"
2021-10-20.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Czwarta fala głupoty rośnie!


"Zmiana pogody na bardziej jesienną to idealny moment, aby postraszyć skutecznie ludzi. (...)"
2021-10-19.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Wpływ szczepienia SARS-CoV-2 na przenoszenie wariantów Alfa i Delta.


Oryginalny tytuł: "The impact of SARS-CoV-2 vaccination on Alpha & Delta variant transmission".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj.

"(...)Wyniki 54 667/146 243 (37,4%) kontakty poddane testowi PCR ze 108 498 przypadków wskaźnikowych były dodatnie pod względem PCR. Dwie dawki szczepionek BNT162b2 lub ChAdOx1 w przypadkach z indeksem Alpha były niezależnie związane ze zmniejszoną dodatniością PCR u osób z kontaktu (aRR, skorygowany współczynnik częstości vs. nieszczepione = 0,32 [95% CI 0,21-0,48] i 0,48 [0,30-0,78] odpowiednio). Wariant Delta osłabił związane ze szczepionką zmniejszenie transmisji: dwie dawki BNT162b2 zmniejszyły transmisję Delta (aRR=0,50[0,39-0,65]), bardziej niż ChAdOx1 (aRR=0,76[0,70-0,82]). Zmienność wartości Ct (wskazująca na miano wirusa) wyjaśnia 7-23% redukcji transmisji związanych ze szczepionką. Redukcja transmisji zmniejszała się w czasie po drugim szczepieniu, dla Delta osiągając podobny poziom jak dla osób nieszczepionych do 12 tygodnia dla ChAdOx1 i znacznie osłabiając BNT162b2.Ochrona w kontaktach również spadła w ciągu 3 miesięcy po drugim szczepieniu."

Wnioski Szczepienie zmniejsza przenoszenie wirusa Delta, ale w mniejszym stopniu niż wariant Alpha. Z czasem wpływ szczepień malał. Czynniki inne niż wartości PCR Ct w momencie diagnozy są ważne w zrozumieniu związanych ze szczepionką redukcji transmisji. Szczepienia przypominające mogą pomóc kontrolować transmisję wraz z zapobieganiem infekcjom. (...)"

2021-10-15.
Źródło: medrxiv.org.

Wejdź

Cudotwórcy pana ministra.


Cudotwórcy, a nawet całe tabuny cudotwórców. Znamy ich z gazet od dawna ale teraz mamy dowody w "papierach". (...)
2021-10-11.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Czy dzieci umierają na covid?


Wrato przeczytać odpowiedź na to pytanie
Cytat:
"Eksperci miażdżą rządową narrację o konieczności szczepienia dzieci. Dlaczego setki tysięcy młodych ludzi naraża się na poważne problemy zdrowotne wstrzykując im nieprzetestowany preparat genetyczny nowej generacji, który spowodował już bardzo wiele zgonów i poważnych konsekwencji zdrowotnych – pyta Paweł Klimczewski, ekspert z zakresu analizy danych społecznych, współautor książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy”
2021-10-09.
Źródło: zyciekalisza.pl, pawelklimczewski.pl.

Wejdź

NFZ przywraca izolatoria. Ważne przyczyny.


Tak, tak to już nie Australia. To Polska. Wracają izolatoria, czyli pozbawienie wolności bez decyzji sądów i możliwości odwołania się. Izolatoria powracają. To na pewno dla naszego dobra, to pozbawianie wolności. Ale czy ktoś nas pytał o zdanie?
2021-10-12.
Źródło: pulsmedycyny.pl.

Wejdź

Dziennikarze pod przykrywką nagrywają ukrytą kamerą rozmowy z pracownikami Pfizer'a.


Dziennikarze pod przykrywką nagrywają ukrytą kamerą rozmowy z pracownikami Pfizera, którzy przyznają wprost, że naturalna odporność po przejściu C-19 jest znacznie lepsza i dłuższa niż ta po szczepionce. Jeden mówi nawet, że całą firmą rządzą teraz covidowe pieniądze...
Oryginalne tweet'y: Tutaj i Tutaj (źródło)
2021-10-05.
Źródło: Arachnid (Twitter), veritastips@protonmail.com.

Wejdź

Co się dzieje na Tajwanie?


Lokalne media podają, że w kraju liczba osób, które zmarły po szczepieniu (865) przekroczyła już liczbę osób, które oficjalnie zmarły z powodu C-19 (845). Najwięcej zgonów odnotowano po szczepieniu preparatem Astra Zeneca, kolejna na liście jest Moderna...
2021-10-14.
Źródło: Arachnid (Twitter).

Wejdź

Porównanie oficjalnych raportów rządowych sugeruje, że w pełni zaszczepieni rozwijają zespół nabytego niedoboru odporności.


Oryginalny tytuł: "A comparison of official Government reports suggest the Fully Vaccinated are developing Acquired Immunodeficiency Syndrome".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-10.
Źródło: theexpose.uk, Witold Gadowski.

Wejdź

4 000% marży firmy Merck na lek na COVID finansowany przez podatników to „wymuszenie”, mówią krytycy.


Oryginalny tytuł: "Merck’s 4,000% Markup of Taxpayer-Funded COVID Drug Is ‘Extortion,’ Critics Say".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-07.
Źródło: childrenshealthdefense.org, Witold Gadowski.

Wejdź

„Błąd ludzki” spowodował zanieczyszczenie szczepionek Moderna w Japonii, mówi dystrybutor Takeda.


Artykuł o znaieczyszczeniach o preparatach medycznych zwanych szczepionkami firmy Moderna.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13. 2021-10-01.
Źródło: forbes.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Niemiecki główny patolog alarmuje o śmiertelnych obrażeniach poszczepiennych.


Oryginalny tytuł: "German chief pathologist sounds alarm on fatal vaccine injuries".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-08-03.
Źródło: rightsfreedoms.wordpress.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Światowe Forum Ekonomiczne i pandemia.


Oryginalny tytuł: "The WEF and the Pandemic".
Tej publikacji warto poświecić więcej czasu. W kilku publikacjach mówi się wprost, że Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) jest to przybudówka interesów rodziny Rothschildów. Doskonały i świetnie udokumentowany tekst o powiązaniach małej fundacji WEF z czołowymi ludźmi rządzącymi dziś w świecie (kto wie czy nie ma to związku z tym, że w wielu krajach rządy postępują podobnie w sprawach pandemii). WEF powstało w 1971. Oficjalnie zostało założone przez młodego wówczas Klaus'a Schwab'a, który do dziś jest jego liderem. Kilka zbiegów okoliczności pozwala nam sądzić, że WEF jest obecnie jednym z głównych prowodyrów dzisiejszych zmian w świecie. Jakie są związki między WEF a pandemią?
1. WEF z fundacją Gates'ów był sponsorem proroczych ćwiczeń o nazwie Event 201. Te ćwiczenia odbyły się w październiku 2019 w Nowym Jorku. W tym samym czasie w Wuhan odbywały się igrzyska wojskowe. Koincydencja faktów? O Event 201 można też było posłuchać: Tutaj
2. WEF jest promotorem programu cyfrowych systemów tożsamości biometrycznej. W lipcu 2019 WEF rozpoczęło projekt, pt.: "Kształtowanie przyszłości podróży za pomocą cyfrowego zarządzania tożsamością podróżnych z obsługą biometrii". To kolejna koincydencja faktów?
3. W lipcu 2020 Klaus Schwab wydaje książkę, pt.: "The great reset" (Wielki reset). W tej książce jest opisane wprost, do czego wielcy tego świata powinni dążyć. W projektach szkoleniowych szkolących młodych przywódców brała udział praktycznie cała dzisiejsza rządząca elita światowa. Od 1993 WEF prowadził program, pt.: "Global leaders for tomorrow" (globalni liderzy jutra). W 2004 ten program zmienił nazwę na "Youg global leaders" (młodzi globalni liderzy). Kto został przeszkolony przez WEF i jest związany z WEF? Są to m.in.:
Jeffrey Zients (koordynator odpowiedzi na C19 w Białym Domu w USA)
Stéphane Bancel (CEO - dyrektor generalny firmy Moderna)
Jeremy Howard (założyciel wpływowej grupy lobbystycznej “Maski dla wszystkich”)
Leana Wen (analityk medyczny w sieci CNN)
Eric Feigl-Ding (osobowość zero-covid na Twitterze)
Gavin Newsom (gubernator Kalifornii od 2005)
Jacinda Ardern (premier Nowej Zelandii)
Emanuel Macron (prezydent Francji)
Sebastian Kurz (kanclerz Austrii)
Angela Merkel (kanclerz Niemiec wybrana w 1993 roku)
Jens Spahn (niemiecki minister zdrowia)
Chelsea Clinton (córka państwa Clintonów, członek zarządu Fundacji Clinton)
Jonathan Soros (syn George Soros)
Kenneth Roth (dyrektor „Human Rights Watch” od 1993 roku)
Lachlan Murdoch (członek zarządu Fox Corporation)
Bill Gates (tego pana nie trzeba przedstawiać)
Jeff Bezos (założyciel Amazona)
Sergey Brin i Larry Page (współzałożyciele Google 2002/2005)
Eric Schmidt (były dyrektor generalny Google 2001-2017, wybrany w 1997)
Jimmy Wales (współzałożyciel Wikipedii 2007)
Peter Thiel (współzałożyciel PayPal 2007)
Pierre Omidyar (współzałożyciel eBay 1999)
Mark Zuckerberg (założyciel i dyrektor generalny Facebooka 2009)
Sheryl Sandberg (dyrektor operacyjny Facebooka)
Tony Blair (były premier Wielkiej Brytanii, czołowy zwolennik „globalnych paszportów szczepionkowych”)
Gordon Brown (były premier Wielkiej Brytanii)
Lynn Forester de Rothschild (współwłaścieiel pisma The Economist)
Nathaniel Rothschild (syn Lorda Rothschild)
Justin Trudeau (premier Kanady)
Mathias Doepfner (zarządzający koncernem Axel Springer)
Jose Manuel Barroso (do niedawna wpływowy polityk europejski)
Jean-Claude Juncker (tego pana nie trzeba przedstawiać)
Nicolas Sarkozy (były prezydent Francji)
Matteo Renzi (były premier Włoch)
Jose Maria Aznar (były premier Hiszpanii)
Guy Verhofstadt (były premier Belgii, przewodniczący Grupy Sterującej ds. Brexitu)
i cała lista szwajcarskich bankierów oraz wielu, wielu innych.
Być może nasz premier pan Mateusz Morawiecki i była premier pani Beata Szydło też kończyli te szkolenia.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-06.
Źródło: swprs.org, Witold Gadowski.

Wejdź

Wykład Ernsta Wolffa - usunięty z YouTube.


Warto tego wykładu wysłuchać, zanim nie zniknie z sieci. Ernst Wolff, to analityk finansowy, który opisuje w pigułce jak BlackRock, State Street, Fidelity i Vanguard opanowały cały rynek finansowy.
Ten materiał wyjaśnia jak elektroniczny kompleks finansowy zyskał władzę nad całym światem. To nie jest spiskowa teoria, tylko poważny wykład analityka finansowego.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13.
Źródło: CWL Media Group, Witold Gadowski, cda.

Wejdź

USA. Sceny jak z najgorszego horroru. Żyjącym dzieciom wycinano narządy do badań i eksperymentów.


Tytuł mówi sam za siebie. Warto to przeczytać. Szokujące praktyki na dzieciach.
Artykuł wyjaśnia jak działa biznes na tkankach pobieranych z ciał mordowanych podczas aborcji dzieci.
W takich praktykach przoduje Uniwersytet w Pittsburgu.
Administracja Biden'a wydała zgodę na wznowienie eksperymentów z wykorzystaniem części ciał abortowanych (zabijanych) dzieci.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-09-21.
Źródło: fronda.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Obligacje pandemiczne. Bank Światowy przygotowany na globalną katastrofę.


Bank światowy emituje obligacje pandemiczne. Ciekawe, co na to ci, którzy twierdzą, że nie będzie dochodu gwarantowanego (pensji społecznej wydzielanej przez rząd) i że nie zlikwidują gotówki. Co to oznacza? Już można zarabiać na pandemii spekulując finansowo.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2017-07-08.
Źródło: money.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Amish Covid: „Brak hospitalizacji, izolacji i szczepionek = odporność stada”.


Oryginalny tytuł: "Amish Covid: ‘No hospitalization, isolation or vaccines = herd immunity’ | Sharyl Attkisson".
To dosyć pocieszająca informacja. Nadania nad społecznością Amiszów, którzy żyją w zamkniętych społecznościach. Nie było u nich izolacji, nie było hospitalizacji i brak szczepienia. Amisze dziś nie chorują na C19.
Ciekawe jak takie oto informacje zinterpretują zwolennicy wprowadzania obostrzeń i preparatów medycznych zwanych szczepionkami?
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-10.
Źródło: sharylattkisson.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Co się dzieje w Chorwacji?


Oryginalny tytuł: "OPET U SVOME STILU / Milanović o epidemiji: 'Ušao sam danas u prostoriju i svi nose maske. A zašto kada su svi cijepljeni? Ove zabrane nemaju smisla'".
Prezydent Chorwacji Zoran Milanović jako człowiek odważny, lekceważy sobie zalecenia globalnego porządku pandemicznego powiedział:
„Przyszedłem dzisiaj do pokoju i wszyscy mają maski. Ale dlaczego? Wszyscy są zaszczepieni. Ci, którzy są zaszczepieni, nie są w niebezpieczeństwie, to dlaczego noszą maski? Zakazy nie mają sensu ... Certyfikaty covid to środki, które przyjęto w zeszłym roku, naruszają podstawowe wolności."
Życzymy temu panu zdrowia, bo wiemy jak kończą prezydenci, którzy sobie lekceważą globalny pandemiczny porządek.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-05.
Źródło: net.hr, Witold Gadowski.

Wejdź

Jedna światowa siedziba religii ma zostać otwarta w przyszłym roku.


Oryginalny tytuł: "One World Religion Headquarters Set to Open Next Year".
Nasz papież Pranciszek nie wpuszcza do państwa Watykan niezaszczepionych. Nie pozwala im tam pracować.
Nasz paipież również wypowiada się przychylnie i uczestniczy w pracach nad "One World Religion Church" (Kościół jednej światowej religii). Ma to powstać w Abu Dhabi i ma być tam meczet, synagoga i kościół, ale na kościele ma nie być krzyża, bo krzyż obraża muzułmanów i żydów.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-09-29.
Źródło: stateofthenation.co, Witold Gadowski.

Wejdź

Zmniejszmy liczbę ludności, aby ocalić planetę, mówi były szef finansów Wielkiej Brytanii.


Oryginalny tytuł: "Reduce Population to Save the Planet, Says Former UK Finance Chief".
Były minister finansów rządu Wielkiej Brytanii Lord Adair Turner (członek loży masońskiej) wypowiedział takie oto słowa:
"Zmniejszmy liczbę ludności, aby ocalić planetę. Zaprzestanie niekończącego wzrostu populacji zmniejszy presjęn a ekologię".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-09.
Źródło: theconservativespost.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Kanada: Nieszczepieni Kanadyjczycy nie mogą podróżować, tracą świadczenia rządowe.


Oryginalny tytuł: "Unvaccinated Canadians Can’t Travel, Lose Government Benefits".
Co się dzieje w Kanadzie? Jak w tytule. Niezaszczepieni nie będą mogli podróżować, starca zasiłki społeczne, a niezaszczepione pielęgniarki zostaną pozbawione prawa wykonywania zawodu. To są najnowsze osiągnięcia Justin'a Trudeau. Warto się temu człowiekowi przyjrzeć w związku z World Economic Forum Klaus'a Schwab'a. Tak, tak dobrze czytacie. Ciekawe czemu tego nie było w mediach głównego nurtu?
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Oszwabianie świata" z 2021-10-13: Tutaj
Warto też dodać, że w Kanadzie przedstawiono listę ponad 200 tys. pracowników federalnych, którzy nie będą musieli przyjąć prepratu medycznego zwanego szczepionką na C19 - są to, m.in. CZŁONKOWIE PARLAMENTU, sędziowie, żołnierze, marynarze, personel lotniczy, strażnicy parków (o strażników nowego porządku trzeba dbać). Oryginalny tweet: Tutaj
2021-10-13, 2021-10-07.
Źródło: technocracy.news, Witold Gadowski, Olimpia Szuwar (Twitter).

Wejdź

Co się dzieje w Irlandii w Waterford?


Oryginalny tytuł: "Waterford city district has State’s highest rate of Covid-19 infections".
Miasto Waterford ma jeden z najwyższych wskaźników szczepień w Irlandii przeciwko Covid-19, ale jedna z jego dzielnic okazała się być miejscem o najwyższym wskaźniku infekcji Covid-19 w Irlandii. W południowej dzielnicy miasta, 14-dniowa zapadalność wynosi 1486 przypadków na 100 000 mieszkańców, czyli trzy razy więcej niż średnia krajowa, czyli 493 zachorowania na 100 000 mieszkańców. Waterford ma najwyższy wskaźnik szczepień w kraju: 99,7% dorosłych w wieku powyżej 18 lat (zgodnie z ostatnim spisem) jest w pełni zaszczepionych. Hrabstwo przeszło od jednego z najniższych wskaźników zakażeń Covid-19 w Irlandii do jednego z najwyższych.
Ciekawe czemu w mediach głównego nurtu o tym cisza?
Te dane całkowicie przeczą sensowi podawania preparatów medycznych na C19 zwanych szczepionkami.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Pisał też o tym dr Wolfgang Wodarg: Tutaj
2021-10-12.
Źródło: irishtimes.com, wodarg.com.

Wejdź

List ocalonych z obozów koncentracyjnych do EMA.


W sierpniu 2021 roku ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki wysłali list do EMA, żeby powstrzymać kolejny holokaust.
W liście czytamy między innymi:
" (...) W ciągu zaledwie czterech miesięcy „szczepionki” na COVID-19 zabiły więcej osób niż wszystkie razem wzięte szczepionki dostępne od połowy 1997 r. do końca 2013 r. – czyli w okresie 15,5 roku. Jednocześnie najbardziej poszkodowaną grupą są ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 64 lat – czyli w grupie, której nie było w statystykach Covida.
Wzywamy Was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości. (...) "
2021-10-07.
Źródło: ordomedicus.org, doctors4covidethics.org.

Wejdź

Dlaczego szczepimy dzieci przeciwko COVID-19?


Oryginalny tytuł: "Why are we vaccinating children against COVID-19?"
Tłumaczenie artykułu: Tutaj
2021-10-07.
Źródło: sciencedirect.com.

Wejdź

Molnupiravir: Potrzebne są niezależne badania. Czy nowa pigułka przeciwwirusowa firmy Merck jest cudownym lekiem czy cytotoksycznym mutagenem?


Oryginalny tytuł: "Molnupiravir: Independent studies needed. Is Merck’s new antiviral covid pill a miracle drug or a cytotoxic mutagen?"
Tłumaczenie artykułu: Tutaj
Firma Merck promuje nowy lek Molnupiravir na C19.
Jak na ironię, podczas gdy firma Merck twierdzi, bez opublikowanych dowodów, że jej nowatorski, drogi i potencjalnie mutagenny lek jest „bezpieczny”, w lutym ta sama firma Merck twierdziła, również bez dowodów, że jego nieopatentowany, tani i tani dobrze ugruntowany lek iwermektyna może nie być bezpieczny.
Warto podkreślić, że właśnie firma Merck jest producentem leku iwermektyna. Wadą iwermektyny jest to, że jest tania i nie można jej opatentować. Kto wie, czy powyższe informacje o bezpieczeństwie nie są podyktowane chęcią większych zysków. Być może dlatego firma proponuje kolejny lek Molnupiravir, który nie będzie już tak tani iwermektyna. O iwermektynie można poczytać: Tutaj Tutaj Tutaj i Tutaj
Pozostaje też pytanie o skuteczność nowego specyfiku.
2021-10-06.
Źródło: swprs.org.

Wejdź

Dzieci nie umierają na covid. To dane Ministra Zdrowia! To pewne na 99,2%.


To kolejny ciekawy artykuł pana Pawła Klimczewskiego. Tym razem artykuł dotyczący dzieci i C19.
Tysiące osób nie zobaczy go ponieważ pan Paweł Klimczewski ma bana 30 dniowego na FB i jego profil wygląda jak martwy.
Taka jest cena za mówienie prawdy i blokada na prawdę.
Artykuł jest: Tutaj

Warto też przeczytać artykuł pana Pawła, pt.: "Czołgi, czołgi, komu? Komu? Bo idę do domu…". Takie to interesy robią nasi rządzący: 250 sztuk, 23 miliardy PLN czyli po 92 miliony PLN sztuka? Wychodzi po 23 mln USD sztuka. Nie trzeba być orłem, aby się dowiedzieć, że takie czołgi są po 6 mln USD.
Artykuł jest: Tutaj
2021-10-06, 2021-10-08.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian rezygnuje po tym, jak Icac ogłasza śledztwo.


Oryginalny tytuł: "NSW premier Gladys Berejiklian resigns after Icac announces investigation"
Premier Nowej Południowej Walii podała się do dymisji, gdyż brała łapówki od Astra Zeneca i Pfizer'a. W tej chwili mówi się o 10 mln USD, które poszły na promocje jej osoby. To pieniądze, które przekazali lobbyści tych firm.
O tym wszystkim dowiadujemy się też od byłego członka parlamentu, australijskiego Clive Palmer'a w artykule, pt.: "Wiele zarzutów o rozpowszechnienie przekupstwa Big Pharma w Australii…" (org. "Multiple allegations of widespread big pharma bribery in Australia…"). Tutaj i Tłumaczenie
Palmer powiedział, że „kierują nią lobbyści z Sydney, której AstraZeneca i firma Pfizer płacą dziesiątki milionów dolarów za wprowadzenie tych zasad, aby upewnić się, że szczepionki zostaną przeforsowane… to moja osobista wiedza i cieszę się, że mogę zrobić to oświadczenie tutaj, dla policji, i dla każdego.
Warto zaznaczyć, że firma Pfizer zarabia dziennie 211 mln USD o czym pisano: Tutaj. Z takim budżetem dziennym, można wysadzić (przekupić) polityków niejednego państwa.
Ciekawe czemu nie było o tym mowy w rodzimych mediach?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Wariat na swobodzie" z 2021-10-06: Tutaj
Więcej o sytuacji w Australii można przeczytać: Tutaj Tutaj i Tutaj
2021-10-06, 2021-10-01, 2021-10-03.
Źródło: theguardian.com, centipedenation.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Utrzymująca się przez rok odporność komórkowa i humoralna rekonwalescentów z powodu COVID-19.


Oryginalny tytuł: "One-year sustained cellular and humoral immunities of COVID-19 convalescents".
Tłumaczeniego tej publikacji: Tutaj
Odporność humoralna i komórkowa u ozdrowieńców conajmniej rok.
2021-10-05.
Źródło: academic.oup.com.

Wejdź

Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19: wyniki I tury.


To ważne badania, ale ciekawe czemu media o nich nie trąbiły. Co z nich wynika?
Z tych danych wynika, że przeciwciała po infekcji na wiosnę 2021 posiadało 41,6% populacji, tj. 15,9 mln osób.
W środku kwietnia było ok 60 tyś zgonów na/z covid.
To daje IFR 0,38%.
To jest smiertelność na poziomie ciężkiej grypy.
Wartość "surowa"; bez korekt na wygasanie przeciwciał i czułość/swoistość testu.
2021-10-04.
Źródło: ipsos.com.

Wejdź

RAPORT CG 3: Wpływ ograniczeń pandemicznych na zdrowie psychiczne dzieci.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "CG REPORT 3: The Impact of Pandemic Restrictions on Childhood Mental Health".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj
"(...)Znaleźliśmy 17 systematycznych przeglądów opisujących zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (trzy były preprintami Robinson 2021, Viner 2021 i Sun 2021).
Ogólnie rzecz biorąc, oceniliśmy wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie jako POWAŻNY na podstawie następujących głównych wniosków:
1. Lęk, depresja, drażliwość, nuda, nieuwaga i strach przed COVID-19 były głównymi nowo pojawiającymi się problemami psychologicznymi u dzieci podczas pandemii (Panda 2020)
2. Pandemie mogą powodować stres, niepokój, bezradność, a także społeczne i ryzykowne problemy behawioralne wśród dzieci i młodzieży (Meherali 2021)
3. Trzynaście badań wskazuje na negatywny związek między pandemią COVID-19 a jej wpływem na zdrowie psychiczne (Jones 2021)
4. Ośmiu na dziesięcioro dzieci i młodzieży zgłasza pogorszenie zachowania/jakikolwiek objawy psychologiczne (Panda 2020)
5. Zamknięcia szkół w ramach szerszych środków dystansowania społecznego mogą wiązać się ze znaczną szkodą dla zdrowia psychicznego i dobrostanu dzieci (Viner 2021)
6. Zamknięcie szkoły przyczyniło się do zwiększonego niepokoju i samotności oraz stresu, smutku, frustracji, niezdyscyplinowania i nadpobudliwości (Chaabane 2021)
7. Pogorszenie zdrowia psychicznego było bardziej widoczne u kobiet i starszych nastolatków (Chawla 2021, Samji 2021)
8. Stresory dla nastolatków obejmowały niemożność zobaczenia przyjaciół, kłótnie z rodzicami, nierozwiązywalne spory za pośrednictwem mediów społecznościowych, stres akademicki i poczucie izolacji (John 2021)
9. Powiązania społeczne (tj. powiązania rodzinne, powiązania szkolne, wsparcie społeczne), poczucie własnej wartości i zachowania prospołeczne były najczęstszymi czynnikami chroniącymi przed izolacją społeczną. (Preston 2021)
10. Komunikacja rodzic-dziecko może potencjalnie chronić przed lękiem i depresją (Panchal 2021)
11. Ogólny wpływ na wskaźniki samobójstw u dzieci i młodzieży pozostaje niepewny (Minoozi 2021, Viner 2021)(...)"
2021-10-02.
Źródło: collateralglobal.org.

Wejdź

Krytyczna ocena nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii VAERS: Czy amerykański system zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionką (VAERS) jest funkcjonującym systemem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii?


Oryginalny tytuł: "Critical Appraisal of VAERS Pharmacovigilance: Is the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) a Functioning Pharmacovigilance System?"
2021-10.
Źródło: artloft.co.

Wejdź

Powrót zakażenia SARS-CoV-2 u silnie zaszczepionych pracowników systemu opieki zdrowotnej.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Resurgence of SARS-CoV-2 Infection in a Highly Vaccinated Health System Workforce".
2021-09-30.
Źródło: collateralglobal.org.

Wejdź

Kowidowy zawrót głowy - obowiązkowa lektura.


Świetny e-book autorstwa Prof. Roman Zieliński i Prof. Kornelia Polok.
Prof. Roman Zieliński (Grupa C-19) zaprasza Państwa do pobrania e-booka pt. „Kowidowy zawrót głowy”, który jest efektem naszej wspólnej z Państwem 1,5 rocznej aktywności na profilu pana Pawła Klimczewskiego na FB.
Czytajcie póki jeszcze można.
Z tego opracowania wynikają bardzo smutne wnioski na temat skali kłamstw i manipulacji urządzonej nam przez media głównego nurtu i większości polityków. Może to wynik niewiedzy, a może ignorancji i pogoni za zyskami, popularnością i kto wie czym jeszcze? W opracowaniu pokazana jest też niewiedza, tzw. ekspertów z mediów głównego nurtu. Wyjaśniono w nim też wątpliwości dotyczące testów PCR, „bezobjawowo chorych”, stosowania masek i wielu innych.
To bardzo istotne opracowanie jest dostępne też: Tutaj i Tutaj
2021-09-29.
Źródło: ordomedicus.org, e-gene.eu.

Wejdź

Dwóch czołowych patologów ujawnia zdumiewające wyniki śledztwa w sprawie dziesięciu zgonów związanych ze szczepionkami Covid-19 – „Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego…” - materiał ocenzurowany na Youtube.


To jest wyjątkowo niewygodny materiał, dlatego zapis video z konferencji został ocenzurowany na Youtube. Oryginalny tytuł: "Two top Pathologists reveal astonishing results of investigation into ten deaths linked to the Covid-19 Vaccines – “We’ve never seen anything like it…”".
Badania dwóch wybitnych niemieckich patologów, którzy ujawniają zdumiewające wyniki sekcji wykonanych na 10 osobach, których przyczyną śmierci był C19. Część z tych osób była po przyjęciu dwóch dawek szczepionek. Obaj specjaliści (Prof. Arne Burkhardt i Prof. Walter Yang) doświadczeni patolodzy stwierdzają w tym tekście, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. 20 września zwołali specjalną konferencję z udziałem mediów, żeby przedstawić swoje wyniki badań. Z 10 zgonów, które zbadali 5 z nich bardzo prawdopodobnie nastąpiło z powodu szczepionek. 3 nastąpiły z powodu rzadkich chorób autoimmunologicznych. Co wynika z badań sekcji zwłok? Limfocyty wpadają w amok we wszystkich narządach. Nagromadzenie limfocytów niektórych tkankach przechodzi wyobrażenie. Rozwijają się węzły chłonne w niewłaściwych tkankach, np. w tkance płucnej. Powoduje to też odrywanie się śródbłonka komórek.
Prof. Walter Yang stwierdza: Nie widziałem czegoś takiego, skupisk limfocytów, a miałem do czynienia z setkami badań anatomopatologicznych. Te masy limfocytów występują na przykład zamiast białych krwinek u osób, które zmarły na C19. Następuje zlepianie się erytrocytów w naczyniu, zakrzepica. Naukowcy też pokazali zdjęcia z mikroskopu elektronowego i są to zdjęcia niezidentyfikowanych ciał obcych. Podejrzewają że są to zanieczyszczenia lub adiuwanty pochodzące ze szczepionek przeciw C19. Konieczne są następne badania.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
Zapis konferencji z polskimi napisami: Tutaj
Zapis z ocenzurowanej przez YT konferencji w języku niemieckim w okienku obok lub Tutaj.
2021-09-29 i 2021-09-26.
Źródło: theexpose.uk, Witold Gadowski, Dobrostan (Rumble).

Wejdź


Przepustka zdrowotna, biopolityczna i apartheid społeczny - Lucien Cerise.


Oryginalny tytuł: "Pass sanitaire, biopolitique et apartheid social – Lucien Cerise".
Warto się zapoznać z opinią specjalisty z zakresu mikrobiologii Lucien Cerise, który stwierdził, że nasz organizm nie wytwarza naturalnie białka S. Te szczepienia to uruchamianie w naszym ciele wojny domowej. Wojny w której organizm zwalcza sam siebie. Czeka więc nas fala nowotworów.
W skrócie jak działa preparat adenowirusowy czy genetyczny z mRNA na nasze ciało? Wnika do naszym komórek i powoduje, że zaczynają one produkować obce białko (spike), które zaczyna być zwalczane przez nasze limfocyty. Nasz system odpornościowy zaczyna niszczyć nasze własne komórki, które produkują obce białko. A to obce białko wraz z osoczem krwi rozchodzi się po całym ciele, powodując skutki, których do końca jeszcze nie znamy, bo nie zostały opisane w medycynie.
Ciekawe czemu nie ma tych informacji w mediach głównego nurtu?
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-14.
Źródło: strategika.fr, Witold Gadowski.

Wejdź

Lek na COVID-19 nie dla polskich pacjentów. MZ uznało, że nie ma wystarczających dowodów na skuteczność preparatu REGEN-COV.


Prezydent USA Donald Trump został szybko wyleczony z zakażenia C19 przy pomocy preparatu REGEN-COV (preparat eksperymentalny) i hydroksychlorochiny.
REGEN-COV oparty jest na przeciwciałach monoklonalnych, czyli aktywizuje bardzo szybko system odpornościowy. REGEN-COV jest dopuszczony do stosowania w USA i wielu innych krajach, natomiast w Polsce Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie wydała zezwolenia na stosowanie REGEN-COV.
To niebywałe jak nasze instytucje walczą na wszelkie możliwe sposoby z dostępnymi lekami.
Wystarczy sprawdzić na stronie AOTMiT, jakie są rekomendacje do farmakoterapii C19 (dokument "Farmakoterapia COVID-19 - Aktualizacja"): Tutaj. Warto zwrócić uwagę na stronie 3 i 4 na nazwiska autorów tych zaleceń i porównać to z nazwiskami osób podanych w artykule pana Macieja Pawlickiego, pt. "Konflikt interesów": Tutaj
Wnioski nasuwają się same.
O leczniu można też poczytać: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-26.
Źródło: portal.abczdrowie.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Ponad 3000 lekarzy i naukowców podpisuje deklarację oskarżającą decydentów COVID o „przestępstwa przeciwko ludzkości”.


Oryginalny tytuł: "Over 3,000 Doctors and Scientists Sign Declaration Accusing COVID Policy-Makers of ‘Crimes Against Humanity’".
Ponad 3000 lekarzy i naukowców w USA podpisuje petycję oskarżającą władze federalne w sprawie praktyk wobec pandemii (nazwane to zostało przestępstwami wobec ludzkości.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-24.
Źródło: amgreatness.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Dyrektor generalny firmy Pfizer mówi, że „normalne życie” nie wróci bez regularnych szczepień przeciwko COVID.


Oryginalny tytuł: "Pfizer CEO Says “Normal Life” Won’t Return Without Regular COVID Vaccinations".
Pan dyrektor stwierdził, że normalne życie powróci w ciągu roku, ale nie dla tych, którzy nie mają regularnych szczepień przeciw C19.
Pewnie zapomniał dodać, że nie dla tych, którzy nie mają regularnych szczepień specyfikiem firmy Pfizer. Warto zaznaczyć, że firma Pfizer zarabia dziennie 211 mln USD. Pewnie dlatego pan dyrektor tak twierdzi.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Skąd te dane o 211 mln USD na dzień? Artykuł, pt.: "Pfizer made over $211 million every day in the second quarter of this year despite its vaccine R&D was funded by taxpayers":Tutaj i Tłumaczenie
W drugim kwartale 2021 Pfizer osiągnął przychód 18 977 000 000 USD, co po podzieleniu przez 90 dni (3 miesiące) daje właśnie ~211 mln USD dziennie. O tym, co uważa pan Bourla można poczytać też: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: summit.news, Witold Gadowski.

Wejdź

Liberałowie Trudeau wprowadzą federalny system rozpoznawania twarzy dla 25 milionów posiadaczy paszportów.


Co słychać w Kanadzie?
Oryginalny tytuł: "Trudeau Liberals to implement federal facial recognition system for 25 million passport holders".
System rozpoznawania twarzy dla 25 milionów posiadaczy paszportów oparty jest na najlepszych chińskich doświadczeniach. Nazizm sanitarny postępuje.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
A tutaj wystąpienie, w którym premier Kanady Justin Trudeau przyznaje wprost, że w paszportach chodzi tak naprawdę o nagradzanie pewnymi swobodami ludzi, którzy 'postąpili słusznie', a które zostaną z kolei odebrane 'nadal stawiającym opór'... . Nie wierzycie? To słuchajcie: Tutaj
A tak wygląda segregacja sanitarna w Kanadzie. Mama przyszła na lodowisko ze swoimi dziećmi, bez paszportu covidowego. Została aresztowana. To tylko jednen z bardzo wielu przykładów: Tutaj
Więcej o sytuacji w Kanadzie można też poczytać: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: thepostmillennial.com, Witold Gadowski, Arachnid (Twitter) i Rebel News.

Wejdź

Obce DNA w systemach ssaków.


Oryginalny tytuł: "Foreign DNA in Mammalian Systems".
Prof. dr. med. Walter Doerfler, wirusolog i genetyk, ekspert niemiecki w zakresie integracji materiału genetycznego, np. DNA z genomem komórek ssaków, członek Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina twierdzi: ludzkie adenowirusy mogą powodować raka u zwierząt. Niewykluczony jest również mechanizm odwrotny, że zwierzęce adenowirusy mogą powodować raka u ludzi. Warto przypomnieć, że preparat Astra Zeneca jest oparty na adenowirusie szympansa.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Czy RNA SARS-CoV-2 może podlegać odwrotnej transkrypcji i integracji z ludzkim genomem i Tłumaczenie
To jest temat otwarty zdaniem Prof. dr. med. Walter'a Doerfler'a. Należy zaznaczyć, że Prof. Doerfler to nie jest człowiek pierwszy lepszy z ulicy, czy jeden z tych specjalistów (celebrytów) w TV. To jest specjalista, który całe życie poświecił badaniom genetycznym.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2008-07.
Źródło: wiley.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Szczepionki DNA


Oryginalny tytuł: "What are DNA vaccines? | The Economist".
Indie są pierwszym krajem, który zatwierdził nowy rodzaj szczepionki do walki z covid-19.
Dotychczas w Indiach stosowano masowo iwermektynę, z dobrymi efektami, ale w tej chwili 19-20 sierpnia indyjski organ ds. leków wydał warunkowe zezwolenie na awarjne użycie szczepionki ZyCoV-D. Jest to 1 na świecie szczepionka z DNA. Jest to wejście w absolutną manipulację genetyczną. Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: The Economist, Witold Gadowski.

Wejdź

Co się dzieje w Australii?


Oryginalny tytuł: "Unvaccinated set to lose freedoms ‘unless you get vaccinated".
Wicepremier Australii (Nowa Południowa Walia) John Barilaro stwierdził, a właściwie postawił ultimatum dla niezaszczepionych. Jeżeli do 11 października się nie zaszczepią to utracą wszystkie swobody i prawa przysługujące im jako obywatelom i ludziom. O sytuacji w Australii można też przeczytać: Tutaj i Tutaj
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
Generał porucznik Frewen, dowódca operacji COVID-Force w Australii mówi: „Upewnię się, że wszyscy dostaną dawkę do Bożego Narodzenia 2021 r….”. Powinniśmy oczekiwać natychmiastowej reakcji dyplomatycznej ze strony rządów za łamanie praw człowieka w Australii! Oczywiście ani słowa potępienia ze strony jakiegokolwiek rządu. Oryginalny tweet: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: skynews.com.au, Witold Gadowski.

Wejdź

Izraelczycy, którzy nie przyjęli trzeciej dawki szczepionki, utracą paszport covidowy.


Władze orzekły, że Izraelczycy, którzy nie przyjęli 3 dawki szczepionki utraca paszport covidowy. Już 3 dawka. A podobno 1 szczepienie miało zapewnić odporność na długi czas. Ale kto dziś o tym pamięta.
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: chnnews.pl, Witold Gadowski.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
O sytuacji w Izraelu można też poczytać: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-28.
Źródło: RMF24.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Nowy Jork: masowe zwolnienia w służbie zdrowia za niezaszczepienie się.


Tytuł mówi sam za siebie. Nowojorska służba zdrowia pozywa się niezaszczepionych. Wygląda na to, że C19 stał się swoistą religią, która ma wyprzeć chrześcijaństwo. Będzie to nowa religia sanitaryzmu, w którym należy spełniać pewne czynności rytualne. Taką czynnością rytualną jest noszenie maski (choć to niewiele daje poza salą operacyjną), ciągłe dezynfekowanie rąk (aż zejdzie skóra). Taką czynnością jest też trzymanie się od bliźniego na odległość co najmniej 2m, czy wystawianie łokcia albo nogi zamiast podawania mu dłoni, niepodawanie sobie dłoni podczas znaku pokoju podczas Mszy Świętej i taką czynnością jest też podawanie Komunii Świętej na rękę. To wszystko są czynności nowego kultu sanitaryzmu mające nas pozbawić szacunku do dzieł Pana Boga oraz świętości.
Gubernator Nowego Jorku Kathy Hochul mówi: „Szczepionka jest od Boga” i „Potrzebuję, abyście byli moimi Apostołami”. Może pani gubernator zostanie niedługo biskupem nowego kościoła sanitaryzmu za takie stwierdzenia? Nie wierzycie? To słuchajcie. Jej wystąpienie: Tutaj. Podobnie jak marksizm i leninizm, bo marksiści nie mogą sie obyć bez rytuałów. Tym razem jest to rytuał covidowy.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-27.
Źródło: chnnews.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Wróciła grypa.


Jak podaje tytuł wróciła grypa.
Te dane pokazują bardzo zastanawiające tendencje. Na 16-22 września mamy 104 856 zachorowań na grypę. Dokument z danymi jest: Tutaj i Tutaj
Porównując to z około dziewięciuset kilkudziesięciu przypadków zachorowań (albo pozytywnych wyników testów) na najsłynniejszą chorobę C19. Jednak nie to jest najbardziej zaskakujące. W województwach gdzie jest najwięcej zaszczepionych, np. pomorskie, mazowieckie jest więcej przypadków grypy niż w najmniej zaszczepionym województwie podkarpackim. Może warto się nad tym zastanowić i popatrzeć na dane z poprzednich lat? Czy naprawdę mamy coś nowego?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-16/22.
Źródło: pzh.gov.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Konflikty interesów w WHO.


Oryginalny tytuł to: "WHO Wuhan Covid-19 probe’s ‘clear’ conflicts of interest".
Tekst mówi o tym, że dotychczasowe dochodzenia WHO mające wyjaśnić źródło pochodzenia C19, spełzły na niczym, bo musiały spełznąć niczym. Trudno jest się samemu złapać za rękę. Dochodzenie nadzorował Peter Daszak, który wcześniej uczestniczył w programie uzłośliwiania koronawwrusów nietoperzy, trudno aby się załapał za własną rękę i przyznał się, że prowadził badania, które zagrażały zdrowiu ludzkości i przerodziły się w pandemię. Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2021-09-28.
Źródło: The Australian, Witold Gadowski.

Wejdź

Dlaczego korupcja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest największym zagrożeniem dla zdrowia publicznego naszych czasów.


Oryginalny tytuł: "Why the Corruption of the World Health Organization (WHO) is the Biggest Threat to the World’s Public Health of Our Time".
Artykuł mówi o korupcji w Światowej Organizacji Zdrowia. Ta korupcja zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu świata. Z tego tekstu wynika, że WHO za czasów Tedros'a Adhanom Ghebreyesus'a (etiopskiego komunisty i przyjaciela Chin) zostało niemal całkowicie uzależnione od chińskich pieniędzy, ale też od pieniędzy Bill'a Gates'a. Co ciekawe to to, że ten artykuł napisany był już w lutym 2015 r.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-29 i 2015-02.
Źródło: researchgate.net, Witold Gadowski.

Wejdź

Apel do Lekarzy oraz Naukowców o podpisanie Deklaracji przedstawionej podczas Międzynarodowej Konferencji Lekarzy i Naukowców ws. COVID-19 – Wrzesień, 2021 r.


W dniach 12-14 września 2021 r. w Rzymie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Lekarzy oraz Naukowców w kwestii obecnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19 na całym świecie.
Oryginalny tekst jest: Tutaj a tłumaczenie Tutaj
O tej konferencji można też przeczytać: Tutaj
2021-09-28.
Źródło: ordomedicus.org.

Wejdź

Dr Michał Sutkowski u Roberta Mazurka urządził niebywały festiwal kłamstw.


Pan doktor Michał Sutkowski twierdzi w programie u redaktora Roberta Mazurka (RMF FM), że 1 na 1000 dzieci chorych na COVID-19 umiera, powołuje się na przykład USA, gdzie dane mówią zupełnie coś innego. Robert Mazurek nie reaguje. Polecam całą rozmowę, nie tylko ten fragment. Wypowiedź jest: Tutaj i Tutaj
Co na to nauka?
Nauka: 0,0002-0,003% i opracowania z danymi:

"Assessing the age specificity of infection fatality rates for COVID-19: systematic review, meta-analysis, and public policy implications" (Ocena specyfiki wiekowej wskaźników śmiertelności z powodu zakażenia COVID-19: przegląd systematyczny, metaanaliza i implikacje dla porządku publicznego): Tutaj i Tłumaczenie

"Deaths in Children and Young People in England following SARS-CoV-2 infection during the first pandemic year: a national study using linked mandatory child death reporting data" (Zgony dzieci i młodzieży w Anglii po zakażeniu SARS-CoV-2 w pierwszym roku pandemii: badanie krajowe z wykorzystaniem powiązanych danych dotyczących obowiązkowego zgłaszania zgonów dzieci): Tutaj

"Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview" (Wskaźnik śmiertelności z powodu zakażenia COVID-19 w populacjach mieszkających w społeczności z naciskiem na osoby starsze: przegląd): Tutaj i Tłumaczenie

Nieładnie tak kłamstwem namawiać do przyjęcia preparatów medycznych zwanych szczepionkami.
2021-09-22.
Źródło: RMF FM, springer.com, researchsquare.com, medrxiv.org, Piotr Witczak (Twittter), Piotr D. (Twitter).

Wejdź

C-19 to jest wojna informacyjna, kwestie medyczne to tylko chwilowa taktyka.


To kolejny ciekawy artykuł pana Pawła Klimczewskiego rzucający jasne światło na to co dzieje się dookoła nas.

Warto też zwrócić uwagę na klika innych publikacji pana Pawła:
"Cyfrowa Wieża Babel czy prawdziwy Wieczernik? [OPINIA]": Tutaj

"Herod a św. Józef: karykatura władzy kontra wzór męskości": Tutaj

'Narodziny Boga wszystkich ludzi": Tutaj

"Siedem miast, siedem wspólnot, Siedem Kościołów Apokalipsy [OPINIA]": Tutaj

"Antiochia. Zapomniana „pierwsza parafia” św. Piotra": Tutaj

"Renifery i sanie? Poznaj prawdziwą historię świętego Mikołaja!": Tutaj

"Herod a św. Józef: karykatura władzy kontra wzór męskości": Tutaj

"Św. Barnaba. Pokorny przewodnik i fundator Kościoła": Tutaj

"W cieniu konfliktu USA – Iran. Turcja na stałe wraca do Afryki? [OPINIA]": Tutaj

"W 104 rocznicę tragedii Nowozelandczyków w Turcji": Tutaj

"Praktyczne zastosowanie algorytmów numeryczno-genetycznych do przewidywania przyszłości “biznesowej”: Tutaj

"Big Data bliżej do geometrii i równań różniczkowych niż rachunku prawdopodobieństwa": Tutaj

2021-08-22.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Wystąpienie prezydenta Chorwacji (Zoran Milanović) na temat szczepień.


Prezydent Chorwacji Zoran Milanović idzie pod prąd covidowej narracji. Artykuł Nszas.com na ten temat: Tutaj
Pan Prezydent skrytykował media za szerzenie covidowej paniki.
– Dzień zaczynam od CNN i kilku innych kanałów. Gdy ich słucham, zastanawiam się, czy ja jestem normalny, czy oni są szaleni. Sieją panikę, robią to od samego początku. I nie są niestety jedyni – powiedział.
– Nikt nigdy nie będzie całkowicie bezpieczny, nie ma życia bez ryzyka, bez możliwości zachorowania. Istnieją tysiące innych poważnych chorób, a my od półtora roku mówimy tylko o covid – wskazywał.
Dodał, że choć początkowo był za tym, by to rządy ingerowały w walkę z wirusem, to ma już dość nonsensów które trwają i trwają. Apelował, by covidowe szaleństwo zakończyć.
– Ci, którzy chcieli, zaszczepili się i rozwiązali swój problem – mówił prezydent Chorwacji, Zoran Milanović.
Wystąpienie pana Prezydenta Chorwacji: Tutaj
2021-09-20.
Źródło: Nczas.com, Twitter.

Wejdź

Przemówienie w ONZ prezydenta Brazylii (Jair Bolsonaro) o przymusowych szczepieniach i paszportach sanitarnych.


Tego oczywiście nie było w mediach, bo ta wiadomość nie pasuje do przyjętej narracji.
Artykuł Nszas.com na ten temat: Tutaj
Kiedy prezydent Andrzej Duda porównywał szczepienia do „praw człowieka”, prezydent Jair Bolsonaro mówił na tym samym forum o odejściu od polityki przymusowych szczepień, odrzucił pomysły szczepionkowych „paszportów” i „przepustek” i wyraził szacunek dla indywidualnej odpowiedzialności za siebie i innych każdego człowieka.
Brazylijski prezydent jest też za pozostawieniem lekarzom decyzji o sposobach leczenia, nawet przy użyciu leków nierekomendowanych”. Jego rząd wspiera szczepienia (90% dorosłych otrzymało przynajmniej pierwszą dawkę), ale nie będzie do tego nikogo zmuszał.
Całe wystąpienie pana prezydenta (można włączyć tłumaczenie): Tutaj
W poniedziałek, podczas swojej pierwszej nocy w Nowym Jorku, Bolsonaro musiał zadowolić się pizzą na ulicy – jak każdy oszczędny turysta – ponieważ nie był zaszczepiony przeciwko Covid-19. Zdjęcie jak zajadją się pizz'ą: Tutaj
Trzeba się modlić o zdrowie pana prezydenta Brazylii, bo 3 prezydentów krajów afrykańskich, którzy odważyli się mieć wątpliwości co do C19, to już się przeniosło do lepszego świata.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Gustaw - pojedynek z losem" z 2021-09-29: Tutaj
2021-09-22.
Źródło: nczas.com, Jair Bolsonaro (Youtube), Anna Maria Siarkowska (Twitter).

Wejdź

Dlaczego Polacy umierają na "NIC"?


Kolejny ciekawy artykuł pana Pawła Klimczewskiego z odnośnikami do jego opracowań na temat tego co się dzieje w Polsce i na świecie.
Rzeczywistość niekoniecznie musi być taka jak przedstawiają nam media głównego nurtu.
Wystarczy przeczytać, aby zdąć sobie sprawę jak bardzo media i politycy manipulują rzeczywistością.
Kilka słów i krótkie wystąpienie pana Pawła Klimczewskiego podczas protestów w Poznaniu (2021-09-11): Tutaj i Tutaj
2021-09-19.
Źródło: pawelklimczewski.pl.

Wejdź

Lubelski Manifest Środowisk Wolnościowych.


Warto podpisać tą petycję.
2021-09-18.
Źródło: petycjeonline.com.

Wejdź

Oświadczenie profesora Ryszarda Rutkowskiego w sprawie nagonki Naczelnej Izby Lekarskiej na lekarzy.


Warto przeczytać i wspierać tych odważnych lekarzy.
Dzisiaj na skutek działań, których dopuszczają się Prezes NIL Andrzej Matyja, NROZ lek. Grzegorz Wrona i wąska grupa ich pomocników z OIL w stosunku do przyzwoitych lekarzy i naukowców, którzy pozostali wierni przysiędze Hipokratesa i nie ulegają presji propagandy rządowej cierpi autorytet ponad 200 tysięcy lekarzy medycyny i stomatologii.
2021-09-17.
Źródło: ordomedicus.org.

Wejdź

Czym może się skończyć przyjęcie produktu medycznego na C19.


Kilka opracowań o możliwym oddziaływaniu produktów medycznych zwanych szczepionkami przeciw COVID-19:

"COVID-19: vaccination problems" (COVID-19: problemy ze szczepieniami): Tutaj i Tłumaczenie

"Acute myocarditis following Comirnaty vaccination in a healthy man with previous SARS-CoV-2 infection" (Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2): Tutaj i Tłumaczenie

"mRNA COVID-19 Vaccination and Development of CMR-confirmed Myopericarditis" (mRNA COVID-19 Szczepienie i rozwój zapalenia mięśnia osierdziowego potwierdzonego przez CMR): Tutaj i Tłumaczenie

"First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2" (Pierwszy przypadek badania pośmiertnego u pacjenta zaszczepionego przeciwko SARS-CoV-2): Tutaj i Tłumaczenie

"Takotsubo Cardiomyopathy After mRNA COVID-19 Vaccination" (Kardiomiopatia Takotsubo po szczepieniu mRNA COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

"Secondary thrombocytopenia after SARS-CoV-2 vaccine: Report of a case of hemorrhage and hematoma after minor oral surgery" (Małopłytkowość wtórna po szczepieniu SARS-CoV-2: Doniesienie o przypadku krwotoku i krwiaka po niewielkim zabiegu chirurgicznym jamy ustnej): Tutaj i Tłumaczenie

"Myocarditis and Pericarditis Following Vaccination with COVID-19 mRNA Vaccines in Ontario" (Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu szczepionkami COVID-19 mRNA w Ontario): Tutaj

"Do COVID-19 RNA-based vaccines put at risk of immune-mediated diseases? In reply to “potential antigenic cross-reactivity between SARS-CoV-2 and human tissue with a possible link to an increase in autoimmune diseases”" (Czy szczepionki oparte na COVID-19 RNA stwarzają ryzyko chorób o podłożu immunologicznym? W odpowiedzi na „potencjalną antygenową reaktywność krzyżową między SARS-CoV-2 a tkanką ludzką z możliwym powiązaniem ze wzrostem chorób autoimmunologicznych): Tutaj i Tłumaczenie

"Primary adrenal insufficiency associated with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) " (Pierwotna niewydolność nadnerczy związana z małopłytkowością zakrzepową wywołaną szczepionką Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT)): Tutaj i Tłumaczenie

"Autoimmune hepatitis following SARS-CoV-2 vaccine: May not be a casuality" (Autoimmunologiczne zapalenie wątroby po szczepieniu SARS-CoV-2: może nie być przypadkowym): Tutaj i Tłumaczenie

"Vaccine- and natural infection-induced mechanisms that could modulate vaccine safety" (Mechanizmy wywołane szczepionką i naturalnym zakażeniem, które mogą modulować bezpieczeństwo szczepionek): Tutaj i Tłumaczenie

"Vaccine-induced severe thrombotic thrombocytopenia following COVID-19 vaccination: a report of an autoptic case and review of the literature" (Ciężka trombocytopenia zakrzepowa wywołana szczepieniem po szczepieniu COVID-19: opis przypadku z autyzmem i przegląd piśmiennictwa): Tutaj i Tłumaczenie

"Acute kidney injury with gross hematuria and IgA nephropathy after COVID-19 vaccination" (Ostre uszkodzenie nerek z krwiomoczem i nefropatią IgA po szczepieniu COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

"Polyarthralgia and Myalgia Syndrome after ChAdOx1 nCOV-19 Vaccination" (Zespół bólu wielostawowego i bólu mięśni po szczepieniu ChAdOx1 nCOV-19): Tutaj i Tłumaczenie

"Lymphadenopathy Following COVID-19 Vaccination: Imaging Findings Review" (Powiększenie węzłów chłonnych po szczepieniu przeciwko COVID-19: przegląd wyników obrazowania): Tutaj i Tłumaczenie

"Nervous and Muscular Adverse Events after COVID-19 Vaccination: A Systematic Review and Meta-Analysis of Clinical Trials" (Nerwowe i mięśniowe zdarzenia niepożądane po szczepieniu COVID-19: przegląd systematyczny i metaanaliza badań klinicznych): Tutaj i Tłumaczenie

"Hyperacute reversible encephalopathy related to cytokine storm following COVID-19 vaccine" (Nadostra odwracalna encefalopatia związana z burzą cytokinową po szczepionce COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

"Skin necrosis at both COVID-19 vaccine injection sites" (Martwica skóry w obu miejscach wstrzyknięcia szczepionki COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

"Delayed cutaneous reactions after the administration of mRNA vaccines against COVID-19" (Opóźnione reakcje skórne po podaniu szczepionek mRNA przeciwko COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

"mRNA vaccines - a new era in vaccinology" (Szczepionki mRNA – nowa era w wakcynologii): Tutaj i Tłumaczenie

"Myocarditis and Pericarditis After Vaccination for COVID-19" (Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19): Tutaj i Tłumaczenie

2020-2021.
Źródło: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, publichealthontario.ca, medrxiv.org, sciencedirect.com.

Szczepionki. Eksperyment w świetle prawa.


Warto przeczytać ten artykuł.
"(...) Dzięki Michałowi Cierżnickiemu (Facebook) można sobie to oprawić w ramki i odłożyć na okazję rozmów z koronaentuzjastami:
Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, w świetle obowiązujących przepisów prawa, nosi znamiona eksperymentu medycznego. Zgodnie z art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym lub badawczym. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca.

Należy w związku z tym podkreślić, że eksperymentem będzie stosowanie nowych metod diagnostycznych opracowanych wprawdzie teoretycznie przez wysokiej klasy specjalistów, w tym przy użyciu nowoczesnej aparatury naukowej i technologii, lecz nie wypróbowanych na ludziach, bądź wypróbowanych tylko częściowo, co w konsekwencji przekłada się na okoliczność, że wszelkie skutki eksperymentu nie są przewidywalne.

Oznacza to, że eksperymentem medycznym leczniczym, w myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa, jest stosowanie nowych lub częściowo wypróbowanych produktów medycznych (profilaktycznych), w celu osiągnięcia korzyści zdrowotnej dla pacjenta. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się okolicznościom faktycznym towarzyszącym wprowadzeniu do obrotu w ramach Narodowego Programu Szczepień, szczepionek przeciwko COVID-19. Przede wszystkim należy wyjść od tego, że w Polsce nie produkuje się i nie bada się bezpieczeństwa szczepionek. Źródło, s. 8-10.(...)"
2021-09-17.
Źródło: dziennikzarazy.pl.

Wejdź

Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.


Bardzo ciekawe opracowanie prof. dr hab. Janusza Heitzmana z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej.
2020.
Źródło: psychiatriapolska.pl.

Wejdź

List Stowarzyszenia Bronimy Munduru – dla przyszłych pokoleń.


Kochani Rodacy!

"Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić". Każdy z nas wypowiadał te słowa z dumą. Każdy z nas, pamięta ten dzień. Dzień przysięgi. Stojąc w szyku widzieliśmy wzruszenie w oczach bliskich, którzy tego dnia byli przy nas. Były to szczere łzy, pełne uznania i dumy. Dziękujemy.

Kochani - dziś Wasze oczy przybrały inny blask. Są pełne strachu, obawy, smutku. Zawiedliśmy Was - przepraszamy.

Zamknęli nam usta, byście myśleli, że milczymy. Podcięli nam skrzydła, byście myśleli, że się już nie wzbijemy. Podzielili nas, byśmy czuli się samotni.

Tak bardzo się pomylili... Zaczęliśmy się wzajemnie szukać, uwierzyliśmy, że nadal potrafimy latać, a z czasem nabraliśmy odwagi, by mówić:

Niewątpliwie przyszło nam żyć w bezprecedensowych czasach. Mamy wrażenie, że na naszych oczach rozgrywają się wydarzenia, które zredefiniują układ geopolityczny na nowo. Ze smutkiem obserwujemy, że nasza ojczyzna pogrąża się w chaosie i zmierza ku krawędzi otchłani bez dna. Po półtorej roku zawirowań, dezinformacji i działań kompletnie nielogicznych podejmowanych przez kolejnych decydentów tego kraju, sami nie do końca wierzymy, że daliśmy się postawić w obecnej sytuacji.

Polacy! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy! Stoimy w przededniu wprowadzenia w Naszej Ojczyźnie ustroju totalitarnego, ohydnej segregacji sanitarnej i przymusowych eksperymentów medycznych. Zagrożenie jest ogromne, ale nadzieja równie wielka! Widzimy, że budzi się duch w Narodzie. Być może to jest właśnie moment na który tak długo czekaliśmy. Serce rośnie gdy widzimy kolejno powstające stowarzyszenia ludzi wolnych, myślących, zadających pytania i chcących dowiedzieć się prawdy. W końcu jednoczymy się ponad podziałami! Służby mundurowe też są z Wami! Nasze dopiero zawiązujące się Stowarzyszenie przyłącza się do Was i mówi jasno: Nie ma zgody służb mundurowych na wprowadzenie w Polsce ustroju totalitarnego. Nie zapomnieliśmy przysiąg które składaliśmy i zamierzamy ich dotrzymać! Macie nasze wsparcie. Razem zakończymy to szaleństwo.

- Stowarzyszenie Bronimy Munduru – Dla przyszłych pokoleń: bronimy.munduru@gmail.com
Strona tego stowarzyszenia (Jakub Kuśpit) to: http://bronimymunduru.pl/
2021-09-11.
Źródło: bronimy.munduru@gmail.com.

Wejdź

Źródła koronwirusa.


To jedna z hipotez na temat pochodzenia wirusa. Gdzie "skonstruowano" wirusa? Kim są ci "dzielni" i "wspaniali" naukowcy?
Okazuje się, że niebagatelną rolę odegrał tutaj Pirbright Institute w Wielkiej Brytanii. Ten instytut pracował nad mutacjami koronawirusów i pracował nad koronawirusami już od 2004. W 2014 opatentował "polybasic sequence" czyli najważniejsza część nowego wirusa (CoV-2). Opatentowano to pod nr US 8,828.407.B2 (z 2014)
Pirbright Insttute w Surrey zajmuje się badaniem chorób zakaźnych u zwierząt hodowlanych.
Cytat z tej strony:
"Wieloletnie doświadczenie z zakresu chorób wirusowych pomaga nam dostarczać usługi i informacje, które mogą wiązać się z pandemią COVID-19. Wyniki naszych badań opublikowano w PLOS Biology wykazały, że kolce SARS-CoV-2 zawierają regiony RaTG13 nie były w stanie skutecznie wiązać się z ludzkim receptorem ACE2. Podczas gdy zmodyfikowane RaTG13 SARS-CoV-2 mogły już wiązać się skutecznie z ludzkimi receptorami" (Bryan Charleston-dyrektor tego istytutu).
Na tej stronie możemy też przeczytać:
"Kilku naszych liderów projektu zdobyło prestiżowe nagrody finansowe rady do spraw badań biotechnologicznych oraz rady do spraw badań medycznych, a także Wellcome Trust fundacji Bill'a i Melindy Gates'ów. Odzwierciedla to wysoki szacunek z jakim badania Pirbright Institute są odbierane na całym świecie".
Powyżej podany patent dostarcza chimerowego koronawirusa, który może się wiązać z ludzkim receptorami ACE2. Wynalazek dostarcza też wirusa zawierającego chimeryczne białko S. Co łączy Pirbright Institute z Uniwersytetem North Carolina w Chapel Hill (zespół Ralph'a Barick'a, o którym pan Witold Gadowski opowiadał obszernie w zeszłym roku)?
Wywiad z Ian Lipkin: Tutaj i Tłumaczenie tutaj
Z tego wywiadu dowiadujemy się:
"(...)jeżeli mają setki próbek nietoperzy ... skąd mieliby wiedzieć, czy ten wirus był czy nie był w tym laboratorium. Chorba natomiast na pewno była 2 tygodnie przed tym jak została oficjalnie zgłoszona".
Brakujące ogniwo między Pirbright Institute a Uniwersytetem North Carolina z Chapel Hill (zespół Ralph'a Barick'a) - wywiad z Vineetem Menachery: Tutaj i Tłumaczenie tutaj
Ten naukowiec przedstawia się jako projektant wirusa chimerowego, czyli kombinowanego z dwóch innych. W tym wywiadzie czytamy:
"Wybraliśmy szczep przystosowany do myszy jako szkielet, ponieważ wtedy mogliśmy przenieść wirusa chimerycznego na zwierzęta, a zaskoczyło nas, że podobne do SARS kolce CoV, WIV1 i SHC014, wyizolowane z nietoperzy, powodowały silną chorobę u myszy humanizowanych."
Co to jest mysz humanizowana? To mysz, której wszczepiono ludzkie geny. Takie oto prestiżowe badania wykonują naukowcy i doprowadzają do tego, że choroba może przenosić się na ludzi.
Vineet Menachery przyznaje że pracował z Ralp'em Barick'em nad tym właśnie.
Z powyższych publikacji wynika wprost, że SARS-CoV-2 to chimera "wyprodukowana" w laboratorium.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Przedziwny przypadek Józefa Kleksa" z 2021-09-08: Tutaj
2021-09-08 i 2021-09-01.
Źródło: dailymail.co.uk, id-hub.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Były pracownik firmy Pfizer mówi: „Tlenek grafenu w suplementach genowych jest wykorzystywany do celów transhumanistycznych”.


Oryginalny tytuł: "Ehemalige Mitarbeiterin von Pfizer sagt: «Graphenoxid in den Gen-Präparaten (…) – Corona Transition".
Była pracowniczka wysokiego szczebla z firmy Pfizer Karen Kingston powiedziała w wywiadzie: "Tlenek grafenu w suplementach genowych jest wykorzystywany do celów trans humanistycznych".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Przedziwny przypadek Józefa Kleksa" z 2021-09-08: Tutaj
2021-09-08 i 2021-09-01.
Źródło: corona-transition.org, Witold Gadowski.

Wejdź

Czy ten enzym zwiększa ryzyko śmierci związanej z COVID?


Oryginalny tytuł: "Does this enzyme raise the chance of COVID-related death? – The Jerusalem Post".
To są wyjątkowo niepoprawne wiadomości, bo podawane przez Jerusalem Post z Izraela. The Jerusalem Post nie jest foliarskie pismo.
Naukowcy odkryli enzym, który jest genetycznie powiązany z kluczowym enzymem w jadzie węża. I to zaleziono w ciałach ofiar C19 w dawkach 20 razy większych niż dawki bezpieczne.
A w Polsce nadal nikt nie kontroluje składu produktów medycznych zwanych szczepionkami, nie wspominając też o sekcjach zwłok?
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Przedziwny przypadek Józefa Kleksa" z 2021-09-08: Tutaj
2021-09-08 i 2021-09-04.
Źródło: The Jerusalem Post, Witold Gadowski.

Wejdź

Słynny włoski psychiatra zapewnia, że ​​większość zaszczepionych przeciwko COVID „z pewnej sfery” otrzymała placebo: „Zaproponowali mi to!”.


Oryginalny tytuł: "Un famoso psiquiatra italiano asegura que la mayoría de los que se vacunaron contra el COVID, 'desde cierta esfera', recibieron placebos: "¡Me lo han propuesto a mí!"".
Czyżby kolejna teoria spiskowa stająca się faktem?
Zaraz się pewnie dowiemy, że ten słynny psychiatra zwariował.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Przedziwny przypadek Józefa Kleksa" z 2021-09-08: Tutaj
2021-09-08 i 2021-09-06.
Źródło: trikooba.com, Witold Gadowski.

Wejdź

Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem SARS-CoV-2 mRNA u dzieci w wieku 12-17 lat: analiza stratyfikowanej krajowej bazy danych.


Oryginalny tytuł: "SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A Stratified National Database Analysis".
Tłumaczenie tego artykułu: Tutaj.

"(...) Wyniki Zidentyfikowano łącznie 257 CAE. Wskaźniki na milion po dawce 2 wśród mężczyzn wynosiły 162,2 (w wieku 12-15) i 94,0 (w wieku 16-17); wśród kobiet wskaźniki wynosiły odpowiednio 13,0 i 13,4 na milion. W przypadku chłopców w wieku 12-15 lat bez chorób współistniejących, którzy otrzymali drugą dawkę szczepionki mRNA, wskaźnik CAE jest 3,7 do 6,1 razy wyższy niż ich 120-dniowe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 na dzień 21 sierpnia 2021 r. (7-dniowe hospitalizacje 1,5/100 tys. populacji ) i 2,6-4,3 razy wyższe w okresach wysokiego ryzyka hospitalizacji tygodniowych (7-dniowe hospitalizacje 2,1/100 tys.), na przykład w styczniu 2021 r. W przypadku chłopców w wieku 16-17 lat bez chorób współistniejących wskaźnik CAE wynosi obecnie 2,1 do 3,5 razy wyższe niż 120-dniowe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 i 1,5 do 2,5 razy wyższe w okresach dużej tygodniowej hospitalizacji z powodu COVID-19.

Wnioski Odsetek CAE po szczepieniu był najwyższy u młodych chłopców w wieku 12-15 lat po dawce drugiej. W przypadku chłopców w wieku 12-17 lat bez chorób współistniejących prawdopodobieństwo podania drugiej dawki CAE po szczepieniu wynosi odpowiednio 162,2 i 94,0/milion. Ta częstość występowania przekracza ich oczekiwany 120-dniowy wskaźnik hospitalizacji z powodu COVID-19 zarówno przy umiarkowanym (wskaźnik 21 sierpnia 2021 r.), jak i wysokiej częstości hospitalizacji z powodu COVID-19. Uzasadnione są dalsze badania nad ciężkością i odległymi następstwami poszczepiennego CAE. W celu zminimalizowania szkód może być wskazane ilościowe określenie korzyści z drugiej dawki szczepienia i szczepienia oprócz naturalnej odporności w tej grupie demograficznej.(...)"

2021-09-08.
Źródło: medrxiv.org.

Wejdź

130 000 przedwczesnych śmierci. Kogo zabiła reorganizacja służby zdrowia?


2021-05-07.
Źródło: pawelklimczewski.pl

Wejdź

Czwarta fala? Panowie ministrowie, nie było pierwszej a wy zdrowych ludzi do psychiatryka chcecie wysyłać? Sami tam się „ustabilizujcie”!.


Tutuł mówi sam za siebie. Tylko w mediach głównego nurtu o tym cicho.
2021-09-05.
Źródło: pawelklimczewski.pl

Wejdź

Dwóch czołowych urzędników FDA zrezygnowało z planu szczepionek przypominających administracji Bidena, mówiąc, że administracja nalegała na politykę, zanim agencja ją zatwierdziła, mówią raporty.


Oryginalny tytuł: "2 top FDA officials resigned over the Biden administration's booster-shot plan, saying it insisted on the policy before the agency approved it, reports say"
Tłumaczenie tego: Tutaj
Dwóch najważniejszych urzędników US-FDA (dyrektor i zastępcaca dyrektora Biura Badań Szczepionek) zrezygnowali ze stanowisk i ostrzegają w The Lancet przed 3cią dawką preparatu medycznego zwanego szczepionką.
Opracowanie w The lancet ma tytuł: "Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses". Dostępne jest: Tutaj
Tweet Piotra Witczaka: Tutaj
2021-09-01.
Źródło: businessinsider.com, Piotr Witczak (Twitter).

Wejdź

Eric Clapton: „To musi się skończyć! Dosyć już tego”.


(...)Eric Clapton, brytyjski gitarzysta, kompozytor i legenda muzyki rockowej w lutym 2021 r. przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca. Miał to ciężko odchorować. Jeszcze gorzej było pod drugiej dawce.
„Moje ręce i stopy albo były lodowate, albo paliły mnie, albo ich nie czułem. Przez 2 tygodnie byłem zupełnie wyłączony. … Nigdy już nie zbliżę się do igły … Ale propaganda mówi, że szczepionki są bezpieczne dla każdego.” – mówił Clapton. (...)
2021-08-30.
Źródło: nczas.com

Wejdź

Oświadczenie pod przysięgą laureata Nagrody Nobla Luca A. Montagniera złożone do Międzynarodowego Trybunału Karnego, zarzucające rządom współudział w ludobójstwie i zbrodniach przeciwko ludzkości.


"(...) Nowe dowody, w tym złożone pod przysięgą oświadczenia czołowych ekspertów, takich jak profesor Luc A. Montagnier, zostały przedłożone Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu przez prawników z kilku krajów, zarzucając rządom na całym świecie i ich doradcom współudział w ludobójstwie, zbrodniach przeciwko ludzkości i łamaniu zasad Kodeksu Norymberskiego. (...)"
Wypowiedź Luca A. Montagniera (noblisty) na temat nowych wariantów koronawirusa z powodu szczepień: Tutaj
2021-08-28.
Źródło: klubinteligencjipolskiej.pl.

Wejdź

Stan epidemii zakończył się z mocy prawa.


Nie uwierzycie jak przeczytacie tą interpretację kancelarii Lega Artis.
Zgodnie z art. 2 ust 9 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: epidemią jest "wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń, lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących”.
Obecnie pozytywnych wyników testów (zwanych błędnie zakażeniami, bo nie jest to tożsame) jest mniej niż rok temu. Pewnie teraz zmieni się definicja, albo zostanie wymyślony nowy wariant choroby.
Nie wierzycie? Ustawa jest: Tutaj
A mimo to rząd dalej rozkręca projekt pandemiczny. Absurd goni absurd.
2021-08-27.
Źródło: legaartis.pl

Wejdź

2 mln powikłań, ponad 20 tys. zgonów. Unia Europejska podała oficjalne dane na temat szczepień


"(...) Według raportu Health Impact News, podsumowującego dane zbierane przez Unię Europejską, od momentu wprowadzenia szczepionek wpłynęło 2 074 410 zgłoszeń dotyczących urazów wywołanych szczepieniami, w tym odnotowano 21 766 ofiar śmiertelnych. (...)"
2021-08-27.
Źródło: PCH24.pl

Wejdź

Pfizer / FDA: 95% oszustwa?


Jak amerykańska FDA „w pełni zatwierdziła” preparat medyczny Pfizera zwany szczepionką, jednocześnie wykluczając odpowiedzialność za produkt.
2021-08-26.
Źródło: swprs.org

Wejdź

Kolumbijscy urzędnicy przypadkowo ujawniają szczegóły dotyczące odporności Big Pharmy na niepożądane reakcje na szczepionki przeciw COVID.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Colombian officials accidentally reveal details on Big Pharma’s immunity for adverse reactions to COVID vaccines".
Tłumaczenie jest dostępne Tutaj
W tym artykule podano również ceny szczepionek i wartości kontraktów.
2021-08-20.
Źródło: ifesitenews.com.

Wejdź

Covid i Afganistan, czyli Amerykanie negocjują z Talibami.


Ciekawy artykuł pana Pawła Klimczewskiego o tym co tak naprawdę dzieje się w Afganistanie.
Dwa fragmenty z tego bardzo interesującego arykułu:
"(...)Oczywiście można tak jak w Polsce zablokować służbę zdrowia i zabić pośrednio w ten sposób setki tysięcy ludzi, ale z licznych opracowań, które zrobiłem wiemy, że są Państwa, w których żadnych nadmiarowych zgonów nie było a wirus był. (...)"
"(...)Jeszcze troszkę bełkotu politycznego z UE czyli z Niemiec: ”Ostatnie wydarzenia w Afganistanie poważnie zaszkodziły wiarygodności Zachodu” Powiedział w czwartek szef polityki zagranicznej UE. „To katastrofa dla przeciętnych ludzi, dla zachodnich wartości i wiarygodności oraz dla rozwoju stosunków międzynarodowych”, powiedział Josep Borrell na Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju Parlamentu Europejskiego. Osobiście czytam to tak: „10 lat inwestowaliśmy w nasze wojsko w środku Azji i musimy teraz uciekać w popłochu bez widoków na eksploatację Afgańskich zasobów, bo Amerykanie zmienili zdanie i chcą oddać ten kraj Rosjanom, aby oni się tam siłowali z Chinami" (...)"
Oczywiście zachęcam do przeczytania całości.
2021-08-19.
Źródło: pawelklimczewski.pl

Wejdź

Co się dzieje w hrabstwie San Diego?


Obrady (7h54min) z dnia 2021-08-17 w hrabstwie San Diego.
To jest materiał w języku angielskim zawierający wypowiedzi wielu osób na temat masek, mediów, pandemii, wolności, prania mózgów przez media, manipulacji, segregacji sanitarnej, itd.
W pkt 7 obrad mamy:
"UPDATE ON COVID-19 RESPONSE, RATIFY ACTIONS IN RESPONSE TO LOCAL HEALTH EMERGENCY AND LOCAL EMERGENCY, AUTHORIZE SINGLE SOURCE PROCUREMENT WITH ABBOTT LABORATORIES FOR TESTING EQUIPMENT, AUTHORIZE EXTENSION OF SAFER AT SCHOOL EARLY ALERT SYSTEM CONTRACT"
Wypowiadają się różne osoby (to może być bardzo pouczające dla polityków, co ludzie myślą o ich działaniach) m.in.:
W 4h15min16sek wypowiada się pani pielęgniarka, która zrezygnowała z pracy. Krótkie podsumowanie jej wystąpienia (język polski): Tutaj
W 5h02min50sek wypowiada się kolejna pani pielęgniarka.
W wielu wypowiedziach politycy nazywani są kłamcami.
Jak widać ludzie nie są tacy głupi jak myślą politycy.
W okienku obok można przewinąć do wskazanego wyżej czasu.
Wszystkie nagrania z hrabstwa San Diego: Tutaj
2021-08-16.
Źródło: sandiegocounty.gov.

Wejdź

Po Danii Norwegia rozluźnia się: szef zdrowia ogłasza koniec pandemii.


Oryginalny tytuł: "Nach Dänemark lockert nun Norwegen: Gesundheitschef erklärt Pandemie für beendet".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Sytuacja w Dani była opisana: Tutaj
2021-08-16.
Źródło: uncutnews.ch.

Wejdź

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego.


Wydrukujcie PDF listu i prześlijcie lub dostarczcie osobiście do swojego biskupa, proboszcza lub znajomego księdza.
Link do pobrania pliku PDF z tekstem: Tutaj
2021-08-12.
Źródło: Ordo Medicus.

Wejdź

Sprzeciw wobec szczepień dzieci i młodzieży przeciwko COVID-19. Oświadczenie Instytutu Ordo Medicus.


Uzasadnienie naukowe, na którym bazuje to oświadczenie: Tutaj 2021-08-12.
Źródło: Ordo Medicus.

Wejdź

Tylko DWIE firmy, Vanguard i BlackRock, kontrolują planetę, podczas gdy najbogatszy 1% świata jest właścicielem 82% światowego bogactwa.


Oryginalny tytuł: "Only TWO Companies, Vanguard and BlackRock, Control the Planet While World’s Richest 1% Own 82% of World’s Wealth".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11 i 2021-05-05.
Źródło: Humans Are Free, Witold Gadowski.

Wejdź

„Od tego szczepienia umrze więcej dzieci niż na sam wirus!” Mówi dr Robert Malone (wynalazca technologii mRNA).


Oryginalny tytuł: "More Children Will Die From This Shot Than the Virus Itself!” Says Dr. R Malone (Invenyor of mRNA Technology)"
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11 i 2021-08-07.
Źródło: London Times, Witold Gadowski.

Wejdź

COVID uderza w karnawałowy statek wycieczkowy, pomimo zaszczepienia WSZYSTKICH załogi i pasażerów.


Oryginalny tytuł: "COVID Hits Carnival Cruise Ship Despite ALL Crew and Passengers VACCINATED!"
Tłumaczenie tego: Tutaj
Jak to możliwe? Wszyscy mieli paszporty zdrowotne - "przepustki do bezpieczeństwa wiecznego" - zaszczepieni, a jednak wybuchła epidemia na statku? Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11 i 2021-08-08.
Źródło: HAL Turner Radio Show, Witold Gadowski.

Wejdź

PIP po stronie pracownika. Pracodawca nie może zmuszać do testowania i szczepienia!! – Kancelaria LEGA ARTIS – Blog.


Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11 i 2021-03-23.
Źródło: Legaartis.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Nadmiarowa śmiertelność – Polska w czołówce.


Naukowcy z Niemiec i Izraela porównali dane dotyczące tzw. nadmiarowych zgonów w czasie pandemii w 103 krajach na całym świecie. Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej.
Oto do czego doprowadziły ograniczenia rządowe i ograniczenie dostępu do usług medycznych.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11 i 2021-08-06.
Źródło: MP.pl, Witold Gadowski.

Wejdź

Dyrektor CDC przyznaje CNN, że szczepionki przeciw COVID nie zapobiegają przenoszeniu wirusa.


Oryginalny tytuł brzmi: "CDC Director Admits to CNN That COVID Vaccines Don’t Prevent Transmission of the Virus".
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11.
Źródło: CDC, CNN, Witold Gadowski.

Wejdź

Gibraltar, Islandia widzi ogromny wzrost Covid pomimo zaszczepienia ponad 90% populacji.


Oryginalny tytuł brzmi: "Gibraltar, Iceland See MASSIVE Covid Spike Despite Over 90% of Population Vaccinated".
Tłumaczenie tego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-08-11.
Źródło: NWO Report, Witold Gadowski.

Wejdź

Co zawierają umowy z dostawcami szczepionek?


Robert Malone (wynalazca technologii mRNA, którego gumkuje się obecnie z internetu, za to co podaje) udostępnił kilka przemyśleń i ustaleń, które wydobył dotyczących kontraktów zawieranych przez różne rządy z firmą Pfizer.
Fragment umowy jaką Pfizer zawarł z rządem Brazylii (prawdopodobnie w innych krajach może być podobnie):
"Nabywca będzie dysponował odpowiednim organem ustawowym lub regulacyjnym oraz odpowiednim finansowaniem, aby wypełnić zobowiązania dotyczące cięć i zapewnić odpowiednią ochronę dla firmy Pfizer BioNTech. Będzie utrzymywać takie prawa i takie finansowanie, które pozwolą na dostawę. Wymaga się aby nabywca wdrożył i utrzymał w mocy takie wymogi ustawowe lub regulacyjne, które wystarczą do spełnienia zobowiązań w umowie. Utrzyma takie wymogi regulacyjne i ustawowe tak długo jak długo to będzie konieczne. Wystarczająca ilość takich wymogów ustawowych lub regulacyjnych pozostaje w wyłącznym uznaniu dostawców."
Z tego wynika, że dostawca czyli firma Pfizer dyktuje warunki, a rząd pozbawia się władzy ustawodawczej i sadowniczej na rzecz prywatnej firmy.
Jak ktoś nie wierzy, to plik z umową miedzy Pfizer, a rządem Bazyli można pobrać: Tutaj. Zapisy, o których mowa powyżej, znajdują się np. w pkt. 9.5 umowy.
Kolejny artykuł (tłumaczenie) w którym poruszono temat szczepionek jest: Tutaj
Twitter dr Roberta W. Malone: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
Kolejny wywiad na ten temat z dr W. Golonką w Mediach Narodowych: Tutaj
Jeszcze ciekawsze są zapisy z Umowy w pkt. 5.5, 8.5, 10.1 o czym mówił pan Grzegorz Płaczek w wywiadzie Tutaj.
Mimo, że zakupy preparatów medycznych zwanych szczepionkami prowadzone są za publiczne pieniądze, informacje o tej umowie są utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Zgodnie z informacją podaną w programie zapisy tej umowy dotyczą podobno 110 krajów, w tym też prawdopodobnie Polski.
2021-08-11, 2021-09-01, 2021-10-25.
Źródło: Witold Gadowski, Media Narodowe, wRealu24.

Wejdź

Przewodniczący KEP: Nałożono interdykt na Kościół!


To bardzo ważny głos. Kościół w końcu wypowiedział się w sprawie ingerencji Państwa w życie Kościoła pod pretekstem "plandemi".
Postawiono bardzo ważne pytanie: czy takie działania Państwa nie pozostawały w sprzeczności z Konstytucją RP oraz Konkordatem?
Artykuł został też opublikowany w eKAI: Tutaj
NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI z Lichenia: Tutaj
To należy wysłuchać w całości, szczególnie kazanie ks. Dominika Chmielewskiego (3h56min34sek): Tutaj
2021-08-10 i 2021-08-06.
Źródło: eKAI, Prawy.pl.

Wejdź

Dlaczego Dania zrezygnowała z uzyskiwania odporności stada za pomocą szczepionek?


Oryginalny tytuł: Explained: Why has Denmark given up on achieving herd immunity via vaccines? Ciekawy artykuł z Tyra Grove Krause - dyrektora akademickiego duńskiej agencji ds. chorób zakaźnych SSI.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Czyżby w Danii zbliżały się wybory (wszelkie ograniczenia kowidowe są bardzo niepolityczne)?
2021-08-06.
Źródło: TheLocal.dk.

Wejdź

List otwarty Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców do biskupów polskich


Treść tego listu: Tutaj
2021-08-09.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN).

Wejdź

Co się dzieje w Izraelu?


Izrael to jeden z krajów, w którym poziom szczepień jest bardzo wysoki. Wiadomość: Dr. Kobi Haviv, earlier today on Chanel 13 @newsisrael13.
„95% ciężkich pacjentów jest zaszczepionych”.
„85-90% hospitalizacji dotyczy osób w pełni zaszczepionych”.
"Otwieramy coraz więcej oddziałów COVID”.
„Skuteczność szczepionki słabnie/zanika”.
Oryginalny tweet: Tutaj
Wyglada na to, że to o czym mówił noblista Luc Montagnier w wywiadzie, pt: "Nowe warianty koronawirusa z powodu szczepień [lektor PL]" staje się rzeczywistością: Tutaj
A tu kolejna wiadomość z Izraela. Zastępca ordynatora oddziału covidowego jednego z największych szpitali w Izraelu:
„Niezaszczepieni chorują krócej i często łagodniej, podczas gdy choroba zaszczepionych trwa dłużej i ma bardziej poważny przebieg.”Zaprzeczenie oficjalnej narracji, że szczepionki łagodzą przebieg". Oryginalny tweet: Tutaj
Izraelski minister zdrowia ogłosił, że trzecia dawka będzie podawana wszystkim osobom powyżej 12 roku życia, a ważność paszportu szczepionkowego będzie wynosić 6 miesięcy (zarówno po drugiej jak i po trzeciej dawce). Oryginalny tweet: Tutaj
MZ do MSW - na wizji przy włączonych mikrofonach: „Nie ma medycznego ani epidemiologicznego uzasadnienia dla paszportu Covid („zielona przepustka”), ma on na celu jedynie wywieranie nacisku na niezaszczepionych, aby się zaszczepili”. Oryginalny tweet: Tutaj
2021-08-05.
Źródło: Ordo Medicus (Twitter), Ran Israeli, newsisrael13.

Wejdź

W pełni zaszczepiony Gibraltar widzi 2500 PROCENTOWY wzrost w przypadkach COVID-19 dziennie, inicjuje nowe blokady.


Oryinalny tytuł: "Fully-Vaxxed Gibraltar Sees 2500 PERCENT SPIKE in COVID-19 Cases Per Day, Initiates New Lockdowns" Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Gibraltar: 99% społeczeństwa jest w pełni zaszczepiona. Pomimo tego kraj odnotował 2500% wzrost zakażeń. To chyba musi być sprawka tego 1% niezaszczepionych ale z drugiej strony wszyscy inni są przecież zaszczepieni. W koło Macieju... Oryginalny tweet: Tutaj
2021-08-04.
Źródło: bigleaguepolitics.com.

Wejdź

Metr to metr - nawet jeśli jest czas korony


Oryginalny tutuł: Ein Meter ist ein Meter – auch, wenn Coronazeit ist.
Bardzo trafna analiza fałszywej pandemii w szwajcarskim dzienniku on-linoe "Die Ostschweiz".
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
2021-08-02.
Źródło: Ostschweizer Medien AG

Wejdź

Główny patolog nalega na więcej sekcji zwłok zaszczepionych osób.


Oryginalny tutuł: Chef-Pathologe pocht auf mehr Obduktionen von Geimpften.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Prof. dr n. med. Peter Schirmacher - Dyrektor Instytutu Patologii Kliniki Uniwersyteckiej Heidelberg (to jeden z najlepszych uniwersytetów w Niemczech) i członek Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina, udzielił wywiadu niemieckiej agencji prasowej dpa. Schirmacher jest kierownkiem dużego projektu badawczego w Heidelbergu, który jest sponsorowany przez rząd landowy i zajmuje się autopsją zmarłych na Covid i po szczepieniu. Czołowy niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung opublikował materiał dpa i napisał następujące słowa:
"W Badenii-Wirtembergii patolodzy współpracowali więc z prokuraturą, policją i lekarzami rezydentami, donosi Schirmacher. Sekcję zwłok przeszło już ponad 40 osób, które zmarły w ciągu dwóch tygodni od zaszczepienia. Schirmacher zakłada, że od 30 do 40 procent z nich zmarło po szczepieniu. Jego zdaniem częstość śmiertelnych następstw szczepień jest niedoceniana – to politycznie wybuchowa wypowiedź w czasach, gdy kampania szczepień słabnie, szybko rozprzestrzenia się wariant delta i dyskutuje się o ograniczeniach dla osób niezaszczepionych."
#SzczepimySie zaatakowało podających treść tego artykułu, bo bardzo mocno zaprzecza narracji rządowej: Tutaj
Kto stoi za #SzczepimySie? Nie uwierzycie. Ten tweet wyjaśnia wszystko:
"Codziennie czytacie, że Wasze argumenty i cytowane badania są "manipulacją", "informacją pozbawioną otoczenia badawczego", a "szczepionki są w pełni bezpieczne i skuteczne". Kto wam udziela "odpowiedzi"? Konto @szczepimysie, się czyli @tomaszmatynia @michalskamarta @OliwiaSkora"
Tomasz Matynia, z wykształcenia politolog, doświadczenie zawodowe wyłącznie w marketingu, PR i gabinecie politycznym. Obecnie: dyrektor Gabinetu Politycznego, dyrektor CIR i członek rady CBOS, prowadzący konto @szczepimysie.
Marta Michalska, wykształcenie filologiczne (ukrainistka), doświadczenie zawodowe wyłącznie w marketingu i PR. Obecnie zastępca dyrektora CIR i prowadząca konto @szczepimysie.
Oliwia Skóra, z wykształcenia medioznawca i marketigowiec, doświadczenie zawodowe wyłącznie w marketingu, PR i gabinecie politycznym. Obecnie zastępca dyrektora CIR i prowadząca konto @szczepimysie.
Oryginalny tweet (już usunięto - cenzura nie śpi)A: Tutaj
Jakby ktoś miał wątplwości co to CIR=Centrum Informacyjne Rządu w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Twitter Ordo Medicus: Tutaj
2021-08-01.
Źródło: Süddeutsche Zeitung, Ordo Medicus, Piotr Matka (Twitter).

Wejdź

Posty pana Pawła Klimczewskiego z wiosny 2020.


Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
Post 1. "Liczby, które do nas docierają zwykle są pozbawione odpowiedniej miary...": Tutaj
Post 2. "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową." Tutaj
Post 3. "O modelach genetycznych. Praktyczne zastosowanie algorytmów numeryczno-genetycznych do przewidywania przyszłości biznesowej": Tutaj
Post 4. "EUROMOMO, czyli kto ma uszy niechaj słucha!": Tutaj
Post 5. "Gruźlica a sprawa polska. *Rozbroiłem* ten temat": Tutaj
2021-07-31.
Post 6. "Wielka Brytania: Struktura zgonów na Wielkanoc i wszystko jasne. Tylko śmierć jest prawdziwa.": Tutaj
Post 7. "My tu liczymy wirusy a świat się zmienia! Od kilku tygodni Amerykanie wycofują się z Iraku, z Azji!": Tutaj
Post 8. "Alchemik i śmierć. Stara, perska, piękna opowieść.": Tutaj
Post 9. "Bociany i korelacje a dzieci z kapusty.": Tutaj
Post 10. "Maseczki i choroby "odmaseczkowe". Walka z wirusem nas zabije. ": Tutaj
2021-07-31.
Źródło: Paweł Klimczewski.

Wejdź

Szwecja: Pomimo wariantów, bez blokad, bez codziennych zgonów z powodu Covid.


Oryginalny tutuł: Sweden: Despite Variants, No Lockdowns, No Daily Covid Deaths.
Szwecja. Bez lockdownu. Jak teraz, z perspektywy prawie 1.5 roku oceniać modele przewidujące rząd wielkości więcej zgonów? Do dzisiaj Szwecja ma poniżej 15 tys zgonów C19.
Tweet dr Pawła Basiukiewicza: Tutaj
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
2021-07-30.
Źródło: AIER, Paweł Basiukiewicz (Twitter).

Wejdź

USA, Texas; Nałoży grzywne w wysokosci $1000 na firmy wymagajace od ludzi noszenia masek.


Kto nie wierzy niech czyta. To wiedza bardzo reglamentowana.
Tutaj jest oryginalny tweet: Tutaj
Link do dokumentu podpisanego przez gubernatora: Tutaj
2021-07-29.
Źródło: Executive Department Austin,Texas.

Wejdź

Zakaz obowiązku szczepień - Resolution 2361 (2021).


Tutuł tej rezolucji: "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations".
Zakaz obowiązku szczepień został przyjęty przez Trybunał Europejski dnia 17 czerwca 2021 o 15:38:43.
Mimo to nadal próbuje się wywierać nacisk nieformalny, a media głównego nurtu milczą o tym. W tej rezolucji jest mowa o zakazie obowiązku szczepień.
W punkcie 7.3.1 czytamy:
"(...) dopilnować, aby obywatele byli informowani, że szczepienie nie jest obowiązkowe i że nikt nie jest pod presją polityczną, społeczną lub inną, aby się szczepić, jeśli tego nie chcą;(...)"
A w pukcie 7.3.2 podano:
"(...)dopilnować, aby nikt nie był dyskryminowany z powodu nieszczepienia, z powodu możliwych zagrożeń dla zdrowia lub braku chęci do szczepienia;(...)"
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Każdy kto ma wątpliwosci może się na to powływać, tak samo jak na Art. 39 Konstytucji RP, który brzmi:
"(...)Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. (...)"
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Pomruki jesieni" z 2021-07-22: Tutaj
2021-07-22.
Źródło: Parliamentary Assembly, Witold Gadowski.

Wejdź

Pismo do Biskupa Grzegorza Kaszaka.


Pismo można pobrać: Tutaj i Tutaj
Treść odczytana: Tutaj
Komentarz do tego zamieścił pan Grzegorz Płaczek: Tutaj
2021-06-24 i 2021-07-21.
Źródło: Polska Siła Jaworzno, Grzegorz Płaczek (ToSieSamoKomentuje).

Wejdź

PISMO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NIEZALEŻNYCH LEKARZY I NAUKOWCÓW DO MINISTRA ZDROWIA o zatrzymanie eksperymentów medycznych na polskich niemowlętach i dzieciach.


Plik PDF z tym pismem znajduje się: Tutaj
Statystyki zgonów z powodu COVID-19 znajdują się: Tutaj i Tutaj
Trzeba tylko pamiętać jak te zgony są klasyfikowane i że zgon "z C19" i "od C19"to dwie różne rzeczy.
A i tak ta klasyfikacja nie jest zbyt pewna i oczywista i pozwala na spore manipulacje.
Na podstawie tych danych i innych opracowań Polskie Stowarzyszenie Naukowców i Lekarzy przygotowało to pismo do Ministra Zdrowia.
2021-07-19.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN).

Wejdź

Informacje dotyczące kardiolipiny.


Te materiały pokazują mechanizm uszkadzania mitochondriów przez białko kolca, które jest produkowane pod wpływem preparatów szczepionkowych. Białko kolca powoduje powstawanie przeciwciał przeciw kardiolipinie. I to właśnie może determinować przebieg choroby. Brak kadiolipiny powoduje zaburzenia na poziomie mitochondriów komórek. Kardiolipina to organiczny związek chemiczny z grupy glicerolofosfolipidów. Występuje w wewnętrznej błonie mitochondriów. Zmniejsza przepuszczalność błony, przyczyniając się do większej wydajności energetycznej na poziomie oddychania komórkowego. Kardiolipina potrzebna jest do oddychania na poziomie komórkowym. Blokowanie kardiolipiny przez białko kolca, powoduje duszenie się na poziomie komórkowym.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Żółte opaski na rękawy" z 2021-07-15: Tutaj
Trochę o tym było: Tutaj i Tutaj
2021-07-15.
Źródło: Straight Healthcare, Journal of Biomedical Research.

Wejdź

GRAPHENE OXIDE DETECTION IN AQUEOUS SUSPENSION.


W tych badaniach wykyto w preparatach nazywanych "szczepionkami" grafen. Grafen jest toksyczny dla organizmu.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Żółte opaski na rękawy" z 2021-07-15: Tutaj
2021-07-15.
Źródło: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA, SPAIN.

Wejdź

Naukowcy wskazali miejsca w genomie, związane z ciężkim przebiegiem COVID-19.


Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Żółte opaski na rękawy" z 2021-07-15: Tutaj
2021-07-09 i 2021-07-15.
Źródło: Leksykon.

Wejdź

Jan Pospieszalski: Szczepionki nie zapewniły odporności. Potwierdzają to sami medycy.


2021-07-06.
Źródło: Do rzeczy.

Wejdź

Apel Prof. Ryszarda Rutkowskiego.


"Trzy dni temu dowiedziałem się, że w domu dziecka w Nowym Dworze Gdańskim dzieci są zmuszane do szczepienia przeciwko CV19. Natychmiast skontaktowałem się z dziećmi z tej placówki, które potwierdziły, że są zmuszane. Według pani dyrektor i wychowawcy, nawet opiekunowie prawni nie mogą podjąć decyzji, bo ta jest „narzucona z góry”. Obecnie z dwoma prawnikami walczymy o ten dom dziecka i wszystko idzie w dobrym kierunku. To dyrekcja działa niezgodnie z prawem. Bardzo mi zależy, by Państwo nagłośnili ten problem na swoich profilach, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch dni dowiedziałem się o kolejnych domach dziecka, w których dzieci są przymuszane i nawet sprzeciw opiekunów prawnych nie jest brany pod uwagę. Obawiam się, że to problem w skali całego kraju. Wielu ludzi, którym ważny jest los małoletnich napewno będzie szukać kontaktów do takich dzieci czy ich opiekunów. Każdy uratowany to sukces. Trzeba to nagłośnić. Będę bardzo wdzięczny. Dzieciaki napewno też. Miłego dnia dla wszystkich."

Wpis udostępniony też u pana Pawła Klimczewskiego: Tutaj (niestety link stał się niedostępny).
Link do tego postu w innym miescu: Tutaj
2021-07-03.
Źródło: Prof. Ryszard Rutkowski.

Wejdź

Zapalenie mięśnia sercowego występujące po szczepieniu szczepionkami opartymi na mRNA COVID-19.


Jak w tytule.
Artykuł opublikowany w JAMA Network.
Oryginalny tytuł: "Myocarditis Occurring After Immunization With mRNA-Based COVID-19 Vaccines".
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Pisało też o tym PCH24: Tutaj
2021-06-29.
Źródło: JAMA - American Medical Association.

Wejdź

Próby zamknięcia ust dr Włodzimierzowi Bodnarowi.


Artykuł ze strony przychodni, pt: "Kłamstwa Rzecznika Praw Pacjenta o amantadynie."
A wszystko tylko dlatego, bo dr W. Bodnar odważył się leczyć osobiście pacjentów.
Taktyka walki władz z C19, polega na zastraszaniu ludzi, pozbawieniu ich leczenia (teleporada), a lekarzy, którzy mają odwagę leczyć osobiście należy zdyskredytować i zniszczyć.
Na końcu można znaleźć badania i doniesienia z całego świata o amantadynie. Warto się z tym zapoznać.
2021-07-01.
Źródło: Optima.

Wejdź

Liczne pytania o skuteczność szczepionek. Głos krytyków.


2021-06-30.
Źródło: Do rzeczy.

Wejdź

Informacje o leczeniu C19?


Informacje o leczeniu są pomijane i wyciszane.
Mówił o tym Prof. Peter McCullough w trakcie zeznań przed komisją Usług Zdrowotnych i Społecznych (HHS Health and Human Services ) Senatu Texasu. Materiał dostępny: Tutaj
Organizacja The Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) wydała opracowanie dotyczące leczenia C19, pt. "A Guide to Home-Based COVID Treatment, Step-By-Step Doctors’ Plan That Could Save Your Life".
Strona, z której można pobrać dokument: Tutaj
Zaktualizowaną listę protokołów stosowanych we wczesnym leczeniu i profilaktyce C19 można znaleźć na stronie: Tutaj
Schemat leczenia ze strony przychodni Optima (dr Włodzimierz Bodnar): Tutaj
Opracowanie (dr n. med. Beata Wrodycka-Żytkowska) Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców - PSNLiN, pt. "Podstawowa profilaktyka przeciwwirusowa, którą polecamy wszystkim, codziennie w okresie jesieni i wiosny".
Warto też przeczytać artykuł PSNLiN, pt.:
PROTOKÓŁ PROFILAKTYKI I LECZENIA COVID-19 na podstawie doniesień naukowych.
Strona FLCCC Alliance z protokołami leczenia i ich strona z filmami i wystąpieniami lekarzy: Tutaj.
Nieoficjalne materiały (leczenie z receptą i bez recepty) są też: Tutaj i Tutaj
Schematy leczenia ze szwajcarskiej strony SWPRS: Tutaj i tłumaczenie: Tutaj
Materiały z UK - The British Ivermectin Recommendation Development Group (BIRD): Tutaj
Protokół dr. Shankra Chetty z Afryki Południowej, który tak jak wielu innych lekarzy nie notują śmiertelności. On trochę sprostował patologie. Jest to ośmiodniowy protokół leczenia C19 oparty o leki przeciwhistaminowe, przeciwserotoninowe i stabilizujące komórki tuczne są w użyciu też w Indiach. Tylko trzeba wiedzieć który i kiedy zastosować. Link do tego materiału jest: Tutaj Tutaj i Tutaj.
Oczywiście leczenie C19 należy konsultować z lekarzem (najlepiej takim, który nie popadł w paranoję związaną z C19) - są to materiały informacyjne.
Wygląda na to, że C19 można a nawet należy leczyć od 1 dnia, a nie czekać na duszności czy pogorszenie stanu. Bardzo ważny jest bezpośredni i regularny kontakt z lekarzem, o czym wielokrotnie wspominał dr Włodzimierz Bodnar. Teleporadą tego się nie zrobi.
Uwagi do paracetamolu i jemu pochodnych w stosowaniu u osób z C19: Tutaj
Zbiór różnych opracowań dotyczących stosowania środków w leczeniu C19 (chodzi o wczesne leczenie): Tutaj i Tłumaczenie
Co ciekawe, o amantadynie wspominano na łamach "Menadżera zdrowia" już w 2020-03-29 - uwaga w artykule na sieci zmieniono datę na 2021-03-21 choć był on dostępny już 2020 (dr hab. n. med. Cezary Pakulski): Tutaj. Można też było o tym przeczytać w maju 2020 na stronie Prof. dr hab. n. med. Waldemara Machały: Tutaj (już usunięte) i Tutaj (pdf) (już usunięte).
Schemat leczenia zaproponowany w tamtejszym opracowaniu (jeśli chodzi o amantadynę) przypomina ten u dr Włodzimierza Bodnara (są pewne różnice). To niebywałe jak te informacje były pomijane i wyciszane przez media, a przecież te opracowania były znane ponad rok temu.
Co ciekawe to Iwermektyna znalazła się na oficjalnej stronie NIH jako lek na C19: Antiviral Therapy (Terapia Antywirusowa) . Czyli to oznacza, że osoby nazywane dotychczas szurami i foliarzami mieli rację co do leków.
2021-06-26.
Źródło: The Association of American Physicians and Surgeons, Optima, covid-19-nieznane-fakty, swprs.org, BIRD, c19early.com, termedia.pl, machala.info, psnlin.pl, covid19criticalcare.com/pl/, odysee.com/@FrontlineCovid19CriticalCareAlliance:c, wonderland.org.za, emlct.com, covid19treatmentguidelines.nih.gov.

Wejdź

Polacy nie są narodem antyszczepionkowców, ale… Dr Basiukiewicz specjalnie dla nas!


2021-06-18.
Źródło: Nczas.com.

Wejdź

Holenderska piłkarka ręczna Yvette Broch poinformowała niespodziewanie o swojej rezygnacji z udziału w olimpiadzie w Tokio. Odmówiła przyjęcia “szczepionki na kowid”.


Yvette Broch jako jedyna nie przyjęła szczepionki. Dowiedziała się, że podczas igrzysk będzie dyskryminowana. Będzie jej wolno spotykać się z innymi członkami drużyny tylko podczas treningów i meczów. Pozostały czas spędzi w odosobnieniu. Nie będzie jej wolno swobodnie poruszać się po mieście. Nawet posiłki będzie musiała spożywać odizolowana od swoich koleżanek z drużyny.
Yvette Broch sprzeciwiła się takiemu traktowaniu i ogłosiła rezygnację z udziału w igrzyskach. Informacja podana też przez Polsat Sport: Tutaj
2021-06-25.
Źródło: Polityka Polska, Wolna Polska Opole, Polsat Sport.

Wejdź

The Challenge of Covid-19 Vaccines for the Immunosuppressed.


Czy osoby z obniżoną odpornością są chronione przez szczepionki?
Według tego artykułu, 46% osób z nowotworami krwi i szpiku kostnego nie wytworzyło żadnych przeciwciał nawet po dwóch dawkach szczepionki.
Z tego wynika, że osoby z osłabionym układem immunologicznym mogą wcale nie wytworzyć pod wpływam szczepionek przweciwciał, ale też mogą mieć uboczne skutki szczepień.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-16 i 2021-06-23.
Źródło: WIRED

Wejdź

Delta-Variante sechsmal tödlicher bei Covid-Geimpften | UNSER MITTELEUROPA.


Według tego artukułu wariant Delta jest 6x bardziej śmiertelny dla osób zaszczepionych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-08 i 2021-06-23.
Źródło: UNSER MITTELEUROPA, Extreme News

Wejdź

Heart inflammation condition looked like heart attack in kids, pediatrician says.


Opis przypadków zapalenia mięśnia sercowego u nastolatków. Wszyscy byli szczepieni.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-23.
Źródło: CNN Newsource.

Wejdź

SARS-CoV-2-mediated dysregulation of metabolism and autophagy uncovers host-targeting antivirals.


Według tego artykułu wirusy manipulują metabolizmem komórkowym i procesami recyklingu makro cząsteczek. Rozregulowany metabolizm może prowadzić do odpowiedzi zapalnych i autoimmunologicznych, co obserwuje się u pacjentów z ciężkim i długotrwałym przebiegiem C19. Według tych badań wirus zmienia metabolizm komórek i jest chorobą komórkową.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-21 i 2021-06-23.
Źródło: Nature.

Wejdź

No point vaccinating those who’ve had COVID-19: Findings of Cleveland Clinic study.


Badania, które wskazują, że nie ma sensu szczepić tych osób, które przeszły C19. To są wyniki badań w klinice w Cleveland.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-23.
Źródło: News-Medical.net.

Wejdź

Studium na temat skutków zdalnego nauczania - Uniwersytet Goethego.


Wnioski z tego studium są fatalne. Efektywność zdalnego nauczania można porównać z czasem wakacji.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-21 i 2021-06-23.
Źródło: Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Wejdź

Will Vaccine Passports Be Our New Segregated Reality?


Najświerzsze informacje odtyczące szczepionek i identyfikatorów biometrycznych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Warto tam zaglądać: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-23.
Źródło: Truth Talk UK.

Wejdź

University of Florida Lab Finds Dangerous Pathogens on Children’s Masks.


Laboratorium Uniwersytetu Floryda znajduje niebezpieczne patogeny w maskach dzieci.
W maskach dzieci znaleziono 11 niebezpiecznych patogenów, w tym bakterie wywołujące błonice, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych.
Czy w Polsce ktoś to bada?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
Piszą też o tym: Tutaj
2021-06-23.
Źródło: University of Florida.

Wejdź

Białko kolcowe SARS-Cov-2 jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.


Z tego artykułu wynika, że białko "spike", które powstaje w naszym organizmie po wprowadzeniu tzw. "szczepionek" czy to wektorowych czy genetycznych, może być szkodliwe na poziomie komórkowym.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-22 i 2021-06-23.
Źródło: PubMedInfo.

Wejdź

Różne stanowiska między EMA i WHO.


EMA 2021-05-28 wydała pozytywną opinię na temat rozszerzenia wskazań stosowania szczepionki Pfizera dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat.
Dokument EMA jest Tutaj
W tym samym czasie WHO stwierdziła, że:
"W tej chwili dzieci nie powinny być szczepione. Nie ma jeszcze wytaczających dowodów na skuteczność szczepionek. Nadal nie wiemy w jakim stopniu szczepionka pozwala uniknąć zakażenia i przenoszenia wirusa na inne osoby".
Co ciekawe ten zapis w dokumencie WHO zdążył się już zmienić.
Dokument WHO jest Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-23.
Źródło: EMA, WHO.

Wejdź

Koronawirus. Izrael: Dobowa liczba zakażeń najwyższa od dwóch miesięcy – Koronawirus SARS-CoV-2.


Pomimo wyszczepienia większości populacji Izraela. Czyżby to efekt szczepień?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-22 i 2021-06-23.
Źródło: Rzeczpospolita.

Wejdź

Koronawirus: Zakażenia u zaszczepionych w izraelskiej armii.


Jak w tytule. Zakarzenia mimo, że byli zaszczepieni dwukrotnie dawką Pfizer/BioNTech.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Godzina pąsowej róży" z 2021-06-23: Tutaj
2021-06-21 i 2021-06-23.
Źródło: Rzeczpospolita.

Wejdź

Nikt nie ma prawa żądania okazywania, tzw. "paszportów covidowych". Stanowisko UOD RP.


Jak w tytule. Stanowisko Urzędu Ochrony Danych: Tutaj
Cytat z tego:
"Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu."
2021-06-23.
Źródło: Urząd Ochrony Danych.

Wejdź

Kto jest właścicielem Big Pharma + Big Media? Nigdy nie zgadniesz.


Oryginalny tytuł: "Who Owns Big Pharma + Big Media? You’ll Never Guess."
Z obu poniższych artykułów wynika, że dwie firmy Vanguard i BlackRock posiadają większość zasobów na naszej planecie.
Tłumaczenie tego: Tutaj
Kolejny artykuł na ten temat: Tutaj
I jego tłumaczenie: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nas posiada?" z 2021-08-11: Tutaj
2021-06-18 i 2021-08-11.
Źródło: Children's Health Defense, Humans are free, Witold Gadowski.

Wejdź

Wywiad z Krzysztofem Szczawińskim: "Zrozumieć pandemię".


Wywiad z Krzysztofem Szczawińskim. Bardzo mocno wyciszono tego człowieka, choć jego model już w kwietniu przewidział koniec epidemii. W mediach głównego nurtu oczywiście była o tym cisza.
2021-06-21.
Źródło: NCzas i WRealu24.

Wejdź

List otwarty od lekarza w obronie polskich dzieci – Sumienie, które nie pozwala milczeć.


List lekarki Katarzyny Ratkowskiej do Pana Prezydenta RP i Premiera Mateusza Morawieckiego.
Informacje o testach i eksperymentach na małoletnich w Rzeszowie.
2021-06-15.
Źródło: ORDO MEDICUS.

Wejdź

New Discovery Shows Human Cells Can Write RNA Sequences Into DNA – Challenges Central Principle in Biology.


To odkrycie burzy dotychczasową narracje naszych krajowych ekspertów, którzy cały czas twierdzili, że nie ma możliwości aby informacja z mRNA przepisywała się na DNA, czyli znacząco wpływała na nasz kod genetyczny.
Ta publikacja pokazuje coś zupełnie innego i ciekawe jak teraz nasi eksperci to wyjaśnią.
To podważa zaufanie do ekspertów, albo to są mylne wyniki badań. To należy sprawdzić.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-12 i 2021-06-16.
Żródło: SciTechDaily.

Wejdź

Metformin Suppresses Monocyte Immunometabolic Activation by SARS-CoV-2 and Spike Protein Subunit 1.


Kolejne badanie, z którym warto się zapoznać.
Badanie wykorzystuje myszy bez wirusów i bada nowy mechanizm działania niektórych przeciwciał specyficznych dla białek kolca patogennych wirusów takich jak SARS-CoV-2. Te patogenne przeciwciała indukowane są podczas infekcji i wiążą się z wrażliwymi komórkami i tkankami, jak na przykład uszkodzone komórki nabłonka płuc. Inicjują trwale samo atakującą odpowiedź immunologiczną. Prowadzą także do poważnych stanów. Wywołują burze cytokinowe, czasem nawet śmierć oraz syndrom ARD. Mogą tez być odpowiedzialne za choroby autoimmunologiczne.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-16.
Żródło: bioRxiv.

Wejdź

Italy bans AstraZeneca Covid vaccine for under-60s after teen death | News | The Times.


Włochy zakazują szczepionki AstraZeneca Covid dla osób poniżej 60 roku życia po śmierci nastolatki.
To orzeczenie rządu włoskiego jest spowodowane śmiercią kilku nastolatków.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-14 i 2021-06-16.
Żródło: The Sunday Times.

Wejdź

Komunikat EMA ws. przypadków zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 – Aktualności – Szczepienia – Medycyna Praktyczna dla lekarzy .


W artykule można przeczytać między innymi:
"(...) Do maja 2021 roku do bazy EudraVigilance wpłynęły zgłoszenia zapalenia mięśnia sercowego w okresie po szczepieniu preparatem Comirnaty (122 przypadki), Moderna (16 przypadków), Vaxzevria (38 przypadków). Nie zgłoszono żadnego przypadku w okresie po szczepieniu preparatem Janssen/Johnson&Johnson. Do maja 2021 roku do bazy EudraVigilance wpłynęły zgłoszenia zapalenia osierdzia po szczepieniu Comirnaty (126 przypadki), Moderna (18 przypadków), Vaxzevria (47 przypadków) oraz Janssen/Johnson&Johnson (1 przypadek). (...)"
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-14 i 2021-06-16.
Żródło: bioRxiv.

Wejdź

Outbreaks of delta variant spark concern at Calgary hospital.


Wariant delta w Kanadzie w szpitalu w Calgary. Stwierdzono, że chorują na niego zaszczepieni. W jednym ze szpitali 6 osób z personelu i 16 osób z pacjentów zaszczepionych dwoma dawkami zachorowało na wariant delta.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-12 i 2021-06-16.
Żródło: CBC News.

Wejdź

Delta-Variante für Geimpfte wohl tödlicher als bisherige Covid-Mutationen – FOCUS Online .


Według tego artykułu, wariant delta (hinduski) będzie prawdopodobnie bardziej śmiertelny dla osób zaszczepionych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-16.
Żródło: Focus Online.

Wejdź

Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection.


Szczepionki oparte na mRNA białka "spike" budzą w nauce coraz większe wątpliwości. Białko "kolca" SARS-CoV-2 inicjuje sygnalizację komórkową w komórkach gospodarza i implikuje możliwe konsekwencje immunologiczne przeciw C19, ale one mogą rozlewać się szerzej.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-01 i 2021-06-16.
Żródło: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine.

Wejdź

Spike protein is very dangerous, it’s cytotoxic (Robert Malone, Steve Kirsch, Bret Weinstein).


Białko kolczaste jest bardzo niebezpieczne, jest cytotoksyczne.
Wywiad: dr Robert Malone, Steve Kirsch, dr Bret Weinstein.
Kim jest dr Robert Malone? To wynalazca technologii mRNA w zastosowaniu do szczepionek.
Twierdzi on, że przed wprowadzeniem szczepionek na rynek przeprowadzono zbyt mało badań, a naukowcy nie traktowali tych informacji poważnie. Obecnie w USA notuje się 68 razy więcej zgonów dziennie przez działania uboczne szczepionek przeciwko COVID, niż wynosi średnia wobec innych szczepionek.
Jak się uchronić? dr Robert Malone twierdzi, że należy stosować prebiotyki, leki rozrzedzające krew, witaminę D. To zmniejsza śmiertelność o 85%.
A tutaj artykuł twierdzący coś zupełnie odwrotnego: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
Dr Robert Malone został za swoje stwierdzenia usunięty z Wikipedii (jest tylko w wersji niemieckiej). Pisało o tym "Do Rzeczy" w artykule: "Ostrzegał przed szczepionką. Wynalazca technologii mRNA usunięty z Wikipedii": Tutaj
Artykuł na PubMedInfo, pt. "Dr Robert Malone o zagrożeniach terapii genowych na C-19": Tutaj
2021-06-16 i 2021-07-06.
Żródło: Youtube, Do Rzeczy, PubMedInfo, .

Wejdź

How 12 times more people are dying from cancer than Covid | Daily Mail Online.


Dwanaście razy więcej osób umiera na raka niż Covid-19.
Kto by jednak na to zwracał uwagę? Nowotwory nie stanowią wiadomości dnia.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-04-10 i 2021-06-16.
Żródło: Daily Mail.

Wejdź

Szczepienia na Covid-19 nieobjęte ubezpieczeniami. Są traktowane jako eksperyment medyczny.


Jak w tytule.
W związku z powyższym, w razie jakichkolwiek problemów (wystąpienie NOP), będzie trudno ubiegać się o jakiekolwiek rekompensaty.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-05-13 i 2021-06-16.
Żródło: Rzeczpospolita.

Wejdź

FDA Finds 60 Million COVID Vaccine Doses Were Potentially Contaminated: Report .


Amerykańskie FDA podało, że 60 milionów dawek szczepionek Johnson & Johnson przeciw COVID było potencjalnie skażonych: raport.
Będą wycofane z rynku.
Czy w Polsce ktoś prowadzi takie badania?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-11 i 2021-06-16.
Żródło: The Western Journal.

Wejdź

Cleveland Clinic: Already Had COVID? Vaccine Provides No Added Benefit.


Badanie Cleveland Clinic wykazało, że szczepionka stosowana dla dzieci i młodzieży nie daje żadnych dodatkowych korzyści.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polityka i hipnoza" z 2021-06-16: Tutaj
2021-06-09 i 2021-06-16.
Żródło: Cleveland Clinic, Children's Health Defense.

Wejdź

Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021- walka z covid-19.


Raport pana Pawła Klimczewskiego oparty na danych urzędów państwowych. Prezentacja wybranych, ilościowych aspektów tragicznych skutków "walki" z wirusem covid-19 w Polsce w okresie od marca 2020 do maja 2021.
Spis treści:
1. W Polsce i w wielu krajach europejskich nie było pierwszej fali zgonów.
2. Covid-19 nie jest bardziej zjadliwy niż podobne wirusy sezonowe.
3. Są w Europie kraje, gdzie nie było żadnych nadmiarowych zgonów.
4. Epidemiologia jako nauka zaprzecza informacjom płynącym z rządowych komunikatów.
5. "Liczba zakażonych" w Polsce nigdy nie była znana.
6. Blokada szpitali i masowy rozwój innych chorób śmiertelnych zakończony hekatombą przedwczesnych śmierci.
7. Hekatomba zgonów niecovidowych 2020/2021.
8. Dane o zgonach covidowych nie mają źródła w procesach naturalnych, jakim jest umieranie.

Dodatkowo jeszcze post pana Pawła Klimczewskiego z 2021-07-01 z podsumowaniem zgonów w okresie 4.10.2020-9.05.2021: Tutaj Tutaj i Tutaj
Ten raport jest dostępny też na stronie pana Pawła Kliczewskiego: Tutaj
2021-06-10 i 2021-07-01.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN).

Wejdź

Gubernator Texas'u podpisuje prawo zakazujące wymagania paszportów covidowych i segregacji sanitarnej.


Dzisiaj podpisałem ustawę, która zabrania firmom z Texas'u lub podmiotom pozarządowym wymagania paszportów szczepionek lub jakichkolwiek informacji o szczepionkach.
"Vaccine passports are now prohibited in the Lone Star State."
"Paszporty szczepionkowe są teraz zabronione w stanie Texas."
Czy Europa i reszta świata zmierza ku upadkowi, segregacji sanitarnej i komunie? Wielki reset, itd?
Podał tą informację gubernator Texasu Greg Abbot: Tutaj
Twitter gubernatora Abbott'a: Tutaj
2021-06-08
Żródło: Gubernator Texas'u Greg Abbott.

Wejdź

COVID FRAUD – Big lawsuits to start in next few weeks against WHO, WEF, CDC, PHE and World Leaders for ‘Crimes against Humanity’.


W najbliższych tygodniach rozpoczną sie duże procesy sądowe przeciwko WHO, World Economic Forum i amerykańskiemu CDC.
Procesy te zakładane są przez grupy obywateli pod hasłem: "zbrodnie przeciw ludzkości".
Od lipca 2020 r. Komitet Śledczy Corona w Niemczech przyjął zeznania wielu międzynarodowych naukowców i ekspertów. Komitetem kierował adwokat dr Reiner Fuellmich, który potwierdził w ekskluzywnym wywiadzie z Jamesem Delingpole, że „W ciągu najbliższych 2 lub 3 tygodni rozpocznie się wiele bardzo dużych procesów sądowych, a wtedy zobaczymy, czy prawne system jest całkowicie pod kontrolą drugiej strony, w co wątpię”.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
i 2021-06-09.
Żródło: The Daily Expose.

Wejdź

Pfizer Skipped Critical Testing and Cut Corners on Quality Standards, Documents Reveal.


Warto przeczytać ten artykuł.
Według tego artykułu, firma Pfizer przed podaniem do oceny przez Europejską Agencję Leków (EMA) swojego preparatu w ogóle nie przeprowadziła tradycyjnych badań farmakokinetycznych. Nie przeprowadziła też badań dotyczących biodystrybucji białka, które będzie produkowane. Nie przekazała też żadnych danych dotyczących genotoksyczności nowego preparatu.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-06-07 i 2021-06-09.
Żródło: Children's Health Defense.

Wejdź

Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients | Clinical Infectious Diseases | Oxford Academic.


Co wynika z tych badań?
Potwierdzono eksperymentalnie u 13 osób personelu medycznego szpitala (Brigham and Women’s Hospital) zaszczepionych szczepionką mRNA już po 1 dniu obecność białka "kolca" S i białka S1 pochodzącego ze szczepionki w OSOCZU.
Nieprawdą jest, że białko produkowane przez preparaty szczepionkowe nie przenika do krwi i osocza.
Autorzy tego badania twierdzą, że znaczenie kliniczne tego badania jest nieznane i powinno być dalej badane (co w języku naukowym oznacza, to wysoce niepokojący wynik musimy się nad tym pochylić).
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-05-20 i 2021-06-09.
Żródło: Clinical Infectious Diseases, Oxford Academic.

Wejdź

Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread | Virology Journal | Full Text.


Publikacja z 2005 roku, kiedy jeszcze nie było SARS-CoV-2 w planach. Wtedy był SARS.
Według tej publikacji, Chlorochina skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się SARS w hodowli komórkowej.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2005-08-22 i 2021-06-09.
Żródło: Virology Journal.

Wejdź

Probable Link Found Between Pfizer’s COVID Shot and Heart Inflammation.


Prawdopodobny związek miedzy szczepionką Pfizer'a a nagłymi atakami serca.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-06-06 i 2021-06-09.
Żródło: https://thevaccinereaction.org/

Wejdź

MÉDICO NOMINADO AL NOBEL DICE QUE ‘LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA INFANTIL ES UN EXPERIMENTO HUMANO COERCITIVO QUE CONSTITUYE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD’.


Dr. Vladimir Zev Zelenko, M.D. twórca protokołu skutecznego leczenia C19, twierdzi, że ci którzy chcą podawać nieletnim eksperymentalne preparaty zwane "szczepionkami" to zbrodniarze przeciwko ludzkości.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-06-09.
Żródło:

Wejdź

Maile dr. Anthony Fauci Emails.


Dużo ciekawych rzeczy można przeczytać w tych mailach.
Szczegółowo mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-06-09.
Żródło: Witold Gadowski

Wejdź

'Gain-of-Function Godfather': Bombshell emails link Dr Fauci to Wuhan lab leak theory.


Tylko w Polsce o tym jakoś cicho.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Szczegółowo mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Facet z czarną walizką" z 2021-06-09: Tutaj
2021-06-03 i 2021-06-09.
Źródło: Sky News Australia.

Wejdź

KULT przeciw apartheidowi. Zespół nie zagra koncertów organizowanych tylko dla zaszczepionych.


„W związku z tym, że zaczynają pojawiać się pogłoski o koncertach i festiwalach przeznaczonych tylko dla zaszczepionych, chcemy opublikować w tym miejscu naszą decyzję. Grupa KULT nie bierze udziału w koncertach, na które będą wpuszczani tylko ludzie zaszczepieni” – napisali muzycy w mediach społecznościowych.
2021-06-05.
Źródło: PCH24

Wejdź

Nie zaszczepisz się? Zapłacisz mandat i pokryjesz koszty leczenia. To nie wszystko! Oto propozycje restrykcji i kary dla niezaszczepionych.


Takie oto pomysły mają nasi specjaliści.
Polityka represji wobec niezaszczepionych.
Jak widać ekspertom wszystko wolno.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nie z rządem tego prądem" z 2021-06-02: Tutaj
2021-06-08 i 2021-06-02.
Żródło: Gazeta Wrocławska.

Wejdź

French Medical Doctor: COVID-19 Injections Increasing DEATHS and New Infections – The Evidence is Overwhelming.


Według tej publikacji dr Gérard Delépine twierdzi szczepionki na C19 prowadzą do nowych zakażeń i śmiertelności.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Kto nie z rządem tego prądem" z 2021-06-02: Tutaj
2021-05-27 i 2021-06-02.
Żródło: Vaccine Impact.

Wejdź

Dlaczego w Polsce są małe szanse na rzetelną debatę w sprawie Covid-19.


Artykuł dr n. med. Zbigniewa Martyki na temat obecnej sytuacji.
2021-05-30
Źródło: http://zbigniew.martyka.eu

Wejdź

Dr Rand Paul do dr Fauci: Igracie z Matką Naturą.


Stenogram z przesłuchania dr Anthony Fauci.
Tylko w Polsce o tym cicho.
2021-05-26
Źródło: PubMedInfo, TV THEHIGHWire.

Wejdź

Wicemarszałkowie, Sejmu Ryszard Terlecki i Senatu Marek Pęk porwani do tańca na 5.Świętokrzyskim Festiwalu Smaków w Tokarni! [WIDEO, FOTO].


Tak wyglądała zabawa naszej władzy na 5.Świętokrzyskim Festiwalu Smaków w Tokarni! (22 - 23 maja 2021).
Brak dystansu. Brak maseczek. Duże zgromadzenie.
Szkoda tylko, że Boże Ciało, które w tym roku było 3 czerwca nie mogło odbyć się jak dawniej z procesją ulicami naszych wiosek i miast ze względu na obostrzenia sanitarne.
W ilu naszych kościołach odczytano w ogłoszeniach parafialnych taki oto tekst:
"W najbliższy czwartek 3 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. Także w tym roku, w związku z pandemią i ograniczeniami, procesja przejdzie tylko wokół kościoła (...)"
W niektórych parafiach podawano jeszcze w ogłoszeniach: "Na procesji obowiązują maseczki".
O tym wydarzeniu można też przeczytać: Tutaj
2021-05-23
Źródło: Gazeta Krakowska i echodnia.eu.

Wejdź

4 mld na pandemiczne dodatki dla lekarzy. Dyrektorzy szpitali: dostają do 15 tys. zł za dyżur.


Tytuł sam mówi za siebie.
2021-05-22.
Żródło: ONET.

Wejdź

„Nieprawdopodobnie duży przyrost liczby chorych” | Onkologia – Medycyna Praktyczna dla pacjentów.


Jak w tytule
Oto do czego doprowadził brak leczenia i dostępu do opieki. Nikt się tym nie przejmuje?
2021-05-21.
Żródło: Medycyna Praktyczna.

Wejdź

Impact of daily high dose oral vitamin D therapy on the inflammatory markers in patients with COVID 19 disease.


Badania na temat oddziaływania witaminy D.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-20 i 2021-05-26.
Żródło: Nature.

Wejdź

Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19.


Gorzej niż choroba? Przegląd niektórych możliwych lecz niezamierzonych konsekwencji szczepionek mRNA przeciwko COVID-19.
Publikacja, nad którą warto się zastanowić.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-10 i 2021-05-26.
Żródło: International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research.

Wejdź

Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients.


Ciekawy tekst, z którego wynikają jeszcze ciekawsze wnioski.
Jak już wiemy białko "spike" powoduje uszkadzanie mitochondriów komórek i chorobę naczyniową.
Jest coraz więcej dowodów na taki przebieg.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-20 i 2021-05-26.
Żródło: Oxford Academic.

Wejdź

New PHE Study Says AstraZeneca Vaccine is Just 66% Effective. What Happened to “90% in the Over-65s”?


Nowe badanie PHE mówi, że szczepionka AstraZeneca jest skuteczna tylko w 66%. Co się stało z „90% w wieku powyżej 65 lat”?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-19 i 2021-05-26.
Żródło: Lockdown Sceptics.

Wejdź

CDC probes rare cases of heart inflammation in vaccinated teens, young adults.


Amerykańskie CDC bada dziesiątki zgłoszeń zapaleń mięśnia sercowego u nastolatków i młodych ludzi dorosłych po szczepieniu. Zwykle występują te dolegliwości do 4 dni po drugiej dawce Moderny i Pfizera.
Jakie będą efekty długotrwałe?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-25 i 2021-05-26.
Żródło: Washington Post

Wejdź

Pfizer/BioNTech illegale perchè sperimentale : sentenza dell'Alta Corte della Nuova Zelanda.


Sąd Najwyższy Nowej Zelandii, gdzie wprowadzono drakońskie przepisy, na wniosek 43 lekarzy, którzy skierowali powództwo do tego sądu oświadczył co następuje:
"W odpowiedzi na zapytanie 43 lekarzy orzekamy, że dopuszczenie eksperymentalnej szczepionki Pfizer/BioNTech do masowego użytku jest nielegalne i stanowi naruszanie ustawy o lekach, bo trwają badania kliniczne do kwietnia 2023 roku.
Co ciekawe, badania kliniczne pozostałych koncernów szczepionkowych będą ukończone później."
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
List lekarzy z Nowej Zelandii znajduje się: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-20 i 2021-05-26.
Żródło: Organizzazione Mondiale Per la Vita.

Wejdź

Massive Fälle von Impf-Nebenwirkungen sprengen EMA Datenbank.


Serwer Europejskiej Agencji Leków (EMA) zatkał się. Dlaczego? Liczba skutków ubocznych szczepionek zasypała bazę danych EMA. Jest tak duża liczba zgłoszonych przypadków, że po 4 miesiącach intensywnych szczepień serwer EMA nie jest w stanie już przetwarzać danych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-19 i 2021-05-26.
Żródło: https://tkp.at/

Wejdź

Will Mutations in the Spike Protein of SARS-CoV-2 Lead to the Failure of COVID-19 Vaccines?


Czy mutacje w białku kolca SARS-CoV-2 doprowadzą do niepowodzenia wszystkich szczepionek Covid-19?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-04-21 i 2021-05-26.
Żródło: Journal of Korean Medical Science.

Wejdź

Pfizer-Studie: 79% geimpfter Kinder über 12 Jahre entwickelten Nebenwirkungen.


W Polsce trwa nachalna propaganda na szczepienie dzieci.
Badania właśnie Pfizer'a na temat szczepień dzieci.
Pfizer prowadził badania na 1097 dzieciach w wieku od 12 do 15 lat z zastosowaniem swoich preparatów. U 79% (866 z 1097) zaszczepionych dzieci wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. 466 miało odczyny łagodne, 393 umiarkowane i 7 ciężkie.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-20 i 2021-05-26.
Żródło: Pfizer i Report24.

Wejdź

Dlaczego szef firmy Pfizer się jeszcze nie zaszczepił?


Szef Pfizera nie zaszczepił się swoim specyfikiem pomimo, że ma ma 59 lat. Oczywiście przed boom'em szczepionkowym pan Bourla sprzedał swoje akcje w firmie Pfizer. Jak uzasadnia w wywiadzie dla CNBC, mając 59 lat i będąc w dobrym stanie zdrowia nie jest on w grupie szczególnego ryzyka a jego zdaniem "nie jest do końca właściwe, aby otrzymał szczepionkę przed innymi osobami, które potrzebują jej bardziej".
I MY MU WIERZYMY.
Jego wypowiedź: Tutaj
Ciekawe czemu teraz planuje się szczepić dzieci, skoro nie są w grupie ryzyka?
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2020-12-18 i 2021-05-26.
Żródło: Profilaktyka Zdrowotna.

Wejdź

Moderna CEO Worked Under Pharma Billionaire Who is Great Friends with Chinese Dictator Xi Jinping and Pushed for Wuhan Virology Lab.


Dyrektor generalny Moderna - Stephane Bancel pracował wcześniej w firmie Pharma Billionaire, która była własnością chińskiego multimiliardera, przypadkowo przyjaciela chińskiego dyktatora Xi Jinpinga.
I pan Stephane Bancel pracował razem z przyjacielem dyktatora Xi Jinpinga nad wyposażaniem laboratorium Wuhan.
Potem ten pan znalazł się w zarządzie firmy Moderna, która zrabia teraz krocie na handlu szczepionkami.
Co za zbieg okoliczności?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Szczególnie niebezpieczny sen wariata" z 2021-05-26: Tutaj
2021-05-26.
Żródło: https://rightedition.com/

Wejdź

Miałeś COVID? Prawdopodobnie będziesz wytwarzał przeciwciała na całe życie .


Oryginalny tytuł: "Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime"
Tłumaczenie tego: Tutaj
Czy to oznacza, że szczepienie osób które przeszły C19 (w jakikolwiek sposób) jest bez sensu?
2021-05-26.
Żródło: Nature.

Wejdź

Wpływ szczepień na ilość zakażeń.


Artykuł dr n. med. Zbigniewa Martyki na temat szczepień.
Wyglada na to, że to o czym mówił noblista Luc Montagnier w wywiadzie, pt: "Nowe warianty koronawirusa z powodu szczepień [lektor PL]" staje się rzeczywistością.
Wywiad z Luc Montagnier można obejrzeć: Tutaj
2021-05-21.
Źródło: http://zbigniew.martyka.eu

Wejdź

Szwecja robi różnicę. Znowu.


Koniec pandemi testów PCR w Szwecji?
Oryginalna wiadomość znajduje się na stronie Szwedzkiej Agencji Zdrowia Publicznego, pt.
"Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19"
"Wytyczne dotyczące kryteriów oceny braku zakażenia covid-19"
Link: Wejdź
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
2021-05-21.
Żródło: Do Rzeczy.

Wejdź

Do the NIH and WHO COVID treatment recommendations need to be fixed?


Ciekawy tekst o lekarstwach i terapiach.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
2021-05-16 i 2021-05-19.
Żródło: Trial Site News.

Wejdź

Vaccinating children against SARS-CoV-2.


Publikacja dotycząca szczepienia dzieci.
Opracowanie Department of Biology, Emory University, Atlanta GA, USA.
Wskazuje, że szczepienie dzieci przeciw SARS-CoV-2 obecnie jest trudne do uzasadnienia w przypadku większości dzieci w większości krajów.
W opracowaniu można przeczytać następujące informacje:
"(...)Additionally, depending on the relative durations of immunityinduced by vaccines and infection, and the rate ofviral antigenic change, vaccinating children mightincrease the frequency of large seasonal epidemics, leading to overall increases in virus inducedmorbidity and mortality.(...)"
"(...)Dodatkowo, w zależności od względnego czasu trwania odporności wywołanej szczepionkami albo infekcją oraz szybkości zmian antygenowych wirusa, szczepienie dzieci może zwiększyć częstotliwość dużych sezonowych epidemii, prowadząc do ogólnego wzrostu zachorowalności i śmiertelności wywołanej wirusem. (...)"
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
2021-05-13 i 2021-05-19.
Żródło: BMJ, Department of Biology, EmoryUniversity, Atlanta GA, USA.

Wejdź

Co się dzieje w Texas'ie? Wiedza reglamentowana i niepoprawna politycznie.


Tego nie usłyszymy w mediach głównego nurtu.
Texas ma otwarte stadiony, restauracje. Nie ma żadnego lockdown'u od dawna. Nikt masek nie musi nosić. Trwa powrót do normalności, a właściwie normalne życie trwa.
Jaki jest efekt tego wszystkiego?
W ciągu ostatnich dni 0 śmieci na C19.
Najmniejsza liczba przypadków zachorowań na C19 w ciągu ostatnich 13 miesięcy.
Najmniej hospitalizacji od 11 miesięcy.
Podał tą informację gubernator Texasu Greg Abbot: Tutaj
Twitter gubernatora Abbott'a: Tutaj
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
2021-05-17 i 2021-05-19.
Żródło: Gubernator Texas'u Greg Abbott, Witold Gadowski.

Wejdź

Keine Atemwegserkrankung: Corona ganz andere Krankheit als gedacht.


Kolejny artykuł wskazujący na to, że C19 może być chorobą naczyniową.
Badania Prof. Uri Manor'a z Salk Instutute for Biological Studies.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
2021-05-19.
Żródło: InFranken.

Wejdź

Koszt/korzyści blokady Covid-19: krytyczna ocena literatury.


Oryginalny tytuł tego artykułu: "Covid-19 Lockdown Cost/Benefits: A Critical Assessment of the Literature".
Badania na temat szkód czynionych populacji prze lockdown'y.
Wyniki tych badań są miażdżące dla polityków, którzy wprowadzali ograniczenia.
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
Zaktualizowane opracowanie z 2021-09-29 na łamach International Journal of the Economics of Business jest również dostępne: Tutaj
Artykuł mówi o tym jakie są koszty/korzyści wynikające z lockdown'u. Wnioski są porażające. Na samym końcu tego opracowania we wnioskach można przeczytać:
"(...)Blokady nie są tylko nieskuteczną polityką, muszą być uważane za jedną z największych katastrof politycznych wszechczasów w czasie pokoju. (...)"
Mówił też o tym pan dr n. med. Piotr Witczak w wywiadzie, pt. Badania ws. lockdownu? Dr WITCZAK: to NIE MA wpływu na pandemię! || Jaka jest prawda?
Dodatkowo warto przeczytać opracowanie, pt.: "SZCZEPIENIE DZIECI PRZECIWKO COVID-19. NIEWIELKIE KORZYŚCI, ISTOTNE RYZYKO"
2021-04, 2021-05-19, 2021-09-29 i 2021-11-28.
Żródło: sfu.ca, Douglas W. Allen, International Journal of the Economics of Business, PCH24, naszkobior.pl.

Wejdź

Covid Surges In 4 Of 5 Most Vaccinated Countries — Here’s Why The U.S. Should Worry.


Spośród 5 krajów (Izrael, Chile, ZEA, Bahrajn i Seszele), które przodują w dziedzinie zaszczepienia ludności, aż w 4 władze borykają się z nagłymi wybuchami nowych fal epidemii COVID-19. Na Seszelach ilość zachorowań wynosi teraz 328 przypadków na 100tys osób.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Polska Zjednoczona Prawica Redystrybucyjna" z 2021-05-19: Tutaj
2021-05-19.
Żródło: Forbes.

Wejdź

US-Ärzte schlagen Alarm: Menschen können nach der Impfung eine Gefahr für die Ungeimpfte darstellen.


Organizacja lekarzy "America’s Frontline Doctors" bije na alarm.
Ludzie po szczepieniu mogą stanowić zagrożenie dla niezaszczepionych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Metoda „Debilitation”" z 2021-05-13: Tutaj
2021-05-06 i 2021-05-13.
Żródło: uncutnews.ch.

Wejdź

Immunity after SARS-CoV-2 infections | Nature Immunology.


Długotrwała odporność z aktywacją limfocytów T pozostaje silna u ozdrowieńców i o wiele słabsza u osób zaszczepionych.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Metoda „Debilitation”" z 2021-05-13: Tutaj
2021-04-19 i 2021-05-13.
Żródło: Nature.

Wejdź

Weeks After Texas Reopened, Health Experts Look for Impact – WSJ.


Artykuł mówiący o tym że od 10 marca gubernator Greg Abbott zniósł mandat dotyczący masek i pozwolił firmom działać na pełnych obrotach.
Liczba zakażeń od 10 marca spadła o 1848 przypadków.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Metoda „Debilitation"" z 2021-05-13: Tutaj
2021-03-26 i 2021-05-13.
Żródło: Wall Street Journal.

Wejdź

Sharri Markson. Chinese document discussing weaponising coronaviruses provides 'chilling' information - Sky News Australia.


Ten materiał pokazuje, że SARS-CoV-2 pochodzi z laboratorium w Chinach i powstał na bazie badań chińsko-amerykańskich.
Tylko w Polsce o tym cicho jakoś.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Metoda „Debilitation"" z 2021-05-13: Tutaj
2021-05-13.
Żródło: Sky News Australia, Witold Gadowski.

Wejdź

Natychmiastowe globalne użycie iwermektyny zakończy pandemię COVID-19. Twierdzą eksperci. Polska Agencja Prasowa SA.


To są jakieś leki?
Nawet PAP to podał. Tylko odnośniki im się nie załączyły prawidłowo.
Tytuł sam mówi za siebie.
Czemu w Polsce nadal jedyną drogą postępowania wobec C19 są nieprzebadane do końca preparaty medyczne (genetyczne), tzw. "szczepionki" w 3 fazie badań, których długofalowych efektów nikt nie jest w stanie przewidzieć?
2021-05-10.
Źródło: PAP.

Wejdź

Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19.


To są jakieś leki?
Przegląd pojawiających się dowodów wykazujących skuteczność iwermektyny w profilaktyce i leczeniu COVID-19.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Źródło: American Journal of Therapeutics.

Wejdź

SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2.


Ta publikacja może wywrócić dotychczasową wiedzę o C19.
Jeżeli to okażę się prawdą to być może należy się leczyć na zupełnie inną chorobę.
Wg tych badań C19 nie jest chorobą układu oddechowego, ale jest chorobą układu naczyniowego.
A to zmienia medyczną postać rzeczy.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym obszernie pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Jedenaste przykazanie" z 2021-05-05: Tutaj
2021-05-31 i 2021-05-05.
Żródło: American Heart Association Journals, Circular Research, Witold Gadowski.

Wejdź

Stay-at-home policy is a case of exception fallacy: an internet-based ecological study.


Publikacja Nature wskazuje, że blokady były zupełnie nieskuteczne w różnych miejscach na świecie i nie przyczyniły się do zmniejszenia liczby zgonów z powodu COVID-19.
Badania przeprowadzono w 87 regionach na świecie.
Pobyt w domach nie wiązał się, ze zmniejszoną smiertelnością.
Blokady okazały się nieskuteczne.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Jedenaste przykazanie" z 2021-05-05: Tutaj
2021-05-03 i 2021-05-05.
Żródło: Nature.

Wejdź

Poniżej podani reprezentanci Polski z partii PiS w UE głosowali za paszportami covidowymi.


Poniżej podani członkowie zjednoczonej prawicy głosowali za paszportami covid'owymi (segregacją sanitarna obywateli) - to są ludzie, którzy podobno mieli bronić naszej wolności, a w mediach mają usta pełne pięknych haseł:
1. Witold Waszczykowski; 2. Adam Bielan; 3. Joachim Brudziński; 4. Anna Fotyga; 5. Zbigniew Kuźmiuk; 6. Ryszard Legutko; 7. Beata Mazurek; 8. Andżelika Możdżanowska; 9. Karol Karski; 10. Izabela Kloc; 11. Joanna Kopcińska; 12. Zdzisław Krasnodębski; 13. Tomasz Poręba; 14. Elżbieta Rafalska; 16. Bogdan Rzońca; 17. Jacek Saryusz-Wolski; 18. Beata Szydło; 19. Dominik Tarczyński; 20. Grzegorz Tobiszowski; 21. Jadwiga Wiśniowska; 22. Kosma Złotowski;
Jak ktoś nie wierzy, proszę sprawdzić.
Szczegóły są: Tutaj
Plan obrad jest: Tutaj
Nie wierzmy w to co mówią politycy zjednoczonej prawicy w TV czy rozgłośniach katolickich. Sprawdzajmy, co robią i jak głosują. Po czynach ich poznamy.
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Jedenaste przykazanie" z 2021-05-05: Tutaj
Warto też wysłuchać: WIELKA ŚCIEMA PASZPORTU COVIDOWEGO. Cyfrowa tożsamość czy zniewolenie wirtualne?
2021.
Żródło: UE, Witold Gadowski, Buntownik Jutra (YouTube)

Wejdź

Inhibition of acid sphingomyelinase by ambroxol prevents SARS-CoV-2 entry into epithelial cells.


Ambroksol zapobiega wnikaniu SARS-CoV-2 do komórek nabłonka?
To są jakieś leki?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Topór wisi w powietrzu" z 2021-04-28: Tutaj
2021.
Żródło: Journal of Biological Chemistry.

Wejdź

Prof. Stefan W. Hockertz. "Kinder der Nacht".


"Dzieci nocy"
Badanie immunologa prof. Stefan'a W. Hockertz'a dowodzi, że wymóg noszenia maseczek będzie miał trwały wpływ na zdrowie i postępowanie młodego pokolenia.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Płaskoekranowcy i myślący" z 2021-04-21: Tutaj
I na zakończenie mały dodatek. Zobaczcie do czego doprowadza brak ekspozycji twarzy u dzieci: Tutaj
2021-04-14 i 2021-04-21.
Źródło: Rubikon.

Wejdź

Wojna o amantadynę, czyli schizofrenia po polsku. Dlaczego autorytety medyczne przypuściły atak na ten lek?


W Lublinie rozpoczęły się badania kliniczne nad amantadyną. Prowadzi je Prof. Konrad Rejdak.
Największe wady amantadyny?
Jest stara, więc wygasły na nią prawa patentowe.
Jest tania (to chyba najgorsza wada).
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Płaskoekranowcy i myślący" z 2021-04-21: Tutaj
2021-04-17 i 2021-04-21.
Źródło: Gazeta Krakowska.

Wejdź

New Side Effect From mRNA COVID Vaccines?


Nowy efekt uboczny "szczepionek" mRNA COVID?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Płaskoekranowcy i myślący" z 2021-04-21: Tutaj
2021-04-15 i 2021-04-21.
Źródło: MedPage.

Wejdź

Advance Purchase Agreement dla BioNTech Pfizer i Moderna.


Wyciekły umowy miedzy koncernami BioNTech Pfizer i Moderna a UE.
To są umowy, które obligują również Polskę. Nasz szanowny Rząd wykonuje właśnie te umowy.
Pobierajcie zanim to zniknie.
Umowa z BioNTech Pfizer jest: Tutaj
Umowa z Moderna jest: Tutaj
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Płaskoekranowcy i myślący" z 2021-04-21: Tutaj
2021-04-21.
Źródło: Witold Gadowski.

Wejdź

Ile komu zapłacono za udział w kampanii szczepień (odpowiedź Kancelarii Premiera) - propaganda szczepionkowa.


To nie ma znaczenia, że to eksperyment. Liczy się kasa i tylko kasa. Szkoda tylko, że uczestniczyły w tym też media katolickie (smutne). Za pieniądze zrobią wszystko? Czy prawda i uczciwość się już nie liczą?
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Topór wisi w powietrzu" z 2021-04-28: Tutaj
Lista mediów: Lista mediów
2021-04-20.
Źródło: KPRM.

Wejdź

Beyond The Roundup | First EU Nation To Approve Ivermectin For Covid-19.


First EU Nation To Approve Ivermectin For Covid-19.
Pierwszy kraj UE (Słowacja) zatwierdził Iwermektynę na Covid-19.
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Jeśli kochasz… puść wolno" z 2021-04-15: Tutaj
2021-01-30 i 2021-04-15.
Źródło: Trial Site News.

Wejdź

USA: 22 stany bez maski i 12 stanów zabrania świadectw szczepień.


Oryginalny tytuł: "USA: 22 Staaten ohne Maskenpflicht und 12 Staaten verbieten Impfpass".
"Sytuacja w USA zaczyna się coraz bardziej różnić od tej w Europie. W sumie w 9 stanach maski nigdy nie były obowiązkowe. Nie są już potrzebne w 22 stanach. I oczywiście żadnych więcej blokad i innych drakońskich środków. Rozwój procesu infekcji jest taki sam jak w stanach z obowiązkową maską i blokadą lub nawet lepiej. Bezrobocie i szkody uboczne są znacznie niższe. (...)"
Tłumaczenie tego artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Tylko w mediach głównego nurtu o tym cisza.
2021-04-12.
Źródło: tkp.at.

Wejdź

Could mRNA Vaccines Permanently Alter DNA? Recent Science Suggests They Might.


Czy szczepionki mRNA mogą trwale zmienić DNA? Najnowsze badania naukowe sugerują, że mogą.
To badanie naukowców z Uniwersytetu Harvard i MIT pokazuje w jaki sposób szczepionki zawierające fragment informacyjny mRNA mogą trwale zmienić genomy DNA.
Tłumaczenie artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Jeśli kochasz… puść wolno" z 2021-04-15: Tutaj
2021-04-08 i 2021-04-15.
Źródło: Children's Health Defense.

Wejdź

Co wynika z patentu firmy modeRNA na “szczepionki” mRNA?


Warto się z tym zapoznać.
Artykuł odnosi się do patentu firmy Moderna i Pfizer na użycie cząstki mRNA w medycynie. Patent pochodzi z 2012 roku.
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Tajne orgie obżartuchów" z 2021-04-08: Tutaj
2020-12-17 i 2021-04-08.
Źródło: Stowarzyszenie Pamięci i Świadectwa A. B. Lane.

Wejdź

Rebuttal letter to European Medicines Agency from Doctors for Covid Ethics, April 1, 2021.


Grupa ponad 100 naukowców z RFN, Wielkiej Brytanii, USA, Austrii i Kanady napisała list do Europejskiej Agencji Leków (EMA), w którym domagają się natychmiastowego wycofania warunkowego dopuszczenia w UE preparatów genetycznych używanych jako szczepionki.
Innymi słowy domagają się zaprzestania "eksperymentu leczniczego".
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Tajne orgie obżartuchów" z 2021-04-08: Tutaj
2021-04-01 i 2021-04-08.
Źródło: Doctors for Covid Ethics.

Wejdź

MASKI „SKUTECZNE I BEZPIECZNE” – KŁAMSTWO POWTÓRZONE TYSIĄC RAZY STAJE SIĘ PRAWDĄ.


Tytuł tego artykułu mówi sam za siebie. Na końcu podane są źródła, w oparciu, o które napisano ten artykuł.
A jeśli po lekturze tego artykułu nadal nie wierzycie to zajrzyjcie: Tutaj lub Tutaj
I na zakończenie oryginalny tweet pana dr Piotra Witczaka: Tutaj
2021-04-05.
Źródło: proremedium.pl, Piotr Witczak (Twitter).

Wejdź

Globalist Klaus Schwab: World Will “Never” Return to Normal After COVID.


Globalista Klaus Schwab: Świat „nigdy” nie wróci do normy po COVID.
Ciekawe skąd ten pan to wie?
Tłumaczenie artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Miliarderzy na swobodzie" z 2021-03-31: Tutaj
2020-11-10 i 2021-03-31.
Źródło: Summit News.

Wejdź

SARS-CoV-2 seroprevalence and transmission risk factors among high-risk close contacts: a retrospective cohort study.


Badania z których wynika, że największa ilość zakażeń jest w domach.
Jak to się ma do strategii izolacji, lockdown'u oraz noszenia masek?
Tłumaczenie artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Miliarderzy na swobodzie" z 2021-03-31: Tutaj
2020-11-02 i 2021-03-31.
Źródło: The Lancet.

Wejdź

3,964 Dead 162,610 Injuries: European Database of Adverse Drug Reactions for COVID-19 “Vaccines”.


3964 zmarłych 162610 urazów: europejska baza danych o niepożądanych reakcjach na leki na COVID-19 „szczepionki” .
Tłumaczenie artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Miliarderzy na swobodzie" z 2021-03-31: Tutaj
2021-03-25.
Źródło: Mark Talianon.

Wejdź

The Hydroxy-chloroquine Scandal.


Skandal z hydroksychlorochiną.
Artykuł o zwalczanych lekarstwach.
Prof. Didier Raoult (promuje do dziś leczenie tym lekiem z dobrymi skutkami) jest bardzo silnie zwalczany z tego powodu.
Kim jest Prof. Didier Raoult? To dyrektor Instytutu Szpitala Uniwersyteckiego ds. Zakażeń Śródziemnomorskich w Marsylii: Tutaj
Warto też przeczytać: To
Tłumaczenie artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Poeci i… nożownicy" z 2021-03-24: Tutaj
2021-03-24.
Źródło: UK Column.

Wejdź

Dr Alessandro Santin: Top Yale Doctor/Researcher: ‘Ivermectin works,’ including for long-haul COVID.


Najlepszy lekarz/naukowiec z Yale: „Ivermectin działa”, (...) na COVID.
To są jakieś leki?
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Poeci i… nożownicy" z 2021-03-24: Tutaj
2021-03-22.
Źródło: Trial Site News.

Wejdź

KORONAPSYCHOZA VS AMAKSOFOBIA.


Bardzo ciekawy artykuł dr n. med. Piotra Witczaka.
Strona dr n. med. Piotra Witczaka zawiera wiele informacji opartych o aktualną wiedzę medyczną.
Jego strona domowa: https://proremedium.pl
Warto też zapoznać się z tymi publikacjami:
1. Uzgadnianie szacunków globalnego rozprzestrzeniania się i śmiertelności (współczynnik IFR) infekcji COVID-19: przegląd systematycznych ocen.
2. Biuletyn z WHO (z 14 października 2020) BLT.20.265892.
2021-03-19.
Źródło: proremedium.pl.

Wejdź

prof Satoshi Ōmura (noblista)
Global trends in clinical studies of ivermectin in COVID-19.


Globalne trendy w badaniach klinicznych iwermektyny w COVID-19.
Ciekawy artykuł (warto się zapoznać).
Czyżby były jakieś leki?
2021-03-10.
Źródło: THE JAPANESE JOURNAL OF ANTIBIOTICS.

Wejdź

Raport: "Ani jednej łzy. Ochrona zdrowia w pandemii."


Lek. med. Paweł Basiukiewicz.
Kompleksowa analiza sytuacji w Polsce.
Więcej o tym dokumencie można przeczytać: Tutaj
2021-03-04.
Żródło: Warsaw Enterprise Institute.

Wejdź

Protesty 2020 i 2021.


Oglądajcie póki nie zostanie usunięte (niektóre konta już są zawieszone). Demonstracje o wolność (tylko media to jakoś rozmywają):
Warszawa 2020-10-24: Tutaj Tutaj Tutaj
Tutaj widać jak ludzi się zamyka w kordonie policyjnym: Tutaj
Reakcje ludzi: Tutaj
Prowokator (tego w żadnej TV nie pokażą): Tutaj Tutaj
Ponad 200 osób wylądowało na komisariatach. W tym samym czasie marsze 6 kolorowe przechodziły sobie niezakłócane.
Poznań 20.02.2021: Tutaj
Warszawa 20.03.2021: Pola Mokotowskie i nie tylko (oczywiście marsz rozwiązano zanim zdołał wyruszyć): podkład o maseczkach (wirusologa Włodzimierza Guta, byłego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego): Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj
Tu też były prowokacje: Tutaj
Kibice pod Torwarem (marzec 2021): Tutaj Tutaj
Wcześniej pod kościołami: Tutaj
Reszta świata marzec 2021: Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj
Wielka Brytania: Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj
Belgia: Tutaj Tutaj
Serbia: Tutaj
Holandia: tak wygląda demokracja w Europie: Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj
Austria: Tutaj
Szwajcaria: Tutaj
Australia: Tutaj
Niemcy: Tutaj Tutaj Tutaj Tutaj
Kanada: Tutaj
Finlandia: Tutaj
Japonia: Tutaj
Hiszpania: Tutaj
O protestach można też poczytać: Tutaj
i wiele wiele innych ...
Na całym świecie odbywają się protesty i walka o wolność. Nie wierzysz? Zajrzyj i sprawdź sam: WorldWideFreedomRally lub Rally for freedom
A tak policja w Polsce potraktowała klientów sklepu za brak maski (w takim świecie chcecie żyć?): Tutaj
Kolejne przykłady działań "bohaterskiej" Policji (tego nie pokażą w TV): Tutaj
Film z wizyty radcy prawnej Anny Kubali na posterunku Warszawa Białołęka. Jak opowiedziała Pani Radca: dostała ciosem z łokcia w telefon i wargę od policjanta, która nagle wyszedł z pokoju obok. Materiał dotępny: Tutaj Tutaj i Tutaj.
Tego na pewno nie zobaczysz w TV.
2021/2021.
Źródło: Twitter, Youtube.

Wejdź

Plitidepsin has potent preclinical efficacy against SARS-CoV-2 by targeting the host protein eEF1A."


To jednak są jakieś leki?
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Brakujące ogniwo" z 2021-02-03: Tutaj
2021-02-26.
Żródło: Magazyn Science.

Wejdź

"Konflikt Interesów".


Artykuł pana Macieja Pawlickiego o powiązaniach ekspertów Rady Medycznej z zagranicznymi koncernami farmaceutycznymi.
Pisały też o tym Media Narodowe: Tutaj
Skan artykułu można przeczytać: Tutaj
Mówił też o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Promyk światła zza kulis" z 2021-03-17: Tutaj
2021-02-8-14.
Żródło: wSieci 2021-02-8-14 nr6, https://www.kuprawdzie.pl, Witold Gadowski i Media Narodowe.

Wejdź


PCR WG WHO CZYLI: MOŻNA? MOŻNA!


Lek. med. Paweł Basiukiewicz.
Doktor podaje informację o rekomendacji WHO dotyczącej testów PCR.
Można ją pobrać: Tutaj

Na samym końcu dokumentu WHO można przeczytać następujące zdanie:
(...)“Most PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.” (...)
(...)"Większość testów PCR jest wskazana jako pomoc w diagnozie, dlatego pracownicy służby zdrowia muszą brać pod uwagę każdy wynik w połączeniu z czasem pobierania próbek, rodzajem próbki, specyfiką testu, obserwacjami klinicznymi, historią pacjenta, potwierdzonym statusem wszelkich kontaktów i informacjami epidemiologicznymi."(...)

Niestety na podstawie wyników tych testów poddaje się ludzi kwarantannie i ogranicza dostęp do leczenia.
Ciekawe też, czy wszystkie z powyższych brano pod uwagę zmykając w kwarantannie osoby bezobjawowe z pozytywnym wynikiem testu?
O wynikach testów RT-PCR pisał też dr Paweł Basiukiewicz w tym artykule: Tutaj
Ile zła dzieje się z powodu przerwanych terapii, niepotrzebnej izolacji i z powodu nadmiarowych procedur dezynfekcyjnych/aseptycznych?
Warto też przeczytać tekst dr med. Wolfganga Wodarga o testach:
"Test stwarza przestrzeń do manipulacji i nadużyć. Obraz Covid-19 jest przesadzony z testami, których zastosowanie jest nieprzejrzyste i które nie są oficjalnie zatwierdzone, oraz ze strategiami testów opartymi na zainteresowaniach. Według IFSG osoby, które uzyskały wynik pozytywny bez objawów, nadal mogą być u nas klasyfikowane i traktowane jako podejrzane choroby lub zarażenia. Zgodnie z nowymi zasadami WHO (patrz wyżej) nie jest to dozwolone. Bardzo rzadko zdarza się również poszukiwanie innych zaangażowanych patogenów. Nawet ofiary wypadków pozostają bez objawów Zakodowane jako przypadki Covid-19 w klinikach. Takie nieprawidłowe rozliczanie, które jest pożądane przez państwo, jest bardzo dochodowe dla klinik. Około 2/3 z nich zostało zakodowanych jako Covid-19 tylko z powodu rzekomego „kontaktu” bez testu. Diagnoza Covid-19 jest również warta zachodu w gabinetach lekarskich lub prysznicach pogrzebowych. Coraz więcej przypadków fałszywych zaświadczeń i fałszywych kodów jest znanych, ale kasy już prawie nie sprawdzają. W tym celu przeprowadzane są rewizje domów z lekarzami, którzy chcą uchronić swoich pacjentów przed uszkodzeniami spowodowanymi noszeniem maski. ! "
2021-01-24 i 2021-02-02.
Żródło: https://pawelbasiukiewicz.pl/, wodarg.com.

Wejdź

Hiszpania: Nasilają się zakażenia wśród zaszczepionych przeciw Covid-19!


Tutuł sam mówi za siebie.
Szczepionka nie chroni?
Szczepieni mogą zarażać?
Szczepieni mogą chorować?
Szczepieni nie są wolni od tego, żeby przenosić wirusa?
2021-01-13.
Żródło: Dziennik Gazeta Prawna.

Wejdź

Co się stało z grypą w 2020?


Oficjalny dokument Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, pt: "Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w Polsce od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz w porównywalnym okresie 2019 r." Dokument dostępny: Tutaj.
Według powyższego dokumentu w 2019 było 4 790 033 przypadków grypy. Natomiast w 2020 było 3 164 446 przypadków grypy i 1 255 625 przypadków zakażeń SARS-CoV-2 (co daje w sumie 4 420 071 czyli mniej niż samej grypy w 2019).
Sytuacja staje się jeszcze bardziej dziwna, gdy sprawdzimy ilość nadmiarowych zgonów w 2020, o czym pisał Pan Paweł Klimczewski w pkt. 7 raportu, pt. "Prawdziwa tragedia narodu polskiego 2020/2021 - walka z covid-19". Raport dostępny tutaj: Tutaj i Tutaj
Oto do czego doprowadziła polityka lockdown'u, brak dostępu do opieki medycznej oraz straszenie ludzi przez media.
Czyżby lekarstwo stało się gorsze niż choroba?
2021-01-13.
Żródło: PZH, Paweł Klimczewski.

Wejdź

Informacja Prezesa Urzędu z dnia 21.12.2020 r. w sprawie komunikatu Europejskiej Agencji Leków dot. rekomendacji wydania warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla szczepionki Comirnaty wyprodukowanej przez firmę Pfizer BioNTech.


Tego dokumentu nie upubliczniono w mediach głównego nurtu ani później w ulotkach rządowych dotyczących szczepienia. A szkoda.
Można w nim przeczytać:
(...) "Wpływ szczepień Comirnaty na rozprzestrzenianie się wirusa w społeczeństwie nie jest jeszcze poznany. Na tym etapie badań nie wiadomo jeszcze, ile zaszczepionych osób może nadal być w stanie przenosić i rozprzestrzeniać wirusa. Obecnie nie ustalono, jak długo trwa ochrona zapewniona przez Comirnaty. Osoby zaszczepione w badaniu klinicznym będą obserwowane przez 2 lata, aby zebrać więcej informacji na temat czasu trwania ochrony."

Tempo w jakim to zrobiono wskazuje, że szczepionkę wprowadzono na teren RP, bez żadnych badań i sprawdzeń.
Czy szczepieni wiedzą o tym, że uczestniczą w eksperymencie medycznym i będą poddani obserwacji przez 2 lata?
Mówił o tym też pan Witold Gadowski w Komentarzu Tygodnia, pt. "Afera na całą Europę", z 2021-01-27: Tutaj
W Komentarzu Tygodnia, pt. "Brakujące ogniwo", z 2021-02-03 pan Witold Gadowski wyjaśnia kłamstawa umieszczone w ulotce rządowej (KPRM i MZ) w sprawie szczepień rozsyłanej do obywateli RP: Tutaj
2020-12-21.
Źródłó: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wejdź

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński „O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR”.


Po tym wywiadzie bardzo mocno zaatakowano pana Prof. zw. dr hab. Romana Zielińskiego i niesłusznie posądzono o rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji. Odpowiedź pana profesora na bezpodstawne zarzuty można znaleźć na str. 307 opracowania, pt.: "Kowidowy zawrót głowy". Ten bardzo ciekawy e-book dostępny jest: Tutaj
Warto się z nim zapoznać.
Opracowanie jest też dostępne: Tutaj
Niestety ten artykuł jest już niedostępny. Obecnie jego zapis znajduje się Tutaj
2020-12-15.
Źródło: Stolik Wolności, wolnemedia.net.

Wejdź

WHO ostrzega przed zawodnym testem PCR i jego niewłaściwym użyciem w diagnostyce.


Ten artykuł też został usunięty. Niestety. Teraz jest dostępny: Tutaj
Źródło: WHO, Stolik Wolności, AlterShot.

Wejdź

Zewnętrzna ocena testu RT-PCR w celu wykrycia SARS-CoV-2 ujawnia 10 głównych wad naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla wyników fałszywie dodatnich.


Oryginalny tytuł: "Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020".
Tłumaczenie tego: Tutaj
2020-11-27.
Źródło: cormandrostenreview.com.

Wejdź

Klauzula "dobrego Samarytanina".


Nasza władza uchwaliła dla lekarzy niekaralność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Nie wierzycie? Cały dokument można pobrać: Tutaj
W Art. 24 czytamy:
"(...) Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art.155, art.156§2, art.157§3 lub art.160§3 ustawy z dnia 6czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020r. poz.1444 i 1517), ten, kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.z 2 020r. poz.514, 567, 1291 i 1493), ustawy z dnia 20 lipca 1950r. o zawodzie felczera (Dz.U. z 2018r. poz.2150 oraz z 2020r. poz.1291), ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020r. poz.562, 567, 945 i1493), ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020r. poz.882 i 000) albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach, dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach".
Przebieg procesu legislacyjnego Druku nr 683: Tutaj

Należy też dodać, że podobne "bezprawie" próbowano uchwalić, dla urzędników w Druku nr 539.
W Art 10d czytamy:
„(...) Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”
Oryginalny dokument: Tutaj
Warto zwrócić uwagę, na to kto jest jego autorem.
Proces legislacyjny druku nr 539 nie jest zakończony, więc mogą być kolejene próby uchwalenia: Tutaj
2020-11-03.
Źródło: Sejm.

Wejdź

COVID-19: Wo ist die Evidenz? EBM.


"COVID-19: Gdzie są dowody?" z cyklu medycyny opartej na faktach (Evidence Based Medicine)
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
2020-10-13.
Źródło: Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin e.V.

Wejdź

Paracetamol i niedobór glutationu a objawy i zgony na COVID-19.


Warto przeczytać.
" (...) Niedobory glutationu zaostrzają przebieg choroby w przypadku COVID-19.
(...) ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) OBNIŻA POZIOM GLUTATIONU
(...) Teraz najlepsze. Paracetamol (Acetaminofen) jest głównym składnikiem APAPu, Panadolu i innych wynalazków (np. Coldrex, Gripex, Fervex) . CO JEST PIERWSZĄ RZECZĄ, KTÓRĄ LEKARZE PODAJĄ PACJENTOM Z KORONAWIRUSEM? Coś na gorączkę z paracetamolem?
A zatem, nasza procedura leczenia pacjentów z koronawirusem, przyjętych z gorączką lub bólami całego ciała polega na podaniu tego właśnie leku, który pozbawia ich organizmy czegoś, czego desperacko potrzebują, żeby pokonać infekcję. (...)"
2020-09-11.
Źródło: PubMedInfo.

Wejdź

Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection.


Bardzo ciekawe opracowanie o leczeniu C19?
Była też o tym mowa: Tutaj
2020-08-06.
Źródło: The American Journal of Medicine.

Wejdź

Testy PCR na COVID19 są naukowo bez znaczenia.


Oryginalny tytuł tego to: "COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless".
Artykuł poświecony testom PCR. Dla wielu tereść tego arykułu moze być sporym szokiem.
Tłumaczenie jest tutaj: Tłumaczenie
2020-06-27.
Żródło: OFFGuardian.

Wejdź

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel.


W dokumencie CDC podano informacje na temat testów RT-PCR:
• (str. 38) “Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019-nCoV is the causative agent for clinical symptoms”
„Wykrycie wirusowego RNA może nie wskazywać na obecność zakaźnego wirusa lub że 2019-nCoV jest przyczyną objawów klinicznych”

• (str. 38) “This test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens”.
„Ten test nie może wykluczyć chorób wywoływanych przez inne patogeny bakteryjne lub wirusowe”

• (str. 44) przytacza badanie: “(…) Of the 49 respiratory specimens that tested positive by the CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, seventeen (17) were confirmed by genetic sequencing and/or virus culture (…)”
“(…) Spośród 49 próbek z dróg oddechowych, które dały wynik pozytywny w panelu diagnostycznym CDC 2019-nCoV RT-PCR w czasie rzeczywistym, siedemnaście (17) zostało potwierdzonych przez sekwencjonowanie genetyczne i / lub hodowlę wirusa (…)”

Oznacza to że 65% spośród pozytywnych wyników było błędne (49-17)/49 x100=65%.
Źródło: CDC

Wejdź

EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA). SUMMARY COVID-19 RT-PCR TEST.


W dokumencie podano informacje na temat testów RT-PCR:
• (str. 2) “(…) positive results […] do not rule out bacterial infection or co-infection with other viruses. The agent detected may not be the definite cause of disease.”
“(…) pozytywne wyniki […] nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być ostateczną przyczyną choroby.”
Źródło: FDA

Wejdź

W obliczu poważnego kryzysu. Apel do Kościoła i świata. Veritas liberabit vos („Prawda was wyzwoli”) J 8, 32. VLV.


Apel Carlo Maria Viganò, arcybiskupa, nuncjusza apostolskiego.
Apel miał wielu sygnatariuszy.
Veritas liberabit vos („Prawda was wyzwoli”) J 8, 32.
2020-05-07.
Źródło: PCH24.

Wejdź

Image

Testy RT-PCR: Wirusowe obciążenie RNA określone przez hodowlę komórkową jako narzędzie zarządzania przy wypisywaniu pacjentów z SARS-CoV-2 z oddziałów chorób zakaźnych.


Oryginalny tytuł tego artykułu to: "Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards".
Na Rys. 1 można jasno zobaczyć jak wygląda zależność wyników testów od liczby cykli.
Ciekawe ile z osób, które były wtedy przetestowane miały na wynikach testów napisaną ilość cykli?
Tłumaczenie tego artykułu tutaj: Tłumaczenie
Mówiono też o tym w THEHIGHWire TV: Tutaj
Wszystko to jest podsumowane w okienku obok.
Niesamowite jest to, że ta wiedza była już znana w końcu kwietnia 2020, bo z tego okresu pochodzi artykuł.
A na podstawie tych testów zamyka się gospodarki, ogranicza się ludziom wolność.
O wynikach testów RT-PCR pisał też dr Paweł Basiukiewicz w tym artykule: Tutaj
Ile zła dzieje się z powodu przerwanych terapii, niepotrzebnej izolacji i z powodu nadmiarowych procedur dezynfekcyjnych/aseptycznych?
2020-04-27 i 2021-02-02.
Źródło: Springer Nature Switzerland AG, THEHIGHWire TV, PubMedInfo, trzyfilary.org.

Wejdź

List Sekretarza Stanu do Konsultantów Medycznych.


Zobowiązanie konsultantów wojewódzkich do zaprzestania samodzielnego wydawania opinii dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2.

Nic dodać, nic ująć. Demokracja, wolność słowa (podobno).
A to wszystko dla dobra innych (podobno).
2020-03-20.
Źródło: http://kkro.io.gliwice.pl/ - strona konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego.

Wejdź

Główny chirurg Stanów Zjednoczonych: Przestańcie kupować i nosić maski chirurgiczne.


Główny chirurg USA doktor Jerome Adams zaapelował na Twitterze do amerykanów, by przestali kupować maski na twarz i je nosić. Nie tylko nie chronią przed koronawirusem, ale mogą zwiększać ryzyko infekcji.
Adams napisał w tweecie, że maski nie chronią przed infekcją (...)
2020-03-02.
Źródło: Rzeczpospolita.

Wejdź

Dziennik zarazy.


Zapis dzień po dniu od marca 2020 aż do dnia dzisiejszego.
Szereg artykułów.
Link do strony: https://dziennikzarazy.pl/
Źródło: Dziennik zarazy.

Wejdź

Scientists Find Cancer Drivers Hiding in a New Place.


Naukowcy z Sloan Kettering Institute odkryli, że zmiany w cząsteczce przenoszącej informacje zwanej informacyjnym RNA mogą dezaktywować białka hamujące nowotwory, a tym samym sprzyjać rozwojowi raka. Odkrycia wskazują nieznane wcześniej czynniki powodujące chorobę.
Tłumaczenie tego artykułu jest tutaj: Tłumaczenie
Mówił też o tym pan Witold Gadowski w swoim Komentarzu Tygodnia, pt. "Promyk światła zza kulis" z 2021-03-17: Tutaj
2018-08-27.
Źródło: Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Wejdź

Prof. Maria Dorota Majewska.


Nie boję się swojego zdania o szczepionkach.
2014-11-09.
Źródło: Rzeczpospolita.

Wejdź